Quyết định 781/QĐ-UBND

Quyết định 781/QĐ-UBND năm 2019 về nâng mức cho vay và thời hạn cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo chuẩn tỉnh đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 781/QĐ-UBND 2019 nâng mức cho vay thời hạn cho vay hộ nghèo Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 781/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NÂNG MỨC CHO VAY VÀ THỜI HẠN CHO VAY TỐI ĐA ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ MỚI THOÁT NGHÈO THEO CHUẨN TỈNH ĐÁP ỨNG NHU CẦU VỐN PHỤC VỤ SẢN XUẤT, KINH DOANH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh;

Căn cứ văn bản số 866/NHCS-TDNN ngày 22/02/2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo chuẩn quốc gia;

Căn cứ Điều 6 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua hệ thống NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Xét đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tại Tờ trình số 168/NHCS-KHNV ngày 25/02/2019 về tờ trình xin ý kiến triển khai việc nâng mức cho vay, thời hạn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo chuẩn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng mức cho vay tối đa từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay các chương hình: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo chuẩn tỉnh.

Điều 2. Nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng các chương trình: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Giám đốc các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- NHCSXH TW;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- TTr
.TU, TTr.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở: TC, KHĐT, XD, LĐTBXH, NNo&PTNT;
- Ban Dân tộc;
- Thành viên Ban đại diện NHCSXH t
nh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX5

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 781/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu781/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2019
Ngày hiệu lực01/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 781/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 781/QĐ-UBND 2019 nâng mức cho vay thời hạn cho vay hộ nghèo Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 781/QĐ-UBND 2019 nâng mức cho vay thời hạn cho vay hộ nghèo Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu781/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Thanh Tịnh
        Ngày ban hành28/03/2019
        Ngày hiệu lực01/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 781/QĐ-UBND 2019 nâng mức cho vay thời hạn cho vay hộ nghèo Bà Rịa Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 781/QĐ-UBND 2019 nâng mức cho vay thời hạn cho vay hộ nghèo Bà Rịa Vũng Tàu

            • 28/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực