Quyết định 83/2005/QĐ-UBND

Quyết định 83/2005/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 83/2005/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu đã được thay thế bởi Quyết định 08/2008/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 83/2005/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 83/2005/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU CẦU TREO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với khu cửa khẩu biên giới;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh và Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo”.

Điều 2. Giao Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng quy chế hoạt động của Ban.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 789/2002/QĐ/UB-TC ngày 11/4/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, Thủ trưởng các ngành; các cấp có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- T.T Tỉnh ủy, T.T HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND
- Đoàn đại biểu Quốc hội,
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp
- Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Ban QL KKTCK Cầu Treo
- Các thành viên Ban chỉ đạo QĐ53/TTg
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU CẦU TREO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 83/2005/QĐ-UBND ngày 11/10/2005 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện việc chức năng quản lý hành chính Nhà nước trên các lĩnh vực và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các cơ chế chính sách được quy định tại Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước tỉnh cấp theo kế hoạch hàng năm.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN.

1. Chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành để tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và dài hạn đối với Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo và vùng phụ cận trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Làm chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, thuộc nguồn vốn theo Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh ban hành những quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, phù hợp với Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg và các quy định hiện hành.

Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội đối với khu kinh tế cửa khẩu.

4. Làm đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh quan hệ phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan có liên quan trong nước và nước ngoài để giải quyết những vấn đề liên quan đến khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo.

- Quản lý tập trung thống nhất các hoạt động trong khu kinh tế cửa khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch.

- Tổ chức điều hành các hoạt động quản lý hành chính, quản lý tài sản, bảo đảm các dịch vụ công bao gồm: vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng, nước sinh hoạt và các dịch vụ khác tại cửa khẩu.

- Được UBND tỉnh ủy quyền tổ chức nghi lễ đón tiếp các đoàn khách quốc tế, khách trong nước khi đến thăm và làm việc tại cửa khẩu hoặc công tác qua cửa khẩu Cầu Treo.

- Phối hợp với Sở Thương mại – Du lịch và các cấp, các ngành liên quan tổ chức Hội chợ triển lãm và các hoạt động xúc tiến thương mại tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo.

5. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, và các giấy tờ khác thuộc thẩm quyền (hoặc được cơ quan có thẩm quyền ủy nhiệm) cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư, các tổ chức và cá nhân trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo.

6. Phối hợp với các ngành chức năng theo dõi, kiểm tra và thực hiện các nội dung trong giấy phép kinh doanh của các Chủ đầu tư, các nhà kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý khi có hành vi vi phạm pháp luật.

7. Có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương các cấp để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất, mặt nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giao cho Ban quản lý.

Được thí điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong việc giao đất, cho thuê đất trong khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo với các nhà đầu tư.

8. Chủ trì phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh kêu gọi, tiếp nhận hồ sơ xin đầu tư và làm dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước về thủ tục hồ sơ cấp giấy phép đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo.

9. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh, các Bộ, Ngành liên quan về tình hình hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo.

10. Quản lý tổ chức, cán bộ công chức, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

11. Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do UBND tỉnh giao.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1. Lãnh đạo Ban gồm: Trưởng ban và các Phó Trưởng ban.

- Trưởng ban do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban.

- Giúp việc cho Trưởng ban có các Phó Trưởng ban; trong đó có một Phó trưởng ban Thường trực, thay mặt Trưởng ban điều hành các công việc của Ban. Phó trưởng ban khác được Trưởng ban phân công một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước pháp luật về những lĩnh vực được phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, Trưởng ban, các Phó trưởng ban thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Bộ máy giúp việc gồm có:

- Văn phòng (tổ chức, hành chính, phục vụ);

- Thanh tra;

- Phòng Quản lý Hành chính cửa khẩu;

- Phòng Kế hoạch – Chính sách đầu tư;

- Phòng Quản lý xây dựng cơ bản.

3. Đơn vị trực thuộc:

Trung tâm Thương mại Tây Sơn.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thực hiện theo quy định hiện hành.

IV. BIÊN CHẾ:

Biên chế của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo do UBND quyết định theo kế hoạch hàng năm trong tổng biên chế hành chính sự nghiệp của tỉnh.

Hằng năm được UBND tỉnh cấp nguồn kinh phí bổ sung (ngoài lương và kinh phí hoạt động thường xuyên) để chi trả các hoạt động dịch vụ công tại cửa khẩu.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung cần bổ sung sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thì Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ, trình UBND tỉnh quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu83/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2005
Ngày hiệu lực21/10/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 83/2005/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 83/2005/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu83/2005/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýLê Văn Chất
       Ngày ban hành11/10/2005
       Ngày hiệu lực21/10/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2008
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 83/2005/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 83/2005/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu