Quyết định 774/QĐ-UBND

Quyết định 774/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 774/QĐ-UBND 2019 phê duyệt cơ cấu chức danh nghề nghiệp Sở Giáo dục tỉnh Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 774/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ; Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 9/2016;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp; Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 328/TTr-SNV ngày 13/5/2019 và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 176/SGDĐT-TCCB ngày 21/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên với một số nội dung chính như sau:

1. Tổng số vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên là 40 vị trí, trong đó: Nhóm các trường THCS và THPT, trường THPT, trường PT Dân tộc nội trú tỉnh: 14 vị trí; Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập: 13 vị trí; Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp: 13 vị trí. (có danh sách kèm theo).

Đối với vị trí việc làm y tế trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế để tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ:

Số lượng người làm việc cụ thể trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên được cơ quan có thẩm quyền giao. Căn cứ Đề án vị trí việc làm được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định của Đảng, Nhà nước, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên có trách nhiệm bố trí, sử dụng hợp lý số lượng người làm việc theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt; đồng thời, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tinh giản số lượng người làm việc và giảm hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Sở cho những năm tiếp theo, nhằm đảm bảo tỷ lệ tinh giản số lượng người làm việc và tỷ lệ giảm hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đến năm 2021 tối thiểu đạt 10% trong tổng biên chế sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2015 và số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã được xác nhận trước đây.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên có trách nhiệm hoàn thiện bảng mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí theo danh mục vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt tại khoản 1 Điều này. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức của trường theo đúng danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Nội vụ: TCCCVC;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

DANH MỤC

SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN
(Kèm theo Quyết định số: 774/QĐ-UBND, ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Mã VTVL

TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số lượng vị trí việc làm

Cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp hoặc ngạch viên chức tối thiểu

Ghi chú

I

NHÓM CÁC TRƯỜNG THCS VÀ THPT, TRƯỜNG THPT, TRƯỜNG PT DTNN TỈNH

14

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

02

 

 

1.1

Hiệu trưng

01

GV THPT Hạng III trở lên

 

1.2

Phó Hiệu trưởng

01

GV THPT Hạng III trở lên

 

2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

01

 

 

2.1

Giáo viên

01

GV THPT Hạng III trở lên

 

GV THCS Hạng III trở lên

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

11

 

 

3.1

Thư viện

01

Thư viện trung cấp trở lên

 

3.2

Thiết bị, thí nghiệm

01

Kỹ thuật viên Hạng IV trở lên

 

3.3

Công nghệ thông tin

01

Kỹ thuật viên Hạng IV trở lên

 

3.4

Văn thư

01

Văn thư trung cấp trở lên

 

3.5

Kế toán

01

Kế toán viên trung cấp trở lên

 

3.6

Thủ quỹ

01

Nhân viên

 

3.7

Giáo vụ

01

Nhân viên

 

3.8

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

01

Nhân viên hỗ trợ người khuyết tật Hạng IV trở lên

 

3.9

Bảo vệ

01

Nhân viên

 

3.10

Phục vụ

01

Nhân viên

 

3.11

Cấp dưỡng

01

Nhân viên

 

II

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP

13

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

02

 

 

1.1

Giám đốc

01

GV Tiểu học Hạng III hoặc tương đương trở lên

 

1.2

Phó Giám đốc

01

GV Tiểu học Hạng III hoặc tương đương trở lên

 

2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

01

 

 

2.1

Giáo viên

01

GV Tiểu học Hạng IV hoặc tương đương trở lên

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

10

 

 

3.1

Thư viện, thiết bị

01

Thư viện viên trung cấp trở lên

 

3.2

Công nghệ thông tin

01

Kỹ thuật viên Hạng IV trở lên

 

3.3

Kế toán

01

Kế toán viên trung cấp trở lên

 

3.4

Thquỹ

01

Nhân viên

 

3.5

Văn thư

01

Văn thư trung cấp trở lên

 

3.6

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

01

Nhân viên hỗ trợ người khuyết tật Hạng IV trở lên

 

3.7

Giáo vụ

01

Nhân viên

 

3.8

Bảo vệ

01

Nhân viên

 

3.9

Phục vụ

01

Nhân viên

 

3.10

Cấp dưng

01

Nhân viên

 

III

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP HƯỚNG NGHIỆP

13

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

2

 

 

1.1

Giám đốc

01

GV THPT Hạng III trở lên

 

1.2

Phó Giám đốc

01

GV THPT Hạng III trở lên

 

2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

01

 

 

2.1

Giáo viên dạy NPT

01

GV THPT Hạng III trở lên

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

10

 

 

3.1

Thư viện

01

Thư viện trung cấp trở lên

 

3.2

Thiết bị, thí nghiệm

01

Kỹ thuật viên Hạng IV trở lên

 

3.3

Công nghệ thông tin

01

Kỹ thuật viên Hạng IV trở lên

 

3.4

Kế toán

01

Kế toán viên trung cấp trở lên

 

3.5

Thủ quỹ

01

Nhân viên

 

3.6

Văn thư

01

Văn thư trung cấp trở lên

 

3.7

Giáo vụ

01

Nhân viên

 

3.8

Bảo vệ

01

Nhân viên

 

3.9

Phục vụ

01

Nhân viên

 

3.10

Lái xe

01

Nhân viên

 

 

TỔNG CỘNG

40 Vị trí

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 774/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 774/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/05/2019
Ngày hiệu lực 24/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 774/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 774/QĐ-UBND 2019 phê duyệt cơ cấu chức danh nghề nghiệp Sở Giáo dục tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 774/QĐ-UBND 2019 phê duyệt cơ cấu chức danh nghề nghiệp Sở Giáo dục tỉnh Phú Yên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 774/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Phan Đình Phùng
Ngày ban hành 24/05/2019
Ngày hiệu lực 24/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 774/QĐ-UBND 2019 phê duyệt cơ cấu chức danh nghề nghiệp Sở Giáo dục tỉnh Phú Yên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 774/QĐ-UBND 2019 phê duyệt cơ cấu chức danh nghề nghiệp Sở Giáo dục tỉnh Phú Yên

  • 24/05/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/05/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực