Quyết định 13/2010/QĐ-UBND

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch Lai Châu đã được thay thế bởi Quyết định 22/2015/QĐ-UBND công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 19/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2010/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch Lai Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2010/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 29 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính chứng thực chữ ký;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

1. Đối với Thị xã Lai Châu: Giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch do UBND xã phường, Phòng tư ­ pháp thực hiện tại địa bàn Thị xã Lai Châu cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

2. Đối với các huyện còn lại các cá nhân, hộ gia đình tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư Pháp; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 13/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/07/2010
Ngày hiệu lực 08/08/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/09/2015
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2010/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch Lai Châu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 13/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lai Châu
Người ký Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành 29/07/2010
Ngày hiệu lực 08/08/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/09/2015
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 13/2010/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch Lai Châu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2010/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch Lai Châu