Quyết định 40/QĐ-UBND

Quyết định 40/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 40/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ CÁC DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH LAI CHÂU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban Hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2017 (Có các Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT
. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, STP (7b).

CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH LAI CHÂU HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 40/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 ban hành Quy chế Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp

Khoản 3, Điều 1; Điều 2; Điều 4; Khoản 3, Điều 6; Điều 7; Điều 10; Điều 11; Khoản 4, Điều 16; Điều 22 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh

21/8/2017

2

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Khoản 2, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh

27/7/2017

3

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Khoản 3, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND

Được sửa đổi bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh

03/7/2017

4

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Khoản 3, Điều 2 của Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh

29/6/2017

Khoản 1, Điều 3 của Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND

Được sửa đổi bởi Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh

18/9/2017

5

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

Khoản 1, Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND

Được sửa đi bởi, Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh

18/9/2017

6

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Lai Châu

Điều 3 của Quyết 09/2017/QĐ-UBND

Được sửa đổi bởi Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh

18/9/2017

7

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

Khoản 1, Điều 6 của Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND

Được sa đổi bởi Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh

18/9/2017

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND VÀ UBND TỈNH LAI CHÂU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày, tháng năm hết hiệu lực

1

Nghquyết

12/2004/NQ-HĐ12 ngày 25/6/2004

Ban hành chính sách đất ở bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động và tiếp nhận đến công tác tại các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn thị trấn Phong Thổ; tại các cơ quan huyện Tam Đường đóng trên địa bàn xã Bình Lư; tại các cơ quan huyện Phong Thổ đóng trên địa bàn xã Pa So

Bị bãi bbởi Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tnh

01/8/2017

2

Nghị quyết

110/2007/NQ-HĐND ngày 11/12/2007

V/v Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất ở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động, tuyển dụng đến nhận công tác tại Thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường đã được quy định tại Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐ12 ngày 25/6/2004 của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

3

Nghị quyết

188/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Thông qua quy định về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

4

Nghị quyết

55/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên đa bàn tnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

5

Nghị quyết

56/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

6

Nghị quyết

74/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

V/v ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên đa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014-2016

Hết thời hạn thực hiện được quy định trong văn bản

01/01/2017

7

Nghị quyết

76/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Vviệc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi b bởi Nghị quyết s 07/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

8

Nghị quyết

103/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bbãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

9

Nghị quyết

130/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đi với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

10

Nghị quyết

39/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016

Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

11

Nghị quyết

55/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016

Sa đổi, bổ sung Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Ca khẩu Ma Lù Thàng tnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

01/8/2017

12

Nghị quyết

59/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2017

13

Quyết định

73/2004/QĐ-UBND ngày 25/10/2004

V/v thành lập hội đồng giám định y khoa tỉnh Lai Châu

Bãi bỏ bởi Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh

20/12/2017

14

Quyết định

26/2005/QĐ-UB ngày 04/02/2005

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bthay thế bởi Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh

27/10/2017

15

Quyết định

58/2005/QĐ-UBND ngày 21/6/2005

V/v quy định những tiêu thức đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở

Bị thay thế bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh

15/04/2017

16

Quyết định

78/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005

Ban hành Quy định chính sách đất ở đối với cán bộ CCVC, LLVT được điều động đến nhận công tác tại Thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ, huyn Tam Đường

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 06/8/2017 của UBND tỉnh

16/8/2017

17

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND ngày 07/6/2007

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tnh

21/8/2017

18

Quyết định

14/2007/QĐ-UBND ngày 07/6/2007

V/v: Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh

21/8/2017

19

Quyết định

32/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007

V/v Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ thu tiền sử dụng đất đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động, tuyển dụng đến nhận công tác tại thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường đã được quy định tại Quyết định số 78/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 của UBND tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 06/8/2017 của UBND tỉnh

16/8/2017

20

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND

22/5/2017

21

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh

20/5/2017

22

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND ngày 18/9/2009

Ban hành quy định về phân cấp thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh

01/01/2017

23

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND

20/5/2017

24

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế đchi tổ chức các cuộc hội nghị đi với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh

04/9/2017

25

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 24/3/2011

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

B bãi bbởi Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh

01/12/2017

26

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012

Ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

05/9/2017

27

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012

Về việc quy định mức chi đi với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

05/9/2017

28

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh

15/5/2017

29

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 29/8/2013

Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên đa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh

01/9/2017

30

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013

V/v ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 - 2016

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

1/1/2017

31

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu

Bthay thế bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh

25/4/2017

32

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014

Ban hành quy định về phân cấp thm quyn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh

01/01/2017

33

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017của UBND tỉnh

05/9/2017

34

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014

Về việc ban hành quy định một số nội dung cụ thể quản lý về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh

20/11/2017

35

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014

Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh

20/4/2017

36

Quyết định

42/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014

V/v ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

B thay thế bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh

24/8/2017

37

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015

Về việc ban hành Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh

09/10/2017

38

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015

Ban hành quy định về thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

05/9/2017

39

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh

01/12/2017

40

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015

Ban hành Quy định việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

08/9/2017

41

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh

28/01/2017

42

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

Quy định về việc thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

05/9/2017

43

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016

Sửa đổi Khoản III, bổ sung Khoản IV Điều 3 Quy định về thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

05/9/2017

44

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017

Được quy định trong văn bản

01/01/2018

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2018
Ngày hiệu lực18/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýĐỗ Ngọc An
       Ngày ban hành18/01/2018
       Ngày hiệu lực18/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 40/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Lai Châu

           • 18/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực