Quyết định 778/QĐ-UBND

Quyết định 778/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 778/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quận Bình Tân Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 778/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KỲ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 85/TTr-TP ngày 20 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân kỳ 2014 - 2018, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ 2014 - 2018.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ 2014 - 2018 (Mu số 03).

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ 2014 - 2018 (Mu số 04) .

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ 2014 - 2018 (Mu số 05).

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới (Mu số 06).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận, Khối nội chính quận, đơn vị sự nghiệp quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thinh

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lc

Ghi chú

A. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

I. Lĩnh vực quy hoạch

1

Nghị quyết

17/2005/NQ-HĐND; ngày 14/01/2005

Về việc thông qua quy hoạch chung quận Bình Tân đến năm 2020

21/01/2005

 

II. Lĩnh vực ngân sách

2

Nghị quyết

131/2005/NQ-HĐND; ngày 10/11/2005

Về nội dung kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, ngày 10/11/2005

17/11/2005

 

3

Nghị quyết

80/2007/NQ-HĐND; ngày 03/8/2007

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân

10/8/2007

 

4

Nghị quyết

81/2007/NQ-HĐND; ngày 03/8/2007

Về phương án sử dụng 44,529 tỉ đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2006 để bố trí cho các chương trình, mục tiêu và dự án trong năm 2007

10/8/2007

 

III. Lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

5

Nghị quyết

57/2016/NQ-HĐND; ngày 09/8/2016

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận giai đoạn 2016-2020

16/8/2016

 

B. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

I. Lĩnh vực tổ chức bộ máy

1

Quyết định

1288/2005/QĐ-UB; ngày 07/4/2005

Về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân phường thuộc quận Bình Tân

14/4/2005

 

2

Quyết định

8887/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận Bình Tân

07/7/2008

 

3

Quyết định

8888/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về giải thể Ban Tôn giáo quận Bình Tân

07/7/2008

 

4

Quyết định

8889/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Nội vụ trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

5

Quyết định

8890/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Tư pháp trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

6

Quyết định

8891/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

7

Quyết định

8892/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

8

Quyết định

8893/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

9

Quyết định

8894/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

10

Quyết định

8895/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

11

Quyết định

8896/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Y tế trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

12

Quyết định

8897/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Thanh tra trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

13

Quyết định

8898/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

14

Quyết định

8899/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Kinh tế trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

15

Quyết định

8900/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

16

Quyết định

13470/2008/QĐ-UBND; ngày 11/9/2008

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận Bình Tân

18/09/2008

 

17

Quyết định

15423/2008/QĐ-UBND; ngày 21/10/2008

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Bình Tân

28/10/2008

 

18

Quyết định

17967/2008/QĐ-UBND; ngày 08/12/2008

Về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

15/12/2008

 

19

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND; ngày 07/01/2009

Về tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân

14/01/2009

 

20

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND; ngày 13/01/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp quận Bình Tân

20/01/2009

 

21

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND; ngày 28/8/2009

Về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

04/9/2009

 

22

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND; ngày 02/10/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Tân

09/10/2009

 

23

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND; ngày 10/2/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

17/02/2010

Hết hiệu lực một phần từ ngày 23/7/2012; Được sửa đổi tại Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của UBND quận Bình Tân

24

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND; ngày 28/02/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân

07/3/2011

 

25

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND; ngày 10/3/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Tân

17/03/2011

 

26

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND; ngày 19/4/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Bình Tân

26/04/2011

 

27

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND; ngày 15/8/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Bình Tân

22/08/2011

 

28

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND; ngày 05/12/2012

Về bổ sung phân công quản lý nhà nước đối với tổ chức hội trên địa bàn quận

12/12/2012

 

29

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND; ngày 04/3/2015

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

11/3/2015

 

30

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND; ngày 03/02/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

13/02/2017

Hết hiệu lực một phần từ 13/4/2017 bởi Công văn số 1175/UBND ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc đính chính Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

31

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND; ngày 03/02/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

13/2/2017

Hết hiệu lực một phần từ 17/04/2017 bởi Công văn số 1197/UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UBND quận Bình Tân về việc đính chính Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

32

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND; ngày 16/01/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân

23/01/2012

Hết hiệu lực một phần từ ngày 11/03/2015; Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của UBND quận Bình Tân

33

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND; ngày 07/5/2012

Về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn quận Bình Tân

14/5/2012

 

34

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND; ngày 16/7/2012

Về sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

23/07/2012

 

35

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND; ngày 05/12/2012

Về bổ sung phân công quản lý nhà nước đối với tổ chức hội trên địa bàn quận

12/12/2012

 

36

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND; ngày 10/5/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

19/05/2017

 

37

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND; ngày 18/7/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Bình Tân

25/7/2017

 

38

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND; ngày 20/12/2017

Về bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

27/12/2017

 

39

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND; ngày 10/5/2018

Về bãi bỏ Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 của UBND quận ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và UBND 10 phường trên địa bàn quận Bình Tân

18/5/2018

 

40

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND; ngày 15/10/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

22/10/2018

 

41

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND; ngày 15/10/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân

22/10/2018

 

42

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND; ngày 15/10/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

22/10/2018

 

43

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND; ngày 06/12/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

13/12/2018

 

II. Lĩnh vực văn bản quy phạm pháp luật

44

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND; ngày 30/7/2009

Về bãi bỏ văn bản

06/8/2009

 

45

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND; ngày 29/9/2009

Về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

06/10/2009

 

43

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND; ngày 21/3/2011

Về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

28/03/2011

 

46

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND; ngày 27/6/2017

Về bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Tân

07/7/2017

 

III. Lĩnh vực phòng, chống lụt bão

47

Chỉ thị

06/2009/CT-UBND; ngày 11/12/2009

Về ứng phó bão đổ bộ vào địa bàn quận Bình Tân

18/12/2009

 

IV. Lĩnh vực quản lý đô thị

48

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND; ngày 29/9/2009

Về ban hành Quy chế phối hợp giữa Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân 10 phường và các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân trong việc quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp, phát triển các công trình đường bộ thuộc trách nhiệm quản lý của quận

06/10/2009

 

49

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND; ngày 14/02/2011

Về ban hành Quy chế tạm thời Quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn quận Bình Tân

21/02/2011

 

50

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND; ngày 23/9/2011

Ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Bình Tân

30/09/2011

 

V. Lĩnh vực chính sách cho người có công

51

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND; ngày 27/6/2012

Về thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

04/7/2012

 

VI. Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

52

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND; ngày 26/11/2012

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận

03/12/2012

 

VII. Lĩnh vực công chức, viên chức

53

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND; ngày 21/11/2013

Ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức quận Bình Tân

28/11/2013

 

54

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND; ngày 08/7/2014

Về ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

15/7/2014

 

55

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND; ngày 06/7/2009

Về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận và 10 phường

13/07/2009

 

VIII. Lĩnh vực lao động

56

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND; ngày 13/5/2014

Về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn quận Bình Tân

20/5/2014

 

IX. Lĩnh vực khiếu ni, tố cáo

57

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND; ngày 19/6/2014

Về ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

26/6/2014

 

58

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND; ngày 13/10/2014

Về ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn quận Bình Tân

20/10/2014

 

59

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND; ngày 13/10/2014

Về ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn quận Bình Tân

20/10/2014

 

X. Lĩnh vực môi trường

60

Quyết định

3663/2006/QĐ-UBND; ngày 09/8/2006

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong việc quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn quận Bình Tân

16/8/2006

 

XI. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh

61

Chỉ thị

03/2014/CT-UBND; ngày 05/8/2014

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới trên địa bàn quận Bình Tân

12/8/2014

 

 

Mẫu số 03
(Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lc, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND; ngày 05/11/2012

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận Bình Tân

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5167/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về bãi bỏ văn bản

04/8/2015

2

Chỉ thị

01/2015/CT-UBND; ngày 04/3/2015

Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; Tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015

Được công bố tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND quận Bình Tân

01/01/2016

3

Chỉ thị

02/2015/CT-UBND; ngày 09/4/2015

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2015

Được công bố tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND quận Bình Tân

01/01/2016

4

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND; ngày 04/5/2009

Về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Được bãi bỏ tại Quyết định số 5316/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân v đi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

27/7/2016

5

Chỉ thị

04/2009/CT-UBND; ngày 30/11/2009

Về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Bình Tân

Được bãi bỏ tại Quyết định số 7052/QĐ-UBND ngày 03/9/2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân bãi bỏ Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 30/11/2009 của Ủy ban nhân dân quận về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Bình Tân

03/9/2016

6

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND; ngày 14/4/2011

Về tăng cường và nâng cao hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận

Được bãi bỏ tại Quyết định số 7070/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân bãi bỏ Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 14/4/2011 của Ủy ban nhân dân quận về tăng cường và nâng cao hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận

5/10/2016

7

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND; ngày 28/12/2011

Về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận Bình Tân

Được bãi bỏ tại Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân bãi bỏ Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND 28/12/2011 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận Bình Tân

12/7/2016

8

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND; ngày 17/3/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND quận Bình Tân về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân

13/02/2017

9

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND; ngày 17/3/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND quận Bình Tân về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân

13/02/2017

10

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND; ngày 20/10/2017

Về bãi bỏ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND quận Bình Tân về bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

27/12/2017

11

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND; ngày 26/4/2010

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND quận

19/5/2017

12

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND; ngày 27/4/2010

Về sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND quận Bình Tân ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

13/02/2017

13

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND; ngày 15/8/2011

Về bổ sung nhiệm vụ thực hiện công tác thanh niên vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND quận Bình Tân ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vthuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

13/02/2017

14

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND; ngày 02/02/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Tân

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND quận Bình Tân về bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Tân

07/7/2017

15

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND; ngày 04/5/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND quận Bình Tân về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân

13/02/2017

16

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND; ngày 04/02/2015

Về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND quận Bình Tân về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân

13/02/2017

17

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND; ngày 17/3/2008

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân

Được thay thế tại Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND quận Bình Tân về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

22/10/2018

18

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND; ngày 19/8/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân

Được thay thế tại Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND quận Bình Tân về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân

22/10/2018

19

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND; ngày 09/12/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân

Được thay thế tại Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân thuộc UBND quận Bình Tân

22/10/2018

20

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND; ngày 22/11/2010

Về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân

Được thay thế tại Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân thuộc UBND quận Bình Tân

22/10/2018

21

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND; ngày 05/11/2014

Về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và Ủy ban nhân dân 10 phường trên địa bàn quận Bình Tân

Được bãi bỏ bởi Quyết định 01/2018/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND quận Bình Tân về bãi bỏ Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 của UBND quận ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và UBND 10 phường trên địa bàn quận Bình Tân

18/5/2018

22

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND; ngày 03/3/2017

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Được thay thế tại Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND quận Bình Tân về ban hành Quy chế về tchức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

22/10/2018

23

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND; ngày 17/3/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y Tế quận Bình Tân

Được thay thế tại Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND quận Bình Tân về ban hành Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

13/12/2018

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN B

Không có

 

Mu s 04
(Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

1

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND; ngày 10/2/2010; Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 10/02/2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Được sửa đổi tại Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

23/7/2012

 

2

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND; ngày 16/01/2012; Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân

Sửa đổi Khoản 2 Điều 2; sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

11/3/2015

 

3

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND; ngày 03/02/2017; Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Đính chính ngày có hiệu lực thi hành từ ngày ký thành ngày 13/02/2017

Hết hiệu lực một phần từ 13/4/2017 bởi Công văn số 1175/UBND ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc đính chính Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

13/2/2017

 

4

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND; ngày 03/02/2017; Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Đính chính ngày có hiệu lực thi hành từ ngày ký thành ngày 13/02/2017

Hết hiệu lực một phần từ 17/04/2017 bởi Công văn số 1197/UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UBND quận Bình Tân về việc đính chính Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

13/2/2017

 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

Không có

 

 

Mu số 05
(Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

1

Nghị quyết

17/2005/NQ-HĐND; ngày 14/01/2005

Về việc thông qua quy hoạch chung quận Bình Tân đến năm 2020

21/01/2005

 

2

Nghị quyết

131/2005/NQ-HĐND; ngày 10/11/2005

Về nội dung kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, ngày 10/11/2005

17/11/2005

 

3

Nghị quyết

80/2007/NQ-HĐND; ngày 03/8/2007

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân

10/8/2007

 

4

Nghị quyết

81/2007/NQ-HĐND; ngày 03/8/2007

Về phương án sử dụng 44,529 tỉ đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2006 để bố trí cho các chương trình, mục tiêu và dự án trong năm 2007

10/8/2007

 

5

Nghị quyết

57/2016/NQ-HĐND; ngày 09/8/2016

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận giai đoạn 2016-2020

16/8/2016

 

II. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

1

Quyết định

1288/2005/QĐ-UB; ngày 07/4/2005

Về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân phường thuộc quận Bình Tân

14/4/2005

 

2

Quyết định

3663/2006/QĐ-UBND; ngày 09/8/2006

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong việc quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn quận Bình Tân

16/8/2006

 

3

Quyết định

8887/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận Bình Tân

07/7/2008

 

4

Quyết định

8888/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về giải thể Ban Tôn giáo quận Bình Tân

07/7/2008

 

5

Quyết định

8889/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Nội vụ trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

6

Quyết định

8890/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Tư pháp trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

7

Quyết định

8891/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch trc thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

8

Quyết định

8892/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

9

Quyết định

8893/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

10

Quyết định

8894/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

11

Quyết định

8895/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

12

Quyết định

8896/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Y tế trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

13

Quyết định

8897/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Thanh tra trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

14

Quyết định

8898/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

15

Quyết định

8899/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Kinh tế trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

16

Quyết định

8900/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

17

Quyết định

13470/2008/QĐ-UBND; ngày 11/9/2008

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận Bình Tân

18/09/2008

 

18

Quyết định

15423/2008/QĐ-UBND; ngày 21/10/2008

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Bình Tân

28/10/2008

 

19

Quyết định

17967/2008/QĐ-UBND; ngày 08/12/2008

Về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

15/12/2008

 

20

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND; ngày 07/01/2009

Về tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân

14/01/2009

 

21

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND; ngày 13/01/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp quận Bình Tân

20/01/2009

 

22

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND; ngày 06/7/2009

Về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận và 10 phường

13/07/2009

 

23

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND; ngày 30/7/2009

Về bãi bỏ văn bản

06/8/2009

 

24

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND; ngày 28/8/2009

Về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

04/9/2009

 

25

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND; ngày 29/9/2009

Về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

06/10/2009

 

26

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND; ngày 29/9/2009

Về ban hành Quy chế phối hợp giữa Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân 10 phường và các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân trong việc quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp, phát triển các công trình đường bộ thuộc trách nhiệm quản lý của quận

06/10/2009

 

27

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND; ngày 02/10/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Tân

09/10/2009

 

28

Chỉ thị

06/2009/CT-UBND; ngày 11/12/2009

Về ứng phó bão đổ bộ vào địa bàn quận Bình Tân

18/12/2009

 

29

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND; ngày 10/2/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

17/02/2010

Hết hiệu lực một phần từ ngày 23/7/2012; Được sửa đổi tại Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của UBND quận Bình Tân

30

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND; ngày 14/02/2011

Về ban hành Quy chế tạm thời Quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn quận Bình Tân

21/02/2011

 

31

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND; ngày 28/02/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân

07/3/2011

 

32

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND; ngày 10/3/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Tân

17/03/2011

 

33

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND; ngày 21/3/2011

Về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

28/03/2011

 

34

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND; ngày 19/4/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Bình Tân

26/04/2011

 

35

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND; ngày 15/8/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Bình Tân

22/08/2011

 

36

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND; ngày 23/9/2011

Ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Bình Tân

30/09/2011

 

37

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND; ngày 16/01/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân

23/01/2012

Hết hiệu lực một phần từ ngày 11/03/2015; Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của UBND quận Bình Tân

38

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND; ngày 07/5/2012

Về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn quận Bình Tân

14/5/2012

 

39

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND; ngày 16/7/2012

Về sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

23/07/2012

 

40

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND; ngày 27/6/2012

Về thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

04/7/2012

 

41

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND; ngày 26/11/2012

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận

03/12/2012

 

42

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND; ngày 05/12/2012

Về bổ sung phân công quản lý nhà nước đối với tổ chức hội trên địa bàn quận

12/12/2012

 

43

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND; ngày 21/11/2013

Ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức quận Bình Tân

28/11/2013

 

44

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND; ngày 13/5/2014

Về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn quận Bình Tân

20/5/2014

 

45

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND; ngày 19/6/2014

Về ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

26/6/2014

 

46

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND; ngày 08/7/2014

Về ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

15/7/2014

 

47

Chỉ thị

03/2014/CT-UBND; ngày 05/8/2014

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới trên địa bàn quận Bình Tân

12/8/2014

 

48

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND; ngày 13/10/2014

Về ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn quận Bình Tân

20/10/2014

 

49

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND; ngày 13/10/2014

Về ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn quận Bình Tân

20/10/2014

 

50

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND; ngày 04/3/2015

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

11/3/2015

 

51

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND; ngày 03/02/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

13/02/2017

Hết hiệu lực một phần từ 13/4/2017 bởi Công văn số 1175/UBND ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc đính chính Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

52

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND; ngày 03/02/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

13/2/2017

Sửa đổi

53

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND; ngày 10/5/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

19/05/2017

 

54

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND; ngày 27/6/2017

Về bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Tân

07/7/2017

 

55

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND; ngày 18/7/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Bình Tân

25/7/2017

 

56

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND; ngày 20/12/2017

Về bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

27/12/2017

 

57

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND; ngày 10/5/2018

Về bãi bỏ Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 của UBND quận ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và UBND 10 phường trên địa bàn quận Bình Tân

18/5/2018

 

58

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND; ngày 15/10/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

22/10/2018

 

59

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND; ngày 15/10/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân

22/10/2018

 

60

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND; ngày 15/10/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

22/10/2018

 

61

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND; ngày 06/12/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

13/12/2018

 

 

Mu số 06
(Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/Lý do kiến nghị

Cơ quan/đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

1

Nghị quyết

131/2005/NQ-HĐND; ngày 10/11/2005

Về nội dung kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, ngày 10/11/2005

Bãi bỏ

Do không còn đối tượng điều chỉnh

Phòng Tư pháp quận Bình Tân

Đang trình HĐND quận

2

Nghị quyết

80/2007/NQ-HĐND; ngày 03/8/2007

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân

Bãi bỏ

Do không còn đối tượng điều chỉnh

Phòng Tư pháp quận Bình Tân

Đang trình HĐND quận

3

Nghị quyết

81/2007/NQ-HĐND; ngày 03/8/2007

Về phương án sử dụng 44,529 tỉ đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2006 để bố trí cho các chương trình, mục tiêu và dự án trong năm 2007

Bãi bỏ

Do không còn đối tượng điều chỉnh

Phòng Tư pháp quận Bình Tân

Đang trình HĐND quận

II. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

1

Quyết định

1288/2005/QĐ-UB; ngày 07/4/2005

Về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân phường thuộc quận Bình Tân

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Phòng Nội vụ quận Bình Tân

Năm 2019

2

Quyết định

13470/2008/QĐ-UBND; ngày 11/9/2008

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận Bình Tân

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Phòng Nội vụ quận Bình Tân

Năm 2019

3

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND; ngày 13/01/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tng hợp - Hướng nghiệp quận Bình Tân

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Phòng Nội vụ quận Bình Tân

Năm 2019

4

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND; ngày 26/11/2012

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận

Bãi bỏ

Do phần căn cứ ban hành là Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh bị thay thế bởi Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố

Phòng Nội vụ quận Bình Tân

Năm 2019

5

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND; ngày 03/02/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Thay thế

Không còn phù hợp với Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Phòng Tư pháp quận Bình Tân

Năm 2019

6

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND; ngày 10/5/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Thay thế

Không còn phù hợp với Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Năm 2019

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 778/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu778/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2019
Ngày hiệu lực27/02/2019
Ngày công báo15/04/2019
Số công báoSố 29
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 778/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 778/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quận Bình Tân Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 778/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quận Bình Tân Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu778/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Văn Thinh
       Ngày ban hành27/02/2019
       Ngày hiệu lực27/02/2019
       Ngày công báo15/04/2019
       Số công báoSố 29
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 778/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quận Bình Tân Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 778/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quận Bình Tân Hồ Chí Minh

           • 27/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/04/2019

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực