Quyết định 81/2007/QĐ-UBND

Quyết định 81/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 137/2005/QĐ-UB Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 81/2007/QĐ-UBND bổ sung 137/2005/QĐ-UB giá quyền sử dụng giao đất có thu tiền sử dụng cho thuê địa bàn thành phố Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 43/2008/QĐ-UBND Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thành phố Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 02/11/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 81/2007/QĐ-UBND bổ sung 137/2005/QĐ-UB giá quyền sử dụng giao đất có thu tiền sử dụng cho thuê địa bàn thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 81/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 137/2005/QĐ-UB NGÀY 09/09/2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Pháp lệnh thủ đô Hà Nội và Pháp lệnh Thủ đô năm 2000 và Nghị định 92/2005/NĐ-CP ngày 12/07/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 và số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2006 và số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Quyết định số 137/2005/QĐ-UB ngày 09/09/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất tại Tờ trình số 5552/TTr-TNMTNĐKH ngày 21 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quyết định số 137/2005/QĐ-UB ngày 09/09/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố như sau:

1/ Điều chỉnh Khoản 1, Điều 18 quy định về Phê duyệt kết quả đấu giá, quyết định giao đất, như sau:

“Căn cứ biên bản phiên đấu giá và đề nghị của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất, Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định phê duyệt kết quả đấu giá làm cơ sở cho việc nộp tiền và lập hồ sơ giao đất đối với trường hợp người trúng đấu giá là cá nhân, hộ gia đình.

Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Sở Tài chính căn cứ biên bản phiên đấu giá và đề nghị của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất quyết định phê duyệt kết quả đấu giá làm cơ sở cho việc nộp tiền và lập hồ sơ giao đất đối với trường hợp người trúng đấu giá là tổ chức và các trường hợp là cá nhân, hộ gia đình nhưng đơn vị tổ chức đấu giá là các Sở, ngành Thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá phải ghi rõ danh sách người trúng giá gồm: họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân của người trúng giá (đối với tổ chức ghi rõ tên tổ chức, mã số tài khoản), vị trí thửa đất, giá trúng, tổng số tiền phải nộp vào ngân sách Nhà nước của từng người và các nội dung cần thiết khác.

Giá cho thuê đất phê duyệt cho người trúng giá được giữ ổn định trong thời hạn 03 năm. Sau 03 năm, nếu giá cho thuê đất do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành vào ngày 01 tháng 01 hàng năm cao hơn giá thuê thì áp dụng theo giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định, trường hợp thấp hơn thì vẫn giữ nguyên theo kết quả đấu giá”.

2/ Bổ sung Mục b, Khoản 2, Điều 7 quy định trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ đất:

“- Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất (tổ chức, cá nhân) có trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ đất theo quy định của Bộ Tài chính khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (kể cả các trường hợp xây dựng nhà để ở, để kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, cho thuê nhà hoặc hoạt động kinh doanh khác).

- Riêng các trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất (tổ chức, cá nhân) được phép kinh doanh nhà mà đất trúng đấu giá để xây dựng nhà ở bán thì không phải nộp lệ phí trước bạ đất. Người nhận chuyển nhượng đất và nhà của các tổ chức, cá nhân được phép kinh doanh nhà thì phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất theo quy định của Bộ Tài chính”.

3/ Điều chỉnh Khoản 2, Điều 16 như sau:

“2. Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nộp tiền mua hồ sơ đấu giá và các chi phí cho việc tổ chức phiên đấu giá do Chủ tịch Hội đồng đấu giá quy định:

a/ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đấu giá đất để xây dựng nhà ở:

- Đối với thửa đất có giá sàn từ 200.000.000 đồng/thửa đất trở xuống: 100.000đ/hồ sơ.

- Đối với thửa đất có giá sàn từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng/thửa đất: 200.000đ/hồ sơ.

- Đối với thửa đất có giá sàn từ 500.000.000 đồng/thửa đất trở lên: 500.000đ/hồ sơ.

b/ Các trường hợp khác:

- Đối với thửa đất có diện tích từ 0,5 ha đất trở xuống: 1.000.000 đ/hồ sơ.

- Đối với thửa đất có diện tích từ trên 0,5 ha đất đến 2 ha đất: 3.000.000 đ/hồ sơ.

- Đối với thửa đất có diện tích trên 5 ha đất: 5.000.000 đ/hồ sơ.

4/ Bổ sung Khoản 7, Điều 17 như sau:

“7. Trường hợp tổ chức đấu giá không thành:

Trường hợp đơn vị tổ chức đấu giá đã mời tham gia đấu giá công khai theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Quyết định này mà không có người tham gia hoặc tham gia không đủ theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Quyết định này thì đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá phải báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và đề xuất phương án giải quyết”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều, khoản khác quy định tại Quyết định số 137/2005/QĐ-UB ngày 09/09/2005 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;           (Để
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;   báo
- Chủ tịch UBND TP;                cáo)
- Các Bộ: TN&MT, XD, TC, KH&ĐT, VPCP;
- Tổng cục Thuế;
- Các PCT UBND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội HN;
- Văn phòng HĐND TP;
- Báo HNM, KT&ĐT, Đài PT&THHN; 
- CPVP, các tổ CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu81/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2007
Ngày hiệu lực13/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/11/2008
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 81/2007/QĐ-UBND bổ sung 137/2005/QĐ-UB giá quyền sử dụng giao đất có thu tiền sử dụng cho thuê địa bàn thành phố Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 81/2007/QĐ-UBND bổ sung 137/2005/QĐ-UB giá quyền sử dụng giao đất có thu tiền sử dụng cho thuê địa bàn thành phố Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu81/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýLê Quý Đôn
       Ngày ban hành13/07/2007
       Ngày hiệu lực13/07/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/11/2008
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 81/2007/QĐ-UBND bổ sung 137/2005/QĐ-UB giá quyền sử dụng giao đất có thu tiền sử dụng cho thuê địa bàn thành phố Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 81/2007/QĐ-UBND bổ sung 137/2005/QĐ-UB giá quyền sử dụng giao đất có thu tiền sử dụng cho thuê địa bàn thành phố Hà Nội