Quyết định 11/2011/QĐ-UBND

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu đã được thay thế bởi Quyết định 66/2017/QĐ-UBND quy định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2011/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2011/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 24 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/5/2009 của liên Bộ: Khoa học và Công nghệ - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số: 34/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

2. Trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và qui chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, qui hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và qui chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng như sau:

- Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

- Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về hoạt động công bố hợp chuẩn, hợp quy trên địa bàn.

- Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn.

- Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi công nhận.

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra phép đo, hàng đóng gói sẵn theo định lượng; thực hiện các biện pháp để các tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra phép đo, phương pháp đo.

- Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra về nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên địa bàn, hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, thông báo hỏi đáp hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại địa phương theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

7. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

8. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao hoặc do yêu cầu cụ thể về quản lý đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa.

Điều 3. Tổ chức, biên chế

1. Tổ chức bộ máy:

- Chi cục trưởng.

- Từ 01 đến 02 Phó Chi cục trưởng.

- 04 Phòng: Phòng Hành chính - tổng hợp; Phòng Quản lý đo lường; Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng; Phòng thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (viết tắt là Phòng TBT Lai Châu).

- 01 Trung tâm: Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (thực hiện các hoạt động dịch vụ, kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa).

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ.

+ Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Chi cục; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ trực thuộc Chi cục; điều hành hoạt động, xây dựng quy chế làm việc của Chi cục.

+ Phó Chi cục trưởng giúp việc Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

+ Công chức, viên chức chuyên môn chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được giao; chấp hành quy chế làm việc của cơ quan.

2. Biên chế:

Biên chế của Chi cục nằm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh giao hàng năm.

Việc tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định.

Điều 4. Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm quy định nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, ban hành quy chế làm việc của Chi cục và tổ chức thực hiện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 24/5/2006 của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lai Châu.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2011
Ngày hiệu lực03/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2011/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2011/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýNguyễn Khắc Chử
       Ngày ban hành24/03/2011
       Ngày hiệu lực03/04/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 11/2011/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2011/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu