Quyết định 765/QĐ-UBND

Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 765/QĐ-UBND 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 765/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 07/SCT-XNK ngày 05 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với các nội dung sau:

I. Mục tiêu

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm cụ thể hóa, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công việc đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019.

II. Nhiệm vụ triển khai thực hiện

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP và thị trường của các nước tham gia Hiệp định CPTPP

Tăng cường phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP cho các đối tượng có liên quan (nhân dân, đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như nông dân, ngư dân, cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ) thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định CPTPP.

Chú trọng tập huấn cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực như đầu tư, dịch vụ, hải quan, mua sắm Chính phủ, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, nông, lâm, ngư nghiệp, lao động, môi trường... về các cam kết có liên quan trong Hiệp định CPTPP, bảo đảm hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả.

Thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin, dự báo về thị trường xuất nhập khẩu, thị trường trong nước của các cơ quan nhà nước có chức năng cung cấp thông tin về thương mại - đầu tư để giúp các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của các nước đối tác CPTPP nói riêng và các đối tác nói chung, cũng như dự báo được nhu cầu của thị trường trong nước và ứng phó với sự cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu.

2. Công tác rà soát nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, thể chế

Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ khác của Việt Nam khi tham gia Hiệp định CPTPP.

Tích cực tham gia ý kiến xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành triển khai nhằm góp phần đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đúng lộ trình đã quy định của Hiệp định CPTPP.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực

Tiếp tục công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế phối hợp giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả việc đào tạo, dạy nghề, gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đổi mới công nghệ, xây dựng mô hình liên kết và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh, phục vụ cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành với các cơ quan Trung ương trong việc cung cấp thông tin trong lĩnh vực phòng vệ thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các vụ điều tra phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng của doanh nghiệp; nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các FTA thế hệ mới.

Triển khai thực hiện phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, tập trung ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế như: Công nghiệp đóng tàu, công nghiệp điện, công nghiệp năng lượng sạch, công nghiệp chế biến nông, lâm sản thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng và một số ngành sản xuất công nghiệp khác phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. Kết hợp hài hòa giữa phát triển công nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó, chú trọng phát triển theo chiều sâu để tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm bảo đảm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường theo hướng nâng cao giá tri gia tăng, phát triển bền vững và khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp; cải thiện nhanh hơn đời sống của người dân nông thôn trong bối cảnh nước ta tham gia Hiệp định CPTPP.

Chủ động liên doanh, liên kết trong và ngoài nước trong đào tạo nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên đào tạo nhân lực trình độ cao trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

Nghiên cứu, đánh giá những tác động của Hiệp định CPTPP đối với các ngành sản xuất, cung cấp dịch vụ để từ đó đề xuất các biện pháp cụ thể trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành này tại địa phương.

4. Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp

Tích cực tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ lao động, tiêu chuẩn lao động phù hợp với các tiêu chuẩn, cam kết, công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và quy định pháp luật của Nhà nước ban hành về quy định các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh ổn định, thành công; đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức của người lao động hoạt động thuận lợi, lành mạnh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

5. Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Triển khai thực hiện các chính sách xã hội, bao gồm chính sách hỗ trợ về tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm... để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh.

Đánh giá những tác động của Hiệp định CPTPP đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội... và đề xuất các giải pháp để có thể thực hiện hiệu quả Hiệp định CPTPP.

Tiếp tục triển khai thực thi đầy đủ các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định đa phương về môi trường, bảo tồn và bảo vệ động thực vật hoang dã mà Việt Nam đã tham gia. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp chống lại các hành vi đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo đúng quy định và thương mại động thực vật hoang dã bị khai thác trái phép.

Chi tiết đính kèm Phụ lục nội dung công việc cụ thể triển khai thực hiện Hiệp định CPTPP.

III. Kinh phí thực hiện

1. Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các đơn vị liên quan dự toán thực hiện nhiệm vụ được giao, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

2. Các đơn vị liên quan thực hiện nguồn dự toán ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai thực hiện Kế hoạch.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công thương là đơn vị đầu mối chủ trì, thực hiện Kế hoạch và Phụ lục kèm theo Quyết định này; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch và Phụ lục kèm theo; định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công thương trước ngày 20 tháng 11 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công thương theo quy định.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi văn bản về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết đinh./.

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ CÔNG VIỆC CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH CPTPP
 (Kèm theo Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP và thị trường của các nước đối tác CPTPP 

1.1

Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến về Hiệp định CPTPP cho cán bộ các sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiêp trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng cam kết của Hiệp định CPTPP theo từng chuyên ngành, lĩnh vực cụ thể

Sở Công thương

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công thương, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Năm 2019

1.2

Hỗ trợ, cung cấp thông tin về thị trường xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh

Sở Công thương

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

1.3

Hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP; theo dõi, báo cáo tình hình triển khai công tác cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

Sở Công thương

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công thương

Năm 2019-2020

1.4

Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hàng năm

1.5

Thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với các nước thành viên tham gia Hiệp định CPTPP nhằm quảng bá hình ảnh quê hương, con người Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung

Sở Văn hóa và Thể thao

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2019-2020

1.6

Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền về Hiệp định CPTPP

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Công thương và các cơ quan đơn vị có liên quan

Năm 2019-2020

1.7

Xây dựng các chương trình phát thanh và truyền hình tuyên tuyền về Hiệp định CPTPP với những nội dung tuyên truyền cụ thể nhằm định hướng dư luận xã hội tiếp cận tích cực với những thay đổi khi tham gia CPTPP

Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Năm 2019-2020

2

Công tác rà soát nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, thể chế 

2.1

Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Hiệp định CPTPP

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Năm 2019-2020

3

Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực

3.1

Tiếp tục xây dựng các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ để tận dụng cơ hội và lợi ích từ các Hiệp định thương mại tự do

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2019-2020

3.2

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư có công nghệ cao, gắn với yêu cầu chuyển giao công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp của khu vực kinh tế tư nhân, nhất là trong phát triển chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

3.3

Triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách của Trung ương, đồng thời rà soát, hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2019-2020

3.4

Chú trọng công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ bao gồm cả công nghệ cao trong tất cả các lĩnh vực ngành nông nghiệp, đặc biệt bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2019-2020

3.5

Triển khai thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách và chương trình có liên quan nhằm thực thi cam kết về xóa bỏ trợ cấp khai thác thủy sản có tác động xấu đến nguồn lợi hải sản trong tình trạng bị khai thác quá mức

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2019-2020

3.6

Nghiên cứu, xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2019-2020

3.7

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua rào cản kỹ thuật, thúc đẩy công tác xuất nhập khẩu; nâng cao kiến thức về thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2019-2020

3.8

Tiếp tục theo dõi, triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhân lực quản lý hành chính, sự nghiệp giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 3448/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2019-2020

3.9

Đẩy mạnh việc dạy nghề và gắn kết đào tạo với doanh nghiệp và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

3.10

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động khám chữa bệnh; tiến hành đánh giá định lượng các dịch vụ y tế để từ đó đề xuất các biện pháp cụ thể trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường y tế

Sở Y tế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2019-2020

3.11

Xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực

Sở Giao thông vận tải

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2019-2020

3.12

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2019

3.13

Triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 21/01/2019, trọng tâm tập trung thu hút nhóm nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào Khu phát triển công nghiệp Ninh Thọ, đồng thời kêu gọi thu hút đầu tư vào các dự án lớn, có tính động lực như Khu công nghiệp Nam Cam Ranh, Khu phức hợp công nghiệp Ninh Hải, Khu phát triển công nghiệp Ninh Tịnh, Khu đô thị Đông Bắc Ninh Hòa, nhà đầu tư thứ cấp vào KCN Ninh; tiếp tục hỗ trợ Tập đoàn Sumitomo hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 để có thể khởi công vào năm 2019

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2019

3.14

Tiếp tục triển khai cải cách, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và giải quyết thủ tục hành chính

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

4

Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp

4.1

Nghiên cứu xây dựng triển khai các giải pháp để phù hợp với tình hình mới; tiếp tục phát huy vai trò trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xử lý thỏa đáng và kịp thời các vấn đề nảy sinh liên quan đến lao động, việc làm, quan hệ lao động, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2019-2020

5

Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

5.1

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cấp học của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020; tổ chức hướng nghiệp cho học sinh với nhiều hình thức phù hợp để lựa chọn ngành nghề phù hợp với trình độ, năng lực của học sinh và nhu cầu của xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2019-2020

5.2

Triển khai thực hiện các chính sách xã hội, bao gồm chính sách hỗ trợ về tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm... để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2019-2020

5.3

Thực hiện đánh giá tác động của Hiệp định CPTPP đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội... và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả thực hiện Hiệp định CPTPP

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2019-2020

5.4

Triển khai các biện pháp chống lại các hành vi đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo đúng quy định và thương mại động thực vật hoang dã bị khai thác trái phép

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2019-2020

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 765/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu765/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2019
Ngày hiệu lực18/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 765/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 765/QĐ-UBND 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 765/QĐ-UBND 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu765/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần Sơn Hải
        Ngày ban hành18/03/2019
        Ngày hiệu lực18/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 765/QĐ-UBND 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 765/QĐ-UBND 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện Khánh Hòa

         • 18/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực