Quyết định 81/QĐ-UBND

Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2012 về thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 16 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên; Theo đề nghị của Giám đốc Đài phát thanh tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ tại

Tờ trình số 13/TTr-SNV ngày 10 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên trên cơ sở Đài Phát thanh tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên:

1. Vị trí, chức năng:

a) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, thực hiện chức năng báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Phú Yên.

b) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh theo phân công của UBND tỉnh.

c) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp huyện.

3. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

- Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đài;

- Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;

- Giám đốc và các Phó Giám đốc do UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức và hành chính;

- Phòng Thời sự;

- Phòng Biên tập;

- Phòng Thông tin điện tử;

- Phòng Văn nghệ và giải trí;

- Phòng Kỹ thuật và công nghệ;

- Phòng Dịch vụ và quảng cáo. c) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Trung tâm sản xuất phim truyền hình.

Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết thành lập thêm thì Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh thành lập thêm các phòng, đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Biên chế:

Biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên là biên chế sự nghiệp, do UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có nhiệm vụ bố trí, sử dụng viên chức phù hợp với chức danh, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu81/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2012
Ngày hiệu lực16/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu81/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành16/01/2012
        Ngày hiệu lực16/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Phú Yên

            • 16/01/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/01/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực