Quyết định 811/QĐ-UBND

Quyết định 811/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực của các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 811/QĐ-UBND 2019 phê duyệt diện tích rừng trong lưu vực Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 811/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 26 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT RANH GIỚI LƯU VỰC VÀ DIỆN TÍCH RỪNG TRONG LƯU VỰC CỦA CÁC CƠ SỞ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRONG TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 1011/TTr-SNN ngày 15 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực của các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong tỉnh Lai Châu.

(Chi tiết có biểu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực của các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong tỉnh Lai Châu được phê duyệt tại Điều 1 là cơ sở thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường theo quy định.

2. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hp với các đơn vị liên quan xác định các đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng tương ứng với mỗi lưu vực tại Quyết định này và triển khai chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định hiện hành.

3. Đối với hệ thống bản đồ kèm theo, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt; Giám đốc Sở chịu trách nhiệm về các nội dung được ủy quyền theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

BIỂU TỔNG HỢP DIỆN TÍCH LƯU VỰC VÀ DIỆN TÍCH RỪNG TRONG LƯU VỰC CỦA CÁC CƠ SỞ SỬ DỤNG DVMTR TRONG TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

STT

Lưu vực

Địa điểm xây dựng

Din tích t nhiên của lưu vực (ha)

Diện tích rừng trong lưu vực (ha)

Tỷ lệ (%)

Ghi chú

Tng

Rừng tự nhiên

Rừng trồng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=6+7)

(6)

(7)

(8=5/4*100)

(9)

1

Thủy điện Chu Va 12

Xã Sơn Bình - huyện Tam Đường

8.103,00

4.878,84

4.670,07

208,77

60,21

 

2

Thủy điện Nậm Lụng

Xã Khng Lào - huyện Phong Thổ

16.577,81

8.609,71

8.589,77

19,94

51,94

 

3

Thủy điện Nậm Cát

Xã Hoang Thèn - huyện Phong Thổ

2.230,94

754,39

730,59

23,80

33,81

 

4

Thủy điện Nậm Mở 3

Xã Khoen On - huyện Than Uyên

7.539,31

1.913,91

1.913,91

 

25,39

 

5

Thủy điện Nậm Na 1

Xã Ma Ly Pho - huyện Phong Thổ

28.351,84

12.148,38

11.977,40

170,98

42,85

 

6

Thủy điện Nậm Na 2

Xã Huổi Luông - huyện Phong Thổ; xã Phìn Hồ - huyện Sìn Hồ

111.896,30

49.391,16

47.613,76

1.777,40

44,14

 

7

Thủy điện Nậm Na 3

Xã Chăn Nưa - huyện Sìn Hồ

176.222,19

79.902,75

77.900,04

2.002,71

45,34

 

8

Thủy điện Nậm Sì Lường

Xã Bum Nưa; xã Bum Tở - huyện Mường Tè

22.188,18

12.993,90

12.993,90

 

58,56

 

9

Thủy điện Hua Chăng

Thị trấn Tân Uyên - huyện Tân Uyên

1.012,70

964,83

964,83

 

95,27

 

10

Thủy điện Nậm Ban 2

Xã Nậm Ban - huyện Nậm Nhùn

9.902,00

5.760,24

5.760,24

 

58,17

 

11

Thủy điện Nậm Thi 2

Xã Sơn Bình huyện Tam Đường

6.864,00

4.258,68

4.060,95

197,73

62,04

 

12

Thủy điện Nậm Nghẹ

Xã Hua Bum - huyện Nậm Nhùn

3.008,44

2.386,12

2.386,12

 

79,31

 

13

Thủy điện Nậm Cấu 2

Xã Bum Tở - huyện Mường Tè

9.469,07

6.432,57

6.432,57

 

67,93

 

14

Chi nhánh nước Than Uyên

Xã Hua Nà - huyện Than Uyên

1.228,35

702,73

650,05

52,68

57,21

 

15

Chi nhánh nước Tam Đường

Thị trấn Tam Đường - huyện Tam Đường

594,60

536,04

530,09

5,95

90,15

 

16

Chi nhánh nước Sìn Hồ

Thị trấn Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ

1.211,44

737,82

702,24

35,58

60,90

 

17

Chi nhánh nước Ma Lù Thàng

Xã Ma Li Pho - huyện Phong Thổ

73,31

18,17

18,17

 

24,79

 

18

Chi nhánh nước Phong Thổ

Thị trấn Phong Thổ - huyện Phong Thổ

624,86

218,14

218,14

 

34,91

 

19

Chi nhánh nước Thành ph

Xã Tả Lèng - huyện Tam Đường

3.518,00

2.638,07

2.623,84

14,23

74,99

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 811/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu811/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2019
Ngày hiệu lực26/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 811/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 811/QĐ-UBND 2019 phê duyệt diện tích rừng trong lưu vực Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 811/QĐ-UBND 2019 phê duyệt diện tích rừng trong lưu vực Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu811/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành26/07/2019
        Ngày hiệu lực26/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 811/QĐ-UBND 2019 phê duyệt diện tích rừng trong lưu vực Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 811/QĐ-UBND 2019 phê duyệt diện tích rừng trong lưu vực Lai Châu

            • 26/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực