Quyết định 776/QĐ-UBND

Quyết định 776/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 776/QĐ-UBND 2019 về việc làm cơ cấu chức danh nghề nghiệp Sở Lao động tỉnh Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 776/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ; Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 9/2016;

Căn cứ Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm; Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy công lập; Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội; Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định chuẩn Giáo viên, Giảng viên dạy nghề;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 327/TTr-SNV ngày 13/5/2019 và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên tại Tờ trình số 57/TTr-SLĐTBXH ngày 10/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên với một số nội dung chính như sau:

1. Tổng số vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên là 22 vị trí, (có danh sách kèm theo).

2. Về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ:

Số lượng người làm việc cụ thể trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên được cơ quan có thẩm quyền giao. Căn cứ Đề án vị trí việc làm được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định của Đảng, Nhà nước, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên có trách nhiệm bố trí, sử dụng hợp lý số lượng người làm việc theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt; đồng thời, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tinh giản số lượng người làm việc và giảm hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Sở cho những năm tiếp theo, nhằm đảm bảo tỷ lệ tinh giản số lượng người làm việc và tỷ lệ giảm hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đến năm 2021 tối thiểu đạt 10% trong tổng biên chế sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2015 và số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã được xác nhận trước đây.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên có trách nhiệm hoàn thiện bảng mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí theo danh mục vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt tại khoản 1 Điều này. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo đúng danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhn:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Yên;
- Sở Nội vụ: TCCCVC;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

DANH MỤC

SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN
(Kèm theo Quyết định số: 776/QĐ-UBND, ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Mã VTVL

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số lượng vị trí việc làm

Cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp hoặc ngạch viên chức tối thiểu

Ghi chú

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

4

 

 

1

Vị trí cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập

1

Hạng III (hoặc tương đương) trở lên

 

2

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

1

Hạng III (hoặc tương đương) trở lên

 

3

Vị trí cấp trưởng phòng chuyên môn và tương đương trực thuộc Đơn vị sự nghiệp

1

Hạng IV (hoặc tương đương) trở lên

 

4

Vị trí cấp phó trưởng phòng chuyên môn và tương đương trực thuộc Đơn vị sự nghiệp

1

Hạng IV (hoặc tương đương) trở lên

 

II

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

8

 

 

5

Vị trí công tác xã hội

1

Hạng IV (hoặc tương đương) trở lên

 

6

Vị trí nhân viên tâm lý

1

Hạng IV (hoặc tương đương) trở lên

 

7

Vị trí chăm sóc trực tiếp đối tượng

1

Hạng IV (hoặc tương đương) trở lên

 

8

Vị trí Y tế, điều dưỡng, điều trị phục hồi sức khỏe

1

Hạng IV (hoặc tương đương) trở lên

 

9

Vị trí Quản lý học viên

1

Hạng IV (hoặc tương đương) trở lên

 

10

Vị trí giáo viên chuyên môn và giáo viên các khoa chuyên môn

1

Hạng III (hoặc tương đương) trở lên

 

 

Giáo viên Ngữ văn

 

 

Giáo viên Toán

 

 

Giáo viên Vật lý

 

 

Giáo viên Hóa học

 

 

Giáo viên Sinh học

 

 

Giáo viên Lịch s

 

 

Giáo viên Địa lý

 

 

Giáo viên tổ Điện

 

 

Giáo viên ngành Tin học

 

 

Giáo viên ngành Cơ khí

 

 

Giáo viên ngành May thời trang và Nấu ăn

 

 

Giáo viên ngành Nông nghiệp

 

 

11

Vị trí tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, thông tin thị trường lao động

1

Hạng III (hoặc tương đương) trở lên

 

12

Vị trí bảo hiểm thất nghiệp

1

Hạng III (hoặc tương đương) trở lên

 

III

V trí việc làm gn với công việc hỗ trợ, phục vụ

10

 

 

13

Vị trí Kế toán

1

Hạng IV (hoặc tương đương) trở lên

 

14

Vị trí Hành chính - Tổng hợp

1

Hạng IV (hoặc tương đương) trở lên

 

15

Vị trí nhân viên thư viện

1

 

 

16

Vị trí hoạt động giáo dục nghề nghiệp

1

Hạng IV (hoặc tương đương) trở lên

 

 

Vị trí công tác giáo vụ hệ ngắn hạn

 

 

Vị trí công tác giáo vụ hệ liên kết và dài hạn

 

 

Vị trí công tác tư vấn nghề tuyển sinh

 

 

Vị trí Thư ký

 

 

Vị trí nhân viên làm Giáo vụ khoa

 

 

17

Vị trí thủ quỹ kiêm thủ kho

1

Hạng IV (hoặc tương đương) trở lên

 

18

Vị trí Văn thư - Lưu trữ

1

Hạng IV (hoặc tương đương) trở lên

 

19

Vị trí Cấp dưỡng

1

Hạng IV (hoặc tương đương) trở lên

 

20

Vị trí Lái xe

1

 

 

21

Vị trí Bảo vệ

1

 

 

22

Vị trí Tạp vụ

1

 

 

 

TNG CỘNG

22 V trí

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 776/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 776/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/05/2019
Ngày hiệu lực 24/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 776/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 776/QĐ-UBND 2019 về việc làm cơ cấu chức danh nghề nghiệp Sở Lao động tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 776/QĐ-UBND 2019 về việc làm cơ cấu chức danh nghề nghiệp Sở Lao động tỉnh Phú Yên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 776/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Phan Đình Phùng
Ngày ban hành 24/05/2019
Ngày hiệu lực 24/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 776/QĐ-UBND 2019 về việc làm cơ cấu chức danh nghề nghiệp Sở Lao động tỉnh Phú Yên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 776/QĐ-UBND 2019 về việc làm cơ cấu chức danh nghề nghiệp Sở Lao động tỉnh Phú Yên

  • 24/05/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/05/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực