Quyết định 7644/QĐ-UBND

Quyết định 7644/QĐ-UBND năm 2013 Quy định tạm thời mức thu kinh phí đối với tổ chức, cá nhân được nhà nước giao, cho thuê đất vào mục đích phi nông nghiệp từ đất trồng lúa nhưng không có phương án khai hoang, phục hóa, cải tạo vùng đất trồng lúa kém chất lượng và đất trồng trọt khác được cấp thẩm quyền phê duyệt mà xin nộp bằng tiền theo quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 42/2012/NĐ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 7644/QĐ-UBND 2013 kinh phí phi nông nghiệp không khai hoang cải tạo Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 4970/QĐ-UBND mức tiền tạm thời bảo vệ đất trồng lúa chuyển sang phi nông nghiệp Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 7644/QĐ-UBND 2013 kinh phí phi nông nghiệp không khai hoang cải tạo Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7644/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ MỨC THU KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀO MỤC ĐÍCH PHI NÔNG NGHIỆP TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA NHƯNG KHÔNG CÓ PHƯƠNG ÁN KHAI HOANG, PHỤC HÓA, CẢI TẠO CÁC VÙNG ĐẤT TRỒNG LÚA KÉM CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẤT TRỒNG TRỌT KHÁC ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT MÀ XIN NỘP BẰNG TIỀN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 9 NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2012/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai 2003; Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT ngày 11/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng đất;

Căn cứ văn bản số 4556/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa;

Xét đề nghị của liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 6358/TTrLN-STC ngày 15/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời về thực hiện khoản 2 Điều 9 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

1. Phê duyệt kinh phí thu của các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất vào mục đích phi nông nghiệp từ đất trồng lúa nước nhưng không có phương án thực hiện khai hoang, phục hóa, cải tạo các vùng đất trồng lúa kém chất lượng và đất trồng trọt khác để bổ sung diện tích đất trồng lúa nước bị mất tại địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà đề nghị nộp bằng tiền cho Nhà nước để thực hiện phương án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất tại địa phương là 38.000 đồng/m2 (ba mươi tám ngàn đồng).

2. Sau khi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 9 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ thì thực hiện theo hướng dẫn đó và UBND Thành phố không xem xét lại mức kinh phí tạm thu quy định tại khoản 1 điều này đối với các đơn vị đã thực hiện việc nộp kinh phí này vào ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố (trước ngày 25/12/2013) các nội dung:

- Xác định cụ thể phạm vi và đối tượng áp dụng theo quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 2 văn bản số 4556/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Việc áp dụng đối với các trường hợp đã thực hiện trước ngày ban hành Quyết định này và sau ngày 1/7/2012 (trong đó phân biệt giữa dự án sử dụng ngân sách Nhà nước; dự án sử dụng vốn của tổ chức, cá nhân);

- Quy định về việc lập và phê duyệt phương án thu khoản kinh phí này, đảm bảo thực hiện đồng thời với việc lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và việc chuyển kinh phí về ngân sách Thành phố để quản lý, bố trí sử dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện và thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
-  Các PCT UBND Thành phố;
- Bộ: TN&MT; TC, NN&PTNT;
- Các PVP, TH, TNc, đ, n, n TNth;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7644/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7644/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2013
Ngày hiệu lực17/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7644/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7644/QĐ-UBND 2013 kinh phí phi nông nghiệp không khai hoang cải tạo Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 7644/QĐ-UBND 2013 kinh phí phi nông nghiệp không khai hoang cải tạo Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu7644/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành17/12/2013
        Ngày hiệu lực17/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 7644/QĐ-UBND 2013 kinh phí phi nông nghiệp không khai hoang cải tạo Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 7644/QĐ-UBND 2013 kinh phí phi nông nghiệp không khai hoang cải tạo Hà Nội