Quyết định 789/2002/QĐ.UB-TC

Quyết định 789/2002/QĐ.UB-TC về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 789/2002/QĐ.UB-TC quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn đã được thay thế bởi Quyết định 83/2005/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu và được áp dụng kể từ ngày 21/10/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 789/2002/QĐ.UB-TC quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 789/2002/QĐ.UB-TC

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 04 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU CẦU TREO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994

Căn cứ Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo.

Điều 2. Giao cho Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban TCCQ tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo, Thủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan, căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- T.T Tỉnh ủy, T.T HĐND tỉnh
- VKSND tỉnh, Sở Tư pháp;
- Ban TCTƯ;
- Lưu VT-TH.

TM. UBND TỈNH HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH
Trần Đình Đàn

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU CẦU TREO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 789/2002/QĐ-UB-TC ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Điều 1. Chức năng:

Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo là cơ quan thuộc UBND tỉnh, làm đầu mối giúp UBND tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện việc thống nhất quản lý hành chính Nhà nước đối với khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các cơ chế chính sách được quy định tại Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành để tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo và vùng phụ cận trình cấp có thẩm quyền quyết định và tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Làm chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, thuộc nguồn vốn theo Quyết định 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh ban hành những quy định về cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, phù hợp với Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg và quy định hiện hành;

Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội đối với khu kinh tế cửa khẩu.

4. Làm đầu mối giúp UBND tỉnh quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng, các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh có chung đường biên giới Quốc gia của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, các cơ quan có liên quan trong nước và nước ngoài để giải quyết những vấn đề liên quan đến khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo.

5. Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị hoạt động trên địa bàn khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo và các cấp, các ngành liên quan để chỉ đạo thực hiện việc quản lý tập trung thống nhất các hoạt động trong khu vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, sản xuất kinh doanh, các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài và khách du lịch qua lại cửa khẩu, theo quy định của pháp luật hiện hành, các Hiệp định đã được ký kết giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước và các văn bản thỏa thuận giữa tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh của nước bạn Lào.

- Phối hợp với Sở Thương mại - Du lịch và các cấp, các ngành liên quan tổ chức Hội chợ triển lãm và các hoạt động xúc tiến thương mại tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo.

6. Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các giấy tờ khác thuộc thẩm quyền (hoặc được cơ quan có thẩm quyền ủy nhiệm) cho các tổ chức và cá nhân liên đới đến việc sản xuất, kinh doanh và hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu.

7. Phối hợp với các Ngành chức năng theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong giấy phép kinh doanh của các chủ đầu tư, các nhà kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý khi có hành vi vi phạm pháp luật.

8. Kêu gọi, tiếp nhận hồ sơ xin đầu tư và làm dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước về thủ tục hồ sơ cấp giấy phép đầu tư tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo.

9. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, Ngành liên quan về tình hình hoạt động ở khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo.

10. Quản lý tổ chức, cán bộ công chức, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do UBND tỉnh giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Ban chuyên trách gồm: Trưởng Ban và các Phó trưởng Ban.

- Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về tổ chức thực hiện nhiệm vụ và quản lý điều hành mọi hoạt động của Ban.

- Giúp việc cho Trưởng Ban có các Phó trưởng Ban; Phó trưởng Ban được Trưởng Ban phân công một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, trước pháp luật về những lĩnh vực được phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng Ban, các Phó trưởng Ban thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Các thành viên kiêm nhiệm của Ban gồm đại diện: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Sở Thương mại và Du lịch.

+ Sở Tài chính - Vật giá.

+ Sở Xây dựng.

+ Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

+ Ban Đối ngoại tỉnh.

+ Ban Biên giới tỉnh.

+ Cục Hải quan.

+ Công an tỉnh.

+ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

+ Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn.

Việc chỉ định các thành viên kiêm nhiệm của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của các thành viên kiêm nhiệm thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban do UBND tỉnh quyết định.

3- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ chuyên trách gồm có:

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Kế hoạch - Chính sách và Quản lý Hành chính Thương mại.

- Phòng Quản lý Xây dựng cơ bản.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật Trưởng phòng, Phó phòng thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Biên chế chuyên trách của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hàng năm trong tổng biên chế hành chính sự nghiệp của tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Giao cho Trưởng Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền tỉnh xây dựng quy chế làm việc của cơ quan; Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo thống nhất với Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 789/2002/QĐ.UB-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu789/2002/QĐ.UB-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2002
Ngày hiệu lực11/04/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 789/2002/QĐ.UB-TC

Lược đồ Quyết định 789/2002/QĐ.UB-TC quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 789/2002/QĐ.UB-TC quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu789/2002/QĐ.UB-TC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýTrần Đình Đàn
        Ngày ban hành11/04/2002
        Ngày hiệu lực11/04/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2005
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 789/2002/QĐ.UB-TC quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 789/2002/QĐ.UB-TC quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn