Quyết định 49/2007/QĐ-UBND

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND ban hành định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 67/2008/QĐ-UBND công bố định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2007/QĐ-UBND định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

Số: 49/2007/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc bổ sung một số điều của Nghị định số16/2005/NĐ-CP ngày 02/7/2005 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Định mức duy trì hệ thống Chiếu sáng công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Liên sở: Xây dựng, Tài chính. Giao thông công chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất tại tờ trình số 300/TTr-LS ngày 18 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tập “Định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống Chiếu sáng công cộng Thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống Chiếu sáng công cộng Thành phố Hà Nội áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội là cơ sở để xây dựng Đơn giá duy trì, sửa chữa hệ thống Chiếu sáng công cộng Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Hàng năm Sở Giao thông công chính có trách nhiệm chủ trì tổng kết quá trình áp dụng Định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống Chiếu sáng công cộng Thành phố Hà Nội, nếu có định mức không phù hợp thì báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh theo thẩm quyền.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2007.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện; Các chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- TT HĐND Thành phố;
- CT UBND Thành phố; (để b/c);
- Các PCT UBND Thành phố.
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính;
- Các P VP, TH, KT, XD
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2007
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2007/QĐ-UBND định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 49/2007/QĐ-UBND định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu49/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành02/05/2007
        Ngày hiệu lực01/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 49/2007/QĐ-UBND định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2007/QĐ-UBND định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội