Quyết định 81/QĐ-BNN-PC

Quyết định 81/QĐ-BNN-PC đính chính Thông tư 84/2005/TT-BNN và Thông tư 85/2005/TT-BNN do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 81/QĐ-BNN-PC đính chính Thông tư 84/2005/TT-BNN, 85/2005/TT-BNN


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81/QĐ-BNN-PC

Hà Nội , ngày 10 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 84/2005/TT-BNN NGÀY 23/12/2005 VÀ THÔNG TƯ SỐ 85/2005/TT-BNN NGÀY 23/12/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 104/2004/NĐ-CP">04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 03 năm 2005 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động Công báo ở Trung ương;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung cụm từ "Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo" vào sau điểm b khoản 3 Mục II của Thông tư số 84/2005/TT-BNN và sau khoản 2 mục IV của Thông tư số 85/2005/TT-BNN.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Bá Bổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/QĐ-BNN-PC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 81/QĐ-BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/01/2006
Ngày hiệu lực 10/01/2006
Ngày công báo 16/01/2006
Số công báo Từ số 23 đến số 24
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/QĐ-BNN-PC

Lược đồ Quyết định 81/QĐ-BNN-PC đính chính Thông tư 84/2005/TT-BNN, 85/2005/TT-BNN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 81/QĐ-BNN-PC đính chính Thông tư 84/2005/TT-BNN, 85/2005/TT-BNN
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 81/QĐ-BNN-PC
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành 10/01/2006
Ngày hiệu lực 10/01/2006
Ngày công báo 16/01/2006
Số công báo Từ số 23 đến số 24
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 81/QĐ-BNN-PC đính chính Thông tư 84/2005/TT-BNN, 85/2005/TT-BNN

Lịch sử hiệu lực Quyết định 81/QĐ-BNN-PC đính chính Thông tư 84/2005/TT-BNN, 85/2005/TT-BNN

 • 10/01/2006

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 16/01/2006

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 10/01/2006

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực