Quyết định 173/QĐ-UBND

Quyết định 173/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu trong kỳ hệ thống hóa năm 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 173/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2014-2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu trong kỳ hệ thống hóa năm 2014-2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu trong kỳ hệ thống hóa năm 2014-2018;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa năm 2014-2018;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu trong kỳ hệ thống hóa năm 2014-2018.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu trong k hệ thống hóa năm 2014-2018,

(Có các danh mục văn bản cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo;
- Lưu: VT, NC, STP. (7b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HĐND, UBND TỈNH LAI CHÂU TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 173/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Số TT

Tên loại văn bn

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày, tháng năm hết hiệu lực

Năm 2004

1.

Nghị quyết

12/2004/NQ-HĐ12 ngày 25/6/2004

Ban hành chính sách đất bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động và tiếp nhận đến công tác tại các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn thị trấn Phong Thổ; tại các cơ quan huyện Tam Đường đóng trên địa bàn xã Bình Lư; tại các cơ quan huyện Phong Thổ đóng trên địa bàn xã Pa So

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

2.

Quyết định

73/2004/QĐ-UBND ngày 25/10/2004

V/v thành lập Hội đồng giám định y khoa tỉnh Lai Châu

B Bãi bỏ bởi Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh

20/12/2017

Năm 2005

3.

Nghị quyết

54/2005/NQ-HĐND ngày 14/12/2005

Phê duyệt Đề án thành lập và xây dựng công trường lao động xã hội tại các huyện, thị xã tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

18/12/2017

4.

Quyết định

26/2005/QĐ-UB ngày 04/02/2005

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh

27/10/2017

5.

Quyết định

27/2005/QĐ-UBND ngày 03/3/2005

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

6.

Quyết định

39/2005/QĐ-UBND ngày 25-4-2005

Phê duyệt mức thu, chi tiền giấy thi, giấy nháp, tiền bằng tốt nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp các cấp

B thay thế bởi Quyết định số 44/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005 của UBND tỉnh

24/5/2005

7.

Quyết định

58/2005/QĐ-UBND ngày 21/6/2005

V/v quy định những tiêu thức đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở

Bị thay thế bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh

15/04/2017

8.

Quyết định

75/2005/QĐ-UBND ngày 15/9/2005

V/v Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Bị thay thế bởi Quyết định 25/2015/QĐ-UBND

12/11/2015

9.

Quyết định

78/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005

Ban hành Quy định chính sách đất ở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động đến nhận công tác tại Thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ, huyện Tam Đường

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 06/8/2017 của UBND tỉnh

16/8/2017

10.

Quyết định

92/2005/QĐ-UBND ngày 16/11/2005

Về việc thành lập lại Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

Bị thay thế bởi Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh

01/01/2018

11.

Chỉ thị

05/2005/CT-UBND ngày 24-5-2005

V/v triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 đã hết hiệu lực thi hành

01/7/2016

12.

Chỉ thị

13/2005/CT-UBND ngày 16-9-2005

Về xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học

Hiện nay việc xây dựng, củng c t sách pháp luật được thực hiện theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Do đó Chỉ thị 13/2005/CT-UBND đã hết hiệu lực thi hành

02/4/2010

Năm 2006

13.

Quyết định

68/2006/QĐ-UBND ngày 30-11-2006

V/v Ban hành quy định về lập, thẩm định quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND

24/01/2008

Năm 2007

14.

Nghị quyết

95/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007

V/v Thông qua Đề án phát triển lâm nghiệp tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

15.

Nghị quyết

110/2007/NQ-HĐND ngày 11/12/2007

V/v Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất ở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động, tuyển dụng đến nhận công tác tại Thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường đã được quy định tại Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐ12 ngày 25/6/2004 của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

16.

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND ngày 07/6/2007

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh

21/8/2017

17.

Quyết định

14/2007/QĐ-UBND ngày 07/6/2007

V/v: Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh

21/8/2017

18.

Quyết định

20/2007/QĐ-UBND ngày 26-9-2007

V/v Phê duyệt quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải giai đoạn 2006-2020 tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 26/12/2013

26/12/2013

19.

Quyết định

32/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007

V/v Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ thu tiền sử dụng đất đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động, tuyển dụng đến nhận công tác tại thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường đã được quy định tại Quyết định số 78/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 của UBND tnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 06/8/2017 của UBND tỉnh

16/8/2017

Năm 2008

20.

Nghị quyết

145/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

Về chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

21.

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND ngày 05/02/2008

V/v: Ban hành Quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý, thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008

Được quy định trong văn bản

31/12/2008

22.

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tnh

20/12/2018

23.

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND

22/5/2017

24.

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh

28/5/2016

25.

Quyết định

21/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh

02/9/2016

26.

Quyết định

31/2008/QĐ-UBND ngày 11/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống Cơ quan Kiểm lâm tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

27.

Quyết định

34/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

28.

Quyết định

35/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm v, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

29.

Quyết định

36/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh

14/7/2016

Năm 2009

30.

Nghị quyết

150/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009

V/v Thông qua đề án về công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009-2015.

Được quy định trong văn bn

31/12/2015

31.

Nghị quyết

158/2009/ NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý và tiêu hủy tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị Thay thế bởi Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh

01/8/2018

32.

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tnh

20/5/2017

33.

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND ngày 30/7/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh

02/9/2016

34.

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND ngày 18/9/2009

Ban hành quy định về phân cấp thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh

01/01/2017

35.

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

V/v Phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết 150/2009/NQ-HĐND về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

36.

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND

20/5/2017

37.

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009

V/v Quy định thực hiện các chế độ, chính sách về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

38.

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009

Ban hành quy định cụ thể một số nội dung quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh

01/12/2018

Năm 2010

36.

Nghị quyết

173/2010/NQ-HĐND12 ngày 17/5/2010

V/v Ban hành chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng; cán bộ tăng cường đối với các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tam Đường và Thị xã Lai Châu giai đoạn 2010-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

40.

Nghị quyết

175/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010

V/v Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

41.

Nghị quyết

181/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010

Về phân cấp nguồn thu; nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo

Được quy định trong văn bản

31/12/2016

42.

Nghị quyết

188/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Thông qua quy định về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối vi các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

43.

Nghị quyết

193/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh Lai Châu V/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

Được quy định trong văn bn

31/12/2015

44.

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010

V/v Quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh

19/9/2015

45.

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010

Về việc phân cp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo

Được quy định trong văn bản

31/12/2016

46.

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010

V/v Quy định “Một số điểm cụ thể về quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu”

Bị thay thế bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh

09/10/2015

47.

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND ngày 17/11/2010

V/v sửa đổi quy định về kinh phí thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Được quy định trong văn bn

31/12/2015

48.

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh

28/5/2016

49.

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh

28/5/2016

50.

Quyết định

33/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh

01/8/2016

51.

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh

04/9/2017

52.

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

Năm 2011

53.

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011

V/v thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

54.

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011

Về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

55.

Nghị quyết

19/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011

Về Chương trình duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

56.

Nghị quyết

29/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về Chương trình phát triển đô thị thị xã Lai Châu để đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2013 và thành lập thành phố Lai Châu vào năm 2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

57.

Nghị quyết

31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Thông qua đề án tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Lai Châu đến năm 2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

58.

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

V/v Quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng-An ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Quy định tại Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh

01/11/2016

59.

Nghị quyết

37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

60.

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

Về việc thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một s điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh

24/11/2016

61.

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp trc thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

62.

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

63.

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

64.

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

65.

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cc Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

66.

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

67.

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh

28/5/2016

68.

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 24/3/2011

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định s 66/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh

01/12/2017

69.

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND ngày 20/5/2011

V/v Ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại bằng nguồn vốn Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/201 5

70.

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011

Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát và hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Hết hiệu lực theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004 và Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

01/7/2016

71.

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 19/7/2011

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 -2016

Quy định tại Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh

04/9/2016

72.

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 11/8/2011

Phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

73.

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011

Ban hành Quy định các tiêu thức xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh

03/10/2016

74.

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND ngày 09/9/2011

Ban hành "Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu".

Hết hiệu lực theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004 và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/7/2016

75.

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND, ngày 15/11/2011

Quy định mức phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Hết hiệu lực theo Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ vì Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ đã bãi bỏ Nghị định 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007

01/6/2016

Năm 2012

76.

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND ngày 13/07/2012

Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh

10/8/2016

77.

Nghị quyết

55/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

78.

Nghị quyết

56/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

79.

Nghị quyết

57/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2013.

Được quy định trong văn bản

31/12/2013

80.

Nghị quyết

60/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Thông qua Đề án công nhận đô thị thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu là đô thị loại III.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

81.

Nghị quyết

63/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2013.

Được quy định trong văn bản

31/12/2013

82.

Nghị quyết

66/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cp tỉnh Lai Châu.

Quy định tại Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh

10/8/2016

83.

Nghị quyết

68/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

V/v "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm k 2011 - 2016.

Được quy định trong văn bản

31/12/2016

84.

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012

Về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh

01/12/2016

85.

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND 19/01/2012

V/v Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa tỉnh Lai Châu đến năm 2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

86.

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012

Quy định điều kiện xác định học sinh không thể đi từ nhà đến trường và trở về trong ngày đối với học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định lại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh

11/9/2016

87.

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012

Về việc quy định giá tài sản và tỷ lệ phần trăm(%) chất lượng còn lại của tài sản đã qua sử dụng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh

10/7/2018

88.

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 05/9/2012

V/v ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND

01/8/2017

89.

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012

Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh

10/9/2016

90.

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012

Ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

05/9/2017

91.

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012

Về việc quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

05/9/2017

92.

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND ngày 15/11/2012

Ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tnh Lai Châu

B bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh

27/4/2018

93.

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND ngày 07/12/2012

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Được quy định trong văn bản

31/12/2013

Năm 2013

94.

Nghị quyết

74/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

V/v ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014-2016

Hết thời hạn thực hiện được quy định trong văn bản

01/01/2017

95.

Nghị quyết

75/2013/NQ-HĐND ngày 12/07/2013

Sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 181/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh V/v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSĐP năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo và Nghị quyết số 82/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010 về ban hành định mức phân bổ d toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2011

Được quy định trong văn bản

31/12/2016

96.

Nghị quyết

76/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

97.

Nghị quyết

84/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014

Được quy định trong văn bản

31/12/2014

98.

Nghị quyết

86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014

Được quy định trong văn bản.

31/12/2015

99.

Nghị quyết

87/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Lai Châu

Được quy định trong văn bản

31/12/2014

100.

Nghị quyết

92/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2014

Được quy định trong văn bản

31/12/2014

101.

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 08/4/2013

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh

14/11/2016

102.

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013

Ban hành Quy chế tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân

Bị thay thế bằng Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND

31/12/2015

103.

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 16/7/2013

Ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2018/ QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh

01/5/2018

104.

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh

15/5/2017

105.

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013

Về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Quy định tai Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh

02/9/2016

106.

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 29/8/2013

Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh

01/9/2017

107.

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh

01/4/2018

108.

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh

01/9/2018

109.

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 30/09/2013

Ban hành Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thp

Bị thay thế bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh

21/5/2018

110.

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013

Sửa đổi một số điều của Quy chế thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND

Hết hiệu lực theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004 và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/7/2016

111.

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013

V/v ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 - 2016

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

1/1/2017

112.

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013

Về việc quy định một số nội dung trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định trong Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

01/12/2016

113.

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND ngày 25/11/2013

Quy định điều kiện cụ thể được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ Tướng Chính phủ đối với học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh

11/9/2016

Năm 2014

1 14.

Nghị quyết

100/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm học 2014 - 2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

115-

Nghị quyết

102/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân b vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

116.

Ngh quyết

103/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

117.

Nghị quyết

113/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng - an ninh năm 2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

118.

Nghị quyết

114/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

119.

Nghị quyết

115/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Lai Châu

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

120.

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận ti tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định s 08/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh

25/4/2017

121.

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND ngày 21/3/2014

Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh

22/5/2016

122.

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND ngày 26/3/2014

Ban hành Quy định thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và thủy sản bằng nguồn vốn Nghị quyết s 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh

20/4/2018

123.

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014

Ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh

01/01/2017

124.

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014

Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh

20/4/2018

125.

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014

V/v điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Được quy định trong văn bản

31/12/2014

126.

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014

Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh

21/02/2018

127.

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Lai Châu.

Bị thay thế bng Quyết định 24/2015/QĐ-UBND

16/10/2015

128.

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 06/8/2014

Ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm học 2014-2015

Quy định tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh

02/9/2016

129.

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

05/9/2017

130.

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND ngày 26/8/2014

Ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân b vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

131.

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014

Về việc ban hành quy định một số nội dung cụ thể quản lý về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh

20/11/2017

132.

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014

Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh

20/4/2017

133.

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

Ban hành quy định tạm thời về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu năm 2015

Bị thay thế bởi Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh

01/01/2018

134.

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014

Về việc quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh

01/12/2018

135.

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

136.

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

137.

Quyết định

41/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

138.

Quyết định

42/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014

V/v ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bi thay thế bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh

24/8/2017

139.

Quyết định

45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Về ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh

15/3/2018

Năm 2015

140.

Nghị quyết

128/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

141.

Nghị quyết

130/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

Bị bãi b bởi Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

142.

Nghị quyết

137/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016

Được quy định trong văn bản

31/12/2016

143.

Nghị quyết

138/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

144.

Nghị quyết

140/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2016

Được quy định trong văn bản

31/12/2016

145.

Nghị quyết

141/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016

Được quy định trong văn bn

31/12/2016

146.

Nghị quyết

146/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tnh năm 2016

Được quy định trong văn bản

31/12/2016

147.

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015

Về việc ban hành Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh

09/10/2017

148.

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh

21/02/2018

149.

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015

Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

BỊ thay thế bởi Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh

15/01/2018

150.

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh

22/3/2018

151.

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015

V/v điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

152.

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015

Ban hành quy định về thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

05/9/2017

153.

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015

Về việc ban hành Quy chế đu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh

01/12/2017

154.

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015

Ban hành Quy định việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bi thay thế bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

08/9/2017

155.

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015

Ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh

25/10/2016

156.

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Được quy định trong văn bản

31/12/2016

157.

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015

V/v giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016

Được quy định trong văn bản

31/12/2016

Năm 2016

158.

Nghị quyết

39/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016

Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

159.

Nghị quyết

55/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

160.

Nghị quyết

59/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2017

161.

Nghị quyết

63/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016

Ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

Được quy định trong văn bản

31/12/2017

162.

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

Phân cấp thẩm quyền xác lập, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý

Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh

01/12/2018

163.

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh

28/01/2017

164.

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016

Về việc ban hành bổ sung giá đất trong bảng giá đất của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh

15/10/2018

165.

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

Quy định về việc thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

05/9/2017

166.

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016

Về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh

15/3/2018

167.

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016

Sửa đổi Khoản III, bổ sung Khoản IV Điều 3 Quy định về thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

05/9/2017

168.

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

Ban hành Quy định về thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

Được quy định trong văn bản

31/12/2017

169.

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017

Được quy định trong văn bản

01/01/2018

Năm 2017

170.

Nghị quyết

05/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018

Được quy định trong văn bản

31/12/2018

171.

Nghị quyết

19/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018

Được quy định trong văn bản

31/12/2018

172.

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND ngày 09/08/2017

Về việc sửa đổi, b sung một số điều của Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiu s có trình độ văn hóa quá thấp ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 30/09/2013 của UBND tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh

21/5/2018

173.

Quyết định

71/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Được quy định trong văn bản

31/12/2018

Tổng s: 173 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HĐND, UBND TỈNH LAI CHÂU TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 173/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Năm 2005

1.

Nghị quyết

56/2005/NQ-HĐND ngày 15-12-2005 V/v đặt tên Qung trường và một số đường trên địa bàn thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Sửa đổi mục 17, Điều 1

Được sửa đổi bởi NQ 155/2009/NQ-HĐND ngày 10-12-2009

20-12-2009

Năm 2006

2.

Quyết định

56/2006/QĐ-UBND ngày 25-8-2006 V/v ban hành giá xây dựng cơ bn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

- chương IV tập Đơn giá XDCB - phần xây dựng;

- chương II mục BB.40501 đến BB.40509

Được điều chỉnh, bổ sung bởi Quyết định 08/2007/QĐ-UBND

28-4-2007

3.

Quyết định

67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phm trong các lĩnh vực báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật.

Mục I, II, V, VII tại Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND

Được quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh

25-10-2016

Năm 2008

4.

Nghị quyết

120/2008/NQ-HĐND ngày 04/8/2008 về việc ban hành quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trưng đối với chất thải rắn.

Mục A của Quy định kèm theo Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND

Được quy định tại Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh

10-8-2016

5.

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND ngày 30-09-2008 Ban hành quy định tạm thời chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo

Được sửa đổi bởi Quyết định 12/2012/QĐ-UBND)

18-5-2012

6.

Quyết định

39/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 V/v ban hành quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sửa đổi, bổ sung quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo

Được sa đổi bởi Quyết định 36/2010/QĐ-UBND

10-01-2011

Năm 2009

7.

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 V/v Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, cơ chế chính sách thực hiện trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ

- Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

- Sửa đổi Điều 4 Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

Được sửa đổi bởi Quyết định 07/2014/QĐ-UBND

05-4-2014

Năm 2010

8.

Nghị quyết

172/2010/NQ-HĐND ngày 17-5-2010 V/v quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; đối tượng khách trong nước được mời cơm, đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Mục II, Phần II của quy định kèm theo

Được sửa đổi bởi NQ 187/2010/NQ-HĐND)

19-12-2010

Năm 2012

9.

Nghị quyết

69/2012/NQ-HĐND ngày 07-12-2012 Ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sửa đổi tiết b, Điểm 2.1, Khoản 2 Điều 1

Sửa đổi tiết đ, Điểm 2.1, Khoản 2 Điều 1

Sa đi Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 1

Mục III, phụ lục danh mục dự án ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bổ sung Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 1

Bổ sung Điểm 2.7

Bãi bỏ Tiết b, Điểm 2.5, Khoản 2 Điều 1

Được sa đi bởi NQ 119/2014/NQ-HĐND

20-12-2014

10.

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 Ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sửa đổi quy định về Chi tổ chức Hội thi theo ngành, lĩnh vực, địa phương về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy định tại Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 2 của Quy định mức chi bảo đm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Được sửa đổi bởi Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

29-01-2015

Năm 2013

11.

Nghị quyết

73/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 về việc thông qua quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

- Mục 3 Phần I Điều 1;

- Mục 1 Phần II Điều 1;

- điểm 2.2, Mục 2, phần II Điều 1;

- Điểm 3.1, Mục 3, Phần II, Điều 1;

- Đim 8.1, Đim 8.2, Điểm 8.3, Mục 8, Phần II Điều 1;

- Mục 10, Phần II, Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh

01-8-2018

12.

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 03-6-2013 Ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo:

Sửa đổi Khoản 2 Điều 3, Khoản 4 Điều 3, Điều 4, Khoản 3 Điều 13

Sửa đổi Mục III, phụ lục Danh mục Dự án ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bổ sung các Khoản 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vào sau Khoản 5 Điều 7

Bổ sung Khoản 6, 7, 8 vào sau Khoản 5 Điều 13

Bãi bỏ Khoản 2 “Hỗ trợ cước phí vận tải

Được sửa đổi bởi QĐ 02/2015/QĐ-UBND

29-1-2015

13.

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 10-6-2013 V/v ban hành một số nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sửa đổi Khoản 1, Điều 9

Sửa đổi Điều 12

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND

12-6-2014

14.

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4, Chương 2 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND

Theo quy định tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh

24-02-2016

15.

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 V/v ban hành mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sửa đổi quy định về Chi tổ chức các cuộc thi liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính tại Mục X, Phụ biểu ban hành kèm theo Quyết định 24/2013/QĐ-UBND

Được sửa đổi bằng Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

29-01-2015

16.

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 V/v ban hành mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Điểm 1, Mục I, Ph lục ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND

Theo quy định tại Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

29-1-2015

17.

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 14-11-2013 V/v ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sửa đổi điểm c, Khoản 1, Điều 7

Được sửa đổi bởi Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND

27-2-2014

Năm 2014

18.

Nghị quyết

105/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, t dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sửa đổi Điểm 1.2, Khoản 1, Mục II, Điều 1 Nghị quyết 105/2014/NQ-HĐND

Được sửa đổi bởi Nghị quyết 144/2015/NQ-HĐND

21-12-2015

19.

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sửa đổi Điểm 1.2, Khoản 1, Mục II, Điều 1 Quyết định 22/2014/QĐ-UBND

Theo quy định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh

28-01-2018

20.

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND, ngày 15/9/2014 về việc ban hành quy định xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quyết định 29/2014/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quyết định 29/2014/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Quyết định 29/2014/QĐ-UBND

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND

19-12-2015

21.

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 ban hành Quy định một số nội dung về bồi thưng, hỗ trợ và tái định cư; trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Điểm c, Khoản 7, Điều 22; và Điều 24 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND

Quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

01-12-2016

Điều 26 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND

Quy định tại Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh

10-11-2016

22.

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 về việc ban hành quy định về trình t thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bãi bỏ các Điều 5, 6, 7 và Điều 8 của Quy định ban hành kèm Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

Quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

01-12-2016

Bãi bỏ Khoản 4 Điều 7

Quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của UBND tỉnh

 

23.

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa; hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bãi bỏ Khoản 1, Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 35/2014/QĐ-UBND

Quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

01-12-2016

24.

Quyết định

43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bảng giá đất ở tại nông thôn (Mục VIII); Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại nông thôn; Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại nông thôn (Mục IX); Bảng giá đất ở tại đô thị (Mục X); Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị; Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại đô thị (Mục XI) ban hành kèm theo Quyết định s 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu

Được sa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh

15-10-2018

Năm 2015

25.

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 26-3-2015 Ban hành Quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Khoản 2, Khoản 3 Điều 4; tên Điều 6; Điều 7; tên Điều 9; tên Điều 10; Khoản 1, Khoản 2 Điều 10; Khoản 2 Điều 11; Khoản 1 Điều 13; Điều 15; Phụ lục 5

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh

01-01-2019

26.

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 ban hành quy định về chủng loi, s lượng và quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý

Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 31/2015/QĐ-UBND

Quy định tại Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

10-12-2016

Năm 2016

27.

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 ban hành Quy định điều kiện, tiêu chun đối với Trưởng, Phó trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở pháp; Trưởng phòng, PTrưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

- Điểm c và Điểm d Khoản 2 Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ;

- Điểm c và Điểm d Khoản 2 Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 19/2016/QĐ-UBND

Được sửa đổi bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh

16-11-2018

28.

Quyết định

39/2016/QĐĐ-UBND ngày 28/10/2016 Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Khoản 2, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 39/2016/QĐ-UBND

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh

27-7-2017

29.

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Khoản 3, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND

Được sửa đổi bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh

03-7-2017

Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 19; Điều 22 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Lai Châu

Được sửa đổi bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh

20-11-2018

Năm 2017

30.

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Khoản 3, Điều 2 của Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh

29-6-2017

Khoản 1, Điều 3 của Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND

Được sửa đổi bởi Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh

18-9-2017

31.

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Khoản 1, Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND

Được sửa đổi bởi, Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh

18-9-2017

32.

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Lai Châu

Điều 3 của Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND

Được sa đổi bởi Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh

18-9-2017

33.

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Điều 11 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh

13-02-2018

34.

Quyết định

56/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Khoản 1 Điều 1; Khoản 2, Khoản 3 Điều 2; Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu

Được sửa đổi, bổ sung bi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018

15-6-2018

35.

Quyết định

62/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 về Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Khoản 3, Điều 6 Quy định Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Được sửa đổi bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

10-8-2018

Tổng số: 35 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HĐND, UBND TỈNH LAI CHÂU TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 173/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Số TT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

Năm 2004

1.

Nghị quyết

34/2004/NQ-HĐ12 ngày 14-12-2004

Về quy hoạch tái định cư dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu

29-12-2004

 

2.

Nghị quyết

35/2004/NQ-HĐ12 ngày 14-12-2004

V/v bồi thường, di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu

29-12-2004

 

3.

Quyết định

02/2004/QĐ-UB ngày 10-3-2004

V/v ban hành quy chế quản lý và chính sách ưu đãi đối với khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

20-3-2004

 

4.

Quyết định

06/2004/QĐ-UBND ngày 15-01-2004

V/v bổ sung chính sách hỗ trợ chiến sỹ lực lượng vũ trang và chính sách về thăm gia đình chính sách hỗ trợ trong điều kiện sinh hoạt chưa ổn định và còn nhiều khó khăn

30-01-2004

 

5.

Quyết định

34/2004/QĐ-UBND ngày 02-7-2004

V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu

12-7-2004

 

6.

Quyết định

41/2004/QĐ-UB ngày 28-7-2004

Ban hành quy định về tuyển dụng công chức giáo viên phổ thông, mầm non

12-8-2004

 

7.

Quyết định

59/2004/QĐ-UBND ngày 18-8-2004

Ban hành quy định mối quan hệ lề lối làm việc giữa cán bộ thuộc các Sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang được trưng tập về xã làm công tác xóa đói giảm nghèo.

02-8-2004

 

8.

Quyết định

61/2004/QĐ-UB ngày 20-8-2004

V/v công nhận Trung tâm huyện lỵ huyện Tam Đường tại Bình Lư là đô thị loại V

30-8-2004

 

9.

Quyết định

62/2004/QĐ-UB ngày 20-8-2004

V/v công nhận Trung tâm huyện l huyện Phong Thổ tại Pa So là đô thị loại V

30-8-2004

 

10.

Quyết định

75/2004/QĐ-UB ngày 25-10-2004

V/v ban hành quy chế hoạt động của các đội công tác tăng cường cho cơ sở

10-11-2004

 

11.

Quyết định

92/2004/QĐ-UB ngày 24-12-2004

V/v quy định về phân cấp quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

08-01-2005

 

12.

Quyết định

93/2004/QĐ-UB ngày 24-12-2004

V/v ban hành quy định về phụ thu đối với khai thác, chế biến khoáng sn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

08-01-2004

 

13.

Quyết định

96/2004/QĐ-UB ngày 27-12-2004

V/v thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

11-01-2005

 

14.

Quyết định

521/2004/QĐ-UB ngày 13-7-2004

V/v thành lập Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng

28-7-2004

 

Năm 2005

15.

Nghị quyết

56/2005/NQ-HĐND ngày 15-12-2005

V/v đặt tên Quảng trường và một số đường trên địa bàn thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

25-12-2005

Hết hiệu lực một phần

16.

Quyết định

01/2005/QĐ-UBND ngày 06-01-2005

Về quy trình cứu trợ - Mức cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt hỏa hoạn.

21-01-2005

 

17.

Quyết định

38/2005/QĐ-UBND ngày 25-4-2005

Phê duyệt chế độ bồi dưỡng cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp

04-5-2005

 

18.

Quyết định

43/2005/QĐ-UB ngày 16-5-2005

V/v quy định khu vực biên giới, vành đai biên giới, vùng cẩm biên giới thuộc đoạn biên giới tỉnh Lai Châu

26-5-2005

 

19.

Quyết định

44/2005/QĐ-UBND ngày 24-5-2005

Ban hành mức thu, chi tiền giấy thi, giấy nháp, tiền bằng tốt nghiệp phục vụ k thi tốt nghiệp các cấp

04-6-2005

 

20.

Quyết định

45/2005/QĐ-UBND ngày 25-5-2005

Ban hành quy định chế độ chi cho công tác phổ cập tiểu học-xóa mù chữ và phổ cập trung học cơ sở

05-6-2005

 

21.

Quyết định

55/2005/QĐ-UBND ngày 03-6-2005

Quyết định Về khung mức chi nhuận bút cho các loại hình báo viết

13-6-2005

 

22.

Quyết định

68/2005/QĐ-UBND ngày 10-8-2005

V/v Ban hành mức chi cho công tác bảo vệ đường biên mốc giới trên đại bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2005

20-8-2005

 

23.

Quyết định

73/2005/QĐ-UBND ngày 23-8-2005

Ban hành quy định về quản lý, sử dụng vn ngân sách Nhà nước cho công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Trung quốc thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu

28-8-2005

 

24.

Quyết định

89/2005/QĐ-UBND ngày 21-10-2005

V/v ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ tăng cường chính sách xóa đói giảm nghèo với các xã đặc bit khó khăn bng chế độ công tác phí

31-10-2005

 

25.

Quyết định

93/2005/QĐ-UBND ngày 16-11-2005

V/v ban hành quy chế hoạt động của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

26-11-2005

 

26.

Quyết định

94/2005/QĐ-UBND ngày 16-11-2005

V/v ban hành quy định trình tự thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

26-11-2005

 

27.

Quyết định

97/2005/QĐ-UBND ngày 06-12-2005

V/v ban hành quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

16-12-2005

 

28.

Quyết định

104/2005/QĐ-UBND ngày 20-12-2005

V/v ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ xe máy trên địa bàn tỉnh Lai Châu

30-12-2005

 

Năm 2006

29.

Quyết định

01/2006/QĐ-UBND ngày 10-01-2006

Ban hành tiêu chuẩn hộ gia đình các dân tộc Lai Châu thời kỳ Công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

20-01-2006

 

30.

Quyết định

41/2006/QĐ-UBND ngày 08-6-2006

V/v thực hiện chính sách trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách trên đa bàn tỉnh Lai Châu

18-6-2006

 

31.

Quyết định

42/2006/QĐ-UBND ngày 12-6-2006

Công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu

22-6-2006

 

32.

Quyết định

44/2006/QĐ-UBND ngày 26-6-2006

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu

05-7-2006

 

33.

Quyết định

54/2006/QĐ-UBND ngày 15-8-2006

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Mường Tè giai đoạn 2006-2010, tầm nhìn 2020

25-8-2006

 

34.

Quyết định

56/2006/QĐ-UBND ngày 25-8-2006

V/v ban hành giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

04-9-2006

Hết hiệu lực một phn

35.

Quyết định

64/2006/QĐ-UBND ngày 27-10-2006

Ban hành quy trình quản lý thực hiện di dân, tái định cư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

06-11-2006

 

36.

Quyết định

67/2006/QĐ-UBND ngày 20-11-2006

Ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực: báo chí, phát thanh-truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật.

30-11-2006

Hết hiệu lực một phn

37.

Chỉ thị

03/2006/CT-UBND ngày 15-2-2006

Về công tác văn thư lưu trữ

25-2-2006

 

38.

Chỉ thị

05/2006/CT-UBND ngày 24-4-2006

V/v tăng cường quản lý vốn, tài sản và cán bộ tại các cơ quan, đơn vị của Nhà nước

03-5-2006

 

39.

Chỉ thị

08/2006/CT-UBND ngày 25/8/2006

V/v tiếp tục đẩy mạnh an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

04-9-2006

 

40.

Chỉ thị

10/2006/CT-UBND ngày 19-9-2006

V/v tăng cường chỉ đạo phong trào quần chúng bảo vệ an toàn an ninh trật tự khu vực biên giới quốc gia

29-9-2006

 

41.

Chỉ thị

11/2006/CT-UBND ngày 06-10-2006

Về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác di dân, tái định cư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

16-10-2006

 

Năm 2007

42.

Nghị quyết

90/2007/NQ-HĐND ngày 17-7-2007

V/v thông qua Đề án "Đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả và chất lượng đi sống văn hóa cơ sở trong giai đoạn ti"

27-7-2007

 

43.

Nghị quyết

103/2007/NQ-HĐND ngày 11-12-2007

V/v ban hành chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ và phát triển rừng

21-12-2007

 

44.

Nghị quyết

105/2007/NQ-HĐND ngày 11-12-2007

V/v ban hành Quy định mức thu do các nhà đầu tư nộp ngân sách tỉnh để đầu tư cải tạo, nâng cấp, tu bổ, xây dựng mới cơ sở hạ tầng đối với những dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lai Châu

21-12-2007

 

45.

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND ngày 02-03-2007

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều về lập, thẩm định quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006

12-3-2007

 

46.

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND ngày 18-4-2007

Phê duyệt điều chỉnh, b sung Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Lai Châu

28-4-2007

 

47.

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND ngày 09-5-2007

Ban hành quy định về trình tự soạn thảo, trình ký, phát hành văn bản của UBND tỉnh

19-5-2007

 

48.

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND ngày 24-12-2007

V/v Quy định mức thu tự nguyện do các nhà đầu tư nộp ngân sách tỉnh để đầu tư ci tạo, nâng cấp, tu bổ, xây dựng mới cơ sở hạ tầng đối với những dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lai Châu

03-01-2008

 

Năm 2008

49.

Nghị quyết

120/2008/NQ-HĐND ngày 04-8-2008

Về việc ban hành quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rn.

14/8/2008

Hết hiệu lực một phn

50.

Nghị quyết

124/2008/NQ-HĐND12 ngày 04-8-2008

V/v bãi bỏ thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục bậc Trung học phổ thông

14-8-2008

 

51.

Nghị quyết

140/2008/NQ-HĐND12 ngày 05-12-2008

Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020

15-12-2008

 

52.

Nghị quyết

141/2008/NQ-HĐND12 ngày 12-5-2008

Thông qua chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

22-5-2008

 

53.

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND ngày 04-01-2008

V/v Ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ chuyển đổi, góp đất thực hiện chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu

14-01-2008

 

54.

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND ngày 14-01-2008

V/v Ban hành cơ chế quản lý và thực hiện di dân, tái định cư các d án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

24-01-2008

 

55.

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND ngày 31-1-2008

Ban hành chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ phát triển rừng.

31/1/2008

 

56.

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND ngày 27-02-2008

V/v Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác

08-3-2008

 

57.

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND ngày 08-8-2008

V/v Chia tách và thành lập mới một số bản, tổ dân phố ở các xã, phường thuộc Thị xã Lai Châu

18-8-2008

 

58.

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND ngày 30-09-2008

Ban hành quy định tạm thời chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

10-10-2008

Hết hiệu lực một phần

59.

Quyết định

27/2008/QĐ-UBND ngày 18-11-2008

Ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định đu tư và trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt các dự án thành phn thuộc Dự án trng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Lai Châu.

28-11-2008

 

60.

Quyết định

39/2008/QĐ-UBND ngày 31-12-2008

V/v ban hành quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế qun lý thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

01/10/2009

Hết hiệu lực một phn

61.

Quyết định

40/2008/QĐ-UBND ngày 31-12-2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua-Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

10-1-2009

 

62.

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND ngày 31-12-2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương tỉnh Lai Châu

10-01-2009

 

63.

Chỉ thị

11/2008/CT-UBND ngày 30-10-2008

V/v thực hiện quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu kinh tế của khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu.

09-11-2008

 

Năm 2009

64.

Nghị quyết

146/2009/NQ-HĐND ngày 14-07-2009

V/v Phân loại đơn vị hành chính cp tỉnh.

24-7-2009

 

65.

Nghị quyết

155/2009/NQ-HĐND12 ngày 10-12-2009

V/v Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu

20-12-2009

 

66.

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND ngày 17-4-2009

V/v ban hành quy định về quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

27-4-2009

 

67.

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND ngày 25-06-2009

V/v Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

 

 

68.

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND ngày 29-06-2009

V/v Ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình, bảng đơn giá nhân công trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 

 

69.

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND ngày 19-8-2009

V/v Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, cơ chế chính sách thực hiện trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ

29-8-2009

Hết hiệu lực một phn

70.

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 17-9-2009

V/v Ban hành Quy định về cơ chế quản lý đầu tư, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

27-9-2009

 

71.

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND ngày 24-9-2009

V/v Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu

04-10-2009

 

72.

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND ngày 21-10-2009

V/v tạm điều chỉnh giảm mức thu tự nguyện đóng góp của các nhà đầu tư và công tác quản lý trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản vàng tại khu vực xã Pắc ta, huyện Tân Uyên và xã Phúc Than, huyện Than Uyên

31-10-2009

 

73.

Quyết định

43/2009/QĐ-UBND ngày 30-12-2009

V/v đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu

09-01-2010

 

74.

Quyết định

1549/QĐ-UBND ngày 05-10-2009

Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn nghỉ công tác sớm

05-10-2009

 

75.

Chỉ thị

05/2009/CT-UBND ngày 24-07-2009

V/v triển khai thực hiện giai đoạn 2 chi trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị s 20/2007/CT-TTg ngày 24/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ

03-8-2009

 

Năm 2010

76.

Nghị quyết

172/2010/NQ-HĐND ngày 17-5-2010

V/v quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; đối tượng khách trong nước được mời cơm, đi với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh

27-5-2010

Hết hiệu lực một phn

77.

Nghị quyết

177/2010/NQ-HĐND ngày 13-7-2010

V/v ban hành quy định chính sách hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

23-7-2010

 

78.

Nghị quyết

178/2010/NQ-HĐND ngày 13-7-2010

V/v Thông qua Đề án đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ đại học, Bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ; Dược sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010-2020

23-7-2010

 

79.

Nghị quyết

180/NQ-HĐND ngày 13-7-2010

V/v bãi bỏ Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND ngày 25/7/2006 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh;

13-7-2010

 

80.

Nghị quyết

187/2010/NQ-HĐND ngày 09-12-2010

V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 172/2010/NQ-HĐND ngày 17/5/2010 Về quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; đối tượng khách trong nước được mời cơm, đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh.

19-12-2010

 

81.

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 20-01-2010

Nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên trong đào tạo và bồi dưỡng nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

30-01-2010

 

82.

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 12-3-2010

V/v Ban hành Quy định về công tác thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuộc dự án tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu

22-3-2010

 

83.

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 01-6-2010

V/v Ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư công trình giao thông thôn bản, liên thôn bản trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

11-6-2010

 

84.

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 21-6-2010

V/v ban hành quy định hỗ trợ bảo vệ rừng-khoanh nuôi tái sinh tại các xã đặc biệt khó khăn huyện Tam Đường và Thị xã Lai Châu

19-6-2010

 

85.

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 20-7-2010

V/v Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh Lai Châu V/v Ban hành trình tự, thủ tục, cơ chế chính sách thực hiện trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ

30-7-2010

 

86.

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND ngày 30-8-2010

Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, xã

09-9-2010

 

87.

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND ngày 17-9-2010

V/v bãi bỏ Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ban hành mức thu, sử dụng học phí trong các cơ sở Giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

27-9-2010

 

88.

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND ngày 20-9-2010

V/v ban hành chính sách hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, t dân ph trên địa bàn tỉnh Lai Châu

30-9-2010

 

89.

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND ngày 08-12-2010

V/v ban hành Quy định thực hiện, chính sách đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học; bác sỹ, dược sỹ: chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010-2020

18-12-2010

 

90.

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND ngày 31-12-2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND , ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Lai Châu.

10-01-2011

 

91.

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND ngày 31-12-2010

Ban hành quy định số lượng, bố trí chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo Quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

10-01-2011

 

92.

Chỉ thị

03/2010/CT-UBND ngày 05-4-2010

V/v Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh

15-4-2010

 

Năm 2011

93.

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND ngày 16-7-2011

V/v thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020

26-7-2011

 

94.

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND ngày 16-7-2011

Về công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu

26-7-2011

 

95.

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND ngày 16-7-2011

Về thông qua Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020”

26-7-2011

 

96.

Nghị quyết

26/2011/NQ-HĐND ngày 09-12-2011

V/v ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường trung học ph thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

19-12-2011

 

97.

Nghị quyết

30/2011/NQ-HĐND ngày 09-12-2011

V/v ban hành quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu

19-12-2011

 

98.

Nghị quyết

35/2011/NQ-HĐND ngày 09-12-2011

Về Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020.

19-12-2011

 

99.

Nghị quyết

38/2011/NQ-HĐND ngày 09-12-2011

V/v thông qua Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

19-12-2011

 

100.

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 26-01-2011

V/v ban hành quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Lai Châu

06-02-2011

 

101.

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND ngày 24-8-2011

V/v bãi bỏ Quyết định ban hành quy chế Báo cáo viên pháp luật

03-9-2011

 

102.

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 15-9-2011

V/v quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

25-9-2011

 

103.

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND ngày 11-9-2011

Ban hành quy định tạm thời một số quy định cụ thể thực hiện dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

21-9-2011

 

104.

Quyết định

41/2011/QĐ-UBND ngày 22-12-2011

Bãi bỏ Quyết định số 35/2005/QĐ-UBND ngày 14/4/2005 của UBND tỉnh Lai Châu V/v ban hành Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đi nghỉ phép hàng năm.

01-01-2012

 

105.

Quyết định

42/2011/QĐ-UBND ngày 23-12-2011

V/v ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu.

02-01-2012

 

106.

Quyết định

44/2011/QĐ-UBND ngày 28-12-2011

V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu.

07-1-2012

 

107.

Quyết định

1314/QĐ-UBND ngày 31-10-2011

Ban hành quy định cấp, quản lý thẻ BHYT cho các đi tượng là người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu s đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên và đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu

10-11-2011

 

Năm 2012

108.

Nghị quyết

42/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012

Ban hành mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

23-7-2012

 

109.

Nghị quyết

45/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 149/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mc chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.

23-7-2012

 

110.

Nghị quyết

46/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012

V/v ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

23-7-2012

 

111.

Nghị quyết

47/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012

Về thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đon 2011-2020.

23-7-2012

 

112.

Nghị quyết

49/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012

V/v quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

23-7-2012

 

113.

Nghị quyết

50/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012

Về quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

23-7-2012

 

114.

Nghị quyết

51/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012

Về thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

23-7-2012

 

115.

Nghị quyết

53/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012

Ban hành Quy định mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động trên tỉnh Lai Châu

23-7-2012

 

116.

Nghị quyết

54/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012

Về thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Lai Châu

23-7-2012

 

117.

Nghị quyết

62/2012/NQ-HĐND ngày 07-12-2012

Về chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

17-12-2012

 

118.

Nghị quyết

69/2012/NQ-HĐND ngày 07-12-2012

Ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

17-12-2012

Hết hiệu lực một phn

119.

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 13-01-2012

V/v quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

23-01-2012

 

120.

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 13-01-2012

V/v quy định thực hiện một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu

23-01-2012

 

121.

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND ngày 15-02-2012

Ban hành chương trình phát triển đô thị thị xã Lai Châu để đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2013 và thành lập Thành phố Lai Châu vào năm 2015.

25-02-2012

 

122.

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 03-4-2012

Ban hành quy chế hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

13-4-2012

 

123.

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND ngày 08-5-2012

V/v sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 2 ca Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

18-5-2012

 

124.

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 06-8-2012

V/v quy định đơn giá tiền công áp dụng để chi trả cho người lao động trực tiếp làm công việc duy tu, bảo dưỡng mốc giới và phát quang đường biên giới Việt-Trung.

16-8-2012

 

125.

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 20-8-2012

Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ rừng và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020.

30-8-2012

 

126.

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND ngày 30-8-2012

Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

09-9-2012

 

127.

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND ngày 31-8-2012

Ban hành Quy chế quản lý nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

10-9-2012

 

128.

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND ngày 12-9-2012

Ban hành quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

22-9-2012

 

129.

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 19-9-2012

Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đu thể thao và chế độ dinh dưng đặc thù đối với động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

29-9-2012

 

130.

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 19-9-2012

Quy định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

29-9-2012

 

131.

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 19-9-2012

Ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

29-9-2012

Hết hiệu lực một phn

132.

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND ngày 28-9-2012

Quyết định ban hành quy định đơn giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu

08-10-2012

 

133.

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND ngày 09-10-2012

Bãi bỏ Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp

19-10-2012

 

134.

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND ngày 07-11-2012

Ban hành quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận ti hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

17-11-2012

 

135.

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND ngày 07-12-2012

V/v ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước.

17-12-2012

 

136.

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND ngày 13-12-2012

V/v phân cấp, ủy quyền quản lý cấp giấy phép karaoke.

23-12-2012

 

137.

Quyết định

45/2012/QĐ-UBND ngày 28-12-2012

V/v ban hành Quy định về thực hiện chính sách chuyển đi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

07-01-2013

 

138.

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND ngày 28-12-2012

V/v ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

07-01-2013

 

139.

Chỉ thị

08/CT-UBND ngày 04-7-2012

V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013-2015.

04-7-2012

 

Năm 2013

140.

Nghị quyết

72/2013/NQ-HĐND ngày 07-12-2013

V/v Ban hành mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi học sinh giỏi tại tỉnh Lai Châu

17-12-2013

 

141.

Nghị quyết

73/2013/NQ-HĐND ngày 12-7-2013

Về việc thông qua quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

22/7/2013

Hết hiệu lực một phn

142.

Nghị quyết

78/2013/NQ-HĐND ngày 12-7-2013

Quy định mức chi cho hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

22-7-2013

 

143.

Nghị quyết

79/2013/NQ-HĐND ngày 12-7-2013

Quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

22-7-2013

 

144.

Nghị quyết

90/2013/NQ-HĐND ngày 06-12-2013

Đặt tên, đi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

16-12-2013

 

145.

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 04-02-2013

Ban hành Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

14-02-2013

 

146.

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 26-02-2013

Ban hành quy định tạm thời mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ phần trăm số thực thu để lại cho công tác thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu

05-3-2013

 

147.

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND ngày 03-6-2013

V/v ban hành quy định mức thu thủy li phí, tiền nước và miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

13-6-2013

 

148.

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 03-6-2013

Ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

13-6-2013

Hết hiệu lực một phần

149.

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 10-6-2013

V/v ban hành một số ni dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

20-6-2013

Hết hiệu lực một phn

150.

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 31-7-2013

V/v Sửa đổi, b sung một số nội dung của Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh v/v Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo và QĐ s 29/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh V/v ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.

10-8-2013

 

151.

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 28-8-2013

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu.

08-9-2013

 

152.

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 28-8-2013

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

07-9-2013

Hết hiệu lực một phần

153.

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 28-8-2013

V/v ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu

07-9-2013

 

154.

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 23-9-2013

V/v ban hành mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi học sinh gii tại tỉnh Lai Châu

03-10-2013

 

155.

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 24-9-2013

V/v ban hành mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

03-10-2013

Hết hiệu lực một phn

156.

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 24-9-2013

V/v ban hành mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

04-10-2013

Hết hiệu lực một phn

157.

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 14-11-2013

V/v ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu

24-11-2013

Hết hiệu lực một phn

158.

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 31-12-2013

Ban hành Quy chế thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

10-01-2014

 

159.

Quyết định

666/QĐ-UBND ngày 20-6-2013

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật (tạm thời) cho một số loại cây trồng vật nuôi, thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính Phủ và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu

30-6-2013

 

Năm 2014

160.

Nghị quyết

101/NQ-HĐND ngày 11-07-2014

Bãi bỏ Nghị quyết số 130/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị nội trú tại các bệnh viện thuộc tỉnh cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu

21-7-2014

 

161.

Nghị quyết

104/2014/NQ-HĐND ngày 11-7-2014

Quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

21-7-2014

 

162.

Nghị quyết

105/2014/NQ-HĐND ngày 11-7-2014

Quy định chức danh, s lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

21-7-2014

Hết hiệu lực một phn

163.

Nghị quyết

112/2014/NQ-HĐND ngày 10-12-2014

Về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

20-12-2014

 

164.

Nghị quyết

118/2014/NQ-HĐND ngày 10-12-2014

Quy định cụ thể một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu

20-12-2014

 

165.

Nghị quyết

119/2014/NQ-HĐND ngày 10-12-2014

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

20-12-2014

 

166.

Nghị quyết

20/2014/NQ-HĐND ngày 10-12-2014

V/v ban hành quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu

20-12-2014

 

167.

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 25-01-2014

Về việc ban hành Quy định công tác Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

04-02-2014

 

168.

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 17-02-2014

Về việc ban hành Quy định trình tự xét chọn, thẩm định và phê duyệt dự án khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

27-02-2014

 

169.

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 17-02-2014

Về việc sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 7 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

27-02-2014

 

170.

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND ngày 26-3-2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục, cơ chế chính sách thực hiện trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ ban hành theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND , ngày 19 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Lai Châu.

05-4-2014

 

171.

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 11-4-2014

Ban hành quy định quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lai Châu

21-4-2014

 

172.

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 11-4-2014

Ban hành quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tn hoặc có sức chở dưới 05 ch ngi hoặc bè hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu

21-4-2014

 

173.

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 11-4-2014

Ban hành Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

21-4-2014

 

174.

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND ngày 02-6-2014

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

12-6-2014

 

175.

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND ngày 02-06-2014

Về việc sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh về ban hành một số nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu

12-6-2014

 

176.

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 12-6-2014

V/v ban hành quy chế về trồng rừng thay thế khi chuyn mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu

22-6-2014

 

177.

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 02-7-2014

Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

12-7-2014

 

178.

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 15-7-2014

Về việc ban hành quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

25-7-2014

 

179.

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 22-7-2014

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước v đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gn lin với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

01-8-2014

 

180.

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 30-7-2014

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

09-8-2014

Hết hiệu lực một phn

181.

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND ngày 25-8-2014

Về việc ban hành mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

04-9-2014

 

182.

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND ngày 08-9-2014

Ban hành quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

18-9-2014

 

183.

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 15-9-2014

Về việc ban hành Quy định về xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

25-9-2014

Hết hiệu lực một phn

184.

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND ngày 05-11-2014

Về việc nâng mức trợ cấp xã hội cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu.

15-11-2014

 

185.

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 05-11-2014

Về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

15-11-2014

Hết hiệu lực một phn

186.

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 05-11-2014

Về việc ban hành quy định về trình tự thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

15-11-2014

Hết hiệu lực một phn

187.

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND ngày 05-11-2014

Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

15-11-2014

Hết hiệu lực một phn

188.

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND ngày 27-11-2014

V/v ban hành Quy chế quản lý, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của các nhà máy thủy điện sử dụng nước từ lưu vực của tỉnh Lai Châu.

06-12-2014

 

189.

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND ngày 01-12-2014

Ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

11-12-2014

 

190.

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND ngày 01-12-2014

V/v quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

11-12-2014

 

191.

Quyết định

43/2014/QĐ-UBND ngày 19-12-2014

V/v ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

29-12-2014

Hết hiệu lực một phần

192.

Quyết định

44/2014/QĐ-UBND ngày 22-12-2014

Quy định số lượng cán bộ, công chức được bố trí cho từng xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

01-1-2015

 

193.

Quyết định

46/2014/QĐ-UBND ngày 29-12-2014

Ban hành Quy định thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

08-01-2015

 

Năm 2015

194.

Nghị quyết

124/2015/NQ-HĐND ngày 18-5-2015

Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu

28-05-2015

 

195.

Nghị quyết

131/2015/NQ-HĐND ngày 17-7-2015

Về việc bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

27-7-2015

 

196.

Nghị quyết

136/2015/NQ-HĐND ngày 11-12-2015

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020

21-12-2015

 

197.

Nghị quyết

139/2015/NQ-HĐND ngày 11-12-2015

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

21-12-2015

 

198.

Nghị quyết

142/2015/NQ-HĐND ngày 11-12-2015

Chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vn bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 trên địa bàn tỉnh

21-12-2015

 

199.

Nghị quyết

144/2015/NQ-HĐND ngày 11-12-2015

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

21-12-2015

 

200.

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND ngày 19-01-2015

Quy định về chi cho một số hoạt động có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của nguôi dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu

29-01-2015

 

201.

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 19-01-2015

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh Ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình t, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

29-01-2015

 

202.

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 10-03-2015

Ban hành Quy định quản lý, vận hành khai thác và bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu

20-3-2015

 

203.

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 26-3-2015

Ban hành Quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

05-4-2015

 

204.

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 10-04-2015

Ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

05-4-2015

 

205.

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 16-4-2015

Về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

26-4-2015

 

206.

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 08-5-2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

18-5-2015

 

207.

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 08-5-2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lai Châu

18-5-2015

 

208.

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 15-5-2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

25-5-2015

 

209.

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND ngày 26-5-2015

Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu

05-6-2015

 

210.

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 09-6-2015

Ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

19-6-2015

 

211.

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 09-6-2015

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

19-6-2015

 

212.

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 14-8-2015

Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

24-8-2015

 

213.

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 01-9-2015

Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu

11-9-2015

 

214.

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 09-9-2015

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

19-9-2015

 

215.

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND ngày 09-9-2015

V/v thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

19-9-2015

 

216.

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND ngày 29-9-2015

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

09-10-2015

 

217.

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 06-10-2015

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Lai Châu

16-10-2015

 

218.

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 11-11-2015

Ban hành Quy định về quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

21-11-2015

 

219.

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND ngày 11-11-2015

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

21-11-2015

 

220.

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND ngày 27-11-2015

Về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu

07-12-2015

 

221.

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 30-11-2015

Ban hành quy định về chủng loại, số lượng và quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý

10-12-2015

Hết hiệu lực một phần

222.

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 09-12-2015

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định tại Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND , ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu

19-12-2015

 

223.

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 11-12-2015

V/v phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020

21-12-2015

 

224.

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 11-12-2015

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2016

21-12-2015

 

225.

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 11-12-2015

Ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản c định đặc biệt trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có s dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi tỉnh quản lý

21-12-2015

 

226.

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND ngày 11-12-2015

V/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu

21-12-2015-

 

227.

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND ngày 11-12-2015

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lp

21-12-2015

 

228.

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND ngày 21-12-2015

Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu

31-12-2015

 

229.

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND ngày 31-12-2015

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân b vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

10-01-2016

 

Năm 2016

230.

Nghị quyết

30/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020

10-8-2016

 

231.

Nghị quyết

31/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

Thông qua Đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020

10-8-2016

 

232.

Nghị quyết

32/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

Thông qua Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016 - 2020

10-8-2016

 

233.

Nghị quyết

33/2016/NQ - HĐND ngày 28-7-2016

Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021

01-01-2017

 

234.

Nghị quyết

34/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

Thông qua đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

10-8-2016

 

235.

Nghị quyết

35/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

10-8-2016

 

236.

Nghị quyết

36/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

01-9-2016

 

237.

Nghị quyết

37/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

Thông qua đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016 - 2020

10-8-2016

 

238.

Nghị quyết

38/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

Thông qua đề án về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

15-8-2016

 

239.

Nghị quyết

40/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

Quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên đa bàn tỉnh Lai Châu

10-8-2016

 

240.

Nghị quyết

42/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

Thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

10-8-2016

 

241.

Nghị quyết

45/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu

10-8-2016

 

242.

Nghị quyết

46/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10-8-2016

 

243.

Nghị quyết

48/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

10-8-2016

 

244.

Nghị quyết

51/2016/NQ-HĐND ngày 14-10-2016

Về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020

01-11-2016

 

245.

Nghị quyết

52/2016/NQ-HĐND ngày 14-10-2016

Đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

01-11-2016

 

246.

Nghị quyết

53/2016/NQ-HĐND ngày 14-10-2016

Về ổn định phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

01-11-2016

 

247.

Nghị quyết

54/2016/NQ-HĐND ngày 14-10-2016

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020

01-11-2016

 

248.

Nghị quyết

56/2016/NQ-HĐND ngày 14-10-2016

Bãi bỏ Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh; bãi bỏ Mục 3, Phần III, Phụ lục A và Mục 7, Phần I, Phụ lục C quy định tại Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

01-11-2016

 

249.

Nghị quyết

60/2016/NQ-HĐND ngày 10-12-2016

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

01-01-2017

 

250.

Nghị quyết

61/2016/NQ-HĐND ngày 10-12-2016

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách địa phương

01-01-2017

 

251.

Nghị quyết

62/2016/NQ-HĐND ngày 10-12-2016

Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020

01-01-2017

 

252.

Nghị quyết

67/2016/NQ-HĐND ngày 10-12-2016

Về Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu giai đon 2016-2020

01-01-2017

 

253.

Nghị quyết

68/2016/NQ-HĐND ngày 10-12-2016

Phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020

20-12-2016

 

254.

Nghị quyết

72/2016/NQ-HĐND ngày 10-12-2016

Quy định chính sách hỗ trợ học nghề nội trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu không được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 20/10/2015

01-01-2017

 

255.

Nghị quyết

73/2016/NQ-HĐND ngày 10-12-2016

Bổ sung nội dung, mức chi tại Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu

01-01-2017

 

256.

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 19-01-2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Lai Châu Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

29-01-2016

 

257.

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 15-02-2016

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4, Chương 2 của Quy chế ban hành theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ban, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

25-02-2016

 

258.

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 28-03-2016

Ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lai Châu

07-4-2016

 

259.

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND ngày 15-4-2016

Ban hành quy định nội dung và định mức xây dựng d toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

25-4-2016

 

260.

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 28-4-2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

08-5-2016

 

261.

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 28-4-2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

08-5-2016

 

262.

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 28-4-2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

08-5-2016

 

263.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 12-5-2016

Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

22-5-2016

 

264.

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 18-5-2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

28-5-2016

 

265.

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 18-5-2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lai Châu

28-5-2016

 

266.

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 18-5-2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

28-5-2016

 

267.

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 18-5-2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu

28-5-2016

 

268.

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 07-6-2016

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

17-6-2016

 

269.

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 30-6-2016

Công bố danh mục tài sản mua sm tập trung tỉnh Lai Châu.

10-7-2016

 

270.

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND ngày 04-7-2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

14-7-2016

 

271.

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 04-7-2016

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

14-7-2016

 

272.

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng, Phó trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

14-7-2016

Hết hiệu lực một phần

273.

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 06-7-2016

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tên miền trên hệ thống mạng internet tỉnh Lai Châu.

16-7-2016

 

274.

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND ngày 22-7-2016

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lai Châu

01-8-2016

 

275.

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 23-8-2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu.

02-9-2016

 

276.

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 23-8-2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu.

02-9-2016

 

277.

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 23-8-2016

Quy định thực hiện thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

02-9-2016

 

278.

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND ngày 25-8-2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

05-9-2016

 

279.

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 26-8-2016

Quy định mức thu và quản lý, sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

06-9-2016

 

280.

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 26-8-2016

Ban hành Quy định thực hiện các chế độ, chính sách về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020.

06-9-2016

 

281.

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND ngày 30-8-2016

Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021.

01-01-2017

 

282.

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 01-9-2016

Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

11-9-2016

 

283.

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 01-9-2016

Phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020.

11-9-2016

 

284.

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND ngày 16-09-2016

Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

30-9-2016

 

285.

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 23-09-2016

Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

03-10-2016

 

286.

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 23-09-2016

Về việc quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí và một số nội dung định giá đất cụ thể, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

03-10-2016

 

287.

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 12-10-2016

Ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu.

25-10-2016

 

288.

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND ngày 12-10-2016

Ban hành Quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

25-10-2016

 

289.

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND ngày 28-10-2016

Ban hành Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

10-11-2016

Hết hiệu lực một phần

290.

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 04-11-2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý thng nht các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu

14-11-2016

 

291.

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND ngày 10-11-2016

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra; Phó Chánh thanh tra của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

20-11-2016

 

292.

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND ngày 14-11-2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Lai Châu

24-11-2016

 

293.

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 18-11-2016

Bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; bãi bỏ Mục 3, Phần III của danh mục, mức thu phí và Mục 7 Phần I về tỷ lệ trích nộp ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

01-12-2016

 

294.

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND ngày 18-11-2016

Ban hành Quy chế chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý

01-12-2016

 

295.

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND ngày 21-11-2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND, Quyết định 34/2014/QĐ-UBND ; bãi bỏ mt số điều của quy định kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND , s 35/2014/QĐ-UBND ; bãi bỏ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

01-12-2016

 

296.

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND ngày 21-11-2016

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định kèm Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định về chủng loại, số lượng và quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý

10-12-2016

 

297.

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND ngày 12-12-2016

Ban hành Quy định về thực hiện phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020

01-01-2017

 

298.

Quyết định.

55/2016/QĐ-UBND ngày 22-12-2016

Ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

01-01-2017

Hết hiệu lực một phần

299.

Quyết định

56/2016/QĐ-UBND ngày 30-12-2016

Quy định chính sách hỗ trợ học nghề nội trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quy định tại Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu

10-01-2017

 

Năm 2017

300.

Nghị quyết

07/2017/NQ-HĐND ngày 14-07-2017

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

01-8-2017

 

301.

Nghị quyết

08/2017/NQ-HĐND 14-7-2017

Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho tổ chức thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu

01-8-2017

 

302.

Nghị quyết

09/2017/NQ-HĐND ngày 14-7-2017

Quy định mức trợ cấp đặc thù đối vòi công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu

01-8-2017

 

303.

Nghị quyết

10/2017/NQ-HĐND ngày 14-7-2017

Quy định nội dung, định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

01-8-2017

 

304.

Nghị quyết

11/2017/NQ-HĐND ngày 14-7-2017

Bãi bỏ Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐ12 ngày 25/6/2004 và Nghị quyết số 110/2007/NQ-HĐND ngày 11/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh

01-8-2017

 

305.

Nghị quyết

12/2017/NQ-HĐND ngày 14-7-2017

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lai Châu

01-8-2017

 

306.

Nghị quyết

13/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

01-8-2017

 

307.

Nghị quyết

14/2017/NQ-HĐND ngày 14-7-2017

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

01-8-2017

 

308.

Nghị quyết

15/2017/NQ-HĐND ngày 14-7-2017

Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu

01-8-2017

 

309.

Nghị quyết

16/2017/NQ-HĐND ngày 14-7-2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ s khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

01-8-2017

 

310.

Nghị quyết

21/2017/NQ-HĐND ngày 08-12-2017

Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn; dự toán, phân bổ ngân sách địa phương; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã và các biu mu phục vụ công tác lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh

01-01-2018

 

311.

Nghị quyết

24/2017/NQ-HĐND ngày 08-12-2017

Thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2030

18-12-2017

 

312.

Nghị quyết

25/2017/NQ-HĐND 08-12-2017

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020

01-01-2018

 

313.

Nghị quyết

26/2017/NQ-HĐND ngày 08-12-2017

Bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021

01-01-2018

 

314.

Nghị quyết

27/2017/NQ-HĐND ngày 08-12-2017

Quy định phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Lai Châu

08-12-2017

 

315.

Nghị quyết

28/2017/NQ-HĐND ngày 08-12-2017

Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh

01-01-2018

 

316.

Nghị quyết

29/2017/NQ-HĐND ngày 08-12-2017

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

18-12-2017

 

317.

Nghị quyết

34/2017/NQ-HĐND ngày 08-12-2017

Bãi bỏ Nghị quyết số 54/2005/NQ-HĐND12 ngày 14/12/2005 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập và xây dựng công trường lao động xã hội tại các huyện, thị xã tỉnh Lai Châu

18-12-2017

 

318.

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 09-01-2017

Quy định về thực hiện nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

20-01-2017

 

319.

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 18-01-2017

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

28-01-2017

Hết hiệu lực một phần

320.

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 18-01-2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

01-02-2017

 

321.

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 10-3-2017

Ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu Quản lý

01-4-2017

 

322.

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 04-4-2017

Về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

15-4-2017

 

323.

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 07-4-2017

Về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

07-4-2017

 

324.

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017

Ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

20-4-2017

 

325.

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND ngày 12-4-2017

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải Lai Châu

25-4-2017

Hết hiệu lực một phần

326.

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 14-4-2017

Ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Lai Châu

21-4-2017

Hết hiệu lực một phần

327.

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND ngày 08-5-2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

22-5-2017

 

328.

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND ngày 08-5-2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

18-5-2017

Hết hiệu lực một phần

329.

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 05-5-2017

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

20-5-2017

 

330.

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 05-5-2017

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

20-5-2017

 

331.

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

15-5-2017

 

332.

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND ngày 19-6-2017

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

29-6-2017

 

333.

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND ngày 21-6-2017

Sửa đổi Khoản 3, Điều 3 Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh

03-7-2017

 

334.

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND ngày 21-6-2017

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Kinh tế và H tng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện

01-7-2017

 

335.

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND ngày 12-7-2017

Về việc Quy định quản lý cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

25-7-2017

 

336.

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND ngày 17-7-2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

27-7-2017

 

337.

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND ngày 19-7-2017

Bãi bỏ Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 05//9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

01-8-2017

 

338.

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND ngày 21-7-2017

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu

01-8-2017

 

339.

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND ngày 02/8/2017

Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu

12-8-2017

 

340.

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND ngày 02-8-2017

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh Lai Châu

12-8-2017

 

341.

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND ngày 04-8-2017

Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu

15-8-2017

 

342.

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND ngày 06-8-2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 78/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 và Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

16-8-2017

 

343.

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND ngày 09-8-2017

Ban hành Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu

21-8-2017

 

344.

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND ngày 09-8-2017

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

21-8-2017

 

345.

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND ngày 14-8-2017

Ban hành quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa v tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

24-8-2017

 

346.

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND ngày 14-8-2017

Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

24-8-2017

 

347

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND ngày 17-8-2017

Ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

29-8-2017

 

348.

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND ngày 18-8-2017

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưng, Phó trưởng phòng và tương đương; Đội trưởng, Đội phó Đội thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu

01-9-2017

 

349.

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND ngày 18-8-2017

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

01-9-2017

 

350.

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND ngày 18-8-2017

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu

01-9-2017

 

351.

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND ngày 21-8-2017

Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

01-9-2017

 

352.

Quyết định

36/2017/QĐ-UBND ngày 23-8-2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu

04-9-2017

 

353.

Quyết định

37/2017/QĐ-UBND ngày 23-8-2017

Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

05-9-2017

 

354.

Quyết định

38/2017/QĐ-UBND ngày 24-8-2017

Ban hành Quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu

08-9-2017

 

355.

Quyết định

39/2017/QĐ-UBND ngày 24-8-2017

Quy định việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

05-9-2017

 

356.

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND ngày 24-8-2017

Ban hành Quy định về thực hiện thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu

05-9-2017

 

357.

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND ngày 24-8-2017