Quyết định 914/QĐ-UBND

Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 914/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 06 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 138/TTr-SVHTTDL ngày 25/6/2012 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau (có danh mục thủ tục hành chính và nội dung cụ th kèm theo; riêng mu đơn, mẫu tờ khai của từng thủ tục hành chính được đăng trên cng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau).

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết đnh số 1589/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thtrưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCX UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT Cà Mau;
- Công báo Cà Mau;
- Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT. Tr 03/7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH CÀ MAU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 06 tháng 07 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

Cấp giấy phép công din

Văn hóa

2

Cấp giấy phép công diễn cho các tổ chức, cá nhân trình diễn thi trang

Văn hóa

3

Cấp giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh vũ trường

Văn hóa

4

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Văn hóa

5

Cấp giấy phép thực hiện tổ chức lhội (đối với lễ hội được tổ chức lần đầu; lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống; lễ hội có nguồn gốc nước ngoài do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Việt Nam tổ chc)

Văn hóa

6

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pano đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát trin nông thôn

Văn hóa

7

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa thông thường

Văn hóa

8

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể hiện trên không, dưới nước đối với hàng hóa trong lĩnh vc y tế.

Văn hóa

9

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pano đối với hàng hóa thông thường

Văn hóa

10

Cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pano đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế

Văn hóa

11

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể hiện trên không, dưới nước đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Văn hóa

12

Đăng ký cổ vật quốc gia

Văn hóa

13

Cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể cho cá nhân, tổ chức có yếu tố nước ngoài

Văn hóa

14

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

Văn hóa

15

Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm

Văn hóa

16

Cp giy phép triển lãm văn hóa - nghệ thuật

Văn hóa

17

Cấp giấy phép cuộc thi ảnh nghệ thuật

Văn hóa

18

Cấp giấy phép phbiến phim

Văn hóa

19

Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Văn hóa

20

Cấp giấy phép cuộc thi người đẹp

Văn hóa

21

Cấp giấy phép, thành lập văn phòng đại diện của công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Văn hóa

22

Cp giấy chứng nhận hoạt động thư viện

Văn hóa

23

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động bida & snooker

Thể thao

24

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể hình

Thể thao

25

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động bơi lặn

Thể thao

26

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động quần vợt

Thể thao

27

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Võ cổ truyền và Vovinam

Thể thao

28

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Khiêu vũ thể thao

Thể thao

29

Cấp giấy chứng nhận đđiều kiện kinh doanh hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ

Thể thao

30

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động của cơ sthể thao tổ chức tập luyện Quyền anh

Thể thao

31

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Taekwondo

Thể thao

32

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Mô tô nước trên biển

Thể thao

33

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kiện kinh doanh hoạt động Vũ đạo giải trí

Thể thao

34

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thẩm mỹ

Thể thao

35

Cấp giấy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hoạt động thể dục thể thao

Thể thao

36

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao của câu lạc bthể thao chuyên nghiệp

Thể thao

37

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Bóng đá

Thể thao

38

Cấp giấy chứng nhận đđiều kiện kinh doanh hoạt động Bóng chuyền

Thể thao

39

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Cầu lông

Thể thao

40

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lịch

41

Sa đổi bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lịch

42

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lch

43

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lịch

44

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Du lịch

45

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Du lịch

46

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Du lịch

47

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Du lịch

48

Xếp hạng, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, bãi cắm trại du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê

Du lịch

49

Xếp hạng, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao đến 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Du lịch

50

Xếp hạng, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch

Du lịch

51

Đăng ký hội chợ, triển lãm du lịch

Du lịch

52

Xếp hạng, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch

Du lịch

53

Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Du lịch

54

Cấp, cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Du lịch

55

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

Du lịch

Tổng cộng: 55 thủ tục hành chính.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 914/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu914/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2012
Ngày hiệu lực06/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 914/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Cà Mau


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Cà Mau
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu914/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
     Người kýDương Tiến Dũng
     Ngày ban hành06/07/2012
     Ngày hiệu lực06/07/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Cà Mau

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2012 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Cà Mau