Quyết định 09/2015/QĐ-UBND

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; lập, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ủy quyền thu hồi đất phương án bồi thường tái định cư Lai Châu đã được thay thế bởi Quyết định 77/2017/QĐ-UBND ủy quyền Ủy ban nhân dân thu hồi đất hỗ trợ tái định cư Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ủy quyền thu hồi đất phương án bồi thường tái định cư Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09 /2015/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 23 tháng 4 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT; QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT; LẬP, PHÊ DUYỆT VÀ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 301/TTr-TNMT ngày 20 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; lập, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lai Châu đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 66 của Luật Đất đai năm 2013 (trừ các dự án phải thu hồi đất liên quan từ hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên).

Điều 2.

1. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn.

2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng và hàng năm (qua Sở Tài nguyên và Môi trường). Báo cáo 6 tháng, gửi trước ngày 10 tháng 7 hàng năm; thời điểm báo cáo từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6. Báo cáo hàng năm, gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo; thời điểm báo cáo từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý hoặc chỉ đạo các đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi khi chưa có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự án (Chủ đầu tư dự án chỉ được thực hiện dự án sau khi có quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân tỉnh và được Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bàn giao đất sạch ngoài thực địa).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Khoản 4 Điều 7 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2015
Ngày hiệu lực03/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ủy quyền thu hồi đất phương án bồi thường tái định cư Lai Châu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ủy quyền thu hồi đất phương án bồi thường tái định cư Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu09/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýVương Văn Thành
       Ngày ban hành23/04/2015
       Ngày hiệu lực03/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ủy quyền thu hồi đất phương án bồi thường tái định cư Lai Châu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ủy quyền thu hồi đất phương án bồi thường tái định cư Lai Châu