Quyết định 1177/QĐ-UBND

Quyết định 1177/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành đã hết hiệu lực

Nội dung toàn văn Quyết định 1177/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1177/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 95/TTr-STP ngày 13/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Phước ban hành đã hết hiệu lực, gồm 11 Chỉ thị và 104 Quyết định.

Điều 2. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ,
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp):
- TTTU; TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 2;
- LĐVP, PNC-NgV;
- Lưu: VT, H14,26/6, tưphap.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

STT

Tên loại văn bản

Số, Ký hiệu

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung

Ghi chú

I. CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

1

Chỉ thị

42/1997/CT-UB

06/08/1997

V/v: Tăng cường quản lý kinh doanh làm dịch vụ bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật

 

2

Chỉ thị

45/1997/CT-UB

03/09/1997

V/v: Bảo hiểm cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

3

Chỉ thị

02/2003/CT-UB

27/01/2003

V/v: Tổ chức đón tết Quý Mùi năm 2003.

 

4

Chỉ thị

03/2003/CT-UB

14/02/2003

V/v: Tổ chức triển khai chiến dịch quốc gia tiêm vacxine phòng bệnh sởi mũi 2 cho trẻ em từ 9 tháng đến 10 tuổi.

 

5

Chỉ thị

11/2011/CT-UBND

12/8/2011

Về việc thực hiện cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2011-2012

 

6

Chỉ thị

13/2011/CT-UBND

08/9/2011

Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011- 2012 của ngành Giáo dục và Đào tạo

 

7

Chỉ thị

16/2011/CT-UBND

14/12/2011

V/v tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012

 

8

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND

10/01/2012

Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

9

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND

23/02/2012

Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

10

Chỉ thị

05/CT-UBND

26/3/2012

Về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

11

Chỉ thị

07/2012/CT-UBND

15/5/2012

Về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2011-2012 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

1

Quyết định

132/QĐ-UB

07/01/1997

V/v: Thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự Tỉnh.

 

2

Quyết định

477/QĐ-UB

16/04/1997

V/v: Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư năm 1997.

 

3

Quyết định

70/1998/QĐ-UB

02/06/1998

V/v: Phê duyệt dự án: Quy hoạch và phát triển thủy sản tỉnh Bình Phước đến năm 2000 & 2010.

 

4

Quyết định

126/1998/QĐ-UB

19/10/1998

V/v: Ban hành Quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ấp, khu phố, thôn, sóc thuộc tỉnh Bình Phước.

 

5

Quyết định

59/1999/QĐ-UB

05/04/1999

V/v: Ban hành quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

6

Quyết định

61/1999/QĐ-UB

06/04/1999

V/v: Thành lập Ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bình Phước

 

7

Quyết định

76/1999/QĐ-UB

19/04/1999

V/v: Ban hành chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức được điều động tăng cường cho các xã thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và các xã đặc biệt khó khăn.

thực hiện hết năm 2000

8

Quyết định

77/1999/QĐ-UB

19/04/1999

V/v: Ban hành quy chế tổ chức thực hiện việc điều động cán bộ công chức tăng cường cho các xã thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và các xã đặc biệt khó khăn

 

9

Quyết định

97/1999/QĐ-UB

10/05/1999

V/v: Thành lập Ban chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược tài chính đến năm 2010.

 

10

Quyết định

195/1999/QĐ-UB

18/08/1999

Ban hành quy định tạm thời về việc kiểm tra xác nhận nghiệm thu công trình lâm sinh của các dự án thuộc chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh.

 

11

Quyết định

196/1999/QĐ-UB

23/08/1999

V/v: Thành lập Ban chỉ đạo về du lịch tỉnh Bình Phước.

95/2006/QĐ-UBND thay thế

12

Quyết định

34/2001/QĐ-UB

09/05/2001

V/v: Điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách theo Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000.

 

13

Quyết định

37/2001/QĐ-UB

24/05/2001

V/v: Sửa đổi điều 6 và điều 7 quy chế cai nghiện tự nguyện ban hành kèm theo Quyết định số 142/1999/QĐ-UB ngày 22/6/1999 của UBND tỉnh

 

14

Quyết định

53/2001/QĐ-UB

17/07/2001

V/v: Quy định chế độ tiền thưởng kèm theo các hình thức khen.

56/2011/QĐ-UBND

15

Quyết định

67/2001/QĐ-UB

27/08/2001

V/v: Phê duyệt đề án bố trí lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

pháp lệnh công an xã

16

Quyết định

88/2003/QĐ-UB

29/09/2003

V/v: Ban hành danh mục và mức thu các loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

42/2012/QĐ-UBND thay thế

17

Quyết định

107/2003/QĐ-UB

25/11/2003

V/v: Chế độ nhuận bút.

10/2012/QĐ-UBND thay thế

18

Quyết định

43/2004/QĐ-UB

08/06/2004

V/v: Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

24/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định 68/2002/NĐ-CP

19

Quyết định

61/2004/QĐ-UB

19/07/2004

V/v: Ban hành Quy chế tuyển dụng Công chức ở xã, phường, thị trấn.

28/2013/QĐ-UBND thay thế

20

Quyết định

96/2004/QĐ-UB

20/10/2004

V/v: Ban hành Quy chế về tổ chức, quản lý hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng thôn ấp.

30/2012/QĐ-UBND bãi bỏ

21

Quyết định

101/2004/QĐ-UB

27/10/2004

V/v: Ban hành quy chế chính sách khuyến khích đầu tư cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 

22

Quyết định

112/2004/QĐ-UB

24/11/2004

V/v: Ban hành quy định về khung giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ

50/2011/QĐ-UBND thay thế

23

Quyết định

117/2004/QĐ-UB

07/12/2004

V/v công nhận bản Điều lệ Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước.

22/2012/QĐ-UBND bãi bỏ

24

Quyết định

27/2005/QĐ-UBND

02/02/2005

V/v: Định mức thu - chi phí dự thi, dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý.

 

25

Quyết định

83/2005/QĐ-UBND

11/08/2005

V/v: ban hành về quy định về cai nghiện và chữa bệnh cho người nghiện ma túy và người bán dâm trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

12/2013/QĐ-UBND bãi bỏ.

26

Quyết định

84/2005/QĐ-UBND

11/08/2005

V/v: điều chỉnh, bổ sung khung giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ ban hành kèm theo Quyết định số 112/2004 của UBND tỉnh Bình Phước.

50/2011/QĐ-UBND thay thế

27

Quyết định

95/2005/QĐ-UBND

22/08/2005

V/v: Bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN cấp xã.

48/2011/QĐ-UBND thay thế

28

Quyết định

123/2005/QĐ-UBND

18/10/2005

V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Trường trung học phổ thông chuyên Quang Trung tỉnh Bình Phước

41/2011/QĐ-UBND

29

Quyết định

125/2005/QĐ-UBND

20/10/2005

V/v: Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bù Đốp.

05/2013/QĐ-UBND bãi bỏ

30

Quyết định

127/2005/QĐ-UBND

20/10/2005

V/v: Kiện toàn ban Quân - dân y tỉnh Bình Phước.

07/2012/QĐ-UBND bãi bỏ

31

Quyết định

34/2006/QĐ-UBND

22/03/2006

V/v: Thành lập Hội đồng Giáo dục Quốc phòng Tỉnh

365/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 kiện toàn

32

Quyết định

36/2006/QĐ-UBND

28/03/2006

V/v: Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2006

thực hiện trong năm 2006

33

Quyết định

42/2006/QĐ-UBND

03/04/2006

V/v: Thành lập Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Phước

75/2008/QĐ-UBND bãi bỏ

34

Quyết định

43/2006/QĐ-UBND

11/04/2006

V/v: Điều chỉnh và bổ sung đơn giá bồi thường về đất tại Quyết định số 156/2005/QĐ-UBND ngày 16/12/2005 của UBND tỉnh

45/2007/QĐ-UBND thay thế

35

Quyết định

44/2006/QĐ-UBND

11/04/2006

V/v: Ban hành quy chế bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và xác lập quyền sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

52/2010/QĐ-UBND bãi bỏ

36

Quyết định

46/2006/QĐ-UBND

19/04/2006

V/v: Công nhận Ban chấp hành Hội Cựu thanh niên Xung phong Việt Nam tỉnh Bình Phước (Nhiệm kỳ 2005 - 2010)

hết nhiệm kỳ

37

Quyết định

66/2006/QĐ-UBND

19/06/2006

V/v: Ban hành khung giá bổ sung thu một phần viện phí và phí dịch vụ trên địa bàn Tỉnh Bình Phước

50/2011/QĐ-UBND thay thế

38

Quyết định

98/2006/QĐ-UBND

05/10/2006

V/v: Ban hành bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công.

 

39

Quyết định

99/2006/QĐ-UBND

05/10/2006

V/v: Ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước - Phần lắp đặt.

 

40

Quyết định

100/2006/QĐ-UBND

05/10/2006

V/v: Ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước - Phần khảo sát xây dựng.

 

41

Quyết định

101/2006/QĐ-UBND

05/10/2006

V/v: Ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước - Phần xây dựng

 

42

Quyết định

102/2006/QĐ-UBND

09/10/2006

V/v: Phê duyệt Đề án xây dựng, đào tạo các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh giai đoạn 2007-2010.

 

43

Quyết định

110/2006/QĐ-UBND

16/11/2006

V/v: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

44

Quyết định

112/2006/QĐ-UBND

30/11/2006

V/v: Ban hành Quy định tải trọng đường, tải trọng cầu trên đường tỉnh của tỉnh Bình Phước

25/2013/QĐ-UBND thay thế

45

Quyết định

117/2006/QĐ-UBND

18/12/2006

V/v: Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2007

 

46

Quyết định

118/2006/QĐ-UBND

18/12/2006

V/v: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh giai đoạn 2007 - 2010

 

47

Quyết định

119/2006/QĐ-UBND

19/12/2006

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006

 

48

Quyết định

120/2006/QĐ-UBND

21/12/2006

V/v: Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Bình Phước

04/2013/QĐ-UBND thay thế

49

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND

15/03/2007

V/v: Kiện toàn Ban điều hành Đề án tin học hóa QLNN tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2005

 

50

Quyết định

36/2007/QĐ-UBND

02/08/2007

V/v: Điều chỉnh phương án thu và mức thu phí sử dụng đường bộ Dự án B.O.T nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741, đoạn Đồng Xoài, Phước Long.

31/2012/QĐ-UBND thay thế

51

Quyết định

42/2007/QĐ-UBND

24/08/2007

V/v: Phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2007-2010.

 

52

Quyết định

48/2007/QĐ-UBND

19/09/2007

V/v: Ban hành Quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết yêu cầu của tổ chức và công dân

09/2012/QĐ-UBND thay thế

53

Quyết định

49/2007/QĐ-UBND

27/09/2007

V/v: Ban hành quy định về mức thu phí sử dụng đường bộ Dự án B.O.T nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ ranh giới tỉnh Bình Dương đến thị trấn An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

32/2012/QĐ-UBND thay thế

54

Quyết định

53/2007/QĐ-UBND

18/10/2007

V/v: Phê duyêt Đề án “Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh giai đoạn 2006-2010.

 

55

Quyết định

57/2007/QĐ-UBND

12/11/2007

V/v: Ban hành quy chế phối hợp giữa Giám đốc Sở Tư pháp với Chủ tịch UBND huyện, thị xã; giữa Trường thi hành án dân sự tỉnh và Trưởng phòng Tư pháp huyện, thị xã trong việc giúp Giám đốc Sở Tư pháp và Chủ tịch UBND huyện, thị xã quản lý một số công tác tổ chức, cán bộ và hoạt động Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

 

56

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND

01/02/2008

V/v: Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh

08/2013/QĐ-UBND thay thế

57

Quyết định

35/2008/QĐ-UBND

28/07/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công thương tỉnh Bình Phước

14/2012/QĐ-UBND thay thế

58

Quyết định

40/2008/QĐ-UBND

04/08/2008

V/v: Sửa đổi mục 4, phần A của Quy định về khung giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ ban hành kèm theo Quyết định số 112/2004/QĐ-UBND ngày 24/11/2004

50/2011/QĐ-UBND thay thế

59

Quyết định

43/2008/QĐ-UBND

05/08/2008

V/v: Sửa đổi bổ sung một số Điều của bản quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006.

04/2013/QĐ-UBND thay thế

60

Quyết định

52/2008/QĐ-UBND

26/08/2008

V/v: Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ cho HĐND các cấp trong tỉnh.

34/2012/QĐ-UBND thay thế

61

Quyết định

55/2008/QĐ-UBND

28/08/2008

V/v: Áp dụng mức phụ cấp đặc thù hàng tháng cho lực lượng Công an xã

48/2011/QĐ-UBND quy định chung.

62

Quyết định

59/2008/QĐ-UBND

04/09/2008

V/v: Ban hành Đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh giai đoạn 2007-2010.

 

63

Quyết định

62/2008/QĐ-UBND

15/09/2008

V/v: Quy định mức thu, trích, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

26/2012/QĐ-UBND thay thế

64

Quyết định

63/2008/QĐ-UBND

17/09/2008

V/v: Ban hành quy định về mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

27/2012/QĐ-UBND bãi bỏ

65

Quyết định

67/2008/QĐ-UBND

02/10/2008

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

09/2012/QĐ-UBND thay thế

66

Quyết định

69/2008/QĐ-UBND

10/10/2008

Ban hành quy định về quản lý và thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-1010 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

67

Quyết định

76/2008/QĐ-UBND

19/11/2008

Ban hành Quy định khu vực phải có giấy phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

21/2012/QĐ-UBND thay thế

68

Quyết định

78/2008/QĐ-UBND

05/12/2008

V/v: Sửa đổi Điều 12 Quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trong tỉnh kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 của UBND tỉnh.

34/2012/QĐ-UBND thay thế

69

Quyết định

81/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

V/v: Ban hành danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh Bình Phước.

22/2013/QĐ-UBND bãi bỏ

70

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND

5/1/2009

Bãi bỏ Quyết định số 72/2005/QĐ-UB ngày 28/7/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2005-2010.

 

71

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND

26/06/2009

V/v: Ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

72

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND

26/06/2009

V/v: Ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

73

Quyết định

37/2009/QĐ-UBND

11/08/2009

Sửa đổi, bổ sung Quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trong tỉnh được ban hành kèm theo QĐ số 52/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 của UBND tỉnh.

34/2013/QĐ-UBND thay thế

74

Quyết định

49/2009/QĐ-UBND

23/10/2009

Ban hành Quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao.

41/2012/QĐ-UBND thay thế

75

Quyết định

52/2009/QĐ-UBND

04/11/2009

Ban hành Quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

21/2013/QĐ-UBND thay thế

76

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND

12/05/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh

27/2012/QĐ-UBND bãi bỏ

77

Quyết định

70/2010/QĐ-UBND

12/17/2010

Vv sửa đổi, bổ sung điều 1 của QĐ số 107/2003/QĐ-UBND ngày 25/11/2003 của UBND tỉnh về chế độ nhuận bút

10/2012/QĐ-UBND thay thế

78

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

17/01/2011

Ban hành đơn giá thống kê đất đai hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

26/2013/QĐ-UBND thay thế

79

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

24/02/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước.

 

80

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND

24/02/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Công thương tỉnh Bình Phước.

 

81

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

24/02/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư.

 

82

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

24/02/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước.

 

83

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

24/02/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

 

84

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND

24/02/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh.

 

85

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

4/3/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước.

 

86

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND

4/3/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Dân tộc tỉnh Bình Phước.

 

87

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND

07/3/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

 

88

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND

07/3/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

89

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND

07/3/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Y tế tỉnh Bình Phước.

 

90

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND

07/3/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước.

 

91

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND

07/3/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Ngoại vụ tỉnh Bình Phước.

 

92

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND

07/3/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tài chính tỉnh Bình Phước.

 

93

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND

07/3/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

94

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND

08/3/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính chung cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

95

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND

08/3/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

96

Quyết định

29/2011/QĐ-UBND

09/3/2011

V/v công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Nội vụ tỉnh Bình Phước

 

97

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND

14/6/2011

Phê duyệt Đề án Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

13/2012/QĐ-UBND thay thế

98

Quyết định

50/2011/QĐ-UBND

29/8/2011

Ban hành biểu giá thu một phần viện phí và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

40/2012/QĐ-UBND thay thế

99

Quyết định

58/2011/QĐ-UBND

26/10/2011

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh.

20/2012/QĐ-UBND thay thế

100

Quyết định

60/2011/QĐ-UBND

27/10/2011

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

20/2012/QĐ-UBND thay thế

101

Quyết định

66/2011/QĐ-UBND

5/12/2011

Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

102

Quyết định

67/2011/QĐ-UBND

21/12/2011

V/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012

39/2012/QĐ-UBND thay thế

103

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

08/02/2012

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

29/2012/QĐ-UBND bãi bỏ

104

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND

31/5/2012

Về việc quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

18/2012/QĐ-UBND thay thế

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1177/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1177/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2013
Ngày hiệu lực08/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1177/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1177/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1177/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Phước
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1177/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
      Người kýNguyễn Văn Trăm
      Ngày ban hành08/07/2013
      Ngày hiệu lực08/07/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1177/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1177/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Phước