Quyết định 761/QĐ-TCHQ

Quyết định 761/QĐ-TCHQ năm 2015 Quy định phân công, xác định trách nhiệm trong việc tham mưu đối với các văn bản do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính

Quyết định 761/QĐ-TCHQ 2015 phân công xác định trách nhiệm trong việc tham mưu các văn bản đã được thay thế bởi Quyết định 01/QĐ-TCHQ công bố danh mục quyết định đã hết hiệu lực 2017 và được áp dụng kể từ ngày 03/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 761/QĐ-TCHQ 2015 phân công xác định trách nhiệm trong việc tham mưu các văn bản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 761/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC THAM MƯU ĐỐI VỚI CÁC VĂN BẢN DO TỔNG CỤC TRƯỞNG KÝ THỪA ỦY QUYỀN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 2980/QĐ-TCHQ ngày 15/11/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy chế làm việc của Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân công, xác định trách nhiệm trong việc tham mưu đối với các văn bản do Tổng cục trưởng ký thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy định ban hành kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- LĐ Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ (để t/h và chỉ đạo);
- Vụ Pháp chế - BTC (để p/h)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, VP(3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG, XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC THAM MƯU ĐỐI VỚI CÁC VĂN BẢN DO TỔNG CỤC TRƯỞNG KÝ THỪA ỦY QUYỀN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 761/QĐ-TCHQ ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Quy định này phân công, xác định trách nhiệm của Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan và các công chức thừa hành trong việc tham mưu cho Tổng cục trưởng ký văn bản thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Đơn vị chủ trì: là đơn vị thụ lý hồ sơ, có trách nhiệm chính trong việc tham mưu, xin ý kiến và tổng hợp giúp việc cho Lãnh đạo Tổng cục trước khi trình Tổng cục trưởng ký thừa ủy quyền.

3. Riêng giải quyết khiếu nại lần 2 thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì Thanh tra Tổng cục Hải quan là đơn vị chủ trì. Các đơn vị tham mưu giải quyết khiếu nại lần 1 có trách nhiệm phối hợp để tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục.

Điều 2. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị tham mưu chủ trì

1. Phân công công chức nghiên cứu nội dung vụ việc, dự thảo tờ trình và quyết định để trình Tổng cục trưởng ký thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Trình Lãnh đạo Tổng cục phụ trách lĩnh vực được Tổng cục trưởng phân công:

Trên cơ sở nội dung vụ việc, các quy định của pháp luật soạn thảo tờ trình trình Lãnh đạo Tổng cục phụ trách duyệt. Nội dung tờ trình nêu rõ căn cứ pháp lý, quan điểm xử lý. Trường hợp Lãnh đạo Tổng cục phụ trách đi vắng thì trình Lãnh đạo Tổng cục được Tổng cục trưởng phân công thay thế để giai đoạn công việc.

3. Xin ý kiến tham gia:

a. Trường hợp cần xin ý kiến các đơn vị nghiệp vụ thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị ngoài ngành Tài chính; soạn thảo văn bản xin ý kiến, trong đó nêu rõ nội dung vụ việc, quan điểm xử lý đối với nội dung vụ việc nêu tại dự thảo văn bản trình Tổng cục trưởng (kèm hồ sơ và các văn bản liên quan xin ý kiến). Cụ thể:

- Trường hợp xin ý kiến các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục: soạn thảo văn bản xin ý kiến, trong đó nêu rõ nội dung vụ việc, căn cứ pháp lý, quan điểm xử lý và chịu trách nhiệm đôn đốc các đơn vị được xin ý kiến tham gia đúng thời hạn tại văn bản xin ý kiến.

- Trường hợp xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị ngoài ngành Tài chính: soạn thảo văn bản xin ý kiến trong đó nêu rõ nội dung vụ việc, căn cứ pháp lý, quan điểm xử lý và trình Phó tổng cục trưởng phụ trách lĩnh vực công tác ký văn bản xin ý kiến và chịu trách nhiệm đôn đốc các đơn vị được xin ý kiến tham gia đúng thời hạn tại văn bản xin ý kiến.

Trong thời hạn 02 ngày kể từ nhận được đầy đủ ý kiến tham gia của các đơn vị, đơn vị chủ trì soạn thảo phải tổng hợp và trình Lãnh đạo Tổng cục phụ trách lĩnh vực công tác duyệt.

b. Trường hợp xin ý kiến tập thể Lãnh đạo Tổng cục: lập phiếu xin ý kiến Lãnh đạo Tổng cục, trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ ý kiến của Lãnh đạo Tổng cục, đơn vị chủ trì soạn thảo tổng hợp và trình Lãnh đạo Tổng cục phụ trách lĩnh vực công tác duyệt nội dung trước khi trình Tổng cục trưởng.

Sau khi có ý kiến phê duyệt của Lãnh đạo Tổng cục phụ trách lĩnh vực công tác, trình Tổng cục trưởng nội dung soạn thảo. Nội dung tờ trình phải nêu cụ thể vụ việc căn cứ pháp lý, quan điểm xử lý của đơn vị được giao chủ trì, ý kiến tham gia của các đơn vị được xin ý kiến (nếu có), ý kiến của các Phó tổng cục trưởng (nếu có). Trường hợp có nhiều phương án xử lý thì nêu rõ quan điểm xử lý đối với nội dung trình.

Điều 3. Tránh nhiệm của đơn vị được xin ý kiến tham gia

Khi nhận được văn bản xin ý kiến của các đơn vị, phải có ý kiến tham gia đúng thời hạn yêu cầu và nêu rõ quan điểm xử lý đối với nội dung được lấy ý kiến. Ý kiến phải rõ ràng, nêu rõ cơ sở pháp lý và chịu trách nhiệm về nội dung tham gia ý kiến.

Điều 4. Trách nhiệm của Phó Tổng cục trưởng được giao phụ trách lĩnh vực công tác

Có ý kiến, phương án trả lời cụ thể (trường hợp nội dung tờ trình có nhiều phương án xử lý) đối với nội dung trình của đơn vị chủ trì soạn thảo và ký tờ trình Tổng cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Tổng cục trưởng và pháp luật về toàn bộ nội dung văn bản đã duyệt để Tổng cục trưởng ký thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 5. Trách nhiệm của Văn phòng Tổng cục

Kiểm tra nội dung, hình thức văn bản trước khi trình Tổng cục trưởng. Trường hợp hồ sơ trình thiếu, chưa đúng thể thức theo quy định thì trong thời hạn 01 ngày trả hồ sơ để đơn vị chủ trì soạn thảo bổ sung, chỉnh sửa thể thức văn bản theo đúng quy định.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định này tại đơn vị. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc thì tổng hợp xin ý kiến Lãnh đạo Tổng cục để Tổng cục trưởng quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 761/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu761/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2015
Ngày hiệu lực18/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 761/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 761/QĐ-TCHQ 2015 phân công xác định trách nhiệm trong việc tham mưu các văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 761/QĐ-TCHQ 2015 phân công xác định trách nhiệm trong việc tham mưu các văn bản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu761/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành18/03/2015
        Ngày hiệu lực18/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 761/QĐ-TCHQ 2015 phân công xác định trách nhiệm trong việc tham mưu các văn bản

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 761/QĐ-TCHQ 2015 phân công xác định trách nhiệm trong việc tham mưu các văn bản