Quyết định 561/QĐ-UBND

Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2016 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 561/QĐ-UBND 2016 Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 18 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần năm 2015 (Có các Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo;
- Sở Tư pháp;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC

CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

DANH MỤC

QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 561/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Số TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 V/v ban hành mức chi phục vụ hoạt động CCHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Điểm 1, Mục I, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND

Theo quy định tại Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

29/1/2015

II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, THI HÀNH PHÁP LUẬT

1

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Bãi bỏ Chương III của Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bằng Quyết định 25/2015/QĐ-UBND

12/11/2015

2

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 Ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sửa đổi quy định về Chi tổ chức Hội thi theo ngành, lĩnh vực, địa phương về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy định tại Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 2 của Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Bị sửa đổi bằng Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

29/01/2015

3

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 V/v ban hành mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sửa đổi quy định về Chi tổ chức các cuộc thi liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính tại Mục X, Phụ biểu ban hành kèm theo.

Bị sửa đổi bằng Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

29/01/2015

III. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

1

 

29/2014/QĐ-UBND, ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Sửa đổi, bổ sung Điều 17

Sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định 32/2015/QĐ-UBND

19/12/2015

IV. LĨNH VỰC BIÊN CHẾ, ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ

1

 

105/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sửa đổi Điểm 1.2, Khoản 1, Mục II, Điều 1

Sửa đổi bằng Nghị quyết 144/2015/NQ-HĐND

21/12/2015

V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP

1

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 V/v Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, cơ chế chính sách thực hiện trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP chủ Chính phủ

- Sửa đổi Khoản 2, Điều 3

- Sửa đổi Điều 4

Sửa đổi bằng Quyết định 07/2014/QĐ-UBND

05/4/2014

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 561/QĐ-UBND ngày 18/2016 của UBND tỉnh Lai Châu)

Số TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày, tháng năm hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013

Ban hành Quy chế tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân

Thay thế bằng Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND

31/12/2015

II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM, NGƯỜI CÓ CÔNG, BẢO TRỢ XÃ HỘI

1

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011

Về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 -2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

2

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 11/8/2011

Phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 -2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Nghị quyết

19/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011

Về Chương trình duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

2

Nghị quyết

31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Thông qua đề án tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Lai Châu đến năm 2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, ĐÔ THỊ

1

Nghị quyết

29/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về Chương trình phát triển đô thị thị xã Lai Châu để đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2013 và thành lập thành phố Lai Châu vào năm 2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

2

Nghị quyết

60/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Thông qua Đề án công nhận đô thị thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu là đô thị loại III.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, THI HÀNH PHÁP LUẬT

1

Quyết định

75/2005/QĐ-UBND ngày 15/9/2005

V/v Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Thay thế bằng Quyết định 25/2015/QĐ-UBND

12/11/2015

2

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010

V/v Quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thay thế bằng Quyết định 22/2015/QĐ-UBND

19/9/2015

VI. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ

1

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011

V/v thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

2

Nghị quyết

102/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

3

Nghị quyết

113/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng - an ninh năm 2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

4

Nghị quyết

115/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Lai Châu

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

5

Nghị quyết

128/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

6

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014

V/v điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Được quy định trong văn bản

31/12/2014

7

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND ngày 26/8/2014

Ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

8

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

9

Quyết định

41/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

10

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015

V/v điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

VII. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH; THU, CHI NGÂN SÁCH; PHÍ, LỆ PHÍ

1

Nghị quyết

86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Dự toán thu NSNN và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2014

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

2

Nghị quyết

100/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm học 2014 -2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

3

Nghị quyết

114/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

4

Nghị quyết

138/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

5

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND ngày 17/11/2010

V/v sửa đổi quy định về kinh phí thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

6

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND 19/01/2012

V/v Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa tỉnh Lai Châu đến năm 2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

7

Chỉ thị

08/CT-UBND ngày 04/7/2012

V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và kếhoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013-2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

8

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 06/8/2014

Ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm học 2014-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

9

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

VIII. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG

1

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010

V/v Quy định “Một số điểm cụ thể về quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu”

Thay thế bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND

09/10/2015

IX. LĨNH VỰC Y TẾ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

1

Nghị quyết

150/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009

V/v Thông qua đề án về công tác Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009-2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

2

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

V/v Phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết 150/2009/NQ-HĐND về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009- 2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

3

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009

V/v Quy định thực hiện các chế độ, chính sách về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

4

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Lai Châu.

Thay thế bằng Quyết định 24/2015/QĐ-UBND

16/10/2015

X. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP

1

Nghị quyết

95/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007

V/v Thông qua Đề án phát triển lâm nghiệp tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

2

Nghị quyết

145/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

Về chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

3

Nghị quyết

173/2010/NQ- HĐND12 ngày 17/5/2010

V/v Ban hành chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng; cán bộ tăng cường đối với các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tam Đường và Thị xã Lai Châu giai đoạn 2010-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

4

Nghị quyết

175/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010

V/v Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

5

Nghị quyết

193/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh Lai Châu V/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

6

Nghị quyết

37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2015.

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

7

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND ngày 05/02/2008

V/v: Ban hành Quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý, thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008

Được quy định trong văn bản

31/12/2008

8

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

XI. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI

1

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND ngày 20/5/2011

V/v Ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại bằng nguồn vốn Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011- 2015

Được quy định trong văn bản

31/12/2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 561/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 561/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/05/2016
Ngày hiệu lực 18/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 561/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 561/QĐ-UBND 2016 Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 561/QĐ-UBND 2016 Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Lai Châu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 561/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lai Châu
Người ký Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành 18/05/2016
Ngày hiệu lực 18/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 561/QĐ-UBND 2016 Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Lai Châu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 561/QĐ-UBND 2016 Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Lai Châu

  • 18/05/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/05/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực