Quyết định 80/2008/QĐ-UBND

Quyết định 80/2008/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Quyết định 80/2008/QĐ-UBND giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009 đã được thay thế bởi Quyết định 60/2009/QĐ-UBND giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2010 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 80/2008/QĐ-UBND giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 80/2008/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Quyết định số 132/HĐBT ngày 05/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc phân loại đô thị để xác định mức thu thuế nhà đất;
Căn cứ Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP">114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP">80/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn mạng lưới thống kê và điều tra khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá các loại đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua quy định giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2009;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 418/TTr-STNMT ngày 12/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009 và thay thế Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Cục Thuế, Cục Thống kê; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Bảng giá các loại đất theo quy định này làm căn cứ để:

1.1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

1.2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại các Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003.

1.3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai 2003.

1.4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003.

1.5. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ từ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

1.6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39 và 40 của Luật Đất đai 2003.

1.7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá do UBND tỉnh quyết định theo Quy định này.

3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Phân vùng đất tại nông thôn là việc phân định quỹ đất gồm các loại đất trong vùng có điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu tương đồng. Trên cơ sở đó phân ra các loại đất tại vùng: Đồng bằng, trung du, miền núi để định giá.

2. Đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là khu đất giáp sát nhau tại đường phân địa giới hành chính giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đất tại khu vực giáp ranh giữa các huyện, thị; xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh là khu đất giáp sát nhau tại đường phân địa giới hành chính giữa các huyện, thị; xã, phường, thị trấn.

4. Đất liền kề là khu đất liền nhau, tiếp nối nhau với khu đất đã được xác định.

Điều 3. Phân vùng đất ở nông thôn, đất nông nghiệp

Tỉnh Bình Phước là tỉnh miền núi, do đó đất tại nông thôn được phân thành hai vùng trung du và miền núi. Trong đó:

- Xã trung du là xã thuộc vùng đất có độ cao vừa phải (thấp hơn miền núi, cao hơn đồng bằng), bao gồm đại bộ phận diện tích là đồi. Mật độ dân số thấp hơn đồng bằng và cao hơn miền núi, kết cấu hạ tầng và điều kiện sản xuất lưu thông hàng hóa kém thuận lợi hơn so với đồng bằng nhưng thuận lợi hơn miền núi.

- Xã miền núi, vùng sâu, vùng xa theo danh sách kèm theo Quyết định số

164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.

Phân vùng các xã ở nông thôn trong tỉnh theo Phụ lục 3 kèm theo Quy định này.

Điều 4. Phân khu vực vị trí đất nông nghiệp

1. Phân loại khu vực đất:

- Việc phân loại khu vực để xác định giá đất thực hiện theo nguyên tắc: Khu vực 1 có điều kiện giao thông thuận lợi nhất và thực tế giá sang nhượng cao nhất, khu vực 2 và khu vực 3 có điều kiện giao thông, giá sang nhượng thấp hơn.

a) Khu vực 1: Bao gồm đất nông nghiệp trong địa giới các phường thuộc thị xã, trong các khu phố thuộc thị trấn; đất ven các trục đường giao thông do Trung ương, tỉnh, huyện, thị quản lý; đất ven các trung tâm thương mại, khu công nghiệp hoặc khu dân cư mới được quy hoạch xây dựng.

b) Khu vực 2: Bao gồm các đất tiếp giáp với trục đường giao thông liên xã, thôn; đất nông nghiệp thuộc thị trấn ngoài khu vực trung tâm thị trấn. Ngoài ra, đất thuộc khu vực 1 nhưng có địa hình bất lợi, độ phì đất kém phù hợp hơn cho trồng trọt thì xếp vào khu vực 2.

c) Khu vực 3: Bao gồm các đất có địa điểm còn lại trên địa bàn xã.

2. Xác định vị trí đất:

Vị trí từng loại đất được xác định theo khoảng cách từ thửa đất đến các trục đường giao thông.

- Vị trí 1: Tiếp giáp mép ngoài hành lang bảo vệ đường bộ (HLBVĐB) vào sâu 100 m (chỉ tính đất liền thửa), trường hợp đất nằm trong phạm vi 100 m nhưng không tiếp giáp đường thì đơn giá đất áp dụng bằng 80% mức giá vị trí 1.

- Vị trí 2: Cách HLBVĐB từ trên 100 m đến 300 m, thì đơn giá đất áp dụng bằng 80% mức giá vị trí 1.

- Vị trí 3: Cách HLBVĐB từ trên 300 m đến 500 m, thì đơn giá đất áp dụng bằng 70% mức giá vị trí 1.

- Vị trí 4: Cách HLBVĐB từ trên 500 m đến 1.000 m thì đơn giá đất áp dụng bằng 60% mức giá vị trí 1.

- Vị trí 5: Cách HLBVĐB từ trên 1.000 m thì đơn giá đất áp dụng bằng 50% mức giá vị trí 1.

Điều 5. Xác định khu vực, vị trí đất ở và đất sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp ven đô thị, ven trục giao thông chính do Trung ương, tỉnh quản lý, ven khu công nghiệp, khu thương mại, dịch vụ

1. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khu vực nông thôn.

1.1. Phân loại khu vực đất:

- Việc phân loại khu vực để xác định giá đất thực hiện theo nguyên tắc: Khu vực 1 có khả năng sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất. Khu vực 2 và khu vực 3 có khả năng sinh lợi và kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

- Phân loại khu vực đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn trong mỗi xã được chia theo 03 khu vực thuộc địa giới hành chính cấp xã, như sau:

a) Khu vực 1: Bao gồm các đất tiếp giáp với trục đường giao thông do huyện, thị xã quản lý, đường liên xã, trung tâm cụm xã, khu dịch vụ thương mại thuộc xã.

b) Khu vực 2: Bao gồm các đất tiếp giáp với trục đường giao thông liên thôn, tiếp giáp với các điểm tập trung dân cư.

c) Khu vực 3: Bao gồm các đất có địa điểm còn lại trên địa bàn xã.

1.2. Xác định vị trí đất:

Vị trí từng loại đất được xác định theo khoảng cách từ thửa đất đến các trục đường giao thông.

- Vị trí 1: Tiếp giáp mép ngoài HLBVĐB vào sâu 30 m (chỉ tính đất liền thửa), trường hợp đất nằm trong phạm vi 30 m nhưng không tiếp giáp đường thì áp dụng bằng 75% mức giá qui định.

- Vị trí 2: Cách HLBVĐB từ trên 30 m đến 100 m. Đơn giá đất vị trí 2 tính bằng 75% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

- Vị trí 3: Cách HLBVĐB từ trên 100 m đến 200 m. Đơn giá đất vị trí 3 tính bằng 65% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

- Vị trí 4: Cách HLBVĐB từ trên 200 m đến 300 m. Đơn giá đất vị trí 4 tính bằng 50% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

- Vị trí 5: Cách HLBVĐB từ trên 300 m. Đơn giá đất vị trí 5 tính bằng 45% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

2. Đất ở và đất sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp khu vực ven đô thị, ven trục giao thông chính do Trung ương, tỉnh quản lý, ven khu công nghiệp, khu thương mại, dịch vụ.

2.1. Phân loại khu vực đất:

- Việc phân loại khu vực để xác định giá đất thực hiện theo nguyên tắc: Khu vực 1 có khả năng sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất. Khu vực 2 và khu vực 3 có khả năng sinh lợi và kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

- Phân loại khu vực đất ở và đất sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp khu vực ven đô thị và ven trục giao thông chính do Trung ương, tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh bao gồm 03 khu vực đất tiếp giáp với trục đường giao thông do Trung ương, tỉnh quản lý hoặc tiếp giáp với nội ô thị xã, thị trấn, khu thương mại hoặc chợ, khu du lịch, khu công nghiệp.

Chi tiết các khu vực đất quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

2.2. Xác định vị trí đất:

Vị trí từng loại đất được xác định theo khoảng cách từ thửa đất đến các trục đường giao thông.

- Vị trí 1: Tiếp giáp mép ngoài HLBVĐB vào sâu 30 m (chỉ tính đất liền thửa), trường hợp đất nằm trong phạm vi 30 m nhưng không tiếp giáp đường thì áp dụng bằng 50% mức giá qui định.

- Vị trí 2: Cách HLBVĐB từ trên 30 m đến 60 m. Đơn giá đất vị trí 2 tính bằng 40% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

- Vị trí 3: Cách HLBVĐB từ trên 60 m đến 120 m. Đơn giá đất vị trí 3 tính bằng 35% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

- Vị trí 4: Cách HLBVĐB từ trên 120 m đến 360 m. Đơn giá đất vị trí 4 tính bằng 30% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

- Các vị trí có khoảng cách đến HLBVĐB từ trên 360 m xác định theo bảng giá đất ở nông thôn.

Điều 6. Phân loại đường phố trong thị xã, thị trấn

1. Loại đường phố:

- Loại đường phố trong nội ô thị xã, thị trấn để xác định giá đất, được căn cứ chủ yếu vào vị trí, khả năng sinh lợi, mức độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường, thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh, cụ thể:

+ Đường phố loại I: Là nơi có điều kiện đặc biệt thuận lợi đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán, du lịch, sinh hoạt; có kết cấu hạ tầng đồng bộ; có giá đất thực tế cao nhất.

+ Đường phố loại II: Là nơi có điều kiện thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, sinh hoạt; có kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ; có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đường phố loại I.

+ Đường phố loại III: Là nơi có điều kiện tương đối thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, sinh hoạt; có kết cấu hạ tầng chủ yếu đồng bộ: Cấp điện, cấp nước và thoát nước, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình đường phố loại II.

+ Đường phố loại IV: Là nơi có điều kiện chưa được thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, sinh hoạt; có kết cấu hạ tầng chủ yếu chưa đồng bộ: Cấp điện, cấp nước và thoát nước, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình đường phố loại III.

- Trên một con đường có thể phân thành nhiều loại đường phố, tương ứng với nhiều đoạn đường có khả năng sinh lợi, giá đất, kết cấu hạ tầng có hiện trạng khác nhau.

Chi tiết các đường phố theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

2. Xác định vị trí đất:

- Việc xác định vị trí đất trong từng đường phố căn cứ vào điều kiện sinh lợi và giá đất thực tế của từng vị trí đất trong từng đường phố, cụ thể như sau:

+ Vị trí I: Áp dụng đối với đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp liền cạnh đường phố (có ít nhất một mặt tiếp giáp đường phố), đất tiếp giáp mép ngoài HLBVĐB (sau khi đã trừ HLBVĐB) vào sâu 25 m. Trường hợp thửa đất nằm trong phạm vi 25 m nhưng không tiếp giáp đường thì áp dụng giá đất vị trí II.

+ Vị trí II: Áp dụng đối với đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong ngõ, trong hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt, kinh doanh sản xuất thuận lợi, cách mép ngoài HLBVĐB từ trên 25 m đến 50 m, liền kề đất có vị trí I (xe ô tô hoặc xe ba bánh vào tận nơi).

+ Vị trí III: Áp dụng đối với đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong ngõ, trong hẻm của đường phố, có các điều kiện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh kém hơn đất vị trí II, cách mép ngoài HLBVĐB từ trên 50 m đến 100 m, có một mặt tiếp giáp đất vị trí II (xe ô tô hoặc xe ba bánh vào tận nơi).

+ Vị trí IV: Áp dụng đối với đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong ngõ, trong hẻm của đường phố, liền kề vị trí III, có các điều kiện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh kém hơn vị trí III và cách mép ngoài HLBVĐB từ trên 100 m đến 200 m.

Ngoài ra, các thửa (lô) đất trong ngõ, trong hẻm của đường phố, liền kề vị trí IV, cách mép ngoài HLBVĐB từ trên 200 m, đơn giá đất đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp được xác định như sau:

- Vị trí cách HLBVĐB trên 200 m đến 400 m: Đơn giá đất tính bằng 70% đơn giá đất vị trí IV.

- Vị trí cách HLBVĐB từ trên 400 m: Đơn giá đất tính bằng 40% đơn giá đất vị trí IV.

Nếu sau khi tính toán, đơn giá đất thấp hơn 70% của đơn giá đất vị trí IV của đường phố loại IV thì đơn giá đất được xác định = 70% của đơn giá đất đất vị trí IV của đường phố loại IV.

Điều 7. Giá các thửa đất tiếp giáp nhiều khu vực, vị trí, loại đường phố khác nhau

1. Trong cùng một loại đất mà thửa đất tiếp giáp nhiều khu vực, loại đường phố (đất đô thị) khác nhau thì giá của thửa đất được xác định theo khu vực, loại đường phố có giá đất cao nhất.

2. Trong loại đất ở mà thửa đất nằm trên nhiều vị trí đất, khu vực thì đơn giá đất được tính như sau:

- Diện tích đất trong hạn mức đất ở: Đơn giá đất xác định theo vị trí, khu vực có đơn giá cao nhất.

- Diện tích đất ngoài hạn mức đất ở: Đơn giá đất xác định theo đơn giá từng phân đoạn vị trí, khu vực đất tương ứng.

3. Trong loại đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà thửa đất nằm trên nhiều vị trí đất, khu vực đất khác nhau thì đơn giá đất được xác định theo đơn giá từng phân đoạn vị trí, khu vực đất tương ứng.

Cách xác định giá quy định tại Điều này không áp dụng cho các loại đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất.

Điều 8. Giá đất khu vực giáp ranh giữa các huyện, thị; xã

1. Đối với giá các loại đất khu vực giáp ranh giữa các huyện, thị xã có điều kiện tự nhiên, kết cấu hạ tầng như nhau, có cùng mục đích sử dụng hiện tại, cùng mục đích sử dụng theo quy hoạch thì mức giá như nhau.

2. Trường hợp khác xử lý như sau:

2.1. Đất giáp ranh giữa các huyện, thị xã trong tỉnh.

Đối với đất sản xuất nông nghiệp, đất ở tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp tại nông thôn, đất ở ven đô thị và ven trục giao thông chính do Trung ương, tỉnh quản lý, tại khu vực giáp ranh được xác định từ đường phân chia địa giới hành chính giữa các huyện, thị xã vào sâu địa phận mỗi bên 500 m, đơn giá đất bên có giá thấp hơn được xác định là trung bình cộng của đơn giá khu vực giáp ranh của 2 huyện, thị xã.

2.2. Đất giáp ranh giữa các xã trong cùng huyện, thị xã.

Đối với đất sản xuất nông nghiệp, đất ở tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp tại nông thôn và đất ở ven đô thị và ven trục giao thông chính do Trung ương, tỉnh quản lý, tại khu vực giáp ranh được xác định từ đường phân chia địa giới hành chính giữa các xã vào sâu địa phận mỗi bên 200 m, đơn giá đất bên có giá thấp hơn được xác định là trung bình cộng của đơn giá khu vực giáp ranh của 2 xã.

Điều 9. Xác định đơn giá 01 m2 đất

1. Đơn giá 01 m2 đất nông nghiệp; đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản; đất ở khu vực nông thôn được xác định theo Bảng giá các loại đất tương ứng kèm theo Quyết định này.

2. Đơn giá 01 m2 đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp được xác định bằng đơn giá đất ở liền kề cùng khu vực, cùng vị trí, cùng đường phố và nhân với hệ số 0,5.

3. Đơn giá 01 m2 đất ở khu vực đô thị; đất ở khu vực ven đô thị, ven trục giao thông chính do Trung ương, tỉnh quản lý, ven khu công nghiệp, khu thương mại, dịch vụ: Được xác định theo Bảng giá các loại đất tương ứng kèm theo Quyết định này nhân hệ số điều chỉnh (Hệ số điều chỉnh chỉ áp dụng đối với đất vị trí 1, từ vị trí 2 trở đi không áp dụng hệ số điều chỉnh).

Hệ số điều chỉnh được quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

Ngoài ra, đối với đất ở: Các thửa đất có vị trí tiếp giáp từ 02 đường giao thông trở lên thì đơn giá đất bằng 1,2 lần giá thửa đất tiếp giáp 01 đường giao thông. Đường giao thông gồm: Đường liên xã, đường huyện, đường tỉnh quản lý, đường phố tại đô thị, đường nội bộ các khu dân cư đã được xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

Điều 10. Điều chỉnh, thay đổi bảng giá các loại đất khi có biến động về giá

UBND tỉnh điều chỉnh giá các loại đất trong các trường hợp sau:

1. Khi Nhà nước giao đất có tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được xác định theo giá đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng không được thấp hơn mức giá đất của từng loại đất, hạng đất, vị trí, đường phố theo Quy định này.

2. Khi giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường tại địa phương của những loại đất, vị trí đất nhất định có biến động liên tục kéo dài trong thời hạn 60 ngày trở lên, gây chênh lệch giá lớn: Giảm từ 10% trở lên so với giá do UBND tỉnh quyết định thì điều chỉnh giá xuống; nếu tăng từ 20% trở lên so với giá UBND tỉnh quyết định thì điều chỉnh giá tăng nhưng tỉ lệ điều chỉnh giá không vượt quá 20% mức giá tối đa của khung giá được quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ.

3. Khi cấp thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi hạng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất thì phải điều chỉnh lại giá đất tại khu vực có thay đổi theo khung giá loại đất phù hợp nhưng không được vượt quá mức giá quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế, UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy định này./.


BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18 /12/2008 của UBND tỉnh)

Bảng 1. Đơn giá đất trồng cây hàng năm

Khu vực

Đơn giá đất vị trí I (1000 đồng/m2)

TX. Đồng Xoài

H. Đồng Phú

H. Phước Long

H. Bù Đăng

H. Chơn Thành

H. Bình Long

H. Lộc Ninh

H. Bù Đốp

Phường

Thị trấn

Xã trung du

Xã miền núi

Thị trấn

Xã trung du

Xã miền núi

Thị trấn

Xã trung du

Xã miền núi

Thị trấn

Xã trung du

Xã miền núi

Thị trấn

Xã trung du

Xã miền núi

Thị trấn

Xã trung du

Xã miền núi

Thị trấn

Xã trung du

Xã miền núi

Khu vực 1

50

38

18

14

11

24

16

14

17

16

12

32

28

16

25

16

12

18,5

14,5

11,2

18

10

7,5

Khu vực 2

36

30

15

12

8

18

12

10

13

11

9

26

23

13

20

13

10

13

11,5

9,5

15

8

6,5

Khu vực 3

24

18

13

8

7

16,5

8,5

7

10,5

9

6,5

23

16

11

18

10

8

12

9,2

6,5

11

6,8

6

 

Bảng 2. Đơn giá đất trồng cây lâu năm

Khu vực

Đơn giá đất vị trí I (1000 đồng/m2)

TX. Đồng Xoài

H. Đồng Phú

H. Phước Long

H. Bù Đăng

H. Chơn Thành

H. Bình Long

H. Lộc Ninh

H. Bù Đốp

Phường

Thị trấn

Xã trung du

Xã miền núi

Thị trấn

Xã trung du

Xã miền núi

Thị trấn

Xã trung du

Xã miền núi

Thị trấn

Xã trung du

Xã miền núi

Thị trấn

Xã trung du

Xã miền núi

Thị trấn

Xã trung du

Xã miền núi

Thị trấn

Xã trung du

Xã miền núi

Khu vực 1

55

42

25

21

13

30

20

18

17

16,5

13,5

35

30

22

30

18

13

23

16,4

13,5

22

14

10,5

Khu vực 2

40

38

22

17

11

24

16

14,5

13

14

11

32

29

17

25

14

11

16

14

11,5

20

12

8,7

Khu vực 3

26

20

20

14

8

20

12

10

10,5

10

9

28

23

12

20

10

9

14

11

8

15

10

7,2

 

Bảng 3. Đơn giá đất rừng sản xuất

Không phân biệt khu vực, vị trí

Đơn giá (1000 đồng/m2)

TX. Đồng Xoài

H. Đồng Phú

H. Phước Long

H. Bù Đăng

H. Chơn Thành

H. Bình Long

H. Lộc Ninh

H. Bù Đốp

Phường

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

 

10,0

10,0

8,0

10,0

8,0

9,0

7,0

10,0

8,0

10,0

8,0

9,0

7,0

8,0

6,0

 

Bảng 4. Đơn giá đất nuôi trồng thủy sản

Không phân biệt khu vực, vị trí

Mức giá (1000 đồng/m2)

TX. Đồng Xoài

H. Đồng Phú

H. Phước Long

H. Bù Đăng

H. Chơn Thành

H. Bình Long

H. Lộc Ninh

H. Bù Đốp

Phường

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

12,5

10,0

8,0

5,0

8,5

7,0

5,0

4,0

6,0

5,5

8,0

8,0

10,5

9,2

7,0

6,0

 

Bảng 5. Đơn giá đất ở tại nông thôn

Khu vực

Đơn giá đất vị trí I (1000 đồng/m2)

TX. Đồng Xoài

H. Đồng Phú

H. Phước Long

H. Bù Đăng

H. Chơn Thành

H. Bình Long

H. Lộc Ninh

H. Bù Đốp

 

Phường

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Khu vực 1

 

120,0

100,0

65,0

110,0

75,0

85,0

65,0

140,0

109,0

150,0

120,0

90,0

82,0

80,0

60,0

Khu vực 2

 

90,0

80,0

50,0

70,0

50,0

65,0

45,0

85,0

70,0

120,0

90,0

70,0

62,0

60,0

48,0

Khu vực 3

 

60,0

60,0

40,0

50,0

30,0

40,0

30,0

70,0

53,0

90,0

60,0

55,0

48,0

50,0

32,0

 

Bảng 6. Đơn giá đất ở vị trí I khu vực ven đô thị, ven trục giao thông chính do Trung ương, tỉnh quản lý, ven khu công nghiệp, khu thương mại, dịch vụ

Khu vực

Đơn giá đất vị trí I (1000 đồng/m2)

TX. Đồng Xoài

H. Đồng Phú

H. Phước Long

H. Bù Đăng

H. Chơn Thành

H. Bình Long

H. LộccNinh

H. Bù Đốp

Phường

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Xã trung du

Xã miền núi

Khu vực 1

 

1.000

700

600

700

600

750

500

1.100

600

800

700

720

650

700

590

Khu vực 2

 

600

500

450

500

420

450

250

620

400

600

500

600

520

500

420

Khu vực 3

 

450

350

300

350

250

280

200

400

300

400

350

400

320

350

300


Bảng 7. Đơn giá đất ở tại đô thị

1. Thị xã Đồng Xoài:

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá theo vị trí (đồng/m2)

Vị trí I

Vị trí II

Vị trí III

Vị trí IV

IV

Loại I

5.000.000

1.200.000

1.000.000

500.000

Loại II

2.000.000

800.000

500.000

300.000

Loại III

1.000.000

600.000

300.000

200.000

Loại IV

540.000

200.000

150.000

130.000

 

2. Huyện Đồng Phú (thị trấn Tân Phú):

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá theo vị trí (đồng/m2)

Vị trí I

Vị trí II

Vị trí III

Vị trí IV

V

Loại I

1.600.000

500.000

200.000

100.000

Loại II

800.000

280.000

150.000

80.000

Loại III

450.000

220.000

100.000

70.000

Loại IV

250.000

90.000

55.000

40.000

 

3. Huyện Phước Long (thị trấn Thác Mơ, thị trấn Phước Bình):

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá theo vị trí (đồng/m2)

Vị trí I

Vị trí II

Vị trí III

Vị trí IV

V

Loại I

2.550.000

1.160.000

530.000

320.000

Loại II

1.750.000

670.000

320.000

210.000

Loại III

890.000

490.000

190.000

130.000

Loại IV

550.000

280.000

160.000

110.000

 

4. Huyện Bù Đăng (thị trấn Đức Phong):

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá theo vị trí (đồng/m2)

Vị trí I

Vị trí II

Vị trí III

Vị trí IV

V

Loại I

1.900.000

1.000.000

500.000

250.000

Loại II

1.200.000

600.000

300.000

135.000

Loại III

900.000

400.000

200.000

95.000

Loại IV

520.000

185.000

100.000

70.000

 

5. Huyện Chơn Thành (thị trấn Chơn Thành):

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá theo vị trí (đồng/m2)

Vị trí I

Vị trí II

Vị trí III

Vị trí IV

V

Loại I

3.100.000

850.000

430.000

250.000

Loại II

1.400.000

660.000

310.000

180.000

Loại III

1.050.000

385.000

240.000

130.000

Loại IV

410.000

270.000

120.000

100.000

 

6. Huyện Bình Long (thị trấn An Lộc):

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá theo vị trí (đồng/m2)

Vị trí I

Vị trí II

Vị trí III

Vị trí IV

V

Loại I

4.500.000

1.310.000

690.000

590.000

Loại II

2.250.000

1.000.000

480.000

300.000

Loại III

1.200.000

560.000

310.000

250.000

Loại IV

630.000

350.000

230.000

150.000

 

7. Huyện Lộc Ninh (thị trấn Lộc Ninh):

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá theo vị trí (đồng/m2)

Vị trí I

Vị trí II

Vị trí III

Vị trí IV

V

Loại I

3.050.000

1.650.000

650.000

350.000

Loại II

1.750.000

1.150.000

480.000

240.000

Loại III

1.200.000

600.000

450.000

220.000

Loại IV

650.000

450.000

240.000

140.000

 

8. Huyện Bù Đốp (thị trấn Thanh Bình):

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá theo vị trí (đồng/m2)

Vị trí I

Vị trí II

Vị trí III

Vị trí IV

V

Loại I

950.000

590.000

320.000

170.000

Loại II

580.000

310.000

220.000

155.000

Loại III

350.000

220.000

140.000

100.000

 

Loại IV

190.000

100.000

62.000

45.000

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ ĐỐI VỚI KHU VỰC THUỘC NỘI Ô THỊ XÃ, THỊ TRẤN

(Kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18 /12/2008 của UBND tỉnh)

Số TT

Loại đường phố

Đoạn đường

Hệ số điều chỉnh

Từ

Đến

A

Thị xã Đồng Xoài:

 

 

 

I

Đường phố loại I:

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Ngã tư Đồng Xoài

Trụ điện số 14 (hướng Chơn Thành)

1,1

2

Quốc lộ 14

Trụ điện số 14 (hướng Chơn Thành)

Đường Trường Chinh

1,0

3

Quốc lộ 14

Đường Trường Chinh

Cổng trụ sở Điện lực tỉnh (ranh giới xã Tiến Thành)

0,7

4

Quốc lộ 14

Ngã tư Đồng Xoài

Cây xăng Công ty vật tư

1,1

5

Quốc lộ 14

Cây xăng Công ty vật tư

Ngã 3 đường Nguyễn Huệ - QL14

1,0

6

Phú Riềng Đỏ

Ngã tư Đồng Xoài

Đường Lê Quý Đôn

1,2

7

Phú Riềng Đỏ

Đường Lê Quý Đôn

Ngã ba đường Hùng Vương

1,0

8

Phú Riềng Đỏ

Ngã ba đường Hùng Vương

Trạm điện (ngã ba đường Nguyễn Huệ - Phú Riềng Đỏ)

0,8

9

Phú Riềng Đỏ

Ngã tư Đồng Xoài

Lý Thường Kiệt

1,1

10

Phú Riềng Đỏ

Lý Thường Kiệt

Trương Công Định

1,0

11

Phú Riềng Đỏ

Trương Công Định

Cổng trường NVCS (cột mốc phía bắc TTHC thị xã)

0,8

12

Hùng Vương

Quốc lộ 14

Phú Riềng Đỏ

1,2

 

Khu vực Chợ

 

 

 

13

Đường số 1

Quốc lộ 14

Đường số 7

1,0

14

Đường số 2

Đường số 7

Phú Riềng Đỏ

1,0

15

Đường số 3

Quốc lộ 14

Đường số 5

1,0

16

Đường số 4

Quốc lộ 14

Đường số 7

1,0

17

Đường số 5

Đường Điểu Ong

Đường Trần Quốc Toản

1,0

18

Đường số 6

Đường số 1

Đường số 4

1,0

19

Đường số 7

Đường Điểu Ông

Đường Trần Quốc Toản

1,0

20

Đường số 8

Đường số 2

Đường Trần Quốc Toản

1,0

21

Đường số 9

Đường số 2

Đường Điểu Ông

1,0

22

Đường Điểu Ông

Quốc lộ 14

Đường Phú Riềng Đỏ

1,0

23

Trần Quốc Toản

Quốc lộ 14

Đường Phú Riềng Đỏ

1,0

24

Các đường Quy hoạch khu Trung tâm thương mại Đồng Xoài

1,0

25

Phạm Ngọc Thảo

Toàn tuyến

 

1,0

26

Lê Thị Riêng

Toàn tuyến

 

1,0

II

Đường phố loại II:

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Ngã 3 đường Nguyễn Huệ - QL14

Ngã ba đường vào Công ty khai thác đá Mai Phương

2,0

2

Quốc lộ 14

Ngã ba đường vào Công ty khai thác đá Mai Phương

Cầu số 2 ranh giới huyện Đồng Phú

1,5

3

Phú Riềng Đỏ

Ngã 3 đường Nguyễn Huệ - Phú Riềng Đỏ

Ranh giới xã Tiến Hưng

0,8

4

Phú Riềng Đỏ

Cổng trường NVCS (cột mốc phía bắc TTHC thị xã)

Ngã 3 khu phố Phú Mỹ, Thuận Hải (ranh giới huyện Đồng Phú)

1,2

5

Đường số 20

Điểu Ông

Lê Quý Đôn

1,0

6

Lê Quý Đôn

Phú Riềng Đỏ

Ngô Quyền

2,0

7

Lê Quý Đôn

Ngô Quyền

Ngã tư Sóc Miên

1,5

8

Đường 6/1

Lê Duẩn

Nguyễn Văn Linh

1,0

9

Nguyễn Văn Cừ

Quốc lộ 14

Trần Hưng Đạo

1,0

10

Nguyễn Thị Minh Khai

Quốc lộ 14

Trần Hưng Đạo

1,0

11

Nguyễn Văn Linh

Quốc lộ 14

Trần Hưng Đạo

1,0

12

Lê Hồng Phong

Quốc lộ 14

Trần Hưng Đạo

1,0

13

Trường Chinh

Quốc lộ 14

Trần Hưng Đạo

1,0

14

Trần Hưng Đạo

Lê Duẩn

Nguyễn Chí Thanh

1,0

15

Nguyễn Huệ

Quốc lộ 14

Đường Suối Đá

1,0

16

Nguyễn Huệ

Đường Suối Đá

Phú Riềng Đỏ

0,5

17

Hai Bà Trưng

Quốc lộ 14

Lý Thường Kiệt

1,0

18

Lê Duẩn

Quốc lộ 14

Trần Hưng Đạo

1,0

19

Nguyễn Trãi

Phú Riềng Đỏ

Ngô Quyền

1,0

20

Nguyễn Chánh

Quốc lộ 14

Trần Hưng Đạo

0,7

21

Nguyễn Bình

Quốc lộ 14

Trần Hưng Đạo

0,7

III

Đường phố loại III:

 

 

 

 

Khu Trung tâm hành chính thị xã

 

 

 

1

Cách mạng tháng tám

Đặng Thai Mai

Phú Riềng Đỏ

1,0

2

Đặng Thai Mai

Cách mạng tháng tám

Trương Công Định

1,0

3

Trương Công Định

Phú Riềng Đỏ

Đặng Thai Mai

1,0

4

Hoàng Văn thụ

Lý Tự Trọng

Trần Hưng Đạo

1,0

5

Lý Tự Trọng

Nguyễn Văn Linh

Lê Hồng Phong

1,0

6

Trần Văn Trà

Quốc lộ 14

Trần Hưng Đạo

1,0

7

Nguyễn Chí Thanh

Quốc lộ 14

Trần Hưng Đạo

1,0

8

Nguyễn Thái Học

Trường Chinh

Nguyễn Chí Thanh

1,0

9

Hoàng Văn Thái

Lê Hồng Phong

Nguyễn Bình

1,0

10

Nguyễn Thị Định

Hoàng Văn Thụ

Nguyễn Bình

1,0

11

Huỳnh Văn Nghệ

Lê Hồng Phong

Nguyễn Bình

1,0

12

Hà Huy Tập

6/1

Trần Hưng Đạo

1,0

13

Ngô Gia Tự

6/1

Trần Hưng Đạo

1,0

14

Nơ Trang Long

Quốc Lộ 14

Phú Riềng Đỏ

1,0

15

Ngô Quyền

Lê Quý Đôn

Cổng trường tiểu học

1,0

16

Trường Chinh

Trần Hưng Đạo

Đập Suối Cam

1,0

17

Lê Duẩn

Trần Hưng Đạo

Cổng Nhà khách tỉnh

1,0

18

Lý Thường Kiệt

Phú Riềng Đỏ

Trần Phú

1,0

19

Trần Phú

Lý Thường Kiệt

QL 14

1,0

20

Bùi Hữu Nghĩa

Nguyễn Chánh

Nguyễn Bình

1,0

21

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Bình

1,0

IV

Đường phố loại IV:

 

 

1,0

1

Đường Vòng quanh hồ Suối Cam

1,0

2

Đường 753

Ngã tư Sóc Miên

Cầu Rạt nhỏ

1,2

3

Đường 753

Cầu Rạt nhỏ

Cầu Rạt lớn (ranh huyện Đồng Phú)

1,0

4

Ngô Quyền

Lê Quý Đôn

Cổng trường tiểu học

1,2

 

Các đường quy hoạch còn lại chưa đặt tên trong các khu tái định cư Nhà nước đã hoặc đang đầu tư xây dựng, thuộc nội ô thị xã, gồm: Khu dân cư phía Bắc, Khu dân cư Trung tâm hành chính thị xã, Khu dân cư khu phố Phú Thanh

1,0

B

Huyện Bình Long

(Thị trấn An Lộc):

 

 

I

Đường phố loại I:

 

 

 

1

Đường Trần Hưng Đạo

Lý Thường Kiệt

Đường Trần Phú

1,0

2

Đường Hùng Vương

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Quyền

1,0

3

Đường Lý Tự Trọng

Đường Lê Lợi

Đường Hùng Vương

1,0

4

Đường Võ Thị Sáu

Đường Lê Lợi

Đường Hùng Vương

1,0

5

Đường Lê Lợi

Đinh Tiên Hoàng

Đường Ngô Quyền

1,0

6

Phạm Ngọc Thạch

Trần Hưng Đạo

Đường Lê Lợi

1,0

7

Đường Nguyễn Huệ

Nguyễn Văn Trỗi

Ngô Quyền (cũ)

1,0

II

Đường phố loại II:

 

 

 

1

Đường Nguyễn Huệ

Ngô Quyền (cũ)

Nguyễn Thái Học (ngã ba Phú Lạc)

1,0

2

Ngô Quyền

Đường Trừ Văn Thố

Đường Hàm Nghi

1,0

3

Đinh Tiên Hoàng

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Trừ Văn Thố

1,0

4

Phan Bội Châu

Phạm Ngọc Thạch

Lý Thường Kiệt

1,0

5

Trừ Văn Thố

Đường Nguyễn Huệ

Đường Ngô Quyền

1,0

6

Hùng Vương

Đường Nguyễn Huệ

Đường Nguyễn Du

1,0

7

Trần Hưng Đạo

Lý Thường Kiệt

Ngã ba Cây Điệp

1,0

8

Nguyễn Du

Phan Bội Châu

Phan Đình Giót (Bến xe)

1,0

9

Phạm Ngọc Thạch (NVT cũ)

Trần Hưng Đạo

Hàm Nghi

1,0

10

Lê Quý Đôn

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Huệ

1,0

11

Lý Thường Kiệt

Chu Văn An

Phan Bội Châu

1,0

12

Quốc lộ 13

Nguyễn Văn Trỗi

Ngã ba Xa Cam

1,0

III

Đường phố loại III:

 

 

 

1

Phạm Ngọc Thạch

Hàm Nghi

Lê Hồng Phong

1,0

2

Ngô Quyền

Đường Hàm Nghi

Phạm Ngọc Thạch

1,0

3

Trần Phú

Phan Bội Châu

Bùi Thị Xuân

1,0

4

Chu Văn An

Nguyễn Huệ

Trần Hưng Đạo

1,0

5

Nguyễn Du

Nguyễn Huệ

Phan Bội Châu

1,0

6

Nguyễn Du

Phan Đình Giót

Nguyễn Huệ

1,0

7

Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Huệ

Phạm Ngọc Thạch

1,0

8

Hàm Nghi

Trần Phú

Lê Quý Đôn

1,0

9

Hùng Vương

Ngô Quyền

Trần Phú

1,0

10

Ngô Quyền

Trừ Văn Thố

Bùi Thị Xuân

1,0

11

Đinh Tiên Hoàng

Trừ Văn Thố

Thủ Khoa Huân

1,0

12

Đinh Tiên Hoàng

Trần Hưng Đạo

Hàm Nghi

1,0

13

Phan Bội Châu

Đoàn Thị Điểm

Ngô Quyền

1,0

14

Phan Bội Châu

Lý Thường Kiệt

Nguyễn Du

1,0

15

Trừ Văn Thố

Ngô Quyền

Trần Phú

1,0

16

Bùi Thị Xuân

Ngô Quyền

Nguyễn Huệ

1,0

17

Hồ Xuân Hương

Nguyễn Huệ

Nguyễn Du

1,0

18

Trần Hưng Đạo

Ngã ba Cây Điệp

Ranh giới xã Tân Lợi

1,0

19

Thủ Khoa Huân

Ngô Quyền

Nguyễn Huệ

1,0

20

Nguyễn Trãi

Phạm Ngọc Thạch

Nguyễn Du

1,0

21

Huỳnh Văn Nghệ

Phan Bội Châu

Khách sạn

1,0

22

Lê Hồng Phong

Nguyễn Huệ

Phạm Ngọc Thạch

1,0

IV

Đuờng phố loại IV:

 

 

 

1

Tú Xương

Trần Phú

Đoàn Thị Điểm

1,0

2

Hùng Vương

Ngô Quyền

Trần Phú

1,0

3

Hàm Nghi

Đoàn Thị Điểm

Trần Phú

1,0

4

Đoàn Thị Điểm

Hùng Vương

Lê Hồng Phong

1,0

5

Thủ Khoa Huân

Ngô Quyền

Đoàn Thị Điểm

1,0

6

Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Du

Lê Đại Hành

1,0

C

Huyện Chơn Thành:

Thị trấn Chơn Thành:

 

 

I

Đường phố loại I:

 

 

 

1

Quốc lộ 13

Ngã tư Chơn Thành

Đường quy hoạch số 3 (hết đất nhà ông Nguyễn Văn Học)

1,0

2

Quốc lộ 13

Ngã tư Chơn Thành

Ranh giới xã Thành Tâm

1,0

3

Quốc lộ 14

Ngã tư Chơn Thành

Cầu Suối Đôi

1,0

4

ĐT 751

Ngã tư Chơn Thành

Hết sân vận động (giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Bằng)

1,0

II

Đường phố loại II:

 

 

 

1

Quốc lộ 13

Đường quy hoạch số 3 (ranh đất nhà ông Nguyễn Văn Học và đường quy hoạch số 3)

Đường quy hoạch số 7 (ranh đường quy hoạch số 7 và Thánh thất Cao đài)

1,0

2

ĐT 751

Sân vận động (nhà ông Nguyễn Văn Bằng)

Hết đất trường Bán công trung học Chơn Thành

1,0

3

Quốc lộ 14

Cầu Suối Đôi

Cầu Bàu Bàng

1,0

III

Đường phố loại III:

 

 

 

1

Quốc lộ 13

Thánh Thất Cao Đài (ranh đường quy hoạch số 7 và Thánh thất Cao đài)

Ranh xã Minh Hưng

1,0

2

Quốc lộ 14

Cầu Bàu Bàng

Ranh xã Minh Thành

1,0

3

ĐT 751

Hết trường bán công trung học

Ranh xã Minh Long

1,0

4

Đường quy hoạch số 7

Đầu tuyến (Cách HLBVĐB - QL14: 200 m)

Hết đất nhà bà Lê Thị Đem

1,0

IV

Đường phố loại IV:

 

 

 

1

Đường quy hoạch số 3

Ngã ba Quốc lộ 13

Hết Trường PTTH Chơn Thành

1,0

2

Đường quy hoạch số 8

 

Hết đất nhà bà Huỳnh Thị Nhoi

1,0

3

Đường 756

 

Giáp ranh giới xã Minh Long

1,0

4

Các đường quy hoạch còn lại trong khu trung tâm hành chính huyện

Hết tuyến

 

1,0

5

Đường Gò Mạc

Đầu tuyến (Cách HLBVĐB - QL13: 200 m)

Cống Gò Mạc (Ranh giới TT Chơn Thành và xã Thành Tâm)

1,0

6

Đường tổ 7, khu phố 1

Đầu tuyến (Cách HLBVĐB - QL14: 200 m)

Cuối tuyến (Nhà ông Huỳnh Văn Sảnh)

1,0

7

Đường tổ 7, ấp Hiếu Cảm

Đầu tuyến (Cách HLBVĐB - QL14: 200 m)

Cuối tuyến (Giáp ranh giới xã Minh Thành)

1,0

8

Đường sỏi đỏ, ấp Hiếu Cảm

Đầu tuyến (Cách HLBVĐB - QL14: 200 m)

Nhà ông Bùi Thanh Hoàng

1,0

9

Đường tổ 4, khu phố Trung Lợi

Đầu tuyến (Cách HLBVĐB - QL14: 200 m)

Giáp đường sỏi đỏ khu phố Trung Lợi

1,0

10

Đường sỏi đỏ, khu phố Trung Lợi

Đầu tuyến (Cách HLBVĐB - QL14: 200 m)

Giáp ranh giới TT Chơn Thành và xã Minh Hưng

1,0

11

Đường ấp 2, TT thị trấn Chơn Thành đi Minh Hưng

Đầu tuyến (Cách HLBVĐB đường số 7 nối dài 200 m) (Nhà bà Trần thị Oanh- Tư Tài)

Giáp ranh giới TT Chơn Thành và xã Minh Hưng

1,0

12

Đường ranh giới Chơn Thành - Minh Hưng

Phía đông: Đầu tuyến (Cách HLBVĐB - QL 13: 200m)

Giáp đường sỏi đỏ khu phố Trung Lợi

1,0

13

Đường ranh giới Chơn Thành - Minh Hưng

Phía tây: Đầu tuyến (Cách HLBVĐB - QL 13: 200m)

Giáp ranh giới xã Minh Long

 

14

Đường liên tổ 9, 10 ấp 3, thị trấn Chơn Thành

Đầu tuyến (Cách HLBVĐB – QL13: 200 m)

Cuối tuyến

1,0

15

Đường số 8 (Đoạn mới hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2008)

Đầu tuyến nối với đường số 8 (Nhà ông Nguyễn Hữu Sỹ)

Hết đất nhà ông Đặng Văn Thành (Năm Khiêm)

1,0

16

Đường liên khu phố 4 - 5

Đầu tuyến (Cách HLBVĐB - QL13: 200 m)

Ngã ba đường Bàu Xa Mu (Đất ông Phan Văn Hàm)

1,0

D

Huyện Bù Đăng:

Thị trấn Đức Phong

 

 

I

Đường phố loại I:

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Km 908 (TT Đức Phong)

Cầu Bù Đăng

0,8

2

Quốc lộ 14

Cầu Bù Đăng

Km 910 (TT Đức Phong)

1,0

3

Đường 14/12

Toàn tuyến

 

1,0

4

Đường Hùng Vương

Ngã ba Quốc lộ 14

Ngã ba đường Võ Thị Sáu

1,0

5

Đường số 1

Phía bên trái chợ chính

 

1,0

6

Đường số 2

Phía bên phải chợ chính

 

1,0

7

Đường số 3

Phía trái chợ phụ

 

1,0

8

Đường số 4

Phía phải chợ phụ

 

1,0

9

Đường Lê Lợi

Toàn tuyến

 

0,8

10

Lê Quý Đôn

Ngã tư QL14

Ngã ba Hai Bà Trưng

0,8

II

Đường phố loại II:

 

 

 

1

Lê Quý Đôn

Ngã ba Hai Bà Trưng

Cổng trung tâm chính trị

1,0

2

Đường Hùng Vương

Ngã ba đường Võ Thị Sáu

Ngã 4 đường Hai Ba Trưng

1,0

3

Đoàn Đức Thái

Ngã ba QL14

Ngã ba Trần Hưng Đạo

0,8

4

Nguyễn Huệ

Toàn tuyến

 

0,8

5

Ngô Gia Tự

Toàn tuyến

 

1,0

6

Lê Quý Đôn

Ngã tư QL14

Ngã ba Trần Hưng Đạo

1,0

III

Đường phố loại III:

 

 

 

1

Hai Bà Trưng

Toàn tuyến

 

1,0

2

Hùng Vương

Ngã tư giao đường Hai Bà Trưng

Cầu Vĩnh Thiện

0,8

3

Lê Quý Đôn

Ngã ba giao đường Hùng Vương

Cổng trung tâm chính trị

0,8

4

Các đường nội bộ khu dân cư Đức Lập

Toàn tuyến

 

0,8

5

Trần Hưng Đạo

Toàn tuyến

 

0,8

6

Đoàn Đức Thái

Ngã ba Trần Hưng Đạo

Cổng hội trường khu Đồng Hòa

1,0

7

Điểu Ông

Ngã ba giao QL14

Ngã ba giao đường Hai Bà Trưng

0,8

8

Nguyễn Văn Trỗi

Toàn tuyến

 

0,8

9

Võ Thị Sáu

Toàn tuyến

 

1,0

10

Lê Hồng Phong

Ngã tư QL14

Cống ông Năm Hương

0,8

11

Quốc lộ 14

Từ Km 910

Cổng nghĩa trang liệt sĩ huyện

1,0

IV

Đường phố loại IV:

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Cổng nghĩa trang liệt sĩ huyện

Cống Hai Tai

0,8

2

Điểu Ông

Ngã ba giao đường Hai Bà Trưng

Đập thủy lợi Bù Môn

0,8

3

Lê Hồng Phong

Nhà ông Năm Hương

Ngã ba Lý Thường Kiệt

0,8

4

Nguyễn Thị Minh Khai

Toàn tuyến

 

0,8

5

Lý Thường Kiệt

Toàn tuyến

 

1,0

6

Trần Phú

Toàn tuyến

 

1,0

7

Nơ Trang Long

Toàn tuyến

 

1,0

8

Nguyễn Văn Cừ

Toàn tuyến

 

1,0

9

Đoàn Đức Thái

Cổng hội trường khu Hòa Đồng

Nguyễn Thị Minh Khai

1,0

E

Huyện Lôc Ninh:

 

 

 

I

Đường phố loại I:

 

 

 

1

Đường 7 - 4

Dốc chợ (giáp QL 13)

Ngã ba ông Tư Trường Sơn

1,5

2

Trần Hưng Đạo

Tiệm vàng Ngọc Dung

Ngã ba Công an huyện

1,3

3

Quốc lộ 13

Cầu Bến xe Lộc Ninh

Cổng Công ty Man (phía đông QL13)

1,3

4

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhà ông Hoàng Trọng

Nhà ông Huỳnh Long

1,0

5

Quốc Lộ 13

Vòng xoay Nhà Giao tế

Cổng trụ sở Công an huyện

1,0

II

Đường phố loại II:

 

 

 

1

Quốc lộ 13

Cổng Công ty Man

Cầu Mua

1,0

2

Quốc lộ 13

Cầu Bến xe Lộc Ninh

Ranh giới xã Lộc Tấn

1,2

3

Nguyễn Chí Thanh

Cầu Ngập

Quán Ông Lang

1,0

4

Hùng Vương

Cầu Ngập

Cầu Ông Kỳ

1,0

5

Lý Tự Trọng

Nhà ông Phúc (đại lý Bia)

Hết đường

1,0

6

Điện Biên Phủ

Cổng Nhà máy chế biến mủ cao su

Hết ranh thị trấn

1,0

7

Đường 3 - 2

Ngã ba sân Tennis

Hết đường nhựa

1,0

8

Phía đông đường QL13

Nhà ông Hải điện tử

Cầu Quay

1,0

9

Phía đông đường QL13

Ngã ba Cây xăng Hoàng Trọng

Hết nhà ông Hai Thạnh

1,0

10

Phía đông Suối Chợ

Cầu Ngập

Đường 7/4

1,1

III

Đường phố loại III:

 

 

 

1

Nguyễn Du

Ngã ba ông Sáu Đồng

Cổng Trường tiểu học Thị trấn A

1,2

2

Điện Biên Phủ

Cầu Ông Kỳ

Cổng Công ty Cao su

1,2

3

Võ Thị Sáu

Quốc Lộ 13

Giáp đường Nguyễn Du

1,2

4

Tôn Đức Thắng

Giáp Quốc Lộ 13

Giáp đường Nguyễn Văn Cừ

1,1

IV

Đường phố loại IV:

 

 

 

1

Cách mạng tháng 8

Giáp QL 13

Hố Bom làng 10 (ranh TT Lộc Ninh)

1,0

2

Lý Thái Tổ

Bến xe khách Lộc Ninh

Vào 500 m hướng ngã ba Hố Bom làng 10

1,0

3

Huỳnh Tấn Phát

Cổng chùa Quan Âm

Nhà máy bơm nước

1,0

4

Phan Chu Trinh

Ngã tư Trường Lộc Thái A

Cầu Suối (ranh TT Lộc Ninh)

1,0

5

Phan Chu Trinh

Ngã tư Trường Lộc Thái A

Ranh giới xã Lộc Thiện

1,0

6

Hùng Vương

Ngã ba ông Sáu Đồng

Hết đường

1,0

7

Nguyễn Đình Chiểu

Ngã ba nhà bác sỹ Hoan

Hết đường

1,0

8

Huỳnh Văn Nghệ

Ngã ba công viên Công ty Cao su

Nhà ông Bảy (kiểm lâm)

1,0

9

Lê Lợi

Ngã ba lên bệnh viện Công ty Cao su

Đập nước Công ty Cao su

1,0

10

Lê Lợi

Cổng Công ty Cao su

Trường học Ấp 3 cũ

1,0

11

Trần Văn Trà

Nhà Thiếu nhi

Sau Huyện ủy Lộc Ninh

1,0

12

Phía đông Suối Chợ Lộc Ninh

Cầu Ngập

Nhà ông Bảy

1,0

13

Nguyễn Trãi

Cổng Công ty Cao su

Hết ranh giới TT Lộc Ninh

1,0

14

Nguyễn Tất Thành

Vòng xoay

Hết ranh giới thị trấn Lộc Ninh

1,0

15

Nguyễn Huệ

Giáp Nguyễn Tất Thành

Giáp Phan Chu Trinh

1,0

16

Lê Hồng Phong

Giáp Nguyễn Tất Thành

Giáp đường 3/2

1,0

17

Nguyễn Thị Minh Khai

Giáp Nguyễn Tất Thành

Giáp đường 3/2

1,0

18

Nơ Trang Long

Giáp Nguyễn Tất Thành

Giáp đường 3/2

1,0

19

Trương Công Định

Giáp Lê Hồng Phong

Đường Nơ Trang Long

1,0

20

Hoàng Hoa Thám

Giáp Lê Hồng Phong

Đường Nơ Trang Long

1,0

21

Đường 3/2

Giáp Trần Văn Trà

Đường Nơ Trang Long

1,0

22

Đường Trần Phú

Giáp QL 13

Đường Nơ Trang Long

1,0

23

Đường Ngô Quyền

Giáp QL 13

Giáp Nguyễn Văn Cừ

1,0

24

Nguyễn Văn Linh

Giáp Tôn Đức Thắng

Giáp Ngô Quyền

1,0

25

Nguyễn Hữu Thọ

Giáp Ngô Quyền

Giáp Tôn Đức Thắng

1,0

26

Nguyễn Thị Định

Giáp Nguyễn Văn Linh

Giáp Nguyễn Văn Cừ

1,0

27

Những con đường còn lại chưa đặt tên và không xác định được vị trí theo đường chính thì quy định là đường phố loại IV

 

 

0,8

F

Huyện Phước Long:

 

 

 

F.1

Thị trấn Thác Mơ:

 

 

 

I

Đường phố loại I:

 

 

 

1

Đinh Tiên Hoàng

Ngã 3 giao đường ĐT 741

Ngã 4 giao đường Lê Quý Đôn

1,0

2

Đinh Tiên Hoàng

Ngã 4 giao đường Lê Quý Đôn

Ngã 3 giao đường Lê Văn Duyệt

1,3

3

Đinh Tiên Hoàng

Ngã 3 giao đường Lê Văn Duyệt

Ngã 4 giao đường Trần Quang Khải

1,0

4

Đinh Tiên Hoàng

Ngã 4 giao đường Trần Quang Khải

Trụ sở UBND huyện

1,2

5

Đường 6/1 (ĐT 741 cũ)

Ngã ba Tư Hiền

Đường Đinh Tiên Hoàng

1,5

6

Đường ĐT 741

Cầu Suối Dung

Ngã ba Trần Hưng Đạo

1,3

 

Đường ĐT 741

Ngã ba Trần Hưng Đạo

Ngã ba nhà thờ Thác Mẹ

1,0

7

Lê Quý Đôn

Ngã tư giao lộ giáp đường 6/1

Ngã ba giáp đường Trần Hưng Đạo nối dài

1,0

8

Đường nội bộ Khu thương mại Phước Long

Toàn bộ các tuyến nội bộ

 

1,0

II

Đường phố loại II:

 

 

 

1

Đường 6/1 (ĐT 741 cũ)

Ngã ba giáp Đinh Tiên Hoàng

Tượng đài Chiến thắng

1,0

2

Nguyễn Huệ

Tượng đài chiến thắng

Lê Văn Duyệt

1,3

3

Lê Văn A

Toàn tuyến

 

1,0

4

Trần Quang Khải

Ngã ba đường 6/1

Ngã 4 Lê Văn Duyệt

1,0

5

Cách mạng tháng 8

Nguyễn Huệ

Ngã ba giáp đường Sư Vạn Hạnh

1,0

6

Hai Bà Trưng

Toàn tuyến

 

1,0

7

Trần Hưng Đạo

Ngã ba giáp đường ĐT 741

Ngã tư giao với đường Lê Văn A

1,0

8

Ngô Quyền

Toàn tuyến

 

1,3

9

Đường Hồ Long Thủy

Ngã tư giáp đường 6/1

Hết ranh Nhà Văn hóa thiếu nhi

1,0

10

Trần Quốc Toản

Ngã tư giáp đường Trần Quang Khải

Ngã tư giáp đường Lý Thái Tổ

1,0

11

Sư Vạn Hạnh

Toàn tuyến

 

1,0

12

Đường Nguyễn Huệ

Ngã 4 giáp đường Lê Văn Duyệt

Hết tuyến

1,0

III

Đường Loại III

 

 

 

1

Lê Văn Duyệt

Toàn tuyến

 

1,0

2

Trần Hưng Đạo

Ngã tư giao với đường Lê Văn A

Hết Khu 7

1,0

3

Đường Hồ Long Thủy

Hết ranh Nhà Văn hóa thiếu nhi

Ngã ba giáp đường Lý Thái Tổ

1,0

4

Lý Thái Tổ

Toàn tuyến

 

1,0

5

Tự do

Toàn tuyến

 

1,0

6

Cách mạng tháng tám

Ngã ba giáp đường Sư Vạn Hạnh

Cuối tuyến (Khu 7)

1,0

7

Trần Quốc Toản

Giao lộ đường Lê Văn Duyệt

Giao lộ đường Trần Quang Khải

1,0

8

Nguyễn Văn Trỗi (đoạn 1)

Ngã ba giáp Đinh Tiên Hoàng

Ngã ba giáp Trần Quốc Toản

1,0

9

Nguyễn Chí Thanh

Ngã ba Đinh Tiên Hoàng

Ngã ba Trần Hưng Đạo

1,0

10

Đường Trần Quang Khải

Ngã 4 giáp đường Lê Văn Duyệt

Ngã ba đường Hồ Long Thủy

1,0

IV

Đường phố loại IV

 

 

 

1

Nguyễn Văn Cừ

Toàn tuyến

 

1,0

2

Trần Phú

Toàn tuyến

 

1,0

3

Đường trước khu chuyên gia thủy điện

Toàn tuyến

 

1,0

4

Đường đi Phước Tín

Tượng Đức mẹ

Ranh xã Phước Tín

1,0

5

Đường 6/1 (ĐT 741 cũ)

Tượng đài chiến thắng

Cầu Đak Lung

1,0

6

Đường ĐT 741

Tượng Đức mẹ

Ranh xã Phú Nghĩa

1,0

7

Đường đi Hòa Tiến (đi Khu 8)

Ngã 4 giáp đường ĐT 741

Đập tràn Thủy điện Thác Mơ

1,0

8

Đường đi Đak Son (Khu 7)

Cuối đường Trần Phú

Đak Son

1,0

9

Đường Tư Hiền 2 (Khu 2)

Ngã 3 giáp ĐT 741

Hết tuyến

1,0

F.2

Thị trấn Phước Bình:

 

 

 

I

Đường phố loại I:

 

 

 

1

Đường ĐT 759

Ngã ba đường ĐT 759 và đường 741 (ngã ba cơ khí chế biến cao su đi về ĐaKia)

Ngã ba đường ĐT759 và đường 741 (ngã ba cơ khí chế biến cao su đi về ĐaKia + 200 m)

1,5

2

Đường ĐT 759

Ngã ba đường ĐT 759 và đường 741 (ngã ba cơ khí chế biến cao su đi về Đakia + 200 m)

Ngã ba đường ĐT 759 và đường 741 (ngã ba cơ khí chế biến cao su đi về ĐaKia + 500 m)

1,4

3

Đường ĐT 759

Ngã ba đường ĐT759 và đường 741 (ngã ba cơ khí chế biến cao su đi về hướng UBND thị trấn)

Ngã 3 giao ĐT 741 (vòng xoay)

1,5

4

Đường ĐT 741

Ngã ba giáp đường ĐT 759 (vòng xoay)

Ngã 3 giao ĐT 759 (vòng xoay) + 200 m về hướng Bù Nho

1,3

5

Đường ĐT 741

Ngã 3 giao ĐT 759 (vòng xoay) + 200 m về hướng Bù Nho

Ngã ba đường đi vào Suối Min (Nông trường 4)

1,0

6

Đường ĐT 741

Ngã 3 đường ĐT 759 và đường 741 (ngã ba cơ khí chế biến cao su )

Ngã 3 đường ĐT 759 và đường 741 (ngã ba cơ khí chế biến cao su) + 200 m về hướng Sơn Giang

2,0

7

Đường ĐT 741

Ngã 3 đường ĐT 759 và đường 741 (ngã ba cơ khí chế biến cao su) + 200 m về hướng Sơn Giang

Giáp ranh đất quân sự

1,5

8

Đường nội bộ Khu Thương mại mới

Toàn bộ các tuyến nội bộ

 

2,0

II

Đường phố loại II:

 

 

 

1

Đường ĐT 759

Ranh khuôn viên trụ sở UBND thị trấn Phước Bình

Cách UBND TT Phước Bình + 500 m đi về Phước Tín

1,0

2

Đường ĐT 741

Ngã 3 suối Min (Nông trường 4)

Ngã 3 suối Min (Nông trường 4) + 300 m hướng Bù Nho

1,5

3

Đường ĐT 741

Ngã 3 suối Min (Nông trường 4) + 300 m hướng Bù Nho

Ngã 3 suối Min (Nông trường 4) + 700 m hướng Bù Nho

1,0

4

Đường ĐT 759

Cách ngã ba đường ĐT 759 và đường đi về hướng Đa kia 500 m

Giáp ranh xã Bình Sơn

1,0

5

Đường ĐT 741

Ngã ba Suối Min (Nông trường 4) + 700 m hướng xã Bù Nho

Giáp ranh xã Bình Tân

0,7

6

Đường Xóm Chùa

Toàn tuyến

 

1,0

7

Đường số 12 - Khu 6 (Sau lưng TTTM Phước Bình)

Ngã 3 giáp ĐT 759

Hết ranh quy hoạch TTTM Phước Bình

1,0

III

Đường phố loại III:

 

 

 

1

Đường ĐT 759

Cách UBND TT Phước Bình + 500 m đi về Phước Tín

Giáp ranh xã Phước Tín

1,0

2

Đường vòng Sân bay Phước Bình

Ngã 3 giao ĐT 741

Ngã 3 giao ĐT 741 + 300 m hướng Sơn Giang

1,3

3

Đường vòng Sân bay Phước Bình

Ngã 3 giao ĐT 741 + 300 m hướng Sơn Giang

Ngã 3 giao ĐT 741 + 900 m hướng Sơn Giang

1,2

4

Đường vòng Sân bay Phước Bình

Ngã 3 giao ĐT 741 + 900 m hướng Sơn Giang

Ranh giới xã Sơn Giang

1,0

5

Đường vào Trường PTTH Phước Bình

Ngã ba giao ĐT 741

Trường PTTH Phước Bình

1,0

6

Đường đi Suối Min

Ngã 3 giáp ĐT 741

Ranh xã Bình Tân

1,0

IV

Đường phố loại IV:

 

 

 

1

Đường số 12 - Khu 6 (sau lưng TTTM Phước Bình)

Hết ranh quy hoạch TTTM Phước Bình

Giáp đường số 15

1,0

2

Đường vào núi Bà Rá (khu Vinh Phước)

Ngã 3 giáp ĐT 759

Ngã 3 giáp đường vòng núi Bà Rá

1,0

G

Huyện Đồng Phú:

 

 

 

I

Đường phố loại I

Chưa có

 

1,0

1

Đường ĐT 741

Cột điện 106 Hạt Kiểm lâm Đồng Phú

Cột điện 117 đối diện trường THCS Tân Phú

0,8

2

Đường ĐT 741

Cột điện 117 đối diện trường THCS Tân Phú

Cột điện 123 đối diện trường TH Tân Phú

0,9

3

Đường ĐT 741

Cột điện 123 đối diện trường TH Tân Phú

Cột điện 139

1,0

4

Đường ĐT 741

Cột điện 139

Cột điện 153 đối diện BVĐK Đồng Phú

0,9

5

Đường NB1 (khu thương mại)

Hết tuyến

 

1,0

6

Đường NB2 (khu thương mại)

Hết tuyến

 

1,0

7

Đường NB3 (khu thương mại)

Hết tuyến

 

1,0

8

Đường NB4 (khu thương mại)

Hết tuyến

 

1,0

9

Đường NB5 (khu thương mại)

Hết tuyến

 

1,0

10

Đường D3 (khu thương mại)

Hết tuyến

 

1,0

11

Đường số 10 (khu TTHC)

Hết tuyến

 

1,0

II

Đường phố loại II

 

 

 

1

Đường ĐT 741

Cột điện 73 ranh giới thị xã

Cột điện 106 Hạt Kiểm lâm

1,0

2

Đường ĐT 741

Cột điện 153 đối diện BVĐK

Cột điện 160 ranh xã Tân Tiến

1,0

3

Đường D4 (khu thương mại)

Hết tuyến

 

1,0

4

Đường D8 khu thương mại (D2 cũ)

Đầu tuyến (nhà ông Dinh)

Ngã tư nhà bà Nguyễn Thị Loan (CĐ 6/11)

1,0

5

Đường D8 khu thương mại (D2 cũ)

Ngã tư nhà bà Nguyễn Thị Loan (CĐ 6/11)

Cuối tuyến (đường vào cầu Bà Mụ)

0,8

III

Đường phố loại III

 

 

 

1

Các đường phố còn lại trong khu trung tâm hành chính huyện

Hết tuyến

1,0

2

Đường ngang khu hoa viên (NB1 đến NB4)

Hết tuyến

1,0

IV

Đường phố loại IV

 

 

 

1

Đường dọc vành đai Hoa viên tượng đài

Hết tuyến

 

1,0

2

Các đường còn lại khu dân cư tập trung

Hết tuyến

 

1,0

3

Các đường trong khu hoa viên Quân sự - Kiểm lâm

Hết tuyến

 

1,0

4

Đường D6 (đường dây 110 Kv khu dân cư tập trung)

Hết tuyến

1,0

5

Đường cầu Bà Mụ (từ ngã ba BVĐK đến hết khu dân cư tập trung

Hết tuyến

1,0

H

Huyện Bù Đốp

 

 

 

I

Đường phố loại I

 

 

 

1

Đường Lộc Tấn - Hoàng Diệu

Ranh xã Thanh Hòa trụ điện 297

Trụ điện 300

0,9

2

Đường Lộc Tấn - Hoàng Diệu

Trụ điện 300

Trụ điện 306

1,0

3

Đường Lộc Tấn - Hoàng Diệu

Trụ điện 306

Trụ điện 311

1,2

4

Đường Lộc Tấn - Hoàng Diệu

Trụ điện 301

Trụ điện 317

1,0

5

Đường Lộc Tấn - Hoàng Diệu

Trụ điện 317

Ranh xã Thiện Hưng trụ điện 324

0,9

6

Đường ĐT 759

Ngã ba Công Chánh

Trụ điện 394

1,2

7

Đường ĐT 759

Trụ điện 394

Trụ điện 391

1,0

8

Đường ĐT 759

Trụ điện 391

Trụ điện 389

0,8

9

Đường N1

Lộc Tấn - Hoàng Điệu

Đường D11

1,0

II

Đường phố loại II

 

 

 

1

Đường ĐT 759

Trụ điện 389

Ngã bà nhà ông Luyện

1,0

2

Đường D5

Toàn tuyến

 

1,0

3

Đường D7

Toàn tuyến

 

1,0

4

Đường D9

Toàn tuyến

 

1,0

5

Đường D10

Toàn tuyến

 

1,0

6

Đường D11

Đường ĐT 759

Cầu số 1 (nhà ông Điểu Tài)

1,0

III

Đường phố loại III

 

 

1,0

1

Đường ĐT 759

Ngã bà nhà ông Luyện

Cầu Sông Bé mới

1,0

2

Đường D11

Cầu số 1 (nhà ông Điểu Tài)

Giáp ranh xã Thanh Hòa

1,0

3

Đường D 2

Toàn tuyến

 

1,0

4

Đường D4

Toàn tuyến

 

1,0

5

Đường D6

Toàn tuyến

 

1,0

6

Đường D8

Toàn tuyến

 

1,0

7

Đường N5

Toàn tuyến

 

1,0

8

Đường N16

Toàn tuyến

 

1,0

9

Đường N13

Toàn tuyến

 

1,0

10

Đường N17

Toàn tuyến

 

1,0

11

Đường vào quán Cà Rốt

Đường Lộc Tấn - Hoàng Diệu vào 30 m

Giáp đường D2

1,0

12

Đường nhựa Cần Đơn

Đường ĐT 759

Trụ điện 02

1,0

IV

Đường phố loại IV

 

 

 

1

D2'

Toàn tuyến

 

1,0

2

D4'

Toàn tuyến

 

1,0

3

D10'

Toàn tuyến

 

1,0

4

Đường nhựa Cần Đơn

Trụ điện 02

Hết tuyến

1,0

 

PHỤ LỤC 2

BẢNG QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI KHU VỰC ĐẤT Ở VÀ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VEN ĐÔ THỊ, VEN TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH DO TRUNG ƯƠNG, TỈNH QUẢN LÝ, VEN KHU CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

(Kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh)

Stt

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Hệ số điều chỉnh

Thuộc xã, thị trấn

Phân loại khu vực

A

Thị xã Đồng Xoài:

 

 

 

 

I

ĐT 741

 

 

 

 

 

1

ĐT 741

Ranh giới phường Tân Bình, Tân Xuân

Ranh giới phía nam Trường THCS Tiến Hưng

1,0

Xã Tiến Hưng

Khu vực 1

2

ĐT 741

Ranh giới phía nam Trường THCS Tiến Hưng

Ranh giới huyện Đồng Phú

1,0

Xã Tiến Hưng

Khu vực 2

II

Quốc lộ 14

 

 

1,0

 

 

1

Quốc lộ 14

Điện lực Bình Phước

Ranh giới phía tây Bệnh viện đa khoa tỉnh

2,7

Xã Tiến Thành

Khu vực 1

2

Quốc lộ 14

Ranh giới phía tây Bệnh viện đa khoa tỉnh

Ranh giới phía tây UBND xã Tiến Thành

2,3

Xã Tiến Thành

Khu vực 1

3

Quốc lộ 14

Ranh giới phía tây UBND xã Tiến Thành

Ranh giới xã Tân Thành

1,9

Xã Tiến Thành

Khu vực 1

4

Quốc lộ 14

Ranh giới xã Tân Thành - Tiến Thành

Cổng Nông trường cao su Tân Thành

1,7

Xã Tân Thành

Khu vực 1

5

Quốc lộ 14

Cổng Nông trường cao su Tân Thành

Cầu Nha Bích

1,2

Xã Tân Thành

Khu vực 2

6

Các đường quy hoạch khu dân cư ấp I xã Tiến Thành giao với QL14

 

 

0,8

Xã Tiến Thành

Khu vực 2

7

Các đường quy hoạch khu dân cư ấp I xã Tiến Thành còn lại

 

 

0,6

Xã Tiến Thành

Khu vực 2

B

Huyện Đồng Phú

 

 

 

 

 

I

ĐT 741

 

 

 

 

 

1

ĐT 741

Ranh giới huyện Phước Long (cột điện 423)

Cột điện 155 (giáp ranh xã Thuận Phú)

1,0

Xã Thuận Lợi

Khu vực 2

2

ĐT 741

Cột điện 155 (giáp ranh xã Thuận Phú)

Cột điện 147

1,0

Xã Thuận Phú

Khu vực 2

3

ĐT 741

Cột điện 147

Cột điện 131

1,0

Xã Thuận Phú

Khu vực 1

4

ĐT 741

Cột điện 131

Cột điện 86 (giáp ranh thị xã Đồng Xoài)

1,0

Xã Thuận Phú

Khu vực 2

5

ĐT 741

Cột điện 157 (giáp ranh thị trấn Tân Phú)

Cột điện 169

1,0

Xã Tân Tiến

Khu vực 2

6

ĐT 741

Cột điện 169

Cột điện 180

1,0

Xã Tân Tiến

Khu vực 1

7

ĐT 741

Cột điện 180

Cột điện 204 (giáp ranh xã Tân Lập)

1,0

Xã Tân Tiến

Khu vực 2

8

ĐT 741

Cột điện 204 (giáp ranh xã Tân Lập)

Cột điện 232

1,0

Xã Tân Lập

Khu vực 2

9

ĐT 741

Cột điện 232

Cột điện 250

1,0

Xã Tân Lập

Khu vực 1

10

ĐT 741

Cột điện 250

Cột điện 20 (giáp ranh tỉnh Bình Dương)

1,0

Xã Tân Lập

Khu vực 2

II

Quốc lộ 14

 

 

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Cầu 2 (giáp ranh thị xã Đồng Xoài)

Cột điện 67

1,0

Xã Đồng Tiến

Khu vực 1

2

Quốc lộ 14

Cột điện 67

Cột điện 149

1,0

Xã Đồng Tiến

Khu vực 2

3

Quốc lộ 14

Cột điện 149

Cột điện 195 - cầu 11

1,0

Xã Đồng Tâm

Khu vực 3

4

Quốc lộ 14

Cột điện 195 - cầu 11

Cột điện 327 (bên phải đường QL 14 từ Đồng Tâm đi Bù Đăng)

1,0

Xã Đồng Tâm

Khu vực 3

5

Quốc lộ 14

Cột điện 327 (bên phải đường QL 14 từ Đồng Tâm đi Bù Đăng)

Ranh huyện Bù Đăng

1,0

Xã Đồng Tâm

Khu vực 2

III

Đường ĐT 753

 

 

 

 

 

1

ĐT 753

Cột điện 54 (Cầu Rạt)

Cột điện 113 (UBND xã cũ)

1,0

Xã Tân Phước

Khu vực 2

2

ĐT 753

Cột điện 113 (UBND xã cũ)

Cột điện 148 (Cầu Cứ)

1,0

Xã Tân Phước

Khu vực 3

C

Huyện Chơn Thành:

 

 

 

 

 

I

Quốc lộ 13

 

 

 

 

 

1

Quốc lộ 13

Trung tâm xã (UBND xã Minh Hưng)

Cột điện 103 đối diện NTCS Minh Hưng

1,0

Xã Minh Hưng

Khu vực 1

 

Quốc lộ 13

Cột điện 103 đối diện NTCS Minh Hưng

Cột điện 192 (nhà ông Trần Văn Kiếm)

1,0

Xã Minh Hưng

Khu vực 2

2

Quốc lộ 13

Cột điện 192 (nhà ông Trần Văn Kiếm)

Ranh giới xã Tân Khai, Bình Long

1,0

Xã Minh Hưng

Khu vực 3

3

Quốc lộ 13

Trung tâm xã (UBND xã Minh Hưng)

Cột điện 81

1,0

Xã Minh Hưng

Khu vực 1

4

Quốc lộ 13

Cột điện 81

Cột điện 71 (đối diện nhà ông Tư Phụng)

1,0

Xã Minh Hưng

Khu vực 2

5

Quốc lộ 13

Cột điện 71 (đối diện nhà ông Tư Phụng)

Ranh giới thị trấn Chơn Thành

1,0

Xã Minh Hưng

Khu vực 3

6

Quốc lộ 13

Ranh giới thị trấn Chơn Thành

Ngã 3 đường mồ côi (trụ điện số 34)

1,0

Xã Thành Tâm

Khu vực 1

7

Quốc lộ 13

Ngã 3 đường mồ côi (trụ điện số 34)

Trạm biến áp Chơn Thành (trụ điện số 1)

1,0

Xã Thành Tâm

Khu vực 2

8

Quốc lộ 13

Trạm biến áp Chơn Thành (trụ điện số 1)

Cầu Tham Rớt

1,0

Xã Thành Tâm

Khu vực 3

 

ĐT 751 - TT Chơn Thành - cầu Chà Và

 

 

 

 

1

ĐT 751

Cột điện 36

Cột điện 54

1,0

Xã Minh Long

Khu vực 2

2

ĐT 751

Cột điện 54

Cột điện 74

1,0

Xã Minh Long

Khu vực 2

3

ĐT 751

Cột điện 74

Cột điện 110

1,0

Xã Minh Long

Khu vực 3

III

Lộ 239 (TT Chơn Thành - Hộ ông Trần Văn Ngôn)

 

 

 

1

Lộ 239

Ranh giới thị trấn Chơn Thành

Hộ ông Trần Văn Ngôn

1,0

Xã Minh Long

Khu vực 3

IV

Quốc lộ 14

 

 

 

 

 

1

Quốc lộ 14

Ranh giới thị trấn Chơn Thành

Cột điện 55 (nhà ông Lý Văn Đèo)

1,0

Xã Minh Thành

Khu vực 3

2

Quốc lộ 14

Cột điện 55 (nhà ông Lý Văn Đèo)

Cột điện 63 (Trường tiểu học Minh Thành)

1,0

Xã Minh Thành

Khu vực 2

3

Quốc lộ 14

Cột điện 63 (Trường tiểu học Minh Thành)

Cột điện 70 (nhà ông Lê Tiến Cần)

1,0

Xã Minh Thành

Khu vực 2

4

Quốc lộ 14

Cột điện 70 (nhà ông Lê Tiến Cần)

Cầu Suối Ngang (ranh xã Nha Bích)

1,0

Xã Minh Thành

Khu vực 2

5

Quốc lộ 14

Ranh giới xã Minh Thành

Trạm xăng dầu Thành Tâm 2

1,0

Xã Nha Bích

Khu vực 3

6

Quốc lộ 14

Trạm xăng dầu Thành Tâm 2

Cột điện 161 (Trạm xăng dầu Mai Linh)

1,0

Xã Nha Bích

Khu vực 2

7

Quốc lộ 14

Cột điện 161 (Trạm xăng dầu Mai Linh)

Giáp ranh xã Minh Thắng

1,0

Xã Nha Bích

Khu vực 3

8

Quốc lộ 14

Giáp ranh xã Nha Bích

Cột điện 203

1,0

Xã Minh Thắng

Khu vực 2

9

Quốc lộ 14

Cột điện 203

Cột điện 219

1,0

Xã Minh Thắng

Khu vực 3

10

Quốc lộ 14

Cột điện 219

Ranh giới xã Minh Lập

1,0

Xã Minh Thắng

Khu vực 3

11

Quốc lộ 14

Ranh giới xã Minh Thắng (cầu Suối Dung)

Ngã 3 đường liên xã Minh Lập đi ấp 7 xã Minh Thắng và ấp 6 xã Nha Bích

1,0

Xã Minh Lập

Khu vực 3

12

Quốc lộ 14

Ngã 3 đường liên xã Minh lập đi ấp 7 xã Minh Thắng và ấp 6 xã Nha Bích

Ngã tư khu vực tập thể đội sản xuất Nông trường Nha Bích

1,0

Xã Minh Lập

Khu vực 2

13

Quốc lộ 14

Ngã tư khu vực tập thể đội sản xuất Nông trường Nha Bích

Cầu Nha Bích

1,0

Xã Minh Lập

Khu vực 3

V

Đường 756

 

 

 

 

 

1

Đường 756

Tiếp giáp QL 14

Trường THCS Minh Lập

1,0

Xã Minh Lập

Khu vực 3

D

Huyện Bù Đăng:

 

 

 

 

 

I

Đường QL 14

 

 

 

 

 

1

Đường QL 14

Ranh giới huyện Đồng Phú

Cầu 23