Nghị quyết 138/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 138/2015/NQ-HĐND Phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 do Tỉnh Lai Châu ban hành

Nghị quyết 138/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách địa phương 2014 Lai Châu đã được thay thế bởi Quyết định 561/QĐ-UBND 2016 Danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 18/05/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 138/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách địa phương 2014 Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/2015/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1698/TTr-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh về dự thảo nghị quyết thông qua báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo số: 307/BC-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo thẩm tra số: 368/BC-HĐND ngày 02/12/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 như sau:

1. Tổng quyết toán thu NSĐP: 7.770.149.011.847 đồng (không bao gồm số thu ngân sách Trung ương hưởng 82.600.599.702 đồng); bao gồm:

* Thu NSNN trên địa bàn: 904.734.551.448 đồng

- Ngân sách Trung ương hưởng: 72.183.736.101 đồng

- Ngân sách địa phương hưởng: 832.550.815.347 đồng

+ Ngân sách tỉnh hưởng: 500.991.792.609 đồng

+ Ngân sách huyện, thành phố hưởng: 328.077.958.115 đồng

+ Ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng: 3.481.064.623 đồng

* Thu từ nguồn kết dư năm trước: 96.761.917.553 đồng

- Ngân sách tỉnh: 42.936.380.304 đồng

- Ngân sách huyện, thành phố: 44.753.402.847 đồng

- Ngân sách xã, phường, thị trấn: 9.072.134.402 đồng

* Thu chuyển nguồn:  1.181.743.733.782 đồng

- Ngân sách tỉnh:  732.559.323.483 đồng

- Ngân sách huyện, thành phố: 431.933.801.604 đồng

- Ngân sách xã, phường, thị trấn: 17.250.608.695 đồng

* Thu trợ cấp từ ngân sách Trung ương: 5.528.344.190.406 đồng

* Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng: 40.000.000.000 đồng

* Các khoản thu quản lý qua NSNN: 31.601.605.597 đồng

* Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 69.563.612.763 đồng

- Ngân sách Trung ương hưởng: 10.416.863.601 đồng

- Ngân sách địa phương hưởng: 59.146.749.162 đồng

2. Quyết toán chi ngân sách địa phương: 7.746.645.306.501 đồng

Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 735.975.672.440 đồng

- Chi thường xuyên: 4.019.740.893.775 đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000.000.000 đồng

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 461.810.138.219 đồng

- Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu: 1.129.536.448.668 đồng

- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 30.400.393.451 đồng

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 69.563.612.763 đồng

- Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2014 sang năm 2015: 1.298.618.147.185 đồng

+ Ngân sách tỉnh: 836.924.645.533 đồng

+ Ngân sách huyện, thành phố: 437.827.848.255 đồng

+ Ngân sách xã, phường, thị trấn: 23.865.653.397 đồng

Điều 2. Kết dư ngân sách địa phương năm 2014: 23.503.705.346 đồng

- Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn: 2.188.097.878 đồng

- Kết dư ngân sách huyện, thành phố: 20.851.655.628 đồng

- Kết dư ngân sách tỉnh: 463.951.840 đồng

Trong đó: + Chuyển thu ngân sách năm sau: 263.951.840 đồng

+ Trích bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 200.000.000 đồng

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu138/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực21/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/05/2016
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 138/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách địa phương 2014 Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 138/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách địa phương 2014 Lai Châu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu138/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýGiàng Páo Mỷ
        Ngày ban hành11/12/2015
        Ngày hiệu lực21/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/05/2016
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 138/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách địa phương 2014 Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 138/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách địa phương 2014 Lai Châu