Quyết định 82/QĐ-SXD

Quyết định 82/QĐ-SXD năm 2013 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV năm 2012 do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 82/QĐ-SXD 2013 chỉ số giá xây dựng tháng 10 11 12 Quý IV năm 2012 Bắc Kạn


UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/QĐ-SXD

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 10, THÁNG 11, THÁNG 12 VÀ QUÝ IV NĂM 2012

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ nghị định số 112/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Thông tư số: 02/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

Căn cứ Quyết định số: 863/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố kèm theo quyết định này là tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Viện Kinh tế BXD (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND các huyện (thị);
- Chủ đầu tư;
- Lưu: VT, KTTH.

GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tiến

 

QUY ĐỊNH CHUNG

VỀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 82/QĐ-SXD ngày 26/02/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV năm 2012)

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong tập Chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 4 loại công trình xây dựng (công trình xây dựng dân dụng, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật) thuộc (khu vực) tỉnh Bắc Kạn và bao gồm các loại chỉ số sau:

- Chỉ số giá xây dựng công trình;

- Chỉ số giá phần xây dựng;

- Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình;

- Các chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.

2. Các từ ngữ trong tập Chỉ số giá xây dựng được hiểu như sau:

Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian.

Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí xây dựng của công trình theo thời gian.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Thời điểm gốc là thời điểm được chọn làm gốc để so sánh. Các cơ cấu chi phí xây dựng được xác định tại thời điểm này.

Thời điểm so sánh là thời điểm cần xác định các chỉ số giá so với thời điểm gốc hoặc so với thời điểm so sánh khác.

3. Chỉ số giá xây dựng công trình tại các bảng “Chỉ số giá xây dựng công trình” đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Các chỉ số giá xây dựng công trình này chưa xét đến sự biến động của chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường (nếu có), chi phí thuê tư vấn nước ngoài (nếu có), chi phí rà bom mìn và vật nổ, lãi vay trong thời gian xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay), vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh).

Khi sử dụng các chỉ số giá xây dựng công trình làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư thì cần căn cứ vào tính chất đặc điểm và yêu cầu cụ thể của dự án để tính bổ sung các khoản mục chi phí cho phù hợp.

Chỉ số giá phần xây dựng của công trình tại các bảng “Chỉ số giá phần xây dựng” đã tính đến sự biến động của chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công xây dựng) và các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng (chi phí trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước thuế giá trị gia tăng).

Trường hợp những công trình có xử lý nền móng đặc biệt, hoặc có kết cấu đặc biệt thì khi vận dụng chỉ số giá phần xây dựng vào việc tính toán cần có sự điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại các bảng “Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công” đã tính đến sự biến động chi phí vật liệu xây dựng, chi phí nhân công xây dựng và chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp.

Chỉ số giá của một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại bảng “Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu” phản ánh mức biến động giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân của tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2012 so với giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân năm 2006.

4. Các chỉ số giá xây dựng của tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV năm 2012 đã được tính toán, điều chỉnh chi phí nhân công về mặt bằng lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; điều chỉnh chi phí máy thi công xây dựng, các chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình theo mặt bằng giá xây dựng tại các tháng 10, 11, 12 năm 2012 tương ứng.

5. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại Tập chỉ số giá xây dựng này được xác định theo phương pháp thống kê, tính toán từ các số liệu thực tế thu thập của các dự án đầu tư xây dựng công trình đã và đang xây dựng ở trong tỉnh. Các công trình lựa chọn để tính toán là các công trình xây dựng mới, có tính năng phục vụ phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến, sử dụng các loại vật liệu xây dựng thông dụng hiện có trên thị trường.

Các chỉ số giá xây dựng này được xác định trên cơ sở cơ cấu tỷ trọng các khoản mục chi phí xây dựng của công trình tại thời điểm năm 2006 (gọi tắt là cơ cấu chi phí năm 2006). Giá xây dựng công trình tính tại năm 2006 được lấy làm gốc (được quy định là 100%) và giá của các thời kỳ khác được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với giá thời kỳ gốc.

6. Việc xác định mức độ trượt giá bình quân (IXDCTbq) để tính toán chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư hay dự toán của công trình được thực hiện bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng liên hoàn theo loại công trình của tối thiểu 3 thời kỳ gần nhất so với thời điểm tính toán.

Các chỉ số giá xây dựng liên hoàn là chỉ số giá xây dựng được tính bằng cách lấy chỉ số giá xây dựng của thời kỳ sau chia cho chỉ số giá xây dựng của thời kỳ trước./.

 

Biểu 1

Chỉ số giá xây dựng (khu vực) tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (NĂM 2006 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Quý IV

I

CÔNG TRÌNH XD DÂN DỤNG

 

 

 

 

1

Công trình giáo dục

 

 

 

 

1.1

Trường mầm non

203.18

202.23

205.36

203.59

1.2

Trường Tiểu học

207.91

206.61

208.35

207.62

1.3

Trường THCS

189.86

188.15

190.05

189.35

2

Công trình trụ sở cơ quan, VP

 

 

 

 

2.1

Trụ sở UBND xã

205.95

204.41

205.91

205.42

2.2

Trụ sở UBND huyện

202.50

200.99

202.76

202.08

3

Công trình y tế

 

 

 

 

3.1

Trạm y tế xã

177.68

176.98

178.23

177.63

3.2

Bệnh viện huyện

184.19

182.21

184.11

183.50

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

1.1

Đường giao thông nông thôn

191.37

187.99

184.20

187.85

2

Công trình cầu, hm

 

 

 

 

2.1

Cầu, cống bê tông xi măng

191.53

187.91

182.50

187.31

IV

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

 

 

1

Đập bê tông

179.86

176.61

176.52

177.66

2

Kênh bê tông xi măng

185.45

182.03

181.91

183.13

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

 

 

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

201.92

198.94

202.52

201.12

 

Biểu 2

Chỉ số giá xây dựng (khu vực) tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG (NĂM 2006 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Quý IV

I

CÔNG TRÌNH XD DÂN DỤNG

 

 

 

 

1

Công trình giáo dục

 

 

 

 

1.1

Trường mầm non

205.75

204.77

208.02

206.18

1.2

Trường Tiểu học

216.17

214.80

216.63

215.87

1.3

Trường THCS

197.91

196.10

198.10

197.37

2

Công trình trụ sở cơ quan, VP

 

 

 

 

2.1

Trụ sở UBND xã

207.03

205.24

206.98

206.41

2.2

Trụ sở UBND huyện

208.90

207.27

209.19

208.46

3

Công trình y tế

 

 

 

 

3.1

Trạm y tế xã

184.13

183.39

184.72

184.08

3.2

Bệnh viện huyện

185.07

183.08

185.00

184.39

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

1.1

Đường giao thông nông thôn

190.76

187.19

183.18

187.04

2

Công trình cầu, hm

 

 

 

 

2.1

Cầu, cống bê tông xi măng

198.23

194.34

188.54

193.70

IV

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

 

 

1

Đập bê tông

185.37

181.78

181.68

182.94

2

Kênh bê tông xi măng

192.57

188.94

188.82

190.11

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

 

 

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

206.70

203.58

207.33

205.87

 

Biểu 3

Chỉ số giá xây dựng (khu vực) tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2006 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Tháng 10

Tháng 11

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XD DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình giáo dục

 

 

 

 

 

 

1.1

Trường mầm non

205.75

266.78

168.48

204.77

266.78

168.48

1.2

Trường Tiểu học

216.17

265.46

172.43

214.80

265.46

172.43

1.3

Trường THCS

197.91

265.78

172.10

196.10

265.78

172.10

2

Công trình trụ sở cơ quan, VP

 

 

 

 

 

 

2.1

Trụ sở UBND xã

207.03

265.56

166.30

205.24

265.56

166.30

2.2

Trụ sở UBND huyện

208.90

270.96

172.24

207.27

270.96

172.24

3

Công trình y tế

 

 

 

 

 

 

3.1

Trạm y tế xã

184.13

260.77

165.07

183.39

260.77

165.07

3.2

Bệnh viện huyện

185.07

249.30

159.90

183.08

249.30

159.90

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

 

1.1

Đường giao thông nông thôn

190.76

242.21

163.77

187.19

242.21

163.77

2

Công trình cầu, hm

 

 

 

 

 

 

2.1

Cầu, cống bê tông xi măng

198.23

251.01

164.63

194.34

251.01

164.63

IV

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

 

 

 

 

1

Đập bê tông

185.37

237.61

166.16

181.78

237.61

166.16

2

Kênh bê tông xi măng

192.57

242.66

160.53

188.94

242.66

160.53

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

206.70

246.65

174.07

203.58

246.65

174.07

 

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Tháng 12

Quý IV

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XD DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình giáo dục

 

 

 

 

 

 

1.1

Trường mầm non

208.02

266.78

168.48

206.18

266.78

168.48

1.2

Trường Tiểu học

216.63

265.46

172.43

215.87

265.46

172.43

1.3

Trường THCS

198.10

265.78

172.10

197.37

265.78

172.10

2

Công trình trụ sở cơ quan, VP

 

 

 

 

 

 

2.1

Trụ sở UBND xã

206.98

265.56

166.30

206.41

265.56

166.30

2.2

Trụ sở UBND huyện

209.19

270.96

172.24

208.46

270.96

172.24

3

Công trình y tế

 

 

 

 

 

 

3.1

Trạm y tế xã

184.72

260.77

165.07

184.08

260.77

165.07

3.2

Bệnh viện huyện

185.00

249.30

159.90

184.39

249.30

159.90

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

 

1.1

Đường giao thông nông thôn

183.18

242.21

163.77

187.04

242.21

163.77

2

Công trình cầu, hm

 

 

 

 

 

 

2.1

Cầu, cống bê tông xi măng

188.54

251.01

164.63

193.70

251.01

164.63

IV

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

 

 

 

 

1

Đập bê tông

181.68

237.61

166.16

182.94

237.61

166.16

2

Kênh bê tông xi măng

188.82

242.66

160.53

190.11

242.66

160.53

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

207.33

246.65

174.07

205.87

246.65

174.07

 

Biểu 4.1

Chỉ số giá (Khu vực) tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI VẬT LIỆU

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Quý IV

1

G xây dựng

255.96

252.26

251.58

253.26

2

Cát xây dựng

153.33

147.26

160.51

153.70

3

Thép xây dựng

230.59

226.78

231.28

229.55

4

Gạch p lát

85.48

85.48

89.93

86.96

5

Gạch xây

169.07

180.60

175.41

175.03

6

Xi măng

219.81

219.55

213.39

217.59

7

Đá xây dựng

136.80

130.62

132.60

133.34

8

Vật liệu điện

152.42

148.81

155.81

152.35

9

Vật liệu nước

163.87

163.87

163.87

163.87

10

Vật liệu bao che

239.90

236.69

257.38

244.65

11

Vật liệu kiến trúc

 

 

 

 

12

Nhiên liệu

240.68

240.68

240.68

240.68

13

Sơn trang trí

291.05

283.16

315.37

296.53

14

Kính xây dựng

 

 

 

 

15

Đinh đóng

169.20

144.45

155.58

156.41

16

Vật liệu khác

347.33

345.36

275.21

322.63

 

Biểu 4.2

Chỉ số giá (Khu vực) tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

Đơn vị tính: %

STT

Loại nhân công

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Quý IV

1

Nhân công 2,5/7-1

193.03

193.03

193.03

193.03

2

Nhân công 2,7/7-1

210.96

210.96

210.96

210.96

3

Nhân công 3,0/7-1

229.01

229.01

229.01

229.01

4

Nhân công 3,5/7-1

241.04

241.04

241.04

241.04

5

Nhân công 3,7/7-1

275.08

275.08

275.08

275.08

6

Nhân công 4,0/7-1

294.31

294.31

294.31

294.31

7

Nhân công 4,5/7-1

313.32

313.32

313.32

313.32

8

Nhân công 2,5/7-2

188.78

188.78

188.78

188.78

9

Nhân công 2,7/7-2

210.73

210.73

210.73

210.73

10

Nhân công 3,0/7-2

228.86

228.86

228.86

228.86

11

Nhân công 3,5/7-2

240.29

240.29

240.29

240.29

12

Nhân công 3,7/7-2

266.27

266.27

266.27

266.27

13

Nhân công 4,0/7-2

291.45

291.45

291.45

291.45

14

Nhân công 4,5/7-2

309.86

309.86

309.86

309.86

15

Nhân công 2,5/7-3

190.87

190.87

190.87

190.87

16

Nhân công 2,7/7-3

209.09

209.09

209.09

209.09

17

Nhân công 3,0/7-3

227.63

227.63

227.63

227.63

18

Nhân công 3,5/7-3

240.18

240.18

240.18

240.18

19

Nhân công 3,7/7-3

266.54

266.54

266.54

266.54

20

Nhân công 4,0/7-3

293.60

293.60

293.60

293.60

21

Nhân công 4,5/7-3

312.48

312.48

312.48

312.48

 

Biểu 4.3

Chỉ số giá (Khu vực) tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

Đơn vị tính: %

STT

MÁY THI CÔNG

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Quý IV

1

Nhóm máy vận chuyển

159.62

159.62

159.62

159.62

2

Nhóm máy làm đất

166.02

166.02

166.02

166.02

3

Nhóm máy phục vụ công tác bê tông

145.18

145.18

145.18

145.18

4

Nhóm máy khác

180.23

180.23

180.23

180.23

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu82/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2013
Ngày hiệu lực26/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định 82/QĐ-SXD 2013 chỉ số giá xây dựng tháng 10 11 12 Quý IV năm 2012 Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 82/QĐ-SXD 2013 chỉ số giá xây dựng tháng 10 11 12 Quý IV năm 2012 Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu82/QĐ-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Văn Tiến
        Ngày ban hành26/02/2013
        Ngày hiệu lực26/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 82/QĐ-SXD 2013 chỉ số giá xây dựng tháng 10 11 12 Quý IV năm 2012 Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 82/QĐ-SXD 2013 chỉ số giá xây dựng tháng 10 11 12 Quý IV năm 2012 Bắc Kạn

           • 26/02/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực