Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND về Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu

Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND chế độ định mức chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động đã được thay thế bởi Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND nội dung mức chi bảo đảm hoạt động Hội đồng các cấp Lai Châu và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND chế độ định mức chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 66/2012/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ tài chính về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chỉ tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chỉ tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chỉ tiêu tiếp khách trong nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của HĐND tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số 278/TTr-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Thường trực HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định một số chế độ, chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này “Quy định một số chế độ định mức chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu”;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được HĐND thông qua; thay thế Nghị quyết 171/2010/NQ-HĐND ngày 17/5/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai châu về một số chế độ, định mức, chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu

Điều 3. Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND đại biểu HĐND các cấp, các cơ quan liên quan căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện. Trong trường hợp cần phải điều chỉnh Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Đại biểu QH, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỊNH MỨC, CHI TIÊU TÀI CHÍNH BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Chế độ định mức chi tiêu tài chính tại quy định này là khoản chi hỗ trợ nhằm đảm bảo hoạt động của HĐND tỉnh; HĐND huyện, thị xã (gọi tắt là HĐND cấp huyện); HĐND xã, phường, thị trấn (gọi tắt HĐND cấp xã) bao gồm:

- Chi phục vụ cho các kỳ họp HĐND, hội nghị, các phiên họp của Đảng đoàn, Thường trực HĐND và các Ban HĐND các cấp;

- Chi công tác thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND;

- Chi công tác giám sát, khảo sát;

- Chi hoạt động tiếp xúc cử tri theo chương trình của HĐND các cấp;

- Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho đại biểu HĐND;

- Chi một số chế độ đặc thù khác.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Quy định này được áp dụng để chi các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND các cấp; cá nhân, các cơ quan liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Kinh phí hoạt động của HĐND cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo, việc chỉ tiêu tài chính phục hoạt động của HĐND phải có trong dự toán của cơ quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đại biểu HĐND các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, Đoàn thể tham gia các hoạt động của HĐND (Kỳ họp, hội nghị, các phiên họp, các cuộc giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri...) được thanh toán tiền công tác phí từ nguồn kinh phí hoạt động của HĐND do cấp HĐND quản lý đại biểu;

3. Các khoản chi đặc thù khác chưa được quy định trong Nghị quyết này, chưa có trong quy định hiện hành của Nhà nước, Thường trực HĐND căn cứ tình hình thực tế quyết định.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Chi chế độ kỳ họp, hội nghị của HĐND, các phiên họp của Đảng đoàn, Thường trực HĐND, các ban HĐND

Nội dung

Đơn vị tính

HĐND tỉnh

HĐND huyện

HĐND cấp xã

1. Kỳ họp, hội nghị HĐND

 

 

 

 

a. Chi bồi dưỡng

 

 

 

 

- Chủ trì

đồng/người/buổi

150.000

100.000

50.000

- Thư ký kỳ họp

đồng/người/buổi

100.000

70.000

35.000

- Đại biểu HĐND, thành phần tham dự kỳ họp, hội nghị (theo giấy mời)

đồng/người/buổi

75.000

50.000

25.000

- Nhân viên phục vụ; Phóng viên báo, truyền hình

đồng/người/buổi

50.000

35.000

15.000

b. Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu HĐND, đại biểu mời ở xa phải ăn, nghỉ tại khách sạn, nhà nghỉ

đồng/người/ngày

150.000

100.000

50.000

c. Chi soạn thảo báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tại kỳ họp

 

 

 

 

- Tổng hợp ý kiến thảo luận của Tổ đại biểu

đồng/báo cáo

300.000

200.000

 

- Chi soạn thảo báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tại kỳ họp

đồng/báo cáo

400.000

300.000

 

d. Chi thẩm định, chỉnh lý, hoàn thiện Nghị quyết trước khi trình Chủ tịch HĐND ký chứng thực

đồng/nghị quyết

300.000

200.000

100.000

e. Chi viết bài tham luận hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND cấp tỉnh

đồng/báo cáo

Thường trực HĐND các cấp căn cứ chất lượng bài viết quyết định, mức hệ số từ 10-15 (Giá trị 1 đơn vị hệ số bằng 10% mức lương tối thiểu)

2. Các phiên họp của Đảng đoàn, Thường trực HĐHD, các Ban HĐND (theo quy chế)

 

 

 

 

- Chi bồi dưỡng người chủ trì

đồng/người/buổi

100.000

70.000

35.000

- Chi bồi dưỡng đại biểu HĐND, thành phần mời dự họp (theo giấy mời)

đồng/người/buổi

50.000

35.000

20.000

- Nhân viên phục vụ, Phóng viên báo, truyền hình

đồng/người/buổi

35.000

25.000

 

3. Chi các cuộc họp của tổ đại biểu HĐND

đồng/cuộc

500.000

300.000

 

Điều 5. Chi chế độ cho hoạt động thẩm tra văn bản trình kỳ họp

Nội dung

Đơn vị tính

HĐND tỉnh

HĐND huyện

HĐND cấp xã

1. Chi bồi dưỡng người chủ trì

đồng/người/buổi

150.000

100.000

 

2. Chi bồi dưỡng đại biểu HĐND, thành phần tham dự (theo giấy mời)

đồng/người/buổi

100.000

50.000

 

3. Soạn thảo báo cáo thẩm tra trình kỳ họp HĐND

đồng/báo cáo

500.000

350.000

150.000

Điều 6. Chi cho hoạt động giám sát, khảo sát

Ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo chế độ hiện hành của Nhà nước, các đoàn giám sát, khảo sát của HĐND, các Ban HĐND các cấp được chi như sau:

Nội dung

Đơn vị tính

HĐND tỉnh

HĐND huyện

HĐND cấp xã

1. Chi soạn thảo Quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát.

đồng/cuộc

350.000

250.000

50.000

2. Chi soạn thảo Quyết định, kế hoạch, đề cương khảo sát.

đồng/cuộc

300.000

210.000

100.000

3. Chi bồi dưỡng

 

 

 

 

- Trưởng đoàn

đồng/người/buổi

100.000

70.000

35.000

- Đại biểu HĐND, thành phần tham gia đoàn giám sát, khảo sát (theo quyết định)

đồng/người/buổi

50.000

35.000

15.000

- Nhân viên phục vụ, Phóng viên báo, truyền hình

đồng/người/buổi

35.000

25.000

 

4. Chi soạn thảo báo cáo kết quả giám sát

đồng/báo cáo

550.000

400.000

200.000

5. Chi soạn thảo báo cáo kết quả khảo sát

đồng/báo cáo

500.000

350.000

150.000

Điều 7. Chi hoạt động tiếp xúc cử tri theo chương trình của HĐHD các cấp

Chi hỗ trợ điểm tiếp xúc cử tri để chi phí: Trang trí, khánh tiết, nước uống, bảo vệ và một số khoản chi khác;

Kinh phí hỗ trợ các điểm tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp nào chi từ nguồn kinh phí hoạt động của HĐND cấp đó, trường hợp có sự phối hợp tiếp xúc cử tri của nhiều cấp tại một điểm thì kinh phí hỗ trợ là của HĐND cấp cao nhất;

Nội dung

Đơn vị tính

HĐND tỉnh

HĐND huyện

HĐND cấp xã

1. Chi hỗ trợ cho cơ sở tổ chức tiếp xúc cử tri

đồng/điểm

1.500.000

1.000.000

500.000

2. Chi bồi dưỡng

 

 

 

 

- Đại biểu HĐND

đồng/người/ buổi

100.000

70.000

35.000

- Công chức, nhân viên trực tiếp phục vụ, Phóng viên báo, truyền hình

đồng/người/ buổi

50.000

35.000

10.000

3. Chi Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND viết báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri

đồng/báo cáo

200.000

150.000

 

Điều 8. Chi hỗ trợ chức danh Phó ban HĐND (không chuyên trách)

Đối với chức danh Phó Ban HĐND (không chuyên trách) được hưởng mức hỗ trợ kiêm nhiệm hàng tháng tính theo hệ số mức lương tối thiểu chung; Nếu đại biểu HĐND kiêm nhiệm nhiều chức danh của HĐND thì hưởng 01 mức phụ cấp cao nhất

Chức danh

HĐND tỉnh

HĐND huyện

HĐND cấp xã

Phó Ban HĐND

0,3

0,2

 

Điều 9. Chi mời chuyên gia tư vấn: Chi chế độ đối với chuyên gia để phục vụ hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND

Nội dung

Đơn vị tính

HĐND tỉnh

HĐND huyện

HĐND cấp xã

Chi hỗ trợ chuyên gia tư vấn

đồng/văn bản

250.000

200.000

 

Điều 10. Một số chế độ đặc thù khác

1. Chi may trang phục

Mỗi nhiệm kỳ HĐND, đại biểu HĐND được hỗ trợ tiền may 01 bộ trang phục (lễ phục); đại biểu HĐND tham gia nhiều cấp thì hưởng 01 mức cao nhất.

Nội dung

Đơn vị tính

HĐND tỉnh

HĐND huyện

HĐND cấp xã

Đại biểu HĐNĐ

đồng/người/nhiệm vụ

3.500.000

2.500.000

1.500.000

2. Chi mua báo chí: Đại biểu HĐND tỉnh, huyện được cấp 01 số báo Đại biểu nhân dân

Nội dung

Đơn vị tính

HĐND tỉnh

HĐND huyện

Chi mua báo chí

01 số/tháng

01 số báo Đại biểu nhân dân

01 số báo Đại biểu nhân dân

3. Thăm hỏi: Đối với đại biểu HĐND các cấp không thuộc đối tượng Quy định tại các Quyết định số 704, 705-QĐ/TU ngày 13/4/2012 của Tỉnh ủy Lai Châu Quy định chế độ tham quan nghỉ mát, thăm viếng, chúc tết đối với tập thể, cán bộ và người có công cách mạng và chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi khi ốm đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thì được thực hiện chế độ thăm hỏi như sau:

Nội dung

Đơn vị tính

HĐND huyện

HĐND cấp xã

1. Đại biểu HĐND: Ốm phải điều trị nội trú tại bệnh viện

đồng/lần

350.000

150.000

2. Đại biểu HĐND mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai hỏa hoạn

đồng/lần

800.000

400.000

3. Đại biểu HĐND từ trần

đồng/người

1.500.000

700.000

4. Cha, mẹ đẻ, vợ (chồng), con của đại biểu HĐND từ trần

đồng/người

500.000

250.000

4. Chế độ công tác phí: Đại biểu HĐND đang giữ chức danh lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan đơn vị khác được hưởng tiêu chuẩn sử dụng xe theo quy định hiện hành, đi công tác theo kế hoạch của cơ quan HĐND, được cơ quan HĐND bố trí xe. Trường hợp cơ quan HĐND không bố trí được xe thì sẽ được thanh toán chế độ xăng theo quy định hiện hành và được chi từ nguồn kinh phí hoạt động của HĐND cấp quản lý đại biểu.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Căn cứ vào các chế độ, định mức chi tiêu tài chính hiện hành của Nhà nước và các chế độ, định mức chi tiêu tài chính tại Nghị quyết này, Thường trực HĐND, UBND các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Thường trực HĐND tỉnh, tổng hợp trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định

2. Quy định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Nghị quyết 171/2010/NQ-HĐND ngày 17 tháng 5 năm 2010 của HĐND tỉnh Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu66/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND chế độ định mức chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND chế độ định mức chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu66/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýGiàng Páo Mỷ
       Ngày ban hành07/12/2012
       Ngày hiệu lực17/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND chế độ định mức chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND chế độ định mức chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động