Quyết định 32/2007/QĐ-UBND

Quyết định 32/2007/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ thu tiền sử dụng đất ở đối với cán bộ công, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động, tuyển dụng đến nhận công tác tại thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu được quy định tại Quyết định 78/2005/QĐ-UBND

Quyết định 32/2007/QĐ-UBND hỗ trợ thu tiền sử dụng đất ở cán bộ công viên chức Lai Châu đã được thay thế bởi Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ 78/2005/QĐ-UBND 32/2007/QĐ-UBND Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 16/08/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2007/QĐ-UBND hỗ trợ thu tiền sử dụng đất ở cán bộ công viên chức Lai Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2007/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, TUYỂN DỤNG ĐẾN NHẬN CÔNG TÁC TẠI THỊ XÃ LAI CHÂU, HUYỆN PHONG THỔ VÀ HUYỆN TAM ĐƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 78/2005/QĐ-UBND NGÀY 26/9/2005 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 78/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu V/v ban hành qui định chính sách đất ở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động đến nhận công tác tại Thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ, huyện Tam Đường;

Căn cứ Nghị quyết số 110/2007/NĐ-HĐND ngày 11/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XII, kỳ họp thứ 11 V/v Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất ở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động, tuyển dụng đến nhận công tác tại thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường đã được quy định tại Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐ12 ngày 25/6/2004 của HĐND tỉnh Lai Châu khoá XII;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều đã qui định tại Quyết định số 78/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về chính sách đất ở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động, tuyển dụng đến nhận công tác tại thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ, huyện Tam Đường như sau:

1- Sửa đổi và thay thế Điều 4: Hạn mức đất ở được cấp.

- Hạn mức chung: Diện tích cấp đất ở cho các đối tượng là 105m2; chiều bám mặt đường là 7m, chiều sâu là 15m.

- Đối với những hộ gia đình trong đó có một người có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1,05 trở lên (Theo qui định tại Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) được giao đất 150m2/hộ; chiều bám mặt đường là 10m, chiều sâu là 15m.

- Diện tích từ mét vuông thứ 106 trở lên được coi là diện tích trên hạn mức chung.

2- Bổ sung Điều 6 về Chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất

2.1- Đối tượng:

a - Cán bộ, công chức, viên chức được điều động hoặc tuyển dụng trong chỉ tiêu biên chế đến nhận công tác ở các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và thị xã Lai Châu; cán bộ, nhân viên quản lý thuộc các Doanh nghiệp nhà nước (Trung ương và địa phương); cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ (không bao gồm chiến sỹ thuộc diện nghĩa vụ quân sự), quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong lực lượng công an, quân đội, biên phòng đến nhận công tác trên địa bàn thị xã Lai Châu, kể từ ngày 01/7/2004 đến ngày 31/12/2007 và tiếp tục có thời gian công tác tại Lai Châu từ 5 năm trở lên (tính từ thời điểm giao đất), nếu trong thời gian dưới 5 năm mà tự ý bỏ việc hoặc chuyển sang địa phương khác (ngoài tỉnh) thì phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã được hỗ trợ.

b - Cán bộ, công chức, viên chức được điều động hoặc tuyển dụng trong chỉ tiêu biên chế, đến nhận công tác ở các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Đơn vị sự nghiệp; cán bộ, nhân viên quản lý thuộc các Doanh nghiệp nhà nước (Trung ương và địa phương); cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ (không bao gồm chiến sỹ thuộc diện nghĩa vụ quân sự), quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong lực lượng công an, quân đội đến nhận công tác trên địa bàn thị trấn huyện Tam Đường kể từ ngày 01/01/2005 đến ngày 31/12/2007 và tiếp tục có thời gian công tác tại Lai Châu từ 5 năm trở lên (tính từ thời điểm giao đất), nếu trong thời gian dưới 5 năm mà tự ý bỏ việc hoặc chuyển sang địa phương khác (ngoài tỉnh) thì phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã được hỗ trợ.

c - Cán bộ, công chức, viên chức được điều động hoặc tuyển dụng trong chỉ tiêu biên chế, đến nhận công tác ở các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Đơn vị sự nghiệp; cán bộ, nhân viên quản lý thuộc các Doanh nghiệp nhà nước (Trung ương và địa phương); cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ (không bao gồm chiến sỹ thuộc diện nghĩa vụ quân sự), quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong lực lượng công an, quân đội đến nhận công tác trên địa bàn thị trấn huyện Phong Thổ kể từ ngày 01/01/2003 đến ngày 31/12/2007 và tiếp tục có thời gian công tác tại Lai Châu từ 5 năm trở lên (tính từ thời điểm giao đất), nếu trong thời gian dưới 5 năm mà tự ý bỏ việc hoặc chuyển sang địa phương khác (ngoài tỉnh) thì phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã được hỗ trợ.

2.2 - Mức hỗ trợ

a - Đối tượng được qui định tại điểm a, mục 2.1 có thời gian công tác tại Lai Châu từ 5 năm trở xuống (£ 60 tháng) được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ; có thời gian công tác tại Lai Châu trên 5 năm (>60 tháng) được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ.

b - Đối tượng được qui định tại điểm b, c mục 2.1 có thời gian công tác tại Lai Châu từ 5 năm trở xuống (£ 60 tháng) được hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ; có thời gian công tác tại Lai Châu trên 5 năm (>60 tháng) được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

2.3 – Các nội dung khác không quy định tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 78/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, thị xã Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Phu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực03/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/08/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2007/QĐ-UBND hỗ trợ thu tiền sử dụng đất ở cán bộ công viên chức Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/2007/QĐ-UBND hỗ trợ thu tiền sử dụng đất ở cán bộ công viên chức Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTrần Văn Phu
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực03/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/08/2017
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 32/2007/QĐ-UBND hỗ trợ thu tiền sử dụng đất ở cán bộ công viên chức Lai Châu

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2007/QĐ-UBND hỗ trợ thu tiền sử dụng đất ở cán bộ công viên chức Lai Châu