Quyết định 77/QĐ-UBND

Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 165/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 165/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 728/TTr-SGDĐT ngày 03/5/2012 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ “thủ tục: Thành lập Trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và huyện, lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo” trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Lý do: Đã được thay thế theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: KS, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu77/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2012
Ngày hiệu lực09/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu77/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNguyễn Trung Hiếu
       Ngày ban hành09/05/2012
       Ngày hiệu lực09/05/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng

          • 09/05/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 09/05/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực