Quyết định 798/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 798/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ bình đẳng giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 798/QĐ-LĐTBXH năm 2013 cơ cấu tổ chức của Vụ bình đẳng giới đã được thay thế bởi Quyết định 1246/QĐ-LĐTBXH 2017 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Bình đẳng giới và được áp dụng kể từ ngày 09/08/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 798/QĐ-LĐTBXH năm 2013 cơ cấu tổ chức của Vụ bình đẳng giới


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 798/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ BÌNH ĐẲNG GIỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vụ Bình đẳng giới là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Vụ Bình đẳng giới có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ:

a. Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới;

b. Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới;

c. Các cơ chế, chính sách nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội bình đẳng cho nam và nữ trong phát triển kinh tế, xã hội;

d. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, lao động, giáo dục, văn hóa thể thao, du lịch, y tế, gia đình và các lĩnh vực khác.

2. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ về bình đẳng giới theo phân công của Bộ.

3. Tham gia đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

4. Tham gia thực hiện công tác thống kê, thông tin về bình đẳng giới.

5. Giúp Bộ triển khai thực hiện Công ước Liên hiệp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).

6. Là đầu mối tham gia các hoạt động của Ủy ban địa vị phụ nữ Liên hiệp quốc (CSW), các hoạt động của Liên hiệp quốc về kiểm điểm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh về phụ nữ; là thành viên của Nhóm đối tác chính sách APEC về vấn đề phụ nữ và kinh tế; duy trì và điều phối Nhóm hợp tác hành động về giới (GAP) tại Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo phân công của Bộ.

7. Tham gia nghiên cứu khoa học; phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về bình đẳng giới theo phân công của Bộ.

8. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về bình đẳng giới.

9. Quản lý công chức; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật về phân cấp của Bộ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Vụ Bình đẳng giới có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và một số công chức.

Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Vụ; sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức trong Vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 363/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bình đẳng giới.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 798/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu798/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2013
Ngày hiệu lực23/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/08/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 798/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 798/QĐ-LĐTBXH năm 2013 cơ cấu tổ chức của Vụ bình đẳng giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 798/QĐ-LĐTBXH năm 2013 cơ cấu tổ chức của Vụ bình đẳng giới
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu798/QĐ-LĐTBXH
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
       Người kýPhạm Thị Hải Chuyền
       Ngày ban hành23/05/2013
       Ngày hiệu lực23/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/08/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 798/QĐ-LĐTBXH năm 2013 cơ cấu tổ chức của Vụ bình đẳng giới

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 798/QĐ-LĐTBXH năm 2013 cơ cấu tổ chức của Vụ bình đẳng giới