Quyết định 808/QĐ-UBND

Quyết định 808/QĐ-UBND về mức giá tối thiểu dùng để tính thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh từ nước thiên nhiên do tỉnh Đắk Nông ban hành

Quyết định 808/QĐ- UBND giá tối thiểu dùng để tính thuế tài nguyên Đắk Nông đã được thay thế bởi Quyết định 03/2013/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên tài nguyên khoáng sản và được áp dụng kể từ ngày 27/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 808/QĐ- UBND giá tối thiểu dùng để tính thuế tài nguyên Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 808/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 24 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ TỐI THIỂU DÙNG ĐỂ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH TỪ NƯỚC THIÊN NHIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi); Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi);

Căn cứ Thông tư số 68/1998/NĐ-CP">42/2007/TT-BTC ngày 27/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi);

Theo đề nghị của Liên ngành: Cục thuế - Sở Tài chính - Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 762/TTr-LN ngày 04/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành mức giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh từ nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Cụ thể như sau:

Mức giá tối thiểu dùng để tính thuế tài nguyên đối với nước khai thác từ thiên nhiên, như: Nước mặt (bao gồm: Hồ, sông, suối, kênh, rạch, ao, đập…); nước dưới đất (trừ nước nóng và nước khoáng thiên nhiên):

1. Đối với nước thiên nhiên khai thác để tinh lọc đóng chai, đóng hộp, mức giá tối thiểu là: 300.000 đồng/m3;

2. Đối với nước thiên nhiên khai thác để sản xuất nước đá dùng cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ, mức giá tối thiểu là: 60.000 đồng/m3.

Điều 2. Cục thuế tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh từ nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh theo mức giá tối thiểu được quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Khi giá cả thực tế trên thị trường có biến động tăng 20% hoặc giảm 20% so với mức giá được quy định tại Điều 1 Quyết định này, Cục thuế tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát và lập phương án điều chỉnh giá tính thuế trình UBND tỉnh quyết định cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Đức Yến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 808/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 808/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/06/2008
Ngày hiệu lực 24/06/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/01/2013
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 808/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 808/QĐ- UBND giá tối thiểu dùng để tính thuế tài nguyên Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 808/QĐ- UBND giá tối thiểu dùng để tính thuế tài nguyên Đắk Nông
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 808/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Nông
Người ký Đặng Đức Yến
Ngày ban hành 24/06/2008
Ngày hiệu lực 24/06/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/01/2013
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 808/QĐ- UBND giá tối thiểu dùng để tính thuế tài nguyên Đắk Nông

Lịch sử hiệu lực Quyết định 808/QĐ- UBND giá tối thiểu dùng để tính thuế tài nguyên Đắk Nông