Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2013

Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu đã được thay thế bởi Quyết định 173/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 27/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2012/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 272/TTr-HĐND ngày 27/11/2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2013 và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2013 với những nội dung sau:

1. Giám sát tại kỳ họp

- Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh;

- Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân các huyện, thị khi phát hiện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giám sát chuyên đề

2.1. Thường trực HĐND tỉnh

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015 và Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 19/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND .

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015.

2.2. Ban Kinh tế - Ngân sách

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 159/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 và Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục phí, mức thu phí và tỷ lệ trích nộp Ngân sách Nhà nước từ năm 2010 đến năm 2013.

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện và ứng dụng thực tế của các đề tài khoa học trên địa bàn tỉnh từ năm 2004 đến năm 2012.

2.3. Ban Văn hoá - Xã hội

- Giám sát tình hình thực hiện liên kết đào tạo trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến năm 2012.

- Giám sát tình hình thực hiện đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến năm 2012.

2.4. Ban Pháp chế

- Giám sát tình hình thực hiện Pháp lệnh công an xã trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến năm 2013.

- Giám sát tình hình thụ lý và giải quyết các loại án sơ thẩm trên địa bàn tỉnh trong năm 2012

2.5. Ban Dân tộc

- Giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc “cho vay vốn phát triển sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn” trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến năm 2012.

- Giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến năm 2012.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2013; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh; hướng dẫn các đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát theo thẩm quyền; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐNĐ tỉnh thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật, báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của các đoàn giám sát; nghiêm túc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị và báo cáo kết quả với các cơ quan tiến hành giám sát.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua, ngày 07 tháng 12 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các vị ĐBQH tỉnh Lai Châu;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu63/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu63/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýGiàng Páo Mỷ
        Ngày ban hành07/12/2012
        Ngày hiệu lực17/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu