Quyết định 818/QĐ-BHXH

Quyết định 818/QĐ-BHXH năm 2019 về "Quy chế Thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 818/QĐ-BHXH 2019 Thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 818/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY CHẾ THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG”

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Căn cứ Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng;

Căn cứ Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng;

Căn cứ Công văn số 7363-CV/BTCTW ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc phê duyệt Đề án Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Tổ chức TW (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (để p/h
p);
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

QUY CHẾ

THI TUYN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 818/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Tng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích

a) Phát hiện, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản lý, có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để bổ nhiệm theo yêu cầu của từng vị trí chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển ngành Bảo hiểm xã hội.

b) Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; công bằng, khách quan, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

c) Nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ công chức giữ các chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm tính khách quan, minh bạch, công khai, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh trong quá trình tổ chức triển khai thi tuyển lãnh đạo quản lý.

b) Nội dung thi phải bám sát, phù hợp với yêu cầu về chuyên môn, lãnh đạo, quản lý của từng vị trí thi tuyển; cách thức thi phải bảo đảm lựa chọn được người thực sự có đức, có tài, phù hợp với yêu cầu công việc của từng vị trí bổ nhiệm.

Điều 2. Các chức danh thi tuyển.

Thi tuyển các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh).

Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế tại từng Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, quyết nghị cụ thể đơn vị và chức danh thực hiện thi tuyển.

Điều 3. Nguyên tắc thi tuyển.

1. Bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo việc thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2. Việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chọn được người xứng đáng nhất trong số những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn sau khi dự thi để bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển.

3. Chỉ thực hiện việc thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm lần đầu vào vị trí chức danh bổ nhiệm, không thực hiện thi tuyển đối với trường hợp bổ nhiệm lại.

4. Người dự thi phải bảo đảm về năng lực, trình độ chuyên môn và các điều kiện theo yêu cầu của vị trí được thi tuyển theo quy định của Đảng, Chính phủ và của ngành Bảo hiểm xã hội.

5. Mỗi vị trí chức danh thi tuyển phải có từ 02 người trở lên tham gia dự tuyển. Trường hợp chỉ có 01 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc không có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất nhân sự đủ điều kiện dự thi để Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét quyết định đề cử thêm người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia tuyển chọn vị trí chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Trường hợp Ban Cán sự đảng đã quyết định danh sách đủ tiêu chuẩn dự thi vị trí chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, nhưng khi tổ chức thi chỉ có 01 người tham dự thi vào 01 vị trí thì vẫn tổ chức thi theo kế hoạch.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Điều 4. Đối tượng dự thi.

1. Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh thi tuyển và trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương, công chức hiện giữ chức vụ tương đương chức danh thi tuyển đang công tác tại các đơn vị trực thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhu cầu được thi tuyển.

Đối tượng theo quy định nêu trên được quyền không đăng ký tham gia thi tuyển trong các trường hợp sau:

- Đang trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài;

- Công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản;

- Đang trong thời gian điều trị nội trú tại bệnh viện hoặc mắc bệnh tật không đủ sức khỏe để làm việc, được bệnh viện từ cấp huyện trở lên xác nhận.

- Công chức, viên chức trong quy hoạch của chức danh thi tuyển, đủ điều kiện tiêu chuẩn, nhưng công tác ở Bảo hiểm xã hội tỉnh khác và không có nguyện vọng cá nhân thi tuyển.

Ngoài các trường hợp trên, công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch tại chỗ chức danh thi tuyển, đủ điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm phải đăng ký dự thi; nếu không đăng ký dự thi thì không được đăng ký dự thi vào các chức danh khác và hàng năm khi rà soát quy hoạch sẽ xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

2. Công chức, viên chức không công tác tại các đơn vị trực thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh thi tuyển và trong quy hoạch chức danh lãnh đạo tương đương với chức danh thi tuyển, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh thi tuyển, đang công tác trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được quyền đăng ký tham gia thi tuyển và được Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, đng ý.

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng dự thi.

- Bảo đảm tiêu chuẩn chung quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII);

- Đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ, bao gồm:

+ Có hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận;

+ Trong độ tui bổ nhiệm theo quy định;

+ Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

+ Không thuộc những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật. Không trong thời gian chấp hành kỷ luật hoặc xem xét kỷ luật và có đơn tố cáo đủ điều kiện xử lý.

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cần bổ nhiệm theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Quyết định số 1808/QĐ-BHXH ngày 11/10/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Căn cứ chức danh lãnh đạo cần thi tuyển, các quy định hiện hành của Đảng, của Nhà nước và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thi tuyển sẽ được thông báo trong Kế hoạch thi tuyn.

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của người dự thi.

1. Quyền của người dự thi.

- Được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển thông báo về danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, nội dung thi tuyển;

- Được quyền tiếp cận các tài liệu và thông tin liên quan đến vị trí dự tuyển (trừ tài liệu mật) để có tư liệu cho việc tham gia thi vấn đáp và thi trình bày Chương trình hành động.

- Được tiến hành quy trình bổ nhiệm theo quy định ngay sau khi kết quả thi tuyển được Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua.

2. Nghĩa vụ.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Hội đồng thi tuyển trong quá trình tham gia dự thi.

- Kê khai hồ sơ trung thực, đúng quy định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức, viên chức.

- Nghiêm túc, trung thực trong suốt quá trình dự thi.

Chương III

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VÀ TỔ GIÚP VIỆC

Điều 7. Hội đồng thi tuyển.

1. Thành phần.

- Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng thi tuyển;

- Ủy viên Hội đồng:

+ Đng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phụ trách địa bàn;

+ Đng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phụ trách lĩnh vực liên quan đến chức danh thi tuyển;

+ Đại diện của Tỉnh ủy, Thành ủy nơi Bảo hiểm xã hội tỉnh có chức danh thi tuyển;

+ Đng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên kiêm Thư ký;

+ Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh có chức danh thi tuyển (đối với Hội đồng thi chức danh Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh);

+ Mời 01 - 02 chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm liên quan đến chức danh thi tuyển (nếu cần thiết).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

- Thành lập Tổ giúp việc, Ban ra đề thi vấn đáp (để xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi vấn đáp);

- Tổ chức chấm bài thi vấn đáp và chấm điểm trình bày Chương trình hành động của người dự thi (toàn bộ thành viên Hội đồng thi tuyển);

- Thông báo kết quả thi đến người dự thi;

- Đối với Chủ tịch Hội đồng thi tuyển: Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Hội đồng. Quy định về thang, bảng điểm chi tiết và tổ chức chấm bảo vệ Chương trình hành động bảo đảm công tâm, khách quan, trung thực;

- Đối với các thành viên Hội đồng: Thực hiện khách quan, trung thực việc chấm điểm các nội dung thi. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi.

3. Nguyên tắc làm việc

- Hội đồng thi tuyển làm việc công khai, dân chủ, khách quan, trung thực, công tâm;

- Các thành viên Hội đồng chấm điểm độc lập bằng phiếu kín, giữ bí mật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về quyết định chấm điểm của mình;

- Các thành viên Hội đồng phải là người không có vợ hoặc chng; bố, mẹ; con; anh, chị em ruột mình là người dự thi.

Điều 8. T giúp việc

1. Thành phần

Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh do Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định thành lập để thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức thi; giao cho Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi làm Tổ trưởng Tổ giúp việc. Các thành viên của Tổ giúp việc bao gồm: Viên chức Vụ Tổ chức cán bộ và đơn vị khác có liên quan.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách đăng ký dự thi;

- Quản lý tài liệu thi; tổng hợp điểm thi;

- Tổ chức phục vụ kỳ thi theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Thông báo kết quả kỳ thi;

- Đảm nhận các công việc hậu cần phục vụ cho kỳ thi và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng thi phân công.

Điều 9. Ban ra đề thi vấn đáp.

- Thành phần gồm: Một số thành viên Hội đồng thi tuyển và các Ban nghiệp vụ trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Nhiệm vụ: Tham mưu giúp Hội đồng thi tuyển (Xây dựng Ngân hàng đề thi vấn đáp, đáp án, thang điểm).

Chương IV

QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI TUYỂN

Điều 10. Công tác chuẩn bị.

1. Thông báo thi tuyển

- Trước khi thông báo thi tuyển 15 ngày làm việc, Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản gửi Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (địa phương có chức danh thi tuyển) để thông báo về chủ trương thi tuyển, đề nghị giới thiệu đại diện tỉnh ủy, thành ủy tham gia Hội đồng thi tuyển.

- Đăng tải thông tin liên quan đến kỳ thi như: chức danh thi tuyển; đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn người dự thi; nội dung, hình thức thi tuyển; thời gian thi tuyển trên phương tiện thông tin đại chúng (ít nhất 01 lần), trang thông tin điện tử của Ngành và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển và cơ quan có chức danh thi tuyn là 15 ngày làm việc.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam);

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008, được cơ quan hiện đang quản lý người dự thi xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân trong thời gian 3 năm gần nhất (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

- Bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng đơn vị nơi người dự thi đang công tác về kết quả công tác của người đăng ký dự thi trong thời gian 3 năm gần nhất;

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy đơn vị nơi người dự thi đang công tác về người dự thi trong thời gian 3 năm gần nhất;

- Bản xác nhận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cấp có thẩm quyền đối với người đăng ký dự thi.

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

- Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ (Đối với công chức, viên chức trong Ngành sử dụng văn bằng, chứng chỉ trên phần mềm quản lý nhân sự, không phải gửi kèm hồ sơ);

- Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi);

- Trường hợp người tham gia dự thi không thuộc nguồn cán bộ tại chỗ, từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý người tham gia dự thi đang công tác, đng ý cho người đó tham gia dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

- Đối với trường hợp người dự thi là người ngoài ngành Bảo hiểm xã hội, phải có văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền.

Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cm x 35cm và được niêm phong kín.

3. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và phê duyệt danh sách.

a) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi là 20 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo;

b) Trong thời gian 10 ngày làm việc, Tổ giúp việc Hội đồng thi thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách (kèm lý lịch trích ngang) trao đổi, thống nhất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị có chức danh thi tuyển, báo cáo Tổng Giám đốc đtrao đổi, thống nhất trong Ban Cán sự đảng quyết định danh sách những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, bảo đảm nguyên tắc có số dư (ít nhất có 02 người tham gia dự thi vào 01 chức danh thi tuyển).

c) Danh sách những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển được thông báo bằng văn bản với tỉnh ủy, thành ủy nơi thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh.

4. Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi theo chức danh thi tuyển và thời gian, địa điểm kỳ thi công khai trên trang thông tin điện tử của Ngành, của Bảo hiểm xã hội tnh nơi có chức danh thi tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh nơi có chức danh thi tuyển trong thời hạn 10 ngày trước khi tổ chức thi tuyển để cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể kiểm tra, giám sát.

Điều 11. Tổ chức thi tuyển.

1. Tổ chức thi vấn đáp.

- Nội dung thi vấn đáp: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ của Ngành Bảo hiểm xã hội; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh thi tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

- Đề thi vấn đáp được Hội đồng thi tuyển lựa chọn trong ngân hàng đề thi do Ban ra đề thi vấn đáp xây dựng.

- Người dự thi bốc thăm đề thi và được chuẩn bị trong thời gian từ 15 đến 20 phút trước khi trả lời câu hỏi trước Hội đồng thi tuyển.

- Các thành viên Hội đồng thi tuyển chấm thi vấn đáp độc lập. Kết quả điểm thi vấn đáp của người dự thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự thi phải có điểm bài thi vấn đáp đạt từ 50 điểm/thang điểm 100 trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Chương trình hành động.

2. Tổ chức thi trình bày Chương trình hành động.

Người dự thi phải xây dựng Chương trình hành động của mình theo nội dung, lĩnh vực yêu cầu và bảo vệ Chương trình hành động trước Hội đồng thi tuyển.

Chương trình hành động phải được in và đóng quyển gửi cho Hội đồng thi tuyển ngay trước khi bảo vệ Chương trình hành động.

a) Nội dung thi: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển, có cam kết thời gian cải thiện thay đổi hạn chế tồn tại của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển (có mu đề cương kèm theo); kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo, trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng thi tuyển và của nhng người tham dự.

b) Thành phần tham dự tổ chức chấm thi trình bày Chương trình hành động:

- Toàn bộ các thành viên Hội đồng thi tuyển;

- Mời đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương tham dự và giám sát;

- Chủ tịch Hội đồng thi tuyển điều hành và quyết định việc người dự thi phải trả lời câu hỏi chất vấn bảo đảm đúng yêu cầu của chức danh thi tuyển và thời gian trả lời chất vấn.

c) Thời gian trình bày Chương trình hành động: Chương trình hành động được trình bày tối đa 30 phút, thời gian trả lời chất vấn từ 30 đến 40 phút, mỗi câu hỏi trả lời không quá 05 phút.

d) Cơ cấu điểm thi trình bày Chương trình hành động:

- Điểm phần thi trình bày Chương trình hành động được tính theo thang điểm 100, cơ cấu điểm gồm 03 phần: Xây dựng Chương trình hành động 30 điểm; bảo vệ Chương trình hành động 30 điểm; trả lời các câu hỏi chất vấn 40 điểm. Các thành viên Hội đồng thi tuyển thực hiện chấm điểm thi trình bày Chương trình hành động của người dự thi theo từng phần và gửi kết quả cho thư ký Hội đồng thi tuyển để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi tuyển trước khi công bố.

- Kết quả điểm thi trình bày Chương trình hành động của người dự thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Trường hợp có thành viên Hội đồng thi tuyển cho tổng số điểm chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) từ 20% trở lên so với điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi, thì điểm của thành viên này không được chấp nhận và kết quả điểm thi trình bày Chương trình hành động của người dự thi được tính theo kết quả cho điểm của các thành viên còn lại của Hội đồng thi tuyển.

đ) Thông báo kết quả điểm thi trình bày Chương trình hành động.

Hội đồng thi tuyển công bố công khai kết quả điểm thi trình bày Chương trình hành động của những người dự tuyển ngay sau khi kết thúc việc tổ chức thi trình bày Chương trình hành động.

Điều 12. Xác định người trúng tuyển và bổ nhiệm chức danh.

1. Điểm trúng tuyển: Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng thi tuyển về kết quả điểm thi trình bày Chương trình hành động của người dự thi, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét cho ý kiến đối với người có số điểm thi trình bày Chương trình hành động cao nhất trong số những người đạt trên 50 điểm.

Trường hợp có từ 02 người có điểm cao nhất bằng nhau trở lên, Hội đồng thi tuyển báo cáo để Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, quyết định người trúng tuyển. Quy định khi xem xét thứ tự ưu tiên: (1) Ưu tiên nữ (đối với đơn vị chưa có Lãnh đạo là nữ); (2) Nếu cùng giữ chức vụ tương đương thì ưu tiên người có thời gian giữ chức vụ lâu hơn trong lĩnh vực phù hợp với chức danh thi tuyển.

Những trường hợp có điểm thi trình bày Chương trình hành động đạt trên 50 điểm, nhưng thấp hơn người có số điểm cao nhất thì được bảo lưu kết quả điểm phần thi vấn đáp trong thời gian 06 tháng để có thể tham gia đợt thi tuyển sau.

2. Sau khi có kết quả thi tuyển, Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Nghị quyết nhân sự trúng tuyển và gửi Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy nơi thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh văn bản thông báo kết quả thi tuyển. Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc ra quyết định bổ nhiệm chức danh thi tuyển.

Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác bảo đảm an ninh trong thời gian thi tuyn.

1. Sau khi công bố danh sách dự thi, trường hợp có đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thi tuyển, Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Lãnh đạo Ngành để chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo (theo dấu bưu điện hoặc dấu “văn bản đến”). Không xem xét giải quyết đơn tố cáo, khiếu nại nặc danh và không giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình thi tuyển.

2. Tài liệu của kỳ thi gồm: Hồ sơ của người dự thi; Chương trình hành động của người dự thi; Văn bản, biên bản quy định về thang điểm, bảng điểm, phiếu chấm điểm; Phiếu chấm điểm của các thành viên Hội đồng thi và Bảng tổng hợp điểm.

3. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Tổ giúp việc có trách nhiệm bàn giao “Tài liệu của kỳ thi” về Vụ Tổ chức cán bộ để lưu trữ, quản lý. “Tài liệu của kỳ thi” được lưu trữ 05 năm kể từ ngày công bkết quả thi.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. V Tổ chức cán b.

1. Thông báo việc thi tuyển trên các phương tiện thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quy chế này.

2. Tiếp nhận, kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ người dự thi, tổng hợp danh sách (kèm lý lịch trích ngang) trao đổi, thống nhất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị có chức danh thi tuyển, báo cáo Tổng Giám đốc để trao đổi, thống nhất Ban Cán sự đảng xem xét, quyết định thông qua danh sách và hồ sơ của người đủ điều kiện dự thi.

3. Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi theo chức danh cần tuyển.

4. Tham mưu trình Lãnh đạo thành lập Hội đồng thi tuyển, Tổ giúp việc, Ban ra đề thi, khách mời.

5. Tổng hợp, hoàn chnh hồ sơ của người trúng tuyển, báo cáo Ban Cán sự đảng để xem xét trước khi trình Tổng Giám đốc ra quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với người trúng tuyển theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ngành.

Điều 15. Các đơn vị có chức danh thi tuyển.

Tạo điều kiện để người đủ điều kiện dự thi tìm hiểu, tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; vai trò, nghĩa vụ, quyền lợi và các vấn đề khác liên quan đến chức danh thi tuyển.

Điều 16. Các đơn vị có người tham gia dự thi.

Tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi làm các thủ tục, chuẩn bị Chương trình hành động, tham gia dự thi đầy đủ.

Điều 17. Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

1. Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thi tuyển theo quy định;

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ngành;

Điều 18. Trung tâm Truyền thông, Báo, Tạp chí Bảo hiểm xã hội.

1. Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thông tin liên quan đến việc tổ chức thi tuyển; đăng thông tin về thi tuyển trên cổng thông tin điện tử của Ngành, trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ngành./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 818/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu818/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2019
Ngày hiệu lực27/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 818/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 818/QĐ-BHXH 2019 Thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 818/QĐ-BHXH 2019 Thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu818/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành27/06/2019
        Ngày hiệu lực27/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 818/QĐ-BHXH 2019 Thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 818/QĐ-BHXH 2019 Thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh

           • 27/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực