Quyết định 81/2005/QĐ-UB

Quyết định 81/2005/QĐ-UB về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng tuyến quận – huyện và trạm y tế phường – xã, thị trấn do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 81/2005/QĐ-UB chế độ phụ cấp cán bộ, công chức đội y tế dự phòng tuyến quận – huyện, trạm y tế phường – xã, thị trấn đã được thay thế bởi Quyết định 187/2006/QĐ-UBND nâng mức phụ cấp cán bộ, viên chức công tác tại Trạm Y tế phường - xã, thị trấn thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 08/01/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 81/2005/QĐ-UB chế độ phụ cấp cán bộ, công chức đội y tế dự phòng tuyến quận – huyện, trạm y tế phường – xã, thị trấn


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:  81/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỘI Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN QUẬN – HUYỆN VÀ TRẠM Y TẾ PHƯỜNG – XÃ, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân khóa VII về nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2005 ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3073/TC-QHPX ngày 05 tháng 5 năm 2005 về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức Đội Y tế dự phòng quận – huyện và Trạm Y tế phường – xã, thị trấn ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Cho phép thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức đội y tế dự phòng tuyến quận – huyện và trạm y tế phường – xã, thị trấn như sau :

1. Phụ cấp cho cán bộ, nhân viên đội y tế dự phòng tuyến quận – huyện  220.000 đồng/ người/tháng.

2. Phụ cấp cho bác sỹ và cán bộ đại học công tác tại trạm y tế xã - thị trấn 400.000 đồng/người/tháng ; tại phường 200.000 đồng/người/tháng.

3. Phụ cấp cho cán bộ, nhân viên khác công tác tại trạm y tế xã 200.000 đồng/người/tháng ; tại phường 100.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Chế độ phụ cấp nêu tại Điều 1 của Quyết định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Điều 3.  Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định này và phân bổ kinh phí cho các Trung tâm Y tế quận – huyện để triển khai thực hiện.   

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế các quận – huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Bộ Tài chính
- Bộ Y tế
- Bộ Nội vụ
- Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP
- Các Ban HĐNDTP – Các Đoàn thể TP
- Văn phòng Thành ủy, Ban TCTU
- Sở Tư pháp
- VP HĐ-UB : các PVP
- Tổ TM, VX, TH
- Lưu (TM/P)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thành Tài

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu81/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2005
Ngày hiệu lực01/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 81/2005/QĐ-UB chế độ phụ cấp cán bộ, công chức đội y tế dự phòng tuyến quận – huyện, trạm y tế phường – xã, thị trấn


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 81/2005/QĐ-UB chế độ phụ cấp cán bộ, công chức đội y tế dự phòng tuyến quận – huyện, trạm y tế phường – xã, thị trấn
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu81/2005/QĐ-UB
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýNguyễn Thành Tài
     Ngày ban hành20/05/2005
     Ngày hiệu lực01/01/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2007
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 81/2005/QĐ-UB chế độ phụ cấp cán bộ, công chức đội y tế dự phòng tuyến quận – huyện, trạm y tế phường – xã, thị trấn

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 81/2005/QĐ-UB chế độ phụ cấp cán bộ, công chức đội y tế dự phòng tuyến quận – huyện, trạm y tế phường – xã, thị trấn