Quyết định 10/QĐ-UBND

Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 10/QĐ-UBND 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ CÁC DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH LAI CHÂU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2018 (Có các Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. T
nh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, NC, STP (7b).

CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH LAI CHÂU HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 10/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

73/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

V/v thông qua quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Mục 3 Phần 1 Điều 1; Mục 1 Phần II Điều 1; điểm 2.2, Mục 2, phần II Điều 1; Điểm 3.1, Mục 3, Phần II, Điều 1; Điểm 8.1, Điểm 8.2, Điểm 8.3, Mục 8, Phần II Điều 1; Mục 10, Phần II, Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghquyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh

01/8/2018

2.

Quyết định

43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Về việc ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bảng giá đất ở tại nông thôn (Mục VIII); Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại nông thôn; Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại nông thôn (Mục IX); Bảng giá đất ở tại đô thị (Mục X); Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị; Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại đô thị (Mục XI) ban hành kèm theo Quyết đnh số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh

15/10/2018

3.

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng, Phó trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Điểm c và Điểm d Khoản 2 Điều 5; Điểm c và Điểm d Khoản 2 Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Được sửa đổi bởi Quyết định số 33/2018/QĐ- UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh

16/11/2018

4.

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

Ban hành Quy định một số nội dung về qun lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 19; Điều 22 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ- UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Lai Châu

Được sửa đổi bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh

20/11/2018

5.

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Điều 11 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Được sa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh

13/02/2018

6.

Quyết định

56/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017

Vdiện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Khoản 1 Điều 1; Khoản 2, Khoản 3 Điều 2; Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu

Được sửa đổi, bổ sung bi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018

15/6/2018

7.

Quyết định

62/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Khoản 3, Điều 6 Quy định Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Được sửa đổi bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

10/8/2018

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND VÀ UBND TỈNH LAI CHÂU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 10/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày, tháng năm hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

54/2005/NQ-HĐND ngày 14/12/2005

Phê duyệt Đề án thành lập và xây dựng công trường lao động xã hội tại các huyện, thị xã tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

18/12/2017

2.

Nghị quyết

158/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, thu hi, điều chuyển, bán, thanh lý và tiêu hủy tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị Thay thế bởi Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh

01/8/2018

3.

Nghị quyết

05/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018

Được quy định trong văn bản

31/12/2018

4.

Quyết định

92/2005/QĐ-UBND ngày 16/11/2005

Về việc thành lập lại Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

Được thay thế bởi Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh

01/01/2018

5.

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh

20/12/2018

6.

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009

Ban hành quy định cụ thể một số nội dung quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh

01/12/2018

7.

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012

Về việc quy định giá tài sản và tỷ lệ phần trăm(%) chất lượng còn lại của tài sản đã qua sử dụng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh

10/7/2018

8.

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND ngày 15/11/2012

Ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh

27/4/2018

9.

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh

21/02/2018

10.

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 16/7/2013

Ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh

01/5/2018

11.

Quyết định

20/2013/QĐ- UBND ngày 30/8/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh

01/4/2018

12.

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh

01/9/2018

13.

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 30/09/2013

Ban hành Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh

21/5/2018

14.

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND ngày 26/3/2014

Ban hành Quy định thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và thủy sản bằng nguồn vốn Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh

20/4/2018

15.

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014

Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh

20/4/2018

16.

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014

Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh

21/02/2018

17.

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

Ban hành quy định tạm thời về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Qubảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu năm 2015

Được thay thế bởi Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh

01/01/2018

18.

Quyết định

45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Về ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh

15/3/2018

19.

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015

Về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Được thay thế bởi Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh

15/01/2018

20.

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh

22/3/2018

21.

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

Phân cấp thẩm quyền xác lập, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh

01/12/2018

22.

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016

Về việc ban hành bổ sung giá đất trong bảng giá đất của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh

15/10/2018

23.

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016

Về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh

15/3/2018

24.

Nghị quyết

19/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018

Được quy định trong văn bản

31/12/2018

25.

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND ngày 09/08/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 30/09/2013 của UBND tỉnh Lai Châu

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh

21/5/2018

26.

Quyết định

71/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Được quy định trong văn bản

31/12/2018

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2019
Ngày hiệu lực09/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/QĐ-UBND 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/QĐ-UBND 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýĐỗ Ngọc An
       Ngày ban hành09/01/2019
       Ngày hiệu lực09/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/QĐ-UBND 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/QĐ-UBND 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lai Châu

           • 09/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực