Quyết định 795/QĐ-HQLS

Quyết định 795/QĐ-HQLS năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Quyết định 795/QĐ-HQLS chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Đội Nghiệp vụ Tổng hợp Lạng Sơn 2016


TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 795/QĐ-HQLS

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI NGHIỆP VỤ - TỔNG HỢP THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CHI MA TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2014 của Tổng cục Hải quan về phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 9/6/2010 của Tổng cục trưởng Tng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2416/QĐ-TCHQ ngày 29/7/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc sáp nhập Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp là đơn vị thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, có chức năng tham mưu giúp Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma triển khai thực hiện nghiệp vụ hải quan và các chính sách pháp luật liên quan đến công tác hải quan; các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan; phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma tuý trong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan theo quy định của Pháp luật. Triển khai thực hiện công tác quản lý thuế, quyết toán hồ sơ thuế; công tác kiểm tra sau thông quan; công tác tin học và thống kê hải quan; công tác hành chính tổng hợp của Chi cục theo quy định của pháp luật.

Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan và các quy định khác của pháp luật liên quan và có nhng nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Thực hiện thủ tục hải quan và kiểm tra hi quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, chuyển cửa khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục theo quy định của Pháp luật.

2. Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu.

3. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, bắt giữ các đối tượng có buôn lậu, gian lận thương mại trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Phối hợp với các Tổ, Đội thuộc Chi cục và các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma tuý và tiền cht qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan thuộc Chi cục quản lý.

4. Thực hiện, thu thập, phân tích, xử lý, cập nhật thông tin nghiệp vụ hải quan và quản lý rủi ro; thực thi bảo hộ, quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính về hi quan và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền của Đội và chuyển các cấp có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

7. Thực hiện công tác Kế toán thuế và các khoản thu khác; công tác quản lý thuế, theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

8. Thực hiện quyết toán, thanh khoản, hoàn thuế, bù trừ tiền thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện công tác tin học và thống kê hải quan; cập nhật thông tin đầy đủ, thường xuyên vào hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định.

10. Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Chi cục.

11. Tổng hợp, tham mưu cho Chi cục trưởng để kiến nghị cấp có thẩm quyền nhng vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cnh; các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma.

12. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, nhân viên; quản lý tài sản, quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ các trang thiết bị được giao quản lý, sử dụng; công tác văn thư, quản lý con dấu, ấn chỉ và công tác hành chính tổng hợp của Chi cục.

13. Thực hiện quy định về công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Đội và của Chi cục đúng quy định.

14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Đội theo phân công của Chi cục.

15. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện một số nhiệm vụ do UBND tỉnh Lạng Sơn giao theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khu Chi Ma giao.

Điu 2. Cơ cấu tchc

1. Đội Nghiệp vụ - Tng hợp có 01 Đội trưởng và một số Phó Đội trưởng (không quá 03 người)một số công chức thừa hành.

Đội trưởng tham mưu giúp Chi cục trưởng về các lĩnh vực công tác nêu tại quyết định này và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội.

Phó Đội trưởng tham mưu, giúp việc cho Đội trưởng và chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đội trưởng về các nhiệm vụ được Chi cục trưởng, Đội trưởng phân công.

2. Căn cứ biên chế được giao và khối lượng công việc, Chi cục trưởng bố trí cán bộ trong nội bộ Chi cục theo quy định; sắp xếp nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức của Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma; chịu sự kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ của Lãnh đạo Chi cục của Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các đơn vị tham mưu giúp việc cho Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

2. Mối quan hệ với các T(Đội) thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma và các Tổ (Đội) thuộc các đơn vị tương đương trực thuộc Cục Hi quan tỉnh Lạng Sơn là mối quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Đi với các cơ quan chức năng trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chị cục là mối quan hệ phối hợp; đồng thời chịu sự giám sát theo quy định của các cơ quan và tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị Hải quan thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, các Tổ (Đội) thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4 (t/h);
- TCHQ (để b/c);
- LĐC;
- L
ưu: VT, TCCB (03).

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Khánh Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 795/QĐ-HQLS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu795/QĐ-HQLS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2016
Ngày hiệu lực01/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 795/QĐ-HQLS

Lược đồ Quyết định 795/QĐ-HQLS chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Đội Nghiệp vụ Tổng hợp Lạng Sơn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 795/QĐ-HQLS chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Đội Nghiệp vụ Tổng hợp Lạng Sơn 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu795/QĐ-HQLS
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHoàng Khánh Hòa
        Ngày ban hành01/08/2016
        Ngày hiệu lực01/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 795/QĐ-HQLS chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Đội Nghiệp vụ Tổng hợp Lạng Sơn 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 795/QĐ-HQLS chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Đội Nghiệp vụ Tổng hợp Lạng Sơn 2016

            • 01/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực