Quyết định 812/QĐ-UBND

Quyết định 812/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 812/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Vĩnh Long 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 812/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tố tụng hành chính, ngày 25/11/2015;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính; Quyết định số 459/QĐ-BTP ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính;

Xét Tờ trình số 255/TTr-STP ngày 29/3/2016 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 459/QĐ-BTP ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính; để triển khai, quán triệt kịp thời trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Luật Tố tụng hành chính một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai Luật Tố tụng hành chính theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

Xác định rõ trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện trong việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về thi hành Luật Tố tụng hành chính (gọi tắt là Nghị quyết 104/2015/QH13) đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và nội dung.

2. Yêu cầu:

Bám sát Kế hoạch thi hành Luật Tố tụng hành chính theo Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 459/QĐ-BTP ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động tích cực của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính.

Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan tổ chức có liên quan; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Có lộ trình cụ thể bảo đảm thi hành Luật Tố tụng hành chính trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm sau ngày 01/7/2016, Luật Tố tụng hành chính 2015 được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm toàn tỉnh.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND cấp huyện ưu tiên và tập trung thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG:

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản Luật Tố tụng hành chính:

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt thi hành Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 cho các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, huyện và các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, huyện.

- Đơn vị chủ trì:

+ Cấp tỉnh: Sở Tư pháp.

+ Cấp huyện: Phòng Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND các cấp.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

b) Biên soạn tài liệu hỏi – đáp phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Toà án tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh

- Thời gian thực hiện: Quý II/2016 (khi có hướng dẫn Bộ Tư pháp).

c) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Tố tụng hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Luật Tố tụng hành chính, nhất là những nội dung mới của Luật Tố tụng hành chính; đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2. Tập huấn chuyên sâu về Luật Tố tụng hành chính:

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Tố tụng hành chính cho đội ngũ làm công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì:

+ Cấp tỉnh: Sở Tư pháp.

+ Cấp huyện: Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Tố tụng hành chính cho chấp hành viên

- Đơn vị chủ trì: Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III/2016.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Tố tụng hành chính; xây dựng báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Tố tụng hành chính:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Các Sở, Ban, Ngành gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp trước ngày 15/4/2016.

+ Sở Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát và xây dựng báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/4/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì làm nhiệm vụ đầu mối thực hiện nội dung Kế hoạch này, thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch đảm bảo nội dung, thời gian, kịp thời tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và UBND các cấp căn cứ nội dung Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; tổng hợp kết quả báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước 30/5/2016.

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Luật Tố tụng hành chính cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

4. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức, viên chức của ngành mình.

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ảnh về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 812/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu812/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2016
Ngày hiệu lực11/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 812/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 812/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Vĩnh Long 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 812/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Vĩnh Long 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu812/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Quang Trung
        Ngày ban hành11/04/2016
        Ngày hiệu lực11/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 812/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Vĩnh Long 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 812/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Vĩnh Long 2016

           • 11/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực