Quyết định 5745/QĐ-UBND

Quyết định 5745/QĐ-UBND năm 2009 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành đã hết hiệu lực thi hành do có văn bản thay thế do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5745/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5745/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TÂY (CŨ) BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH DO CÓ VĂN BẢN THAY THẾ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tại Tờ trình số: 71/TTr-STP ngày 20 tháng 10 năm 2009.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành đã hết hiệu lực thi hành do có văn bản thay thế, gồm 121 văn bản.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành của Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐNDTP (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Đ/c CT UBNDTP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBNDTP;
- Như điều 2;
- Trung tâm Công báo TP;
- Lưu VT. PC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI, UBND TỈNH HÀ TÂY (CŨ) ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH (DO CÓ VĂN BẢN THAY THẾ)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Ngày ban hành VB

Số, ký hiệu VB

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

2

3

4

5

 

Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội

1.

29/9/2008

18/2008/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND TP.HN ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Hà Nội.

01/10/2009

2.

20/8/2004

130/2004/QĐ-UB

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý sản xuất, kinh doanh rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 104/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND TP. Hà Nội Ban hành Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

04/10/2009

3.

20/09/2006

169/2006/QĐ-UBND

V/v ban hành Quy định về Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24-09-2009 về việc Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và lao động hợp đồng trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

04/10/2009

4.

15/01/2009

43/2009/QĐ-UBND

V/v quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý và các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ngày 23-09-2009 v/v sửa đổi điểm 1, điều 1 Quyết định 43/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND TP.HN

23/9/2009

5.

23/6/2008

35/2008/QĐ-UBND

V/v Ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 23-09-2009 về việc ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước Thành phố đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của TP Hà Nội

03/10/2009

6.

23/11/2005

197/2005/QĐ-UBND

Ban hành quy định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn TP HN

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 100/2009/QĐ-UBND ngày 11-09-2009 v/v Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.

21/9/2009

7.

24/12/2002

135/2002/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn TP HN

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 100/2009/QĐ-UBND ngày 11-09-2009 v/v Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.

21/9/2009

8.

14/12/2004

185/2004/QĐ-UB

V/v Ban hành Quy chế tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản chuyển giao cho Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất quản lý

Hết hiệu lực bởi Quyết định 98/2009/QĐ-UBND ngày 1/9/2009 v/v ban hành quy định về tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan tự quản bàn giao trên địa bàn thành phố Hà Nội

11/9/2009

9.

19/6/2007

64/2007/QĐ-UBND

V/v Ban hành “Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT trên địa bàn TP. Hà Nội”.

Hết hiệu lực bởi Quyết định 97/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 v/v ban hành quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn TPHN.

07/09/2009

10.

20/8/1999

70/1999/QĐ-UB

V/v ban hành quyết định tạm thời quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp Thành phố

Hết hiệu lực bởi Quyết định 95/2009/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 v/v ban hành quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án, đề án khoa học và công nghệ của TPHN.

03/9/2009

11.

24/11/2006

205/2006/QĐ-UBND

V/v ban hành quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định 94/2009/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 v/v ban hành quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn TPHN

03/09/2009

12.

05/12/2002

168/2002/QĐ-UB

V/v ban hành Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Hết hiệu lực bởi Quyết định 91/2009/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 v/v ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của TPHN

01/8/2009

13.

23/8/2007

93/2007/QĐ-UBND

Về việc tập trung nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, người tâm thần lang lang trên địa bàn TP Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 90/2009/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 v/v tập trung nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, người tâm thần lang thang trên địa bàn TPHN

26/7/2009

14.

25/12/2007

5161/QĐ-UB

(Không xác định tên trích yếu văn bản)

Hết hiệu lực bởi Quyết định 90/2009/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 v/v tập trung nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, người tâm thần lang thang trên địa bàn TPHN.

26/7/2009

15.

28/10/2008

44/2008/QĐ-UBND

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra TPHN

Hết hiệu lực bởi Quyết định 89/2009/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra TPHN.

26/7/2009

16.

13/10/2004

155/2004/QĐ-UB

V/v ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Làng nghề Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 85/2009/QĐ-UBND ngày 2/7/2009 V/v ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu Làng nghề truyền thống Hà Nội.

12/7/2009

17.

22/5/2006

73/2006/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Hết hiệu lực bởi Quyết định 80/2009/QĐ-UBND ngày 16-06-2009 Ban hành Quy định việc thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội 

26/6/2009

18.

01/09/2006

156/2006/QĐ-UBND

Về một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định 77/2009/QĐ-UBND ngày 10-06-2009 v/v ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội  

20/6/2009

19.

21/01/2008

08/2008/QĐ-UBND

V/v sửa đổi, bổ sung một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành tại quyết định số 156/2006/QĐ-UBND của UBND TPHN.

Hết hiệu lực bởi Quyết định 77/2009/QĐ-UBND ngày 10-06-2009 v/v ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

20/06/2009

20.

02/06/2003

69/2003/QĐ-UB

Quy định về chuẩn bị, vận động, thu hút và tổ chức thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA của TP. Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 76/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 v/v ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Thành phố Hà Nội

08/6/2009

21.

03/01/2006

03/2006/QĐ-UB

Ban hành Quy chế đánh giá xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 75/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 V/v ban hành quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

08/6/2009

22.

13/6/2007

58/2007/QĐ-UBND

Ban hành quy định tiêu chí đánh giá bảng điểm chuẩn và phương pháp tính điểm để xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 75/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 V/v ban hành Quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội.

08/6/2009

23.

26/5/2006

81/2006/QĐ-UB

Ban hành Quy chế hỗ trợ phát triển phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 75/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 V/v ban hành Quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội.

08/6/2009

24.

03/5/2000

43/2000/QĐ-UB

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP HN.

Hết hiệu lực bởi Quyết định 71/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND Thành phố V/v ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thú y xã, thị trấn; cán bộ thú y phường địa bàn Thành phố Hà Nội.

29/5/2009

25.

13/7/1999

55/1999/QĐ-UB

Ban hành bản: Quy định tổ chức “mạng lưới” bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành TP. Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 70/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND Thành phố V/v ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên bảo vệ thực vật tại các xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

29/5/2009

26.

02/10/2003

120/2003/QĐ-UB

Về việc ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội” và một số chế độ đối với Nghệ nhân

Hết hiệu lực bởi QĐ 69/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 V/v ban hành quy chế phong tặng danh hiệu nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ

28/5/2009

27.

28/5/2003

65/2003/QĐ-UB

V/v ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Khuyến nông viên cơ sở trên địa bàn TP. Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 67/2009/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 V/v ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên khuyến nông xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

23/5/2009

28.

06/12/2006

214/2006/QĐ-UBND

V/v ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 V/v ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội.

19/4/2009

29.

28/6/2006

109/2006/QĐ-UBND

V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện khi nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức, cá nhân, gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật Đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi QĐ 59/2009/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 V/v quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện khi nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức, cá nhân, gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật Đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

17/4/2009

30.

22/10/2007

106/2007/QĐ-UBND

V/v cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 02/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội V/v cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

19/01/2009

31.

22/10/2007

112/2007/QĐ-UBND

V/v thu lệ phí cấp Giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 03/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội V/v thu lệ phí cấp Giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

19/01/2009

32.

22/10/2007

120/2007/QĐ-UBND

V/v thu lệ phí Cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 04/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội V/v thu lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

33.

22/10/2007

109/2007/QĐ-UBND

V/v thu lệ phí cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 05/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội V/v thu lệ phí cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

19/01/2009

34.

22/10/2007

126/2007/QĐ-UBND

V/v thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 06/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội V/v thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

35.

22/10/2007

122/2007/QĐ-UBND

V/v thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 07/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội V/v thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

36.

22/10/2007

127/2007/QĐ-UBND

V/v thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 08/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội V/v thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

37.

22/10/2007

124/2007/QĐ-UBND

V/v thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 09/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội V/v thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

38.

22/10/2007

113/2007/QĐ-UBND

V/v thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 10/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội V/v thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

39.

22/10/2007

123/2007/QĐ-UBND

V/v thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội V/v thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

40.

22/10/2007

125/2007/QĐ-UBND

V/v thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội V/v thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

41.

22/10/2007

119/2007/QĐ-UBND

V/v thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 13/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009  của UBND TP Hà Nội V/v thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

42.

22/10/2007

114/2007/QĐ-UBND

V/v thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội V/v thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

43.

15/3/2004

41/2004/QĐ-UBND

V/v thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội V/v thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

44.

22/10/2007

111/2007/QĐ-UBND

V/v thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 16/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội V/v thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

45.

15/3/2004

44/2004/QĐ-UBND

V/v thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 17/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội V/v thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

46.

22/10/2007

107/2007/QĐ-UBND

V/v thu lệ phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 18/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

47.

15/3/2004

42/2004/QĐ-UBND

V/v thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 19/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

48.

15/3/2004

39/2004/QĐ-UBND

V/v thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 22/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

49.

28/12/2007

148/2007/QĐ-UBND

V/v thu phí sử dụng hè, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 23/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí sử dụng hè, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

50.

22/10/2007

115/2007/QĐ-UBND

V/v thu phí đấu giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 24/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí đấu giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

51.

22/10/2007

149/2007/QĐ-UBND

V/v thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 25/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

52.

25/01/2005

09/2005/QĐ-UBND

V/v thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 26/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

53.

22/10/2007

121/2007/QĐ-UBND

V/v thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 27/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

54.

22/10/2007

118/2007/QĐ-UBND

V/v thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 28/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

55.

22/10/2007

128/2007/QĐ-UBND

V/v thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 29/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

56.

22/10/2007

108/2007/QĐ-UBND

V/v thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 30/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

57.

19/9/2007

102/2007/QĐ-UBND

V/v thu phí trông giữ quản lý tang vật, phương tiện tham gia giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 31/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí trông giữ phương tiện tham gia giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

58.

22/10/2007

117/2007/QĐ-UBND

V/v thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 32/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

59.

15/3/2004

46/2004/QĐ-UBND

V/v thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 34/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

60.

15/3/2004

38/2004/QĐ-UBND

V/v thu phí thư viện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí thư viện trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

61.

22/10/2007

110/2007/QĐ-UBND

V/v thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi QĐ 36/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí thẩm định, đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

62.

15/3/2004

43/2004/QĐ-UBND

V/v thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 37/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phú đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

63.

22/10/2007

116/2007/QĐ-UBND

V/v thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 39/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/01/2009

64.

19/7/2007

3647/QĐ-UBND

V/v quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý và các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc sở LĐTBXH thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 43/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 V/v quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý và các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc sở LĐTBXH thành phố Hà Nội

15/01/2009

65.

09/01/2008

02/2008/QĐ-UBND

V/v ban hành quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 46/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 V/v quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội

25/01/2009

66.

30/08/2007

98/2007/QĐ-UBND

V/v quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 51/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 V/v quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/02/2009

67.

31/12/2007

152/2007/QĐ-UBND

V/v ban hành quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 52/2009/QĐ-UBND ngày 16/02/2009 V/v ban hành quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

26/02/2009

68.

06/7/2001

51/2001/QĐ-UBND

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 53/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009 V/v Ban hành Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội

13/3/2009

69.

19/01/2007

14/2007/QĐ-UBND

Ban hành quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và VSMT trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn TP. HN.

Hết hiệu lực bởi QĐ 55/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 V/v Ban hành Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình xây dựng tại Thành phố Hà Nội

27/3/2009

70.

14/11/2006

201/2006/QĐ-UBND

Quy định về việc xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 57/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 về việc xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/04/2009

71.

28/5/2008

26/2008/QĐ-UBND

Về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 01/7/2004 và kích thước, diện tích đất ở được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 58/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 Về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư; kích thước, diện tích đất ở được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/4/2009

72.

29/01/2008

09/2008/QĐ-UBND

Ban hành quy chế làm việc của UBND Thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi QĐ 02/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 Ban hành quy chế làm việc của UBND Thành phố Hà Nội.

25/8/2008

73.

31/12/2007

151/2007/QĐ-UB

Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi QĐ 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

09/10/2008

74.

20/7/2005

106/2005/QĐ-UBND

Về lập, phân cấp phê duyệt dự toán chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Hết hiệu lực bởi QĐ 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

9/10/2008

75.

23/6/2008

36/2008/QĐ-UB

Về việc điều chỉnh giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

9/10/2008

76.

30/11/2007

137/2007/QĐ-UB

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

9/10/2008

77.

25/9/2006

176/2006/QĐ-UB

V/v Sửa đổi điểm a, khoản 3 điều 2 và điều 5 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND ngày 20/7/2005 của UBND Thành phố và sửa đổi khoản 2 điều 34 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 18/2/2005 của UBND Thành phố về lập, phân cấp phê duyệt dự toán chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Hết hiệu lực bởi QĐ 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

9/10/2008

78.

09/6/2008

33/2008/QĐ-UBND

V/v quy định thực hiện khoản 2 Điều 40 Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 của UBND Thành phố về thực hiện Điều 48 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố

Hết hiệu lực bởi QĐ 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

9/10/2008

79.

28/3/2007

36/2007/QĐ-UBND

Ban hành quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 19/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 Về việc ban hành Quy định về việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Thành phố Hà Nội

9/10/2008

80.

04/7/2001

49/2001/QĐ-UBND

Về việc Quy định tạm thời giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước và giá thuê đất trong khuôn viên khi cho các tổ chức kinh tế, xã hội thuê để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn phòng giao dịch và trụ sở làm việc tại Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 26/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 V/v ban hành giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước do Công ty Quản lý Phát triển Nhà Hà Nội quản lý, cho các đơn vị, tổ chức thuê làm cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

03/10/2008

81.

15/5/2006

67/2006/QĐ-UBND

Ban hành Quy định hiệu chỉnh tiêu chí đánh giá, bảng điểm chuẩn và phương pháp tính điểm xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 33/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 V/v ban hành quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

23/10/2008

82.

30/11/2007

136/2007/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở giãn dân nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 39/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 Ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và thu hồi đất, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

01/11/0008

83.

30/9/2005

148/2005/QĐ-UBND

Về việc: Ban hành “Quy chế về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài và cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 41/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 V/v ban hành quy định về công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

02/11/2008

84.

09/9/2005

137/2005/QĐ-UBND

Về việc Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 43/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 V/v Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

02/11/2008

85.

13/7/2007

81/2007/QĐ-UBND

Về việc: Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 137/2005/QĐ-UB ngày 09/9/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 43/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 V/v Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

02/11/2008

86.

12/5/2006

63/2006/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của Thành phố.

Hết hiệu lực bởi QĐ 46/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 Ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố Hà Nội

10/11/2008

87.

09/01/2008

03/2008/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty Nhà nước đang sử dụng, thuộc Thành phố quản lý trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi QĐ 49/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 Ban hành Quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty Nhà nước đang sử dụng, thuộc Thành phố quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội

05/12/2008

88.

12/9/2008

09/2008/QĐ-UBND

V/v ban hành Biểu quy định chi tiết tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách nhà nước đã cấp ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/8/2008 đến hết ngày 31/12/2008.

Hết hiệu lực bởi QĐ 52/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 V/v Ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 – 2010.

01/01/2009

89.

31/3/2008

15/2008/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định một số điều Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ.

Hết hiệu lực bởi QĐ 54/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 V/v Ban hành quy định một số điều của quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý.

01/01/2009

90.

31/3/2008

17/2008/QĐ-UBND

Về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – phần xây dựng; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội –phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi QĐ 55/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 V/v công bố định mức xây dựng công trình phần xây dựng, định mức duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật.

01/01/2009

91.

27/6/2008

38/2008/QĐ-UBND

V/v công bố tập định mức dự toán duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 55/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 V/v công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, định mức duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật.

01/01/2009

92.

31/3/2008

17/2008/QĐ-UBND

Về việc công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 56/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 V/v công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng, Đơn giá duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật, QĐ 57/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 V/v Công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

01/01/2009

93.

27/6/2008

39/2008/QĐ-UBND

V/v công bố đơn giá công tác duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo, công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 56/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 V/v công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng; Đơn giá duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật

01/01/2009

94.

27/6/2008

40/2008/QĐ-UBND

V/v bổ sung bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình đối với công tác duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 56/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 V/v công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng; Đơn giá duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật.

01/01/2009

95.

27/6/2008

41/2008/QĐ-UBND

V/v công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh, chi phí nhân công, chi phí máy thi công cho các công trình duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý.

Hết hiệu lực bởi QĐ 57/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 V/v Công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

01/01/2009

96.

30/5/2008

30/2008/QĐ-UBND

Về việc ban hành định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; giá ca máy phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 65/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 V/v “công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị Thành phố Hà Nội”.

01/01/2009

97.

21/3/2007

33/2007/QĐ-UBND

Về việc ban hành định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 66 ngày 31/12/2008 V/v công bố định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị Thành phố Hà Nội

01/01/2009

98.

02/5/2007

49/2007/QĐ-UBND

Về việc ban hành Định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống Chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 67/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 V/v “công bố định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng Thành phố Hà Nội”.

01/01/2009

99.

30/5/2008

29/2008/QĐ-UBND

Về việc ban hành một số định mức dự toán chăn nuôi động vật tại vườn thú Hà Nội

Hết hiệu lực bởi QĐ 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 V/v Công bố Định mức dự toán duy trì chăn nuôi động vật tại vườn thú Thành phố Hà Nội.

01/01/2009

Quyết định của UBND tỉnh Hà Tây (cũ)

1.

28/11/2005

1759/2005/QĐ-UBND

V/v ban hành quy định phân cấp quản lý một số mặt công tác, tổ chức, cán bộ.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24-09-2009 về việc Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và lao động hợp đồng trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

04/10/2009

2.

21/4/2008

1008/2008/QĐ-UBND

V/v trợ cấp đối với cán bộ được cử đi đào tạo lý luận, chính trị và sau đại học.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 v/v ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của TPHN.

01/8/2009

3.

02/02/2007

228/2007/QĐ-UBND

V/v ban hành quy định v/v tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế 1 cửa tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực bởi Quyết định 84/2009/QĐ-UBND của UBND TPHN ngày 01-07-2009 V/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội

1/7/2009

4.

29/12/2004

1497/2004/QĐ/UB

Về việc thành lập Ban chăn nuôi – thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Hết hiệu lực bởi Quyết định 71/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND Thành phố V/v ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thú y xã, thị trấn; cán bộ thú y phường địa bàn Thành phố Hà Nội

29/5/2009

5.

22/3/2006

454/2006/QĐ-UB

(không xác định tên trích yếu VB)

Hết hiệu lực bởi QĐ 69/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 V/v ban hành quy chế phong tặng danh hiệu nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ

28/5/2009

6.

22/8/2002

1201/QĐ-UB

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức hoạt động của mạng lưới khuyến nông viên cơ sở

Hết hiệu lực bởi QĐ 67/2009/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 V/v ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên khuyến nông xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

23/5/2009

7.

28/02/2008

414/2008/QĐ-UBND

V/v ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Hà Tây

Hết hiệu lực bởi QĐ 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 V/v ban hành quy định vê quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội”.

19/4/2009

8.

19/12/2006

2262/2006/QĐ-UBND

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tây.

Hết hiệu lực bởi QĐ 20/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí qua phà trên địa bàn thành phố Hà Nội; QĐ 17/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 v/v thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội; QĐ 22/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 v/v thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội; QĐ 23/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 v/v thu phí sử dụng hè, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; QĐ 33/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn thành phố Hà Nội; QĐ 34/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội; QĐ 35/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí thư việc trên địa bàn thành phố Hà Nội; QĐ 37/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 v/v thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội; QĐ 38/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 v/v thu phí qua cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội;

19/01/2009

9.

24/7/2003

1040/2003/QĐ-UBND

Về việc quy định mức thu phí trông giữ các loại phương tiện giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Hết hiệu lực bởi QĐ 31/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí trông giữ phương tiện tham gia giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

19/01/2009

10.

11/12/2007

2403/2007/QĐ-UBND

V/v điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung ban hành mức thu và quản lý sử dụng 1 số loại phí trên địa bàn tỉnh Hà Tây.

Hết hiệu lực bởi QĐ 19/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội; QĐ 22/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội; QĐ 23/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí sử dụng hè, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; QĐ 34/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội; QĐ 37/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội; QĐ 38/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 V/v thu phí qua cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội;

19/01/2009

11.

01/11/2007

2024/2007/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy định về phân bổ, quản lý, sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT

Hết hiệu lực bởi QĐ 52/2009/QĐ-UBND ngày 16/02/2009 V/v ban hành quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/02/2009

12.

17/01/2008

108/2008/QĐ-UBND

(Chưa xác định trích yếu nội dung văn bản)

Hết hiệu lực bởi QĐ 57/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 về việc xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/4/2009

13.

23/6/2006

1110/2006/QĐ-UBND

(Chưa xác định trích yếu nội dung văn bản)

Hết hiệu lực bởi QĐ 58/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 Về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư; kích thước, diện tích đất ở được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/4/2009

14.

20/02/2006

289/2006/QĐ-UB

V/v ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Hết hiệu lực bởi QĐ 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

9/10/2008

15.

22/3/2007

493/2007/QĐ-UB

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hết hiệu lực bởi QĐ 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

9/10/2008

16.

28/6/2007

1098/QĐ-UB

V/v ban hành Quy định giao đất có thu tiền sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp hoặc đất ở cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Hết hiệu lực bởi QĐ 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

9/10/2008

17.

22/02/2008

371/2008/QĐ-UB

(Chưa xác định trích yếu nội dung văn bản)

Hết hiệu lực bởi QĐ 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

9/10/2008

18.

20/9/1999

920/1999/QĐ-UB

Ban hành quy định về tổ chức tiếp công dân

Hết hiệu lực bởi QĐ 19/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 Về việc ban hành Quy định về việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Thành phố Hà Nội.

9/10/2008

19.

01/6/2001

741/2001/QĐ-UB

V/v bổ sung, sửa đổi một số điều quy định về tổ chức tiếp công dân

Hết hiệu lực bởi QĐ 19/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 về việc ban hành Quy định về việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Thành phố Hà Nội

9/10/2008

20.

09/12/2004

1366/QĐ-UB

Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tây cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hết hiệu lực bởi QĐ 41/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 V/v ban hành quy định về công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

02/11/2008

21.

20/6/2006

1089/2006/QĐ-UBND

V/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Hết hiệu lực bởi QĐ 43/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 v/v Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

02/11/2008

22.

21/3/2008

1008/2008/QĐ-UBND

Ban hành chế độ trợ cấp đối với cán bộ được cử đi đào tạo lý luận chính trị và sau đại học

Hết hiệu lực bởi QĐ 46/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 Ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố Hà Nội.

10/11/2008

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5745/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 5745/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/11/2009
Ngày hiệu lực 05/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5745/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5745/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 5745/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 5745/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành 05/11/2009
Ngày hiệu lực 05/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 5745/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành

Lịch sử hiệu lực Quyết định 5745/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành

  • 05/11/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/11/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực