Nghị quyết 128/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 128/2015/NQ-HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015 do Tỉnh Lai Châu ban hành

Nghị quyết 128/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh Lai Châu đã được thay thế bởi Quyết định 561/QĐ-UBND 2016 Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 18/05/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 128/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/2015/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 17 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh và Tờ trình số 955/TTr-UBND ngày 30/6/2015 dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2015 nêu trong Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015

Trong 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn tỉnh mặc dù gặp một số khó khăn, thách thức, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Song, trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả nổi bật: Kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển, nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước (Tổng sản lượng lương thực có hạt, giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách trên địa bàn, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng); công tác di dân tái định cư các dự án thủy điện được tập trung chỉ đạo, hoàn thành di chuyển toàn bộ số hộ tái định cư thủy điện Lai Châu, đáp ứng tiến độ ngăn sông tích nước lòng hồ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực: quy mô mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được củng cố, chất lượng giáo dục được nâng lên, duy trì và giữ vững công tác phổ cập giáo dục các cấp học; công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo, không để dịch bệnh lớn xảy ra; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tập trung triển khai thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế: Diện tích gieo trồng một số cây nông nghiệp chậm so với cùng kỳ năm trước, dịch bệnh trên đàn gia súc, vật nuôi còn xảy ra; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tiến độ thực hiện xây dựng cơ bản còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học còn hạn chế; chất lượng khám, chữa bệnh tại một số phòng khám đa khoa khu vực còn thấp, tỷ lệ sinh con thứ 3 và tình trạng tảo hôn còn ở mức cao; tình trạng nợ đóng bảo hiểm còn tồn đọng trong nhiều tổ chức, doanh nghiệp; một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chậm được triển khai ở một số đơn vị; đời sống của một bộ phận dân cư còn gặp nhiều khó khăn nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp; khiếu kiện liên quan đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư vẫn xảy ra.

2. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch KT-XH năm 2015

(1). Cây chè: Tổng diện tích 3.431 ha, trong đó: Trồng mới 369 ha.

(2). Cây cao su trồng mới: Huyện Nậm Nhùn 0 ha, huyện Mường Tè 200 ha.

(3). Dân số: Dân số trung bình 431.951 người, tỷ lệ tăng dân số 2,04%, mức giảm tỷ lệ sinh 0,5%o, tốc độ tăng dân số tự nhiên 19,93%o.

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, trong 6 tháng cuối năm cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

3.1. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất Nông nghiệp, thu hoạch diện tích cây trồng vụ Đông xuân và các cây trồng vụ Xuân hè; tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch gieo cấy vụ mùa, bảo đảm khung thời vụ; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ giống và chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Đông xuân 2015-2016. Triển khai trồng rừng mới, chè, cao su theo kế hoạch, tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế. Tăng cường phòng chống các loại dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2015. Tập trung chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là 13 xã điểm cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2015.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ; cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường thu hút đầu tư. Tích cực triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả. Chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại chủ động thực hiện các biện pháp dự trữ, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa lũ.

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và các địa phương khác trong cả nước; tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Lai Châu với cả nước; tăng cường và nâng cao chất lượng các dịch vụ, sản phẩm du lịch có lợi thế của tỉnh, có giải pháp tạo bước đột phá mới cho du lịch của tỉnh.

3.2. Tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 theo Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành quản lý và sử dụng các nguồn vốn; nuôi dưỡng nguồn thu, thực hiện đồng bộ các biện pháp và phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2015. Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách, đặc biệt là chi đầu tư, đảm bảo an toàn, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình, dự án còn chậm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

3.3. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; giải quyết tốt công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc nghiệm thu và thanh quyết toán các dự án hoàn thành. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý đô thị.

3.4. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án thủy điện: đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng; tổ chức hoàn thành di chuyển số hộ dân còn lại của các dự án thủy điện. Tiếp tục rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thủy điện Lai Châu và công tác di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở trên địa bàn toàn tỉnh. Hoàn chỉnh Đề án hỗ trợ đời sống và sản xuất sau tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Tập trung quyết toán các dự án hoàn thành; tiếp tục chăm lo ổn định đời sống, sản xuất cho người dân tái định cư các thủy điện.

3.5. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

Triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 26/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị trường, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khai giảng năm học 2015-2016, có giải pháp cụ thể để huy động học sinh ra lớp, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tăng cường quản lý nhà nước và thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh lớn xảy ra, chủ động phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm. Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Tăng cường sự phối hợp giải quyết tình trạng nợ đóng bảo hiểm, thực hiện trích nộp các khoản bảo hiểm trước khi các đơn vị rút nguồn kinh phí hoạt động.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, dạy nghề. Thực hiện đổi mới công tác cai nghiện ma túy. Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 theo Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

3.6. Tập trung hoàn thành công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lai Châu và công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh. Tăng cường quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản; phê duyệt khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

3.7. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 theo quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện các lĩnh vực, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

3.8. Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về ma túy, di cư tự do, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép... Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

3.9. Thực hiện kế hoạch tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ. Xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các huyện, quy hoạch các ngành, lĩnh vực.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 128/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu128/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực27/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 128/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 128/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 128/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh Lai Châu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu128/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýGiàng Páo Mỷ
        Ngày ban hành17/07/2015
        Ngày hiệu lực27/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 128/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh Lai Châu

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 128/2015/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh Lai Châu