Quyết định 77/2017/QĐ-UBND

Quyết định 77/2017/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 66, Luật Đất đai do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 77/2017/QĐ-UBND ủy quyền Ủy ban nhân dân thu hồi đất hỗ trợ tái định cư Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT; QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT; PHÊ DUYỆT VÀ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 66, LUẬT ĐẤT ĐAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1304/TTr-STNMT ngày 28 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, htrợ, tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 66, Luật Đất đai.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và các Sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền tại Điều 1, Quyết định này theo đúng quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về kết quả, tình hình thực hiện các nội dung được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này (Báo cáo 6 tháng, gửi trước ngày 10 tháng 7 hàng năm; thời điểm báo cáo từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6. Báo cáo hằng năm, gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo; thời điểm báo cáo từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12).

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi khi chưa có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự án.

4. Chủ đầu tư dự án chỉ được thực hiện dự án sau khi có quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân tỉnh và được Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bàn giao đất ngoài thực địa. Trường hợp đặc biệt (những dự án cấp bách) phải có văn bản của UBND tỉnh cho phép thực hiện mới được triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018 và thay thế Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- V
ăn phòng Chính phủ:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu
QH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lai Châu;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PT&TH tỉnh;
- B
áo Lai Châu;
- Côn
g báo tỉnh;
- C
ng TT điện t tỉnh;
- Lưu: VT
, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Ngọc An

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu77/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực15/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 77/2017/QĐ-UBND ủy quyền Ủy ban nhân dân thu hồi đất hỗ trợ tái định cư Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 77/2017/QĐ-UBND ủy quyền Ủy ban nhân dân thu hồi đất hỗ trợ tái định cư Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu77/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýĐỗ Ngọc An
       Ngày ban hành29/12/2017
       Ngày hiệu lực15/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 77/2017/QĐ-UBND ủy quyền Ủy ban nhân dân thu hồi đất hỗ trợ tái định cư Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 77/2017/QĐ-UBND ủy quyền Ủy ban nhân dân thu hồi đất hỗ trợ tái định cư Lai Châu

           • 29/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực