Quyết định 82/QĐ-HQQB

Quyết định 82/QĐ-HQQB năm 2014 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 82/QĐ-HQQB 2014 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin báo chí Cục Hải quan Quảng Bình


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 82/QĐ-HQQB

Quảng Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-TCHQ ngày 19/01/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-HQQB ngày 25/11/2010 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế làm việc của Cục HQQB;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HQQB ngày 15/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy trình giải quyết công việc theo cơ chế “Một cửa” của Cục HQQB;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và ý kiến tham gia của thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3; (Để b/c)
- TCHQ (VP); (Để b/c)
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc;
- Lưu: VT, VP (TH).

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Hiển

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 82/QĐ-HQQB ngày 08/4/2014 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, áp dụng đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình là Chánh Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các đơn vị trực thuộc Cục là thủ trưởng đơn vị hoặc người được thủ trưởng đơn vị phân công, ủy quyền.

Điều 3. Thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Trong lĩnh vực nghiệp vụ của đơn vị, người phát ngôn

a) Cung cấp thông tin định kỳ theo yêu cầu quy định tại Điều 4 của quy chế này.

b) Cung cấp thông tin đột xuất cho các cơ quan báo chí được quy định tại Điều 4 quy chế này theo phân công của lãnh đạo Cục hoặc theo sự điều phối của Chánh Văn phòng Cục.

2. Các Phó Cục trưởng cung cấp thông tin cho báo chí thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Chánh Văn phòng cung cấp thông tin thường xuyên, định kỳ cho cơ quan báo chí theo yêu cầu của Tổng cục và Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

Chánh Văn phòng điều phối, phân công lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc báo cáo các nội dung thông tin cần cung cấp định kỳ theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan.

4. Tùy theo từng yêu cầu, nội dung đề nghị cung cấp thông tin của cơ quan báo chí, Cục trưởng trực tiếp hoặc phân công người cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến các chủ trương, chính sách về lĩnh vực hải quan, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình hoặc nội dung liên quan khác, nếu xét thấy cần thiết và đúng thẩm quyền.

5. Trường hợp công chức, người lao động trong đơn vị được báo chí đề nghị cung cấp hoặc trả lời phỏng vấn những nội dung liên quan đến hoạt động của đơn vị thì công chức, người lao động đó phải báo cáo bằng văn bản cho lãnh đạo đơn vị quản lý trực tiếp, lãnh đạo các đơn vị báo cáo bằng văn bản cho lãnh đạo Cục (qua Văn phòng) và chỉ được cung cấp hoặc trả lời phỏng vấn khi được lãnh đạo Cục đồng ý.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 4. Cung cấp thông tin định kỳ

1. Nội dung thông tin định kỳ cung cấp cho báo chí

a) Việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của Bộ Tài chính; Chương trình hành động và các chủ trương lớn của ngành Hải quan.

b) Tình hình và kết quả hoạt động trên các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

c) Các hoạt động đối nội, đối ngoại của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

2. Hình thức cung cấp thông tin thông qua Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, báo Hải quan, Bản tin nghiên cứu Hải quan, Trang Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình, báo Quảng Bình và Trang thông tin điện tử Tổng hợp Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình hoặc bằng văn bản (đối với các đơn vị trực thuộc) gửi về Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

3. Hàng tháng vào ngày 20, các đơn vị báo cáo tình hình cung cấp thông tin cho báo chí về Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Điều 5. Cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất

1. Việc cung cấp thông tin đột xuất thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Khi thấy cần thiết phải thông tin về quan điểm và biện pháp xử lý của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đối với các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước về Hải quan cần định hướng dư luận.

b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và các đơn vị thuộc và trực thuộc.

c) Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin chưa chính xác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2. Việc cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất được thực hiện thông qua một hoặc các hình thức sau:

a) Bằng văn bản.

b) Trường hợp thật cần thiết có thể trả lời bằng phỏng vấn thì phải có cán bộ Tổng hợp của các đơn vị trực thuộc hoặc Văn phòng để ghi vào sổ các nội dung trả lời và xác nhận của phóng viên thực hiện phỏng vấn như quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

c) Tổ chức họp báo

đ) Thông tin qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan, báo Hải quan, Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình, báo Quảng Bình và Trang thông tin điện tử Tổng hợp Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Điều 6. Những nội dung thông tin cung cấp cho các lực lượng chức năng có liên quan để phục vụ công tác

Thông tin cung cấp cho các lực lượng chức năng được thực hiện theo quy định tại quy chế phối hợp giữa các cơ quan chủ quản cấp trên, giữa Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình với các lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điều 7. Những nội dung thông tin cung cấp có điều kiện và những nội dung không cung cấp thông tin cho báo chí

1. Những nội dung thông tin cung cấp có điều kiện

a) Hồ sơ Hải quan (bản chính, bản photocoppy hoặc sao y).

b) Các vụ việc đang được xác minh, làm rõ hoặc đang trong quá trình điều tra, chưa xét xử nếu các cơ quan điều tra có thẩm quyền yêu cầu thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

2. Những nội dung thông tin không cung cấp

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật, những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, những vấn đề không thuộc quyền hạn của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình,

b) Những tài liệu, nội dung thanh tra, điều tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo chưa được kết luận; các vụ việc đang được xác minh, làm rõ hoặc đang trong quá trình điều tra, chưa xét xử,

c) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo, các vấn đề đang nghiên cứu, đang thảo luận hoặc đang xem xét giải quyết mà theo quy định của pháp luật và của Ngành chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

Điều 8. Cơ chế cung cấp và lưu hồ sơ cung cấp thông tin cho báo chí

1. Đối với thông tin cung cấp bằng văn bản

a) Thực hiện cung cấp thông tin qua bộ phận “Một cửa”, cụ thể:

- Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của khách hàng kèm với giấy giới thiệu, phiếu yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin.

- Xin ý kiến lãnh đạo Văn phòng hoặc lãnh đạo Cục tùy vào tính chất, mức độ của thông tin cung cấp.

- Hẹn thời gian giải quyết đối với khách hàng cần cung cấp thông tin (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

b) Phát hành và lưu hồ sơ

Văn bản cung cấp thông tin phải được Văn thư phát hành theo đường Công văn và lưu hồ sơ đúng quy định.

2. Đối với các hình thức cung cấp thông tin khác như: phỏng vấn, ghi hình, chụp ảnh.

a) Việc phỏng vấn, ghi hình, chụp ảnh phải được sự đồng ý của cá nhân, người đứng đầu đơn vị liên quan.

b) Thư ký của đơn vị liên quan thực hiện cung cấp thông tin phải ghi chép đầy đủ, chính xác những nội dung thông tin cung cấp cho báo chí.

c) Người cung cấp thông tin; Tổ chức và cá nhân được cung cấp thông tin phải xác nhận những nội dung cung cấp và được cung cấp vào biên bản mà thư ký đã ghi chép lại.

Điều 9. Trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc

1. Chuẩn bị nội dung thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chuyển cho Văn phòng tổng hợp cung cấp thông tin cho báo chí theo yêu cầu cung cấp thông tin định kỳ của Tổng cục Hải quan.

2. Theo dõi và kịp thời phát hiện các nội dung thông tin quy định tại điểm a, c khoản 1, Điều 4 quy chế này có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Cục đồng thời thông báo với Chánh Văn phòng Cục để điều phối chung.

3. Theo dõi những thông tin về ngành Hải quan trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng Net_Office của Tổng cục Hải quan (mục điểm báo hàng ngày), chủ động hoặc phối hợp với Văn phòng đề xuất lãnh đạo Cục báo cáo Văn phòng Tổng cục Hải quan các vấn đề liên quan cần cung cấp thông tin cho báo chí để định hướng dư luận.

4. Chuẩn bị các nội dung thông tin liên quan thuộc phạm vi quản lý của đơn vị để lãnh đạo Cục cung cấp cho báo chí hoặc để báo cáo lãnh đạo Tổng cục Hải quan cung cấp cho báo chí theo thẩm quyền.

5. Đề xuất và phối hợp với Văn phòng báo cáo lãnh đạo Cục tổ chức họp báo đột xuất trong trường hợp thấy cần thiết phải thông tin đối với sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động ảnh hưởng lớn đến xã hội thuộc phạm vi chức năng của đơn vị cần định hướng dư luận.

6. Phối hợp Văn phòng chuẩn bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị và cử lãnh đạo đơn vị tham dự buổi họp báo do Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tổ chức.

7. Người phát ngôn chủ động trả lời các nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 quy chế này liên quan đến mảng nghiệp vụ được giao thực hiện theo sự phân công của lãnh đạo Cục hoặc theo sự điều phối của Chánh văn phòng và báo cáo kết quả với lãnh đạo Cục qua Văn phòng.

Điều 10. Trách nhiệm của Văn phòng

1. Tham mưu cho lãnh đạo Cục xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin hàng năm trên báo, đài trong toàn Cục hải quan tỉnh Quảng Bình.

2. Là đầu mối tiếp nhận, cung cấp thông tin cho báo chí trong Cục hải quan tỉnh Quảng Bình, chủ động trả lời hoặc phân công các đơn vị có liên quan trả lời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong phạm vi thẩm quyền của Chánh Văn phòng hoặc của trưởng các đơn vị; đề xuất phân công các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung để lãnh đạo Cục trả lời, cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo Cục cung cấp thông tin cho báo chí qua Văn phòng Tổng cục Hải quan, Trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và tỉnh Quảng Bình.

4. Tiếp nhận các nội dung thông tin mà các đơn vị đã cung cấp thông tin cho báo chí để theo dõi và điều phối chung; theo dõi những thông tin về Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đưa lên mạng Net_Office của Tổng cục Hải quan (mục điểm báo); báo cáo kịp thời với lãnh đạo Cục những vấn đề được báo chí phản ánh có liên quan đến Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

5. Phối hợp với thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc chuẩn bị nội dung cải chính hoặc làm rõ thêm những thông tin liên quan đến nội dung báo chí đã nêu chưa chính xác; yêu cầu các cơ quan báo chí cải chính thông tin đã đăng nhưng chưa chính xác theo quy định của pháp luật về báo chí; chuẩn bị nội dung họp báo theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

Điều 11. Trách nhiệm của người phát ngôn

1. Không được bình luận, nhận xét, đánh giá về những vấn đề, lĩnh vực không thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của cá nhân và đơn vị mình.

2. Đảm bảo những nội dung cung cấp thông tin cho báo chí phải rõ ràng có căn cứ, dữ liệu chứng minh tính xác thực của thông tin đã cung cấp. Không đưa ra những nhận định có tính suy diễn, chủ quan.

3. Công chức, người lao động của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình không được phân công cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định thì không được nhân danh đơn vị mình để phát biểu, cung cấp thông tin cho báo chí.

4. Đơn vị, cá nhân công chức, người lao động vi phạm quy định tại Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Văn phòng chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc cục Hải quan tỉnh Quảng Bình thực hiện quy chế này; định kỳ 6 tháng báo cáo việc thực hiện quy chế với Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/QĐ-HQQB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu82/QĐ-HQQB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2014
Ngày hiệu lực08/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/QĐ-HQQB

Lược đồ Quyết định 82/QĐ-HQQB 2014 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin báo chí Cục Hải quan Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 82/QĐ-HQQB 2014 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin báo chí Cục Hải quan Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu82/QĐ-HQQB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýHoàng Văn Hiển
        Ngày ban hành08/04/2014
        Ngày hiệu lực08/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 82/QĐ-HQQB 2014 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin báo chí Cục Hải quan Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 82/QĐ-HQQB 2014 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin báo chí Cục Hải quan Quảng Bình

            • 08/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực