Quyết định 760/2007/QĐ-UBND

Quyết định 760/2007/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải Báo chí tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 760/2007/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải Báo chí tỉnh Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 760/2007/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 30 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI BÁO CHÍ TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và Hướng dẫn số 1531/TV-HNBVN ngày 04/6/2002 của Hội nhà báo Việt Nam về việc tổ chức Giải báo chí ở các Hội nhà báo tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ phe duyệt Đề án Giải báo chí quốc gia

Theo đề nghị của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại tờ trình
số: 18/TT-BTĐKT ngày 04/5/2007 về việc đề nghị ban hành Quy chế xét tặng giải báo chí tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế xét tặng Giải Báo chí tỉnh Yên Bái”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 276/QĐ-UB ngày 30/10/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế xét giải báo chí Yên Bái hàng năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Thi đua -Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM.UBND TỈNH YÊN BÁI
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Lộc

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG GIẢI BÁO CHÍ TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 760/2007 /QĐ-UBND ngày 30/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải Báo chí tỉnh Yên Bái nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vì sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Khuyến khích và bồi dưỡng các tài năng báo chí, nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của những người làm báo. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí và xuất bản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, bảo đảm định hướng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu vì sự nghiệp chung của đất nước "Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".

Điều 2. Giải Báo chí hàng năm của tỉnh Yên Bái được xét tặng mỗi năm một lần theo đề nghị của Hội đồng chung khảo Giải báo chí tỉnh Yên Bái. Giải được trao tặng trong dịp kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam 21/6 hàng năm.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối tượng dự giải.

1. Các nhà báo chuyên nghiệp, cộng tác viên của các cơ quan báo chí tuyên truyền và mọi công dân trong tỉnh đều có quyền gửi tác phẩm tham dự Giải Báo chí hàng năm tỉnh Yên Bái.

2. Các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự Giải Báo chí tỉnh Yên Bái phải là những người không có bài viết trái với quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước. Không vi phạm pháp luật, luật báo chí và xuất bản hiện hành. Không vi phạm các quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Không bị các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Điều 4. Tác phẩm dự giải.

1. Tác phẩm dự Giải Báo chí tỉnh Yên Bái là những tác phẩm báo chí đã được các báo và phương tiện thông tin đại chúng của trung ương, tỉnh đăng tải, phát sóng từ ngày 01 tháng 4 năm trước đến ngày 01 tháng 4 năm sau. Các tác phẩm báo chí đã được giải thưởng của Trung ương hoặc địa phương không được dự giải.

2. Tác phẩm dự giải bao gồm các thể loại, loại hình báo chí phản ánh tất cả các chủ đề, đề tài về cuộc sống và con người Việt Nam, có nội dung tư tưởng tốt, có tính phát hiện và tác dụng xã hội, phản ánh trung thực khách quan các lĩnh vực đời sống xã hội. Có giá trị tuyên truyền, giáo dục sâu rộng và định hướng dư luận xã hội vì sự nghiệp đổi mới của đất nước.

3. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể gửi tác phẩm dự giải ở tất cả các loại hình báo chí nhưng mỗi loại hình báo chí chỉ được gửi tối đa 02 tác phẩm xuất sắc nhất.

Điều 5. Hình thức giải và mức thưởng.

1. Giải Báo chí tỉnh Yên Bái hàng năm được trao cho 04 loại hình báo chí gồm:

a. Báo viết;

b. Báo phát thanh;

c. Báo truyền hình;

d. Ảnh báo chí.

2. Mỗi loại hình báo chí gồm 01 bộ giải thưởng bao gồm: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải khuyến khích. Giá trị của các giải thưởng như sau:

a. Giải A: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

b. Giải B: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

c. Giải C: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

d. Giải khuyến khích: 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng).

3. Các tác phẩm đoạt giải Báo chí tỉnh Yên Bái được trao tặng bằng chứng nhận kèm theo tiền thưởng tương ứng với từng thứ hạng giải.

Điều 6. Hội đồng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Yên Bái.

Hội đồng chung khảo Giải Báo chí tỉnh được thành lập theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh (Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và qui chế hoạt động của Hội đồng có quy định riêng).

Điều 7. Tổ chức xét Giải báo chí tỉnh Yên Bái.

1. Tác phẩm dự giải của những người làm báo chuyên nghiệp do các Chi hội nhà báo, các cơ quan báo chí quản lý biên chế tổ chức sơ tuyển. Tác phẩm của những tác giả không chuyên do Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh sơ tuyển, tập hợp gửi về Thường trực Hội Nhà báo tỉnh trước ngày 10 tháng 4 hàng năm.

2. Ban giám khảo Giải Báo chí tỉnh có trách nhiệm thẩm định, đánh giá, chấm điểm các tác phẩm báo chí dự giải bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, khách quan, công bằng. Xác định đúng chất lượng, giá trị tác phẩm dự giải. Tổng hợp tính điểm trung bình cộng cho từng tác phẩm theo thang điểm 10/10. Giúp Hội đồng chung khảo tỉnh xem xét, lựa chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xét tặng hàng năm.

3. Ban giám khảo Giải Báo chí tỉnh Yên Bái do Hội đồng chung khảo Giải báo chí tỉnh thành lập. Ban giám khảo bao gồm: Phó chủ tịch Thường trực Hội nhà báo tỉnh làm Trưởng Ban giám khảo kiêm ủy viên thường trực Giải báo chí tỉnh. Các thành viên Ban giám khảo là một số các nhà báo có uy tín, có trình độ và kinh nghiệm theo đề nghị của Hội Nhà báo tỉnh.

4. Hội đồng chung khảo xem xét, lựa chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc trên cơ sở tổng hợp chấm điểm và đề nghị của Ban giám khảo Giải Báo chí tỉnh. Thống nhất đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xét tặng Giải trước ngày 30 tháng 4 hàng năm.

Điều 8. Quy trình chấm điểm.

Giải Báo chí Yên Bái hàng năm được tiến hành theo 3 vòng xét chọn.

1. Vòng sơ tuyển: Do Ban thư ký các Chi hội thực hiện đối với các tác phẩm dự giải của các nhà báo chuyên nghiệp thuộc các cơ quan báo chí và tuyên truyền. Văn phòng Hội Nhà báo tập hợp và sơ tuyển các tác phẩm của các tác giả là cộng tác viên của các cơ quan báo chí, tuyên truyền và mọi công dân khác.

2. Vòng sơ khảo: Do Ban giám khảo chấm điểm theo thang điểm 10/10 đối với từng tác phẩm. Tính điểm trung bình cộng từng tác phẩm và tổng hợp bảng chấm điểm báo cáo Hội đồng chung khảo.

3. Vòng chung khảo: Do các thành viên Hội đồng chung khảo xem xét, lựa chọn trên cơ sở điểm trung bình cộng của từng tác phẩm. Tác phẩm được đề nghị trao giải phải được trên 50% thành viên Hội đồng chung khảo tán thành theo hình thức giải và mức thưởng qui định tại Điều 5 của qui chế này.

Điều 9. Qui trình xét Giải Báo chí tỉnh Yên Bái.

1. Hội đồng chung khảo xét chọn tác phẩm đề nghị trao giải thưởng trên cơ sở điểm trung bình cộng của mỗi tác phẩm theo khung điểm như sau:

a. Tác phẩm đạt giải A từ 9 đến 10 điểm.

b. Tác phẩm đạt giải B từ 8 đến dưới 9 điểm.

c. Tác phẩm đạt giải C từ 7,5 đến dưới 8 điểm.

d. Tác phẩm đạt giải Khuyến khích từ 7 đến dưới 7,5 điểm.

2. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc đề nghị trao giải thưởng theo nguyên tắc lấy từ điểm cao xuống thấp đối với từng loại hình báo chí. Tác phẩm đủ điểm theo khung điểm quy định được xét trao giải. Không nhất thiết phải xét đủ số lượng giải thưởng của mỗi loại hình báo chí. Số lượng giải thưởng không vượt quá qui định tại Điều 5 của qui định này.

3. Các thành viên Ban giám khảo làm việc theo nguyên tắc độc lập thẩm định và chấm điểm cho từng tác phẩm. Một tác phẩm được chấm điểm nếu có sự chênh lệch từ 02 điểm trở lên giữa các thành viên Ban giám khảo thì Trưởng Ban giám khảo triệu tập cuộc họp để phân tích, thẩm định, đánh giá, cho điểm tác phẩm chính xác và đồng nhất.

4. Thành viên Ban giám khảo có tác phẩm dự giải không được chấm điểm tác phẩm của mình. Khi tính điểm trung bình cộng được trừ 1 số chia của tổng số điểm đã được các giám khảo khác cho điểm.

Điều 10. Kinh phí hỗ trợ giải báo chí hàng năm.

1. Kinh phí hỗ trợ giải báo chí hàng năm của tỉnh bao gồm kinh phí hỗ trợ trao giải thưởng và kinh phí phục vụ cho công tác tổ chức giải được bố trí từ ngân sách tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và từ các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2- Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với sở Văn hoá Thông tin hướng dẫn Hội Nhà báo tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ giải báo chí hàng năm của tỉnh theo đúng chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước và quy định tại Quy chế này.

Chương III

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái là cơ quan thường trực của Hội đồng xét duyệt giải báo chí tỉnh Yên Bái, có trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện giải thưởng tới các đối tượng; tập hợp tác phẩm, chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ trong quá trình làm việc của Ban giám khảo, Hội đồng chung khảo và tổ chức lễ trao giải thưởng.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định tặng giải Báo chí tỉnh Yên Bái.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét tặng giải.

Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho Hội Nhà báo tỉnh là cơ quan thường trực của Giải. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và cơ quan thường trực Giải có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Hội đồng chung khảo giải báo chí tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 13. Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung khi cơ quan nhà nước cấp trên ban hành văn bản mới điều chỉnh về lĩnh vực này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 760/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu760/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2007
Ngày hiệu lực09/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 760/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 760/2007/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải Báo chí tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 760/2007/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải Báo chí tỉnh Yên Bái
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu760/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýHoàng Xuân Lộc
       Ngày ban hành30/05/2007
       Ngày hiệu lực09/06/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 760/2007/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải Báo chí tỉnh Yên Bái

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 760/2007/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải Báo chí tỉnh Yên Bái