Quyết định 776/QĐ-UBND

Quyết định 776/QĐ-UBND năm 2016 phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Quyết định 776/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm bộ công thương ủy ban huyện Hưng Yên 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 27/2016/QĐ-UBND phân công trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 776/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm bộ công thương ủy ban huyện Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 776/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

Căn cứ Ngh định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn c Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phi hp trong quản lý nhà nước v an toàn thực phẩm;

Căn c Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đm an toàn thực phẩm trong sn xuất thực phẩm nh l thuộc trách nhiệm quản nhà nước của Bộ Công Thương.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 386/TTr-SCT ngày 15/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối vi các cơ sở kinh doanh thực phẩm quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 58/2014/TT-BCT và các cơ sở sản xuất thực phẩm quy định tại Đim a Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 57/2015/TT-BCT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như sau:

1. Sở Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định đi với:

a) Cơ sở sản xuất thực phẩm nhlẻ được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Cơ sở sản xuất thực phm nhlẻ đóng thời kinh doanh thực phẩm tại một địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

c) Cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sn không yêu cu điều kiện bo quản đặc biệt theo quy định có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định đối với:

a) Cơ sở kinh doanh thực phẩm nh lđược cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhlẻ không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

c) Buôn bán hàng rong.

3. Sở Công Thương và y ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nêu trên thực hiện cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc cp Giấy chng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiu lực thi hành ktừ ngày ký và thay thế Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tnh phân cấp qun lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm qun lý của ngành Công Thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh; Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thành ph; Th trưng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Thường trực T
nh y;
- Thư
ng trực HĐND tnh;
- Đoàn đại b
iểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PC
T UBND tnh;
- Nh
ư Điều 3;
- L
ãnh đạo VP UBND tnh;
- Lưu: VT, CV: KT2
BT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Minh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 776/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu776/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 776/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 776/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm bộ công thương ủy ban huyện Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 776/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm bộ công thương ủy ban huyện Hưng Yên 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu776/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýĐặng Minh Ngọc
       Ngày ban hành21/04/2016
       Ngày hiệu lực21/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 776/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm bộ công thương ủy ban huyện Hưng Yên 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 776/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm bộ công thương ủy ban huyện Hưng Yên 2016