Quyết định 76/2008/QĐ-UBND

Quyết định 76/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định khu vực phải có giấy phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Quyết định 76/2008/QĐ-UBND khu vực phải có giấy phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 ở các đô thị đã được thay thế bởi Quyết định 21/2012/QĐ-UBND giấy phép công trình trạm thu phát sóng Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 06/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 76/2008/QĐ-UBND khu vực phải có giấy phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 ở các đô thị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 76/2008/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 19 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHU VỰC PHẢI CÓ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG LOẠI 2 Ở CÁC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép đối với công trình thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị;
Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khu vực phải có giấy phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở ban ngành có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

QUY ĐỊNH

KHU VỰC PHẢI CÓ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG LOẠI 2 Ở CÁC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh đối với việc xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 (dưới đây gọi tắt là trạm BTS loại 2); khu vực phải xin phép xây dựng đối với trạm BTS loại 2 và thẩm quyền cấp phép, hồ sơ thủ tục cấp phép xây dựng trạm BTS loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, đầu tư, xây dựng, lắp đặt các trạm BTS loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trạm BTS loại 2 là cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động và thiết bị phụ trợ được lắp đặt trên các công trình đã được xây dựng.

Điều 4. Khu vực phải có giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Theo danh sách đính kèm).

Điều 5. Các trạm BTS loại 2 được xây dựng, lắp đặt ngoài khu vực quy định tại Điều 4 của Quy định này thì được miễn phép xây dựng.

Điều 6. Thủ tục và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng và nội dung giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2 thực hiện theo Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của liên Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

a) Thực hiện theo sự phân cấp quy định tại Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Thời gian cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo Điều 8 của Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở xây dựng: Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, lắp đặt các trạm BTS loại 2 trên địa bàn theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của liên Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông và theo Quy định này.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức hướng dẫn,tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định của Nhà nước về xây dựng trạm BTS loại 2 trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

3. Giao UBND các huyện, thị:

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai việc cấp phép xây dựng trạm BTS loại 2 theo quy định.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu của việc xây dựng, lắp đặt các trạm BTS loại 2.

c) Tăng cường kiểm tra, xử lý các công trình không thực hiện theo đúng quy định.

4. Các tổ chức đầu tư xây dựng, lắp đặt và khai thác các trạm BTS loại 2:

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch hàng năm về triển khai mạng thông tin di động trên địa bàn tỉnh.

b) Thực hiện Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

c) Tham gia tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng,

lắp đặt các trạm BTS loại 2.

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm do không thực hiện đúng các quy định của văn này và các quy định pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn, hoặc tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét giải quyết hoặc xin ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

DANH SÁCH

KHU VỰC PHẢI CÓ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRẠM BTS LOẠI 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh)

STT

Huyện/thị

Xã, phường, thị trấn

I

Thị xã Đồng Xoài

 

1

 

Phường Tân Phú

2

 

Phường Tân Đồng

3

 

Phường Tân Bình

4

 

Phường Tân Xuân

5

 

Phường Tân Thiện

6

 

Xã Tân Thành

7

 

Xã Tiến Thành

8

 

Xã Tân Hưng

II

Huyện Chơn thành

 

1

 

Thị trấn Chơn Thành

2

 

Xã Thành Tâm

3

 

Xã Minh Hưng

4

 

Xã Minh Lập

III

Huyện Bù Đốp

 

1

 

Thị trấn Thanh Bình

2

 

Xã Thiện Hưng

IV

Huyện Bù Đăng

 

1

 

Thị trấn Đức Phong

2

 

Xã Đoàn Kết

3

 

Xã Đồng Nai

4

 

Xã Bình Minh

5

 

Xã Đức Liễu

6

 

Xã Đăng Hà

V

Huyện Lộc Ninh

 

1

 

Thị trấn Lộc Ninh

2

 

Xã Lộc Tấn

3

 

Xã Lộc Thành

4

 

Xã Lộc Quang

5

 

Xã Lộc Hòa

6

 

Xã Lộc Khánh

7

 

Xã Lộc Thiện

8

 

Xã Lộc Thạnh

VI

Huyện Phước Long

 

1

 

Thị trấn Thác Mơ

2

 

Thị trấn Phước Bình

3

 

Xã Bù Gia Mập

4

 

Xã Sơn Giang

5

 

Xã Phú Riềng

VII

Huyện Bình Long

 

1

 

Thị trấn An Lộc

2

 

Xã Thanh Lương

3

 

Xã An Khương

4

 

Xã Đồng Nơ

5

 

Xã Tân Hiệp

VIII

Huyện Đồng Phú

 

1

 

Thị trấn Tân Phú

2

 

Xã Tân Lập

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu76/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2008
Ngày hiệu lực29/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 76/2008/QĐ-UBND khu vực phải có giấy phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 ở các đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 76/2008/QĐ-UBND khu vực phải có giấy phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 ở các đô thị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu76/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành19/11/2008
        Ngày hiệu lực29/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2012
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 76/2008/QĐ-UBND khu vực phải có giấy phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 ở các đô thị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 76/2008/QĐ-UBND khu vực phải có giấy phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 ở các đô thị