Quyết định 758/QĐ-UBND

Quyết định 758/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 758/QĐ-UBND 2019 đề án Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 758/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU CHO GIÁO VIÊN MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ”.

Căn cứ Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nng về “Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường, nhà trẻ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Đà Nng”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 4054/TTr-SGDĐT ngày 13 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ thành phố và các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
-
UBMTTQVN thành phố;
- Phòng GDĐT các quận, huyện;
- Hội CTĐ các quận, quyện;
- Lưu: VT, SGDĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

ĐỀ ÁN

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU CHO GIÁO VIÊN MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

I. THÔNG TIN CHUNG

Hội Chữ thập đỏ thành phố là tổ chức xã hội hoạt động vì mục tiêu nhân đạo - hòa bình - hữu nghị với các lĩnh vực trọng tâm đã được quy định trong Luật hoạt động Chữ thập đỏ, bao gồm: Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khoẻ; sơ cấp cứu ban đầu; hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa. Mục tiêu chiến lược của Hội: Hỗ trợ những cộng đồng dễ bị tổn thương, tham gia xây dựng cộng đồng an toàn.

Hoạt động sơ cấp cu Chữ thập đỏ là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội, được Luật Chữ thập đỏ quy định, được hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ trưng Bộ Y tế v“Quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ”.

Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X và Hội Chữ thập đỏ thành phố lần thứ VIII đã đề ra chỉ tiêu “hàng năm tổ chức trang bị kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho 1,5% dân số; trong đó, chú trọng các đối tượng như giáo viên bậc học mầm non, đội ngũ lái xe taxi, công nhn; xây dựng lực lượng sơ cứu viên tại cộng đồng”.

Hiện nay, các mô hình hoạt động sơ cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ thành phố được hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả, trong đó, Trung tâm huấn luyện Sơ cấp cứu Chữ thập đỏ Đà Nng được thành lập năm 2011, đã tổ chức đào tạo cho 6.686 lượt cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, hướng dẫn viên sơ cấp cứu cho các cấp hội, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. 21 điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ được Sở Y tế cấp phép đã đi vào hoạt động hiệu quả cùng với mạng lưới 205 tình nguyện viên sơ cấp cứu chữ thập đỏ toàn thành phố trong năm 2017, đã tham gia sơ cứu ban đầu cho 129 người bị tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, vận chuyển an toàn 59 người đến cơ sở y tế.

Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ thành phố ký kết chương trình phối hợp với ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn giao thông triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, học sinh, giáo viên và người dân tại cộng đồng.

II. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết của Đề án

Năm 2016 trên địa bàn toàn thành phố có 665 trẻ em bị tai nạn thương tích (ngã: 525 em, bỏng/cháy: 56 em, tai nạn giao thông: 43 em, súc vật cắn: 33 em, ngộ độc các loại: 05 em, đuối nước: 02 em, ngạt thở/hóc nghẹn: 01 em) trong đó có 04 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, 01 trường hợp tử vong do té ngã. Trẻ bị tai nạn thương tích nhóm tuổi 0-5 tuổi đang học ở bậc học mầm non là 387 trường hợp, chiếm tỷ lệ 58%; nhóm tuổi 6-16 tuổi là 278 trường hợp, chiếm tỷ lệ 42% (Báo cáo tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố).

Hiện nay toàn thành phố có 70 trường mầm non công lập với 1.872 giáo viên; 140 trường mầm non ngoài công lập với 2.590 giáo viên. Trẻ ở bậc học mầm non thường gặp những rủi ro như: ngã, bỏng/cháy, tai nạn giao thông, súc vật cắn, ngộ độc, đuối nước, ngạt thở/hóc nghẹn. Trong trường hợp không được xử lý sơ cấp cứu kịp thời sẽ để lại hậu quả đáng tiếc.

TT

ĐƠN VỊ

Trường mầm non công lập

Trường mm non ngoài công lập

Số trường

Cán bộ quản lý

Giáo viên

Học sinh

Số trường

Cán bộ quản lý

Giáo viên

Học sinh

1

Hải Châu

16

46

410

5.719

32

72

708

7.122

2

Thanh Khê

10

28

224

3.304

23

21

387

4.568

3

Sơn Trà

8

20

211

2.866

14

28

224

2.327

4

Cẩm Lệ

6

18

211

2.922

15

30

300

2.756

5

Liên Chiểu

8

21

197

2.416

36

72

629

6.062

6

Ngũ Hành Sơn

7

15

148

2.144

15

29

254

2.650

7

Hòa Vang

15

46

471

6.579

5

9

88

764

Tổng cộng

70

194

1.872

25.950

140

261

2.590

26.249

(Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cung cấp tính đến ngày 01/6/2018)

Chương trình đào tạo giáo viên mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có học phần: Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một số bệnh và các cách cấp cứu tai nạn thường gặp ở trẻ em. Tuy nhiên để xử lý sơ cấp cứu các tai nạn thường gặp ở trẻ bậc học mầm non thì đội ngũ giáo viên cần được đào tạo huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu theo chương trình chuẩn do Bộ Y tế quy định.

Trong năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận: Sơn Trà, Hải Châu và một số trường mầm non ngoài công lập đã phối hợp với Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu Chữ thập đỏ tổ chức huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho 209 giáo viên mầm non, chiếm 8% tổng số giáo viên mầm non toàn thành phố. Kết quả trên đáp ứng một phần quá nhỏ so với nhu cầu thực tiễn đề ra.

2. Cơ sở pháp lý thực hiện Đề án

- Luật hoạt động chữ thập đỏ quy định hoạt động sơ cấp cứu là một trong 7 lĩnh vực hoạt động trọng tâm của Hội;

- Thông tư số 17/2014/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 02/6/2014 về “Quy định về việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ”;

- Kế hoạch số 4847/BCH-UBND ngày 05/7/2016 của UBND thành phố Đà Nng ban hành về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020;

- Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nng đến 2020;

- Chương trình phối hợp liên tịch số 255/CTLT-CTĐ-YT ngày 29/9/2011 giữa Hội Chữ thập đỏ, Sở Y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố (giai đoạn 2011 - 2020);

- Thông báo số 271-TB/TU ngày 09/11/2017 về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố; Công văn số 10125/UBND-KGVX ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng, theo đó giao cho Hội Chữ thập đỏ thành phố xây dựng các đề án thí điểm xây dựng mô hình “cộng đồng an toàn”, “huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu” trên địa bàn thành phố.

3. Năng lực triển khai thực hiện Đề án của Hội Chữ thập đỏ thành phố

- Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu Hội Chữ thập đỏ thành phố được thành lập năm 2011, có tư cách pháp nhân về đào tạo sơ cấp cứu Chữ thập đỏ theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hội Chữ thập đỏ thành phố có 17 hướng dẫn viên, tập huấn viên có kinh nghiệm và được phép huấn luyện sơ cấp cứu theo quy định.

- Năm 2017, Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu Chữ thập đỏ tổ chức các khóa đào tạo tình nguyện viên sơ cấp cứu cho 220 giáo viên theo Kế hoạch phối hợp số 323/KH-CTĐ ngày 19/9/2017 giữa Hội Chữ thập đỏ thành phố và Sở giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tổ chức các hoạt động huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước cho thanh thiếu niên, cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nng năm học 2017-2018. Ngoài ra Trung tâm tổ chức đào tạo 1.758 tình nguyện viên sơ cấp cu theo hợp phần về Kỹ năng ứng phó thiên tai thuộc dự án Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ trên địa bàn thành phố Đà Nng và tỉnh Quảng Trị.

III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Mô tả đề án

- Tên đề án: Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nng.

- Cơ quan phê duyệt: UBND thành phố Đà Nng.

- Cơ quan thực hiện:

+ Hội Chữ thập đỏ thành phố;

+ Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Sở Y tế.

- Thời gian thực hiện: 03 năm, từ năm 2019 đến năm 2021

- Địa bàn thực hiện đề án: Thành phố Đà Nng.

2. Mc tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành về sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non để xử lý hiệu quả các trường hợp tai nạn thương tích xảy ra tại trường học, góp phần giảm thiểu hậu quả đáng tiếc. Góp phần mở rộng mạng lưới tình nguyện viên sơ cấp cứu tại cộng đồng.

2.2. Mục tiêu cụ thể

100% giáo viên mầm non hoàn thành khóa đào tạo tình nguyện viên sơ cấp cứu cấp 1 theo quy định tại Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế; đảm bảo kiến thức và kỹ năng xử lý các tình huống tai nạn thương tích tại lớp học và trở thành những tình nguyện viên sơ cấp cứu hoạt động hiệu quả tại cộng đồng.

3. Các hoạt động cụ thể

3.1. Hoạt động 1: Tổ chức hội nghị triển khai đề án và hội nghị đánh giá kết thúc Đề án

- Mục tiêu: Thu hút sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền, các ban, ngành và tăng cường trách nhiệm cho các đơn vị tham gia phối hợp thực hiện đề án; đặc biệt là sự tham gia của ban giám hiệu các trường mầm non. Thảo luận, thống nhất các nội dung trong quá trình triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Đề án

- Phương thức thực hiện: Tổ chức hội nghị triển khai và hội nghị đánh giá kết thúc Đề án.

- Thống nhất nội dung triển khai thực hiện và cam kết phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ thực hiện Đề án; sau khi đánh giá kết quả Đề án, sẽ nhân rộng ra đến giáo viên các bậc Tiểu học, THCS, THPT.

3.2. Hoạt động 2: Đào tạo tình nguyện viên sơ cấp cứu cấp 1

- Số lớp tập huấn: 150 lớp. Số lượng người/lớp tập huấn: 30 người. Thời gian 01 lớp tập huấn 24 tiết (3 ngày/lớp). Đối tượng ưu tiên tập huấn là giáo viên mầm non hệ công lập và ngoài công lập. Tổng số người được tập huấn 4.462 người trong đó có 1.872 giáo viên mầm non hệ công lập, 2.590 giáo viên mầm non hệ ngoài công lập.

- Thời gian thực hiện: 03 năm, từ 2019-2021:

+ Năm thứ nhất hoàn thành huấn luyện cho 1.317 giáo viên mầm non hệ công lập và ngoài công lập toàn thành phố (44 lớp).

+ Năm thứ hai hoàn thành huấn luyện cho 1.580 giáo viên mầm non hệ công lập và ngoài công lập toàn thành phố (53 lớp).

+ Năm thứ ba hoàn thành huấn luyện cho 1.565 giáo viên mầm non hệ công lập và ngoài công lập toàn thành phố (53 lớp).

- Nội dung chương trình theo quy định về đào tạo sơ cấp cứu cho tình nguyện viên cấp I quy định tại Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Cụ thể:

+ Kỹ thuật di chuyển nạn nhân khẩn cấp.

+ Sơ cứu dị vật, tắc đường thở.

+ Sơ cứu ngừng thở, ngừng tim (kỹ thuật CPR).

+ Sơ cứu chảy máu - sốc.

+ Sơ cứu các vết thương phần mềm, băng bó vết thương.

+ Sơ cứu gãy xương.

+ Kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn.

+ Sơ cứu bỏng.

+ Sơ cứu điện giật.

+ Sơ cứu đuối nước.

- Phương pháp đào tạo: Theo phương pháp dạy học tích cực, kết hợp thực hành trên mô hình và dụng cụ trực quan. Sau khi kết thúc khóa học, học viên phải hoàn thành bài thi kiểm tra lượng giá bằng hình thức trắc nghiệm và thao diễn thực hành để được cấp giấy chứng nhận tình nguyện viên sơ cấp cứu cấp 1 theo quy định của Bộ Y tế.

- Địa điểm tổ chức: Các trường mầm non hoặc Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu Hội Chữ thập đỏ Đà Nng.

- Kết quả đầu ra: 100% giáo viên hoàn thành khóa huấn luyện kiến thức và kỹ năng xử lý các tình huống tai nạn thương tích tại lớp học và được cấp giấy chứng nhận tình nguyện viên sơ cấp cứu hoạt động hiệu quả tại cộng đồng.

3.3. Hoạt động 3: Hội thi nâng cao năng lực thực hành kỹ năng sơ cấp cứu

- Mục tiêu: Củng cố kiến thức và kỹ năng thực hành sơ cấp cứu cho giáo viên sau khi đã được tập huấn. Hoạt động này được xem như hoạt động kiểm tra, đánh giá và bổ sung cập nhật kiến thức, kỹ năng sau tập huấn.

- Phương thức thực hiện: Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện tổ chức 1 hội thi dành cho giáo viên mầm non tham gia. Nội dung hội thi bao gồm: Thi lý thuyết và thực hành kỹ năng xử lý tình huống tai nạn thường gặp ở trẻ mầm non. Một hội thi cấp thành phố được tổ chức trên cơ sở kết quả các hội thi cấp quận, huyện.

- Kết quả mong đợi: Giáo viên sau khi hoàn thành khóa huấn luyện tình nguyện viên sơ cấp cứu cấp 1 sẽ có cơ hội đào tạo lại kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu thông qua hội thi.

3.4. Hoạt động 4: Xây dựng cẩm nang thực hành sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non và tờ rơi phòng chống tai nạn thương tích tại nhà

- Mục tiêu: Tăng cường các hoạt động truyền thông tại trường, lớp và tại gia đình nhằm hướng dẫn giáo viên, phụ huynh cách xử trí khi gặp trẻ bị tai nạn thương tích và cách phòng tránh để hạn chế thương tích và tử vong cho trẻ.

- Phương thức thực hiện: Thiết kế nội dung, tiến hành in ấn và cấp phát. Nội dung cẩm nang thực hành sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non và tờ rơi phòng chống tai nạn thương tích tại nhà được Sở Y tế thẩm định và Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép phát hành.

- Kết quả mong đợi: In thí điểm 5.000 cuốn cẩm nang cung cấp cho giáo viên và 10.000 tờ rơi cung cấp cho phụ huynh.

3.5. Hoạt động kiểm tra, đánh giá sau tập huấn

- Mục tiêu: 10 % giáo viên đã được tập huấn được kiểm tra, đánh giá về kiến thức và kỹ năng thực hành sơ cấp cứu

- Phương thức thực hiện: Thành lập các tổ kiểm tra gồm đại diện các đơn vị Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu Chữ thập đỏ thành phố, mời đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện. Kiểm tra, đánh giá giáo viên đã được tập huấn bằng bảng kiểm về nội dung lý thuyết, thực hành sơ cấp cứu.

- Kết quả mong đợi: 10% giáo viên được kiểm tra trả lời và thực hiện đúng các nội dung về kiến thức và kỹ năng thực hành đã được tập huấn.

4. Kế hoạch thực hiện đề án

Nội dung hoạt động

2019

2020

2021

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Q4

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Hội nghị triển khai

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức tập huấn

10 lớp

12 lớp

12 lớp

10 lớp

12 lớp

14 lớp

14 lớp

13 lớp

13 lớp

14 lớp

14 lớp

12 lớp

Hội thi

 

 

 

 

2

2

3

1

 

 

 

 

Phát hành cẩm nang cho GV

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Phát hành tờ rơi cho phụ huynh

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Báo cáo đánh giá

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Hội nghị kết thúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

5. Kinh phí thc hiện đề án: Tổng kinh phí 1.551.700.000 đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 870.100.000 đồng (56 %), Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 681.600.000 đồng (44 %), được phân bổ cụ thể như sau:

Nguồn

2019

2020

2021

Tổng cộng

Ngân sách thành phố

250.000.000 đ

310.050.000 đ

310.050.000 đ

870.100.000 đ

Nguồn do Hội CTĐ vận động

188.920.000 đ

275.040.000 đ

217.640.000 đ

681.600.000 đ

Tổng cộng

438.920.000 đ

585.090.000 đ

527.690.000 đ

1.551.700.000 đ

6. Quản lý thực hiện đề án

6.1. Hội Chữ thập đỏ thành phố:

- Thành lập Ban Quản lý Đề án bao gồm: Thường trực Thành hội và Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu Chữ thập đỏ, mời đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện tham gia.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thực hiện Đề án như: Đội ngũ hướng dẫn viên, tập huấn viên sơ cấp cứu; các chuyên gia tư vấn và hỗ trợ tổ chức hội thi và biên soạn cẩm nang thực hành sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non và tờ rơi phòng chống tai nạn thương tích tại nhà, các trang thiết bị phục vụ hoạt động huấn luyện sơ cấp cứu theo quy định; tài liệu huấn luyện theo chuẩn của Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; địa điểm tổ chức và các điều kiện về cơ sở vật chất có liên quan.

6.2. Sở Y tế thành phố Đà Nng tham gia thẩm định nội dung cẩm nang thực hành sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non và tờ rơi phòng chống tai nạn thương tích tại nhà, tham gia giám sát thực hiện Đề án.

6.3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện hướng dẫn các trường để cử giáo viên các trường mầm non và nhóm trẻ tham gia tập huấn, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức hội thi cấp thành phố.

6.4. UBND các quận, huyện chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện tổ chức hội thi cấp quận, huyện.

Định kỳ hàng 6 tháng tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện Đán và có báo cáo gửi UBND thành phố và các bên liên quan theo quy định.

Trên đây là nội dung Đề án huấn luyn kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nng./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 758/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu758/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2019
Ngày hiệu lực15/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 758/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 758/QĐ-UBND 2019 đề án Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 758/QĐ-UBND 2019 đề án Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu758/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýLê Trung Chinh
        Ngày ban hành15/02/2019
        Ngày hiệu lực15/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 758/QĐ-UBND 2019 đề án Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 758/QĐ-UBND 2019 đề án Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non Đà Nẵng

            • 15/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực