Quyết định 71/2017/QĐ-UBND

Quyết định 71/2017/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Lai Châu ban hành

Quyết định 71/2017/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Lai Châu 2018 đã được thay thế bởi Quyết định 10/QĐ-UBND 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2017/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Lai Châu 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Lai Châu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 như sau:

(Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cho các đơn vị theo quy định và báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/12/2017. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch theo quy định tại Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/12/2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- TT. Tỉnh ủy - HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐ, CV các khối, TH-CB;
- Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh; Phân xã TTXVN tại Lai Châu, Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 71/2017/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Lai Châu 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 71/2017/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Lai Châu 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu71/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýĐỗ Ngọc An
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2019
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 71/2017/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Lai Châu 2018

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2017/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Lai Châu 2018