Quyết định 26/2013/QĐ-UBND

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp do tỉnh Lai Châu ban hành

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Quy chế đào tạo sát hạch cấp giấy phép A1 dân tộc thiểu Lai Châu đã được thay thế bởi Quyết định 20/2018/QĐ-UBND đào tạo cấp giấy phép lái xe môtô cho đồng bào dân tộc Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 21/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Quy chế đào tạo sát hạch cấp giấy phép A1 dân tộc thiểu Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2013/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔTÔ HẠNG A1 CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CÓ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA QUÁ THẤP.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải Về việc "Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ";

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc "Ban hành Quy chế Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp".

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải; (báo cáo)
- TT. Tỉnh ủy; (báo cáo)
- TT. HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch và các Ρ. chủ tịch UBND Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Báo Lai Châu; Đài PT - TH tỉnh;
- Văn phòng: Lãnh đạo, CV các khối, TT Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2013
Ngày hiệu lực10/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Quy chế đào tạo sát hạch cấp giấy phép A1 dân tộc thiểu Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Quy chế đào tạo sát hạch cấp giấy phép A1 dân tộc thiểu Lai Châu
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu26/2013/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
      Người kýNguyễn Khắc Chử
      Ngày ban hành30/09/2013
      Ngày hiệu lực10/10/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2019
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Quy chế đào tạo sát hạch cấp giấy phép A1 dân tộc thiểu Lai Châu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Quy chế đào tạo sát hạch cấp giấy phép A1 dân tộc thiểu Lai Châu