Quyết định 765/QĐ-UBND

Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới và giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 765/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới giữ nguyên Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 765/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 22 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (có hiệu lực ngày 24/3/2014);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 68/TTr-SVHTTDL ngày 04/4/2014 và Công văn số 494/STP-KSTT ngày 03/4/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 17 thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch, trong đó gồm 1 thủ tục hành chính mới ban hành và 16 thủ tục hành chính giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế toàn bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch đã được công bố tại Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC; Cục công tác phía Nam);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT, Ktr39/5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH CÀ MAU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 22 tháng 05 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục chi tiết

1. Danh mục thủ tục hành chính mới han hành lĩnh vực Du lịch

STT

Tên thủ tục hành chính

01

Cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch

2. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên(1) lĩnh vực Du lịch

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Số hồ sơ TTHC

Công khai - còn hiệu lực

01

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

T-CMU-206345-TT

X

02

Sửa đổi bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

T-CMU-206354-TT

X

03

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

T-CMU-206362-TT

X

04

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

T-CMU-206373-TT

X

05

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

T-CMU-206370-TT

X

06

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

T-CMU-206377-TT

X

07

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

T-CMU-200379-TT

X

08

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

T-CMU-206384-TT

X

09

Xếp hạng, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, bãi cắm trại du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê

T-CMU-206388-TT

X

10

Xếp hạng, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao đến 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

T-CMU-206399-TT

X

11

Xếp hạng, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch

T-CMU-206442-TT

X

12

Đăng ký hội chợ, triển lãm du lịch

T-CMU-206455-TT

X

13

Xếp hạng, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch

T-CMU-206461-TT

X

14

Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

T-CMU-206475-TT

X

15

Cấp, cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

T-CMU-206483-TT

X

16

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

T-CMU-206485-TT

X

Chú thích:

(1) Th tục hành chính gi nguyên là thủ tục hành chính chưa được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy b đối với các bộ phận tạo thành th tục hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010. Những thủ tục hành chính này được "hệ thống hóa” lại bằng Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh theo từng lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Các hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn hiệu lực và ở tình trạng công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và không đề nghị đăng tải công khai lại.

B. Danh mục hệ thống hóa 17 thủ tục hành chính còn hiệu lực lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

STT

Tên thủ tục hành chính

Công khai

(Trang)

I.1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

1

Cấp Giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch

6

I.2. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên

2

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

9

3

Sửa đổi bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

15

4

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

21

5

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

27

6

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

33

7

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

37

8

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

42

9

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

46

10

Xếp hạng, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, bãi cắm trại du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê

50

11

Xếp hạng, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao đến 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

103

12

Xếp hạng, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch

166

13

Đăng ký hội chợ, triển lãm du lịch

199

14

Xếp hạng, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch

203

15

Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

264

16

Cấp, cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

271

17

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

276

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 765/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu765/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2014
Ngày hiệu lực22/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 765/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 765/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới giữ nguyên Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 765/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới giữ nguyên Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu765/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýNguyễn Tiến Hải
       Ngày ban hành22/05/2014
       Ngày hiệu lực22/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 765/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới giữ nguyên Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 765/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới giữ nguyên Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau

           • 22/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực