Quyết định 35/QĐ-UBND

Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản hết hiệu lực một phần năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 35/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 17 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản hết hiệu lực một phần năm 2016 (Có các danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT.T
nh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học v
à Công báo;
- Sở Tư pháp;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC

CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 35/QĐ-UBND ngày 17/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày, tháng năm hết hiệu lực

1

Nghị quyết

181/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010

Về phân cấp nguồn thu; nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo

Được quy định trong văn bản

31/12/2016

2

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

V/v Quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng-An ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Quy định tại Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND tnh

01/11/2016

3

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND ngày 13/07/2012

Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh

10/8/2016

4

Nghị quyết

66/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu.

Quy định tại Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh

10/8/2016

5

Nghị quyết

74/2013/NQ-HĐND ngày 12/07/2013

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014-2016

Được quy định trong văn bản

31/12/2016

6

Nghị quyết

75/2013/NQ-HĐND ngày 12/07/2013

Sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 181/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh V/v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSĐP năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo và Nghị quyết số 82/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010 về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2011

Được quy định trong văn bản

31/12/2016

7

Nghị quyết

137/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016

Được quy định trong văn bản

31/12/2016

8

Quyết định

27/2005/QĐ-UBND ngày 03/3/2005

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

9

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh

28/5/2016

10

Quyết định

21/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh

02/9/2016

11

Quyết định

31/2008/QĐ-UBND ngày 11/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống cơ quan Kiểm lâm tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

12

Quyết định

34/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

13

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010

Về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo

Được quy định trong văn bản

31/12/2016

14

Quyết định

35/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

15

Quyết định

36/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tnh

14/7/2016

16

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND ngày 30/7/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh

02/9/2016

17

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh

28/5/2016

18

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh

28/5/2016

19

Quyết định

33/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh

01/8/2016

20

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

Về việc thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh

24/11/2016

21

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

22

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

23

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

24

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

25

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

26

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

08/5/2016

27

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tnh

28/5/2016

28

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011

Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát và hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Hết hiệu lực theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004 và Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

01/7/2016

29

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 19/7/2011

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 -2016

Quy định tại Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh

04/9/2016

30

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011

Ban hành Quy định các tiêu thức xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh

03/10/2016

31

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND ngày 09/9/2011

Ban hành "Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu".

Hết hiệu lực theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004 và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/7/2016

32

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013

Sa đổi một số điều của Quy chế thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND

33

Quyết định

34/2011/QĐ- UBND, ngày 15/11/2011

Quy định mức phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Hết hiệu lực theo Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ vì Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ đã bãi bỏ Nghị định 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007

01/6/2016

34

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012

Về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh

01/12/2016

35

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012

Quy định điều kiện xác định học sinh không thể đi tnhà đến trường và trở về trong ngày đối với học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tnh

11/9/2016

36

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012

Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh

10/9/2016

37

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 08/4/2013

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh

14/11/2016

38

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013

Về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Quy định tai Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh

02/9/2016

39

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013

Ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014-2016

Quy định trong văn bản

31/12/2016

40

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013

Về việc quy định một số nội dung trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định trong Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

01/12/2016

41

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND ngày 25/11/2013

Quy định điều kiện cụ thể được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ Tướng Chính phủ đối với học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh

11/9/2016

42

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND ngày 21/3/2014

Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy định tại Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh

22/5/2016

43

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 06/8/2014

Ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm học 2014-2015

Quy định tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tnh

02/9/2016

44

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015

Ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Quy định ti Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh

25/10/2016

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH LAI CHÂU HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 35/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Số TT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

120/2008/NQ-HĐND ngày 04/8/2008 về việc ban hành quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

Mục A của Quy định kèm theo Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND

Quy định tại Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh

10/8/2016

2

Nghị quyết

103/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 Quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp NSNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Mục 3, Phần III, Phụ lục A và Mục 7, Phn I, Phụ lục C quy định tại Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh

Quy định tại Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh

01/11/2016

3

Nghị quyết

130/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 Quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

Mục III của Bảng thu phí tại Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND

Quy định tại Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh

01/11/2016

4

Quyết định

67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật.

Mục I, II, V, VII tại Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND

Quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh

25/10/2016

5

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4, Chương 2 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND

Theo quy định tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh

24/02/2016

6

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Lai Châu Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tdân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sửa đổi Điểm 1.2, Khoản 1, Mục II, Điều 1 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND

Theo quy định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh

28/01/2018

7

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp NSNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Mức thu và tỷ lệ trích nộp NSNN về phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu quy định tại Mục 3, Phần III của Danh mục, mức thu phí và Mục 7, Phần I về tỷ lệ trích nộp NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND

Quy định tại quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh

01/12/2016

8

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Điểm c, Khoản 7, Điều 22; và Điều 24 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND

Quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

01/12/2016

Điều 26 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND

Quy định tại Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh

10/11/2016

9

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 về việc ban hành quy định về trình tự thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bãi bỏ các Điều 5, 6, 7 và Điều 8 của Quy định ban hành kèm Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND

Quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tnh

01/12/2016

10

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa; hạn mức giao đất trng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bãi bỏ Khoản 1, Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND

Quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

01/12/2016

11

Quyết định

45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 Quyết định ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 6, Điểm b Điều 18, Khoản 1 Điều 24, Điều 31; sửa đổi, bổ sung Điều 27, Điều 32, Khoản 3 Điều 34 Quyết định 45/2014/QĐ-UBND

Quy định tại Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 14/09/2016 của UBND tỉnh

01/10/2016

12

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 về việc ban hành Quy định về thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tnh Lai Châu

Mục III của Bảng thu phí tại Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND

Quy định tại Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh

01/12/2016

13

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy định về chủng loại, số lượng và quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý

Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND

Quy định tại Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

10/12/2016

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2017
Ngày hiệu lực17/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýĐỗ Ngọc An
       Ngày ban hành17/01/2017
       Ngày hiệu lực17/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lai Châu

           • 17/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực