Quyết định 18/2015/QĐ-UBND

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 theo Quyết định 39/2014/QĐ-UBND do tỉnh Lai Châu ban hành

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Lai Châu đã được thay thế bởi Quyết định 561/QĐ-UBND 2016 Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 18/05/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2015/QĐ-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2015/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 25 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2014/QĐ-UBND NGÀY 10/12/2014 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu như sau:

(Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp & PTNT, Y tế; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An


ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số : 18 /2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch năm 2015 đã giao tại QĐ số 39/2014/QDD-UBND ngày 10/12/2014

Kế hoạch năm 2015 điều chỉnh

Tổng

Theo huyện, thành phố

Tổng

Theo huyện, thành phố

TP.Lai Châu

Tam Đường

Phong Thổ

Sìn Hồ

Mường Tè

Nậm Nhùn

Tân Uyên

Than Uyên

 

TP.Lai Châu

Tam Đường

Phong Thổ

Sìn Hồ

Mường Tè

Nậm Nhùn

Tân Uyên

Than Uyên

1

Cây chè

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng diện tích chè:

Ha

3,222

511

1,140

35

4

 

 

1,440

92

3,431

526

1,154

35

4

 

 

1,608

104

 

Trong đó: trồng mới (*)

Ha

150

20

50

 

 

 

 

40

40

369

35

74.06

 

 

 

 

208

52

2

Cây cao su

Ha

13,094

 

 

1,389

8,071

210

2,409

 

1,015

13,094

 

 

1,389

8,071

310

2,309

 

1,015

 

Trong đó: trồng mới

Ha

450

 

 

 

150

100

100

 

100

500

 

 

 

150

200

 

 

150

3

Dân số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dân số trung bình

Người

435,355

36,989

53,269

75,818

80,633

42,964

27,905

54,407

63,370

431,951

35,717

53,102

74,724

80,607

43,046

27,300

54,070

63,385

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Dân số thành thị

Người

73,091

30,046

6,061

4,833

4,906

4,636

3,977

12,041

6,591

70,612

28,955

6,721

4,833

4,212

4,949

1,692

12,718

6,532

 

+ Dân số nông thôn

Người

362,264

6,943

47,208

70,985

75,727

38,328

23,928

42,366

56,779

361,339

6,762

46,381

69,891

76,395

38,097

25,608

41,352

56,853

 

- Tỷ lệ tăng dân số

%

2.43

5.05

2.18

2.45

2.10

1.73

2.22

2.25

2.23

2.04

2.96

2.06

2.18

2.13

1.85

0.28

2.25

1.97

 

- Mức giảm tỷ lệ sinh

%o

0.50

0.50

0.50

0.50

0.60

0.30

0.30

0.70

0.50

0.50

6.76

1.12

(0.44)

(2.09)

(1.09)

7.40

(3.53)

3.72

 

- Tốc độ tăng dân số tự nhiên

%o

19.76

19.68

20.22

19.77

18.61

20.28

21.97

22.03

17.59

19.93

14.08

18.23

21.81

21.15

19.63

19.67

24.84

16.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Diện tích chè trồng mới Huyện Tam Đường là 74,06 ha bao gồm 10ha trồng tái canh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2015
Ngày hiệu lực25/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2015/QĐ-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Lai Châu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2015/QĐ-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýĐỗ Ngọc An
       Ngày ban hành25/08/2015
       Ngày hiệu lực25/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 18/2015/QĐ-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Lai Châu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2015/QĐ-UBND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Lai Châu