Quyết định 792/QĐ-BNN-TC

Quyết định 792/QĐ-BNN-TC năm 2012 phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí không tự chủ của Cục Quản lý xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 792/QĐ-BNN-TC phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 792/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ CHI TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHỦ NĂM 2012 CỦA CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-BNN-TC ngày 13/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán NSNN năm 2012 (lần 1) cho Cục Quản lý xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Cục Quản lý xây dựng công trình tại CV số 385/XD-VP ngày 24/5/2012 v/v điều chỉnh nguồn kinh phí không tự chủ năm 2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2012 của Cục Quản lý xây dựng công trình, chi tiết:

1. Nguồn NSNN cấp: Loại 460-463 (Kinh phí không tự chủ)

2. Tổng kinh phí: 2.560 triệu đồng (Hai tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng)

3. Mã số sử dụng ngân sách: 1058518, tại KBNN Ba Đình, Hà Nội

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Căn cứ dự toán được giao, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

BIỂU CHI TIẾT

NGUỒN KINH PHÍ KHÔNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BNN-TC ngày 01 tháng 6 năm 2012)

Đơn vị tính: đồng

STT

Nội dung

Theo QĐ số 104/QĐ-BNN-TC

Kinh phí điều chỉnh

1

Cải cách hành chính, rà soát văn bản QPPL và ISO

250.000.000

250.000.000

2

Mua sắm trang thiết bị 

300.000.000

200.000.000

3

Sửa chữa nhà làm việc, thiết bị

300.000.000

300.000.000

4

Đoàn ra, đoàn vào

100.000.000

0

5

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ

0

300.000.000

6

Các nhiệm vụ đặc thù khác:

1.610.000.000

1.510.000.000

6.1

Hội nghị toàn ngành

300.000.000

200.000.000

6.2

Kiểm tra giám sát công trình trọng điểm

500.000.000

500.000.000

6.3

Kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư theo Thông tư 22/2010/TT-BKH

810.000.000

810.000.000

 

Tổng cộng

2.560.000.000

2.560.000.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 792/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu792/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2012
Ngày hiệu lực01/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 792/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 792/QĐ-BNN-TC phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 792/QĐ-BNN-TC phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu792/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhan Ngọc Thuỷ
        Ngày ban hành01/06/2012
        Ngày hiệu lực01/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 792/QĐ-BNN-TC phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 792/QĐ-BNN-TC phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí

           • 01/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực